Nawiązywanie połączenia z użytkownikami pakietu Office 365 z poziomu aplikacji zaawansowanychConnect to Office 365 Users connection from Power Apps

Użytkownicy usługi Office 365

Połączenie Użytkownicy usługi Office 365 pozwala uzyskiwać dostęp do profilów użytkowników w Twojej organizacji za pomocą Twojego konta usługi Office 365.Office 365 Users lets you access user profiles in your organization using your Office 365 account. Możesz wykonywać różne akcje, takie jak pobieranie własnego profilu, profilu użytkownika, informacji o menedżerze użytkownika lub raportów bezpośrednich.You can perform various actions such as get your profile, a user's profile, a user's manager or direct reports.

Te informacje możesz wyświetlać w etykiecie w aplikacji.You can display this information in a label on your app. Wyświetlać można jedną funkcję, kilka funkcji, a nawet ich kombinację.You can display one function, multiple functions, or even combine different functions. Można na przykład utworzyć wyrażenie łączące nazwę użytkownika i numer telefonu, a następnie wyświetlić te informacje w aplikacji.For example, you can create an expression that combines the User Name and Phone Number, and then display this information in your app.

W tym temacie pokazano, jak dodać element Użytkownicy usługi Office 365 jako połączenie, jak dodać element Użytkownicy usługi Office 365 jako źródło danych do aplikacji i użyć danych tabeli w kontrolce galerii.This topic shows you how to add Office 365 Users as a connection, add Office 365 Users as a data source to your app, and use table data in a gallery control.

Wymagania wstępnePrerequisites

Dodawanie połączeniaAdd a connection

 1. Dodaj połączenie danych i wybierz pozycję Użytkownicy usługi Office 365:Add a data connection and select Office 365 Users:

  Łączenie z usługą Office 365

 2. Wybierz pozycję Połącz. Jeśli zobaczysz monit o zalogowanie się, wprowadź dane konta służbowego.Select Connect, and if prompted to sign in, enter your work account.

Połączenie Użytkownicy usługi Office 365 zostało utworzone i dodane do Twojej aplikacji.The Office 365 Users connection has been created and added to your app. Jest teraz gotowe do użycia.Now, it's ready to be used.

Używanie połączenia w aplikacjiUse the connection in your app

Pokazywanie informacji o bieżącym użytkownikuShow information about the current user

 1. Z menu Wstaw wybierz pozycję EtykietaOn the Insert menu, select Label

 2. Na pasku funkcji ustaw jego właściwość Text na dowolną z poniższych formuł:In the function bar, set its Text property to any of the following formulas:

  Office365Users.MyProfile().City
  Office365Users.MyProfile().CompanyName
  Office365Users.MyProfile().Country
  Office365Users.MyProfile().Department
  Office365Users.MyProfile().DisplayName
  Office365Users.MyProfile().GivenName
  Office365Users.MyProfile().Id
  Office365Users.MyProfile().JobTitle
  Office365Users.MyProfile().Mail
  Office365Users.MyProfile().MailNickname
  Office365Users.MyProfile().mobilePhone
  Office365Users.MyProfile().OfficeLocation
  Office365Users.MyProfile().PostalCode
  Office365Users.MyProfile().Surname
  Office365Users.MyProfile().TelephoneNumber
  Office365Users.MyProfile().UserPrincipalName
  Office365Users.MyProfile().AccountEnabled
  Office365Users.MyProfile().BusinessPhones

Etykieta pokazuje wprowadzone informacje o bieżącym użytkowniku.The label shows the information that you entered about the current user.

Pokazywanie informacji o innym użytkownikuShow information about another user

 1. Z menu Wstaw wybierz pozycję Tekst, a następnie wybierz pozycję Wprowadzanie tekstu.On the Insert menu, select Text, and then select Text input. Zmień nazwę tej kontrolki na InfoAbout:Rename it InfoAbout:

  Zmiana nazwy kontrolki

 2. W kontrolce InfoAbout wpisz lub wklej adres e-mail użytkownika w Twojej organizacji.In InfoAbout, type or paste an email address of a user in your organization. Na przykład wpisz Twoja_nazwa@Twoja_firma.com.For example, type in yourName@yourCompany.com.

 3. Dodaj kontrolkę Etykieta (menu Wstaw) i ustaw jej właściwość Text na jedną z następujących formuł:Add a Label (Insert menu), and set its Text property to any of the following formulas:

  • Aby pokazać informacje o innym użytkowniku:To show information about another user:

   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).City
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).CompanyName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Country
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).mobilePhone
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).OfficeLocation
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).PostalCode
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).AccountEnabled
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).BusinessPhones

  • Aby pokazać informacje o menedżerze innego użytkownika:To show information about another user's manager:

   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).City
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).CompanyName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Country
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).mobilePhone
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).OfficeLocation
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).PostalCode
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).AccountEnabled
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).BusinessPhones

Etykieta pokazuje wprowadzone informacje na temat określonego użytkownika lub jego menedżera.The label shows the information that you entered about the user you specified or that user's manager.

Uwaga

Jeśli tworzysz aplikację na podstawie jednostki w usłudze Common Data Service, możesz określić użytkownika, posługując się jego identyfikatorem zamiast adresem e-mail.If you're developing an app based on an entity in the Common Data Service, you can specify a user based on ID instead of email address.

Na przykład możesz automatycznie utworzyć aplikację, dodać ekran zawierający kontrolkę Etykieta i ustawić właściwość Text tej kontrolki na następującą formułę:For example, you can create an app automatically, add a screen that contains a Label control, and set the control's Text property to this formula:
Office365Users.UserProfile(BrowseGallery1.Selected.CreatedByUser).DisplayNameOffice365Users.UserProfile(BrowseGallery1.Selected.CreatedByUser).DisplayName

Jeśli utworzysz kontakt i wybierzesz ten kontakt na ekranie przeglądania aplikacji, kontrolka Etykieta będzie pokazywać Twoją nazwę wyświetlaną.If you create a contact and select that contact in the browse screen of the app, the Label control will show your display name.

Pokazywanie raportów bezpośrednich innego użytkownikaShow the direct reports of another user

 1. Dodaj kontrolkę Wprowadzanie tekstu (menu Wstaw > Tekst) i zmień jej nazwę na InfoAbout.Add a Text input control (Insert menu > Text), and rename it InfoAbout.

 2. W kontrolce InfoAbout wprowadź adres e-mail użytkownika w Twojej organizacji.In InfoAbout, enter the email address of a user in your organization. Na przykład wprowadź nazwa_Twojego_menedżera@Twoja_firma.comFor example, enter yourManagersName@yourCompany.com

 3. Dodaj z galerii element Z tekstem (menu Wstaw > Galeria) i ustaw jego właściwość Items na następującą formułę:Add a With text gallery (Insert menu > Gallery), and set its Items property to the following formula:

  Office365Users.DirectReports(InfoAbout.Text)

  Galeria pokazuje informacje o raportach bezpośrednich wprowadzonego użytkownika.The gallery shows information about the direct reports of the user you entered.

  Przy wybranej galerii w okienku z prawej strony wyświetlane są opcje dla tej galerii.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 4. Z drugiej listy wybierz pozycję JobTitle.In the second list, select JobTitle. Z trzeciej listy wybierz pozycję DisplayName.In the third list, select DisplayName. Galeria zostanie zaktualizowana w celu pokazania tych wartości.The gallery is updated to show these values.

Uwaga

Pierwsze pole to w rzeczywistości kontrolka obrazu.The first box is actually an image control. Jeśli nie masz obrazu, możesz usunąć kontrolkę obrazu i dodać w jej miejscu etykietę.If you don't have an image, you can delete the image control, and add a label in its place. Więcej informacji można znaleźć w opisie dodawania i konfigurowania kontrolek.Add and configure controls is a good resource.

Wyszukiwanie użytkownikówSearch for users

 1. Dodaj kontrolkę Wprowadzanie tekstu (menu Wstaw > Tekst) i zmień jej nazwę na SearchTerm.Add a Text input control (Insert menu > Text), and rename it SearchTerm. Wprowadź nazwę do wyszukania.Enter a name to search. Na przykład wprowadź swoje imię.For example, enter your first name.

 2. Dodaj z galerii element Z tekstem (menu Wstaw > Galeria) i ustaw jego właściwość Items na następującą formułę:Add a With text gallery (Insert menu > Gallery), and set its Items property to the following formula:

  Office365Users.SearchUser({searchTerm: SearchTerm.Text})

  Galeria pokaże użytkowników, których nazwy zawierają wprowadzony tekst wyszukiwania.The gallery shows users whose name contains the search text you entered.

  Przy wybranej galerii w okienku z prawej strony wyświetlane są opcje dla tej galerii.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 3. Z drugiej listy wybierz pozycję Mail.In the second list, select Mail. Z trzeciej listy wybierz pozycję DisplayName.In the third list, select DisplayName.

  Druga i trzecia etykieta w galerii zostaną zaktualizowane.The second and third labels in the gallery are updated.

Wyświetlanie dostępnych funkcjiView the available functions

To połączenie obejmuje następujące funkcje:This connection includes the following functions:

Nazwa funkcjiFunction Name DescriptionDescription
DirectReportsDirectReports Zwraca raporty bezpośrednie dla określonego użytkownika.Returns the direct reports for the specified user.
ManagerManager Pobiera profil użytkownika dla Menedżera określonego użytkownika.Retrieves user profile for the manager of the specified user.
MyProfileMyProfile Pobiera profil bieżącego użytkownika.Retrieves the profile for the current user.
SearchUserSearchUser Pobiera wyniki wyszukiwania profilów użytkowników.Retrieves search results of user profiles.
UserProfileUserProfile Pobiera konkretny profil użytkownika.Retrieves a specific user profile.

MyProfileMyProfile

Pobieranie własnego profilu: pobiera profil bieżącego użytkownika.Get my profile: Retrieves the profile for the current user.

Właściwości wejścioweInput properties

Brak.None.

Właściwości wyjścioweOutput properties

Nazwa właściwościProperty Name TypType DescriptionDescription
City ciągstring Miasto użytkownika.City of user.
companyNameCompanyName ciągstring Firma użytkownika.Company of user.
trzeciegoCountry ciągstring Kraj użytkownika.Country of user.
DepartmentDepartment ciągstring Dział użytkownika.Department of user.
DisplayNameDisplayName ciągstring Nazwa wyświetlana użytkownika.Display name of user.
GivenNameGivenName ciągstring Imię użytkownika.Given name of user.
IdId ciągstring Identyfikator użytkownika.User id.
JobTitleJobTitle ciągstring Stanowisko użytkownika.Job title of user.
PocztaMail ciągstring Identyfikator e-mail użytkownika.Email id of user.
MailNicknameMailNickname ciągstring Nick użytkownika.Nickname of user.
mobilePhonemobilePhone ciągstring Telefon komórkowy użytkownika.Mobile phone of user.
OfficeLocationOfficeLocation ciągstring Lokalizacja pakietu Office użytkownika.Office location of user.
PocztowyPostalCode ciągstring Kod pocztowy użytkownika.Postal code of user.
SurnameSurname ciągstring Nazwisko użytkownika.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber ciągstring Numer telefonu użytkownika.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName ciągstring Główna nazwa użytkownika.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled wartość logicznaboolean Flaga włączenia konta.Account enabled flag.
BusinessPhonesBusinessPhones ciągstring Numery telefonów firmy użytkownika.Phone numbers of user's company.

UserProfileUserProfile

Pobieranie profilu użytkownika: pobiera profil konkretnego użytkownika.Get user profile: Retrieves a specific user profile.

Właściwości wejścioweInput properties

NazwaName Typ danychData Type WymaganeRequired DescriptionDescription
IdId ciągstring takyes Główna nazwa użytkownika lub identyfikator e-mail.User principal name or email id.

Właściwości wyjścioweOutput properties

Nazwa właściwościProperty Name TypType DescriptionDescription
City ciągstring Miasto użytkownika.City of user.
companyNameCompanyName ciągstring Firma użytkownika.Company of user.
trzeciegoCountry ciągstring Kraj użytkownika.Country of user.
DepartmentDepartment ciągstring Dział użytkownika.Department of user.
DisplayNameDisplayName ciągstring Nazwa wyświetlana użytkownika.Display name of user.
GivenNameGivenName ciągstring Imię użytkownika.Given name of user.
IdId ciągstring Identyfikator użytkownika.User id.
JobTitleJobTitle ciągstring Stanowisko użytkownika.Job title of user.
PocztaMail ciągstring Identyfikator e-mail użytkownika.Email id of user.
MailNicknameMailNickname ciągstring Nick użytkownika.Nickname of user.
SurnameSurname ciągstring Nazwisko użytkownika.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber ciągstring Numer telefonu użytkownika.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName ciągstring Główna nazwa użytkownika.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled wartość logicznaboolean Flaga włączenia konta.Account enabled flag.
BusinessPhonesBusinessPhones ciągstring Numery telefonów firmy użytkownika.Phone numbers of user's company.

ManagerManager

Pobierz Menedżera: Pobiera profil użytkownika dla Menedżera określonego użytkownika.Get manager: Retrieves user profile for the manager of the specified user.

Właściwości wejścioweInput properties

NazwaName Typ danychData Type WymaganeRequired DescriptionDescription
IdId ciągstring takyes Główna nazwa użytkownika lub identyfikator e-mail.User principal name or email id.

Właściwości wyjścioweOutput properties

Nazwa właściwościProperty Name TypType DescriptionDescription
City ciągstring Miasto użytkownika.City of user.
companyNameCompanyName ciągstring Firma użytkownika.Company of user.
trzeciegoCountry ciągstring Kraj użytkownika.Country of user.
DepartmentDepartment ciągstring Dział użytkownika.Department of user.
DisplayNameDisplayName ciągstring Nazwa wyświetlana użytkownika.Display name of user.
GivenNameGivenName ciągstring Imię użytkownika.Given name of user.
IdId ciągstring Identyfikator użytkownika.User id.
JobTitleJobTitle ciągstring Stanowisko użytkownika.Job title of user.
PocztaMail ciągstring Identyfikator e-mail użytkownika.Email id of user.
MailNicknameMailNickname ciągstring Nick użytkownika.Nickname of user.
mobilePhonemobilePhone ciągstring Telefon komórkowy użytkownika.Mobile phone of user.
OfficeLocationOfficeLocation ciągstring Lokalizacja pakietu Office użytkownika.Office location of user.
PocztowyPostalCode ciągstring Kod pocztowy użytkownika.Postal code of user.
SurnameSurname ciągstring Nazwisko użytkownika.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber ciągstring Numer telefonu użytkownika.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName ciągstring Główna nazwa użytkownika.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled wartość logicznaboolean Flaga włączenia konta.Account enabled flag.
BusinessPhonesBusinessPhones ciągstring Numery telefonów firmy użytkownika.Phone numbers of user's company.

DirectReportsDirectReports

Pobierz raporty bezpośrednie: Pobierz raporty bezpośrednie.Get direct reports: Get direct reports.

Właściwości wejścioweInput properties

NazwaName Typ danychData Type WymaganeRequired DescriptionDescription
IdId ciągstring takyes Główna nazwa użytkownika lub identyfikator e-mail.User principal name or email id.

Właściwości wyjścioweOutput properties

Nazwa właściwościProperty Name TypType DescriptionDescription
City ciągstring Miasto użytkownika.City of user.
companyNameCompanyName ciągstring Firma użytkownika.Company of user.
trzeciegoCountry ciągstring Kraj użytkownika.Country of user.
DepartmentDepartment ciągstring Dział użytkownika.Department of user.
DisplayNameDisplayName ciągstring Nazwa wyświetlana użytkownika.Display name of user.
GivenNameGivenName ciągstring Imię użytkownika.Given name of user.
IdId ciągstring Identyfikator użytkownika.User id.
JobTitleJobTitle ciągstring Stanowisko użytkownika.Job title of user.
PocztaMail ciągstring Identyfikator e-mail użytkownika.Email id of user.
MailNicknameMailNickname ciągstring Nick użytkownika.Nickname of user.
mobilePhonemobilePhone ciągstring Telefon komórkowy użytkownika.Mobile phone of user.
OfficeLocationOfficeLocation ciągstring Lokalizacja pakietu Office użytkownika.Office location of user.
PocztowyPostalCode ciągstring Kod pocztowy użytkownika.Postal code of user.
SurnameSurname ciągstring Nazwisko użytkownika.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber ciągstring Numer telefonu użytkownika.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName ciągstring Główna nazwa użytkownika.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled wartość logicznaboolean Flaga włączenia konta.Account enabled flag.
BusinessPhonesBusinessPhones ciągstring Numery telefonów firmy użytkownika.Phone numbers of user's company.

SearchUserSearchUser

Wyszukaj użytkowników: pobiera wyniki wyszukiwania profilów użytkowników.Search for users: Retrieves search results of user profiles.

Właściwości wejścioweInput properties

NazwaName Typ danychData Type WymaganeRequired DescriptionDescription
searchTermsearchTerm ciągstring nieno Ciąg wyszukiwania.Search string. Dotyczy: Nazwa wyświetlana, imię, nazwisko, poczta, pseudonim pocztowy i główna nazwa użytkownika.Applies to: display name, given name, surname, mail, mail nickname, and user principal name.

Właściwości wyjścioweOutput properties

Nazwa właściwościProperty Name TypType DescriptionDescription
City ciągstring Miasto użytkownika.City of user.
companyNameCompanyName ciągstring Firma użytkownika.Company of user.
trzeciegoCountry ciągstring Kraj użytkownika.Country of user.
DepartmentDepartment ciągstring Dział użytkownika.Department of user.
DisplayNameDisplayName ciągstring Nazwa wyświetlana użytkownika.Display name of user.
GivenNameGivenName ciągstring Imię użytkownika.Given name of user.
IdId ciągstring Identyfikator użytkownika.User id.
JobTitleJobTitle ciągstring Stanowisko użytkownika.Job title of user.
PocztaMail ciągstring Identyfikator e-mail użytkownika.Email id of user.
MailNicknameMailNickname ciągstring Nick użytkownika.Nickname of user.
mobilePhonemobilePhone ciągstring Telefon komórkowy użytkownika.Mobile phone of user.
OfficeLocationOfficeLocation ciągstring Lokalizacja pakietu Office użytkownika.Office location of user.
PocztowyPostalCode ciągstring Kod pocztowy użytkownika.Postal code of user.
SurnameSurname ciągstring Nazwisko użytkownika.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber ciągstring Numer telefonu użytkownika.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName ciągstring Główna nazwa użytkownika.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled wartość logicznaboolean Flaga włączenia konta.Account enabled flag.
BusinessPhonesBusinessPhones ciągstring Numery telefonów firmy użytkownika.Phone numbers of user's company.