Rozpoczynanie pracy z programem Azure PowerShellGet started with Azure PowerShell

Program Azure PowerShell jest przeznaczony do zarządzania i administrowania zasobami platformy Azure z wiersza polecenia.Azure PowerShell is designed for managing and administering Azure resources from the command line. Za pomocą programu Azure PowerShell możesz tworzyć zautomatyzowane narzędzia korzystające z modelu usługi Azure Resource Manager.Use Azure PowerShell when you want to build automated tools that use the Azure Resource Manager model. Wypróbuj go w przeglądarce przy użyciu usługi Azure Cloud Shell lub zainstaluj go na komputerze lokalnym.Try it out in your browser with Azure Cloud Shell, or install on your local machine.

W tym artykule przedstawiono podstawowe pojęcia związane z programem Azure PowerShell, które ułatwiają rozpoczęcie korzystania z niego.This article helps you get started with Azure PowerShell and teaches the core concepts behind it.

Instalowanie lub uruchamianie w usłudze Azure Cloud ShellInstall or run in Azure Cloud Shell

Najprostszym sposobem rozpoczęcia pracy z programem Azure PowerShell jest wypróbowanie go w środowisku usługi Azure Cloud Shell.The easiest way to get started with Azure PowerShell is by trying it out in an Azure Cloud Shell environment. Aby rozpocząć pracę z usługą Cloud Shell, zobacz Przewodnik Szybki start dotyczący programu PowerShell w usłudze Azure Cloud Shell.To get up and running with Cloud Shell, see Quickstart for PowerShell in Azure Cloud Shell. Usługa Cloud Shell uruchamia program PowerShell 6 w kontenerze systemu Linux, więc funkcje specyficzne dla systemu Windows są niedostępne.Cloud Shell runs PowerShell 6 on a Linux container, so Windows-specific functionality isn't available.

Jeśli chcesz zainstalować program Azure PowerShell na komputerze lokalnym, wykonaj instrukcje podane w temacie Instalowanie modułu Azure PowerShell.When you're ready to install Azure PowerShell on your local machine, follow the instructions in Install the Azure PowerShell module.

Logowanie do platformy AzureSign in to Azure

Zaloguj się interakcyjnie przy użyciu polecenia cmdlet Connect-AzAccount.Sign in interactively with the Connect-AzAccount cmdlet. Pomiń ten krok, jeśli korzystasz z usługi Cloud Shell: Sesja usługi Azure Cloud Shell jest już uwierzytelniona dla danego środowiska, subskrypcji i dzierżawy, w których uruchomiono sesję usługi Cloud Shell.Skip this step if you use Cloud Shell: Your Azure Cloud Shell session is already authenticated for the environment, subscription, and tenant that launched the Cloud Shell session.

Connect-AzAccount

Jeśli jesteś w regionie innym niż Stany Zjednoczone, użyj parametru -Environment, aby się zalogować.If you're in a non-US region, use the -Environment parameter to sign in. Uzyskaj nazwę środowiska dla swojego regionu, używając polecenia cmdlet Get-AzEnvironment.Get the name of the environment for your region by using the Get-AzEnvironment cmdlet. Aby na przykład zalogować się do platformy Azure w Chinach — 21Vianet:For example, to sign in to Azure China 21Vianet:

Connect-AzAccount -Environment AzureChinaCloud

W środowiskach PowerShell 5.1 jest wyświetlane okno dialogowe logowania, w którym można podać nazwę użytkownika i hasło konta platformy Azure.In PowerShell 5.1 environments, you'll get a sign-in dialog to provide a username and password for your Azure account. W przypadku każdej innej wersji programu PowerShell uzyskasz token do użycia na stronie [https://microsoft.com/devicelogin ].On every other version of PowerShell, you'll get a token to use on [https://microsoft.com/devicelogin]. Otwórz tę stronę w przeglądarce i wprowadź token, a następnie zaloguj się przy użyciu swoich poświadczeń platformy Azure i autoryzuj program Azure PowerShell.Open this page in your browser and enter the token, then sign in with your Azure account credentials and authorize Azure PowerShell.

Po zalogowaniu zobaczysz informacje wskazujące, która subskrypcja platformy Azure jest aktywna.After signing in, you'll see information indicating which of your Azure subscriptions is active. Jeśli masz wiele subskrypcji platformy Azure w ramach konta i chcesz wybrać inną, pobierz dostępne subskrypcje przy użyciu polecenia Get-AzSubscription, a następnie użyj polecenia cmdlet Set-AzContext z identyfikatorem subskrypcji.If you have multiple Azure subscriptions in your account and want to select a different one, get your available subscriptions with Get-AzSubscription and use the Set-AzContext cmdlet with your subscription ID. Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu subskrypcjami platformy Azure w programie Azure PowerShell, zobacz Use multiple Azure subscriptions (Używanie wielu subskrypcji platformy Azure).For more information about managing your Azure subscriptions in Azure PowerShell, see Use multiple Azure subscriptions.

Po zalogowaniu użyj poleceń cmdlet programu Azure PowerShell, aby uzyskiwać dostęp do zasobów w subskrypcji i zarządzać nimi.Once signed in, use the Azure PowerShell cmdlets to access and manage resources in your subscription. Aby dowiedzieć się więcej na temat procesu logowania i metod uwierzytelniania, zobacz Logowanie się w programie Azure PowerShell.To learn more about the sign-in process and authentication methods, see Sign in with Azure PowerShell.

Znajdowanie poleceńFind commands

Polecenia cmdlet programu Azure PowerShell używają standardowej konwencji nazewnictwa dla programu PowerShell: VERB-NOUN.Azure PowerShell cmdlets follow a standard naming convention for PowerShell, VERB-NOUN. Czasownik (verb) opisuje akcję (przykłady: New, Get, Set, Remove), a rzeczownik (noun) opisuje typ zasobu (przykłady: AzVM, AzKeyVaultCertificate, AzFirewall, AzVirtualNetworkGateway).The verb describes the action (examples include New, Get, Set, Remove) and the noun describes the resource type (examples include AzVM, AzKeyVaultCertificate, AzFirewall, AzVirtualNetworkGateway). Rzeczowniki w programie Azure PowerShell zawsze rozpoczynają się prefiksem Az.Nouns in Azure PowerShell always start with the prefix Az. Aby uzyskać pełną listę standardowych czasowników, zobacz Approved verbs for PowerShell Commands (Zatwierdzone czasowniki dla poleceń programu PowerShell).For the full list of standard verbs, see Approved verbs for PowerShell Commands.

Znajomość dostępnych rzeczowników, czasowników i modułów programu Azure PowerShell ułatwia znajdowanie poleceń za pomocą polecenia cmdlet Get-Command.Knowing the nouns, verbs, and the Azure PowerShell modules available help you find commands with the Get-Command cmdlet. Aby na przykład znaleźć wszystkie polecenia dotyczące maszyn wirtualnych i używające czasownika Get:For example, to find all VM-related commands that use the Get verb:

Get-Command -Verb Get -Noun AzVM* -Module Az.Compute

Aby ułatwić znajdowanie typowych poleceń, w poniższej tabeli podano typy zasobów, odpowiednie moduły programu Azure PowerShell i prefiksy rzeczowników do używania z poleceniem Get-Command:To help you find common commands, this table lists the resource type, corresponding Azure PowerShell module, and noun prefix to use with Get-Command:

Typ zasobuResource type Moduł programu Azure PowerShellAzure PowerShell module Prefiks rzeczownikaNoun prefix
Grupa zasobówResource group Az.ResourcesAz.Resources AzResourceGroup
Maszyny wirtualneVirtual machines Az.ComputeAz.Compute AzVM
Konta magazynuStorage accounts Az.StorageAz.Storage AzStorageAccount
Usługa Key VaultKey Vault Az.KeyVaultAz.KeyVault AzKeyVault
Aplikacje internetoweWeb applications Az.WebsitesAz.Websites AzWebApp
Bazy danych SQLSQL databases Az.SqlAz.Sql AzSqlDatabase

Aby uzyskać pełną listę modułów w programie Azure PowerShell, zobacz listę modułów programu Azure PowerShell hostowaną w serwisie GitHub.For a full list of the modules in Azure PowerShell, see the Azure PowerShell modules list hosted on GitHub.

Nauka podstaw programu Azure PowerShell za pomocą samouczków i przewodników Szybki startLearn Azure PowerShell basics with quickstarts and tutorials

Aby rozpocząć pracę z programem Azure PowerShell, wypróbuj szczegółowy samouczek na temat konfigurowania maszyn wirtualnych i wykonywania dotyczących ich zapytań.To get started with Azure PowerShell, try an in-depth tutorial for setting up virtual machines and learning how to query them.

Dostępne są też przewodniki Szybki start dla programu Azure PowerShell dotyczące innych popularnych usług platformy Azure:There are also Azure PowerShell quickstarts for other popular Azure services:

Następne krokiNext steps