Definiowanie ustawień ekranuDefine Display Settings

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Rozdzielczość ekranu powinien być ustawiony zgodnie z sprzętu, który jest podłączony do serwera.The screen resolution should be set according to the hardware that is attached to the server. Optymalne wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego wymagany jest ustawienie 1024 x 768 lub większą.For optimal display of the Dashboard, a setting of 1024 x 768 or greater is required. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania rozdzielczość ekranu, zobacz Windows Assessment and Deployment Kit dokumentacji.For more information about setting the screen resolution, see the Windows Assessment and Deployment Kit documentation.

Zobacz teżSee Also

Tworzenie i dostosowywanie obrazuCreating and Customizing the Image
Dodatkowe dostosowaniaAdditional Customizations
Przygotowywanie do wdrożenia obrazuPreparing the Image for Deployment
Testowanie środowisko klientaTesting the Customer Experience