Do dodawania kategorii najwyższego poziomu do paska uruchamiania (systemu operacyjnego dla komputerów Macintosh)Add Top-Level Categories to the Launchpad (Macintosh Operating System)

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Kategorie najwyższego poziomu można dodać do paska uruchamiania na komputerze z systemem operacyjnym dla komputerów Macintosh.You can add top-level categories to the Launchpad on a computer running the Macintosh operating system. Aby utworzyć dodatek paska uruchamiania, który dodaje kategorii najwyższego poziomu, można użyć kombinacji informacji z tej strony oraz z temacie instrukcje: dodawanie zadań i kategorie do paska uruchamiania? w systemu Windows Server — rozwiązania dotyczące zestawu SDK.To create a Launchpad add-in that adds top-level categories, you can use a combination of information from this page and from the topic titled How-to: Add Tasks and Categories to the Launchpad? in the Windows Server Solutions SDK.

W poniższym przykładzie pokazano, jak można określić wpis paska uruchamiania się kategorię najwyższego poziomu w pliku .launchpad:The following example shows how you can specify your Launchpad entry to be a top-level category in the .launchpad file:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<LaunchPad resFile="Localizable"> 
  <Category id="Microsoft.Launchpad.HomeCategory" name="SampleAddin" image="SampleImage01.png"> 
   <Task id="Microsoft.Launchpad.SampleAddin.Pictures"  
     name="Pictures"    
      src="smb://%ServerAddress%/Pictures"  
     image="SampleImage02.png"/> 
  </Category> 
</LaunchPad> 

Dla wpisu, który ma być kategorię najwyższego poziomu atrybut Identyfikator elementu kategorii należy "Microsoft.Launchpad.HomeCategory".For the entry to be a top-level category, the Id attribute of the Category element must be "Microsoft.Launchpad.HomeCategory".

Zobacz teżSee Also

Tworzenie i dostosowywanie obrazuCreating and Customizing the Image
Dodatkowe dostosowaniaAdditional Customizations
Przygotowywanie do wdrożenia obrazuPreparing the Image for Deployment
Testowanie środowisko klientaTesting the Customer Experience