Pripojenie k zdrojom údajov v aplikácii Power BI DesktopConnect to data sources in Power BI Desktop

Pomocou aplikácie Power BI Desktop sa môžete jednoducho pripojiť k neustále sa rozširujúcemu svetu údajov.With Power BI Desktop, you can easily connect to the ever expanding world of data. Ak nemáte aplikáciu Power BI Desktop, môžete si ju Stiahnuť a nainštalovať.If you don’t have Power BI Desktop, you can download and install it.

V aplikácii Power BI Desktop sú k dispozícii najrôznejšie zdroje údajov.There are all sorts of data sources available in Power BI Desktop. Na tomto obrázku je uvedené pripojenie k údajom výberom možnosti Získať údaje > Iné > Web.The following image shows how to connect to data, by selecting Get Data > Other > Web.

Získanie údajov z webu

Príklad pripojenia k údajomExample of connecting to data

V tomto príklade sa pripojíme Webovému zdroju údajov.For this example, we'll connect to a Web data source.

Predstavte si, že odchádzate na dôchodok.Imagine you’re retiring. Chcete žiť na mieste s množstvom slnka, výhodnejšou daňovou politikou a dobrou zdravotnou starostlivosťou.You want to live where there’s lots of sunshine, preferable taxes, and good health care. Alebo...Or… predpokladajme, že ste analytikom údajov a chcete, aby tieto informácie pomohli vašim zákazníkom – napríklad chcete pomôcť vašim klientom, výrobcom pršiplášťov, zacieliť predaj na oblasť, kde veľa prší.perhaps you’re a data analyst, and you want that information to help your customers, as in, help your raincoat manufacturing client target sales where it rains a lot.

V oboch prípadoch môžete nájsť webový zdroj, ktorý obsahuje zaujímavé údaje o týchto témach a viac:Either way, you find a Web resource that has interesting data about those topics, and more:

https://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx

Vyberte položku Získať údaje > Iné > Web.Select Get Data > Other > Web. Zadajte adresu do dialógového okna Z webu.In From Web, enter the address.

Zadanie adresy webového zdroja

Po výbere tlačidla OK sa spustí funkcia Dotaz aplikácie Power BI Desktop.When you select OK, the Query functionality of Power BI Desktop goes to work. Aplikácia Power BI Desktop kontaktuje webový zdroj a okno Navigátor vráti výsledky nájdené na tejto webovej stránke.Power BI Desktop contacts the Web resource, and the Navigator window returns the results of what it found on that Web page. V našom prípade našla aplikácia tabuľku a celý dokument.In this case, it found a table and the overall Document. Zaujíma nás tabuľka, takže ju vyberieme v zozname.We're interested in the table, so we select it from the list. Okno Navigátor zobrazí ukážku.The Navigator window displays a preview.

Ukážka údajov v Navigátore

V tomto okamihu môžeme pred načítaním tabuľky upraviť dotaz tak, že vyberieme položku Transformovať údaje v spodnej časti okna alebo len môžeme tabuľku načítať.At this point, you can edit the query before loading the table, by selecting Transform Data from the bottom of the window, or just load the table.

Ak chcete načítať tabuľku a spustiť editor Power Query, vyberte položku Transformovať údaje.Select Transform Data to load the table and launch Power Query Editor. Zobrazuje sa tabla Nastavenia dotazu.The Query Settings pane is displayed. Ak sa nezobrazuje, vyberte položku Zobraziť na páse s nástrojmi a potom Nastavenia dotazu, čím zobrazíte tablu Nastavenia dotazu.If it's not, select View from the ribbon, then Query Settings to display the Query Settings pane. Vyzerá takto.Here’s what that looks like.

Editor Power Query s nastaveniami dotazu

Väčšina hodnôt sú textové, nie číselné, no my ich potrebujeme číselné.All those scores are text rather than numbers, and we need them to be numbers. Žiadny problém.No problem. Stačí kliknúť na hlavičku stĺpca pravým tlačidlom a prepnúť ich pomocou položiek Zmeniť typ > Celé číslo.Just right-click the column header, and select Change Type > Whole Number to change them. Ak chcete vybrať viac ako jeden stĺpec, najskôr vyberte stĺpec a potom podržte stlačený kláves Shift, vyberte ďalšie susediace stĺpce a kliknutím pravým tlačidlom na hlavičku stĺpca zmeňte všetky vybraté stĺpce.To choose more than one column, first select a column then hold down Shift, select additional adjacent columns, and then right-click a column header to change all selected columns. Použite tlačidlo Ctrl a vyberte stĺpce, ktoré navzájom nesusedia.Use Ctrl to choose columns that aren't adjacent.

Zmena typu údajov na celé číslo

Na table Nastavenia dotazu bude sekcia POUŽITÉ KROKY odrážať všetky vykonané zmeny.In Query Settings, the APPLIED STEPS will reflect any changes that were made. Pri vykonávaní ďalších zmien v údajoch zaznamená editor Power Query tieto zmeny v sekcii POUŽITÉ KROKY, ktoré môžete podľa potreby upraviť, prehodnotiť, zmeniť či odstrániť, alebo môžete zmeniť ich usporiadanie.As you make additional changes to the data, Power Query Editor will record those changes in the APPLIED STEPS section, which you can adjust, revisit, rearrange, or delete as necessary.

Použité kroky

Po načítaní tabuľky v nej môžete naďalej vykonávať dodatočné zmeny, no teraz postačia tieto.Additional changes to the table can still be made after it's loaded, but for now this will do. Po dokončení vyberieme položku Zavrieť a použiť z pásu s nástrojmi Domov a aplikácia Power BI Desktop naše zmeny použije a zavrie editor Power Query.When you're done, select Close & Apply from the Home ribbon, and Power BI Desktop applies the changes and closes Power Query Editor.

Zavrieť a použiť

Pomocou dátového modelu načítaného v Zobrazení zostavy v aplikácii Power BI Desktop môžeme začať vytvárať vizualizácie presúvaním polí na plátno.With the data model loaded, in Report view in Power BI Desktop, we can begin creating visualizations by dragging fields onto the canvas.

Presunutie hodnoty na plátno

Samozrejme, že je tento model s jedným údajovým pripojením jednoduchý.Of course, this model is simple, with a single data connection. Väčšina zostáv aplikácie Power BI Desktop bude mať pripojenie k rôznym zdrojom údajov, ktoré vyhovujú vašim potrebám a so vzťahmi, ktoré produkujú bohatý údajový model.Most Power BI Desktop reports will have connections to different data sources, shaped to meet your needs, with relationships that produce a rich data model.

Ďalšie krokyNext steps

Pomocou aplikácie Power BI Desktop môžete vykonávať najrôznejšie veci.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. Ďalšie informácie o jej schopnostiach nájdete v nasledujúcich textoch:For more information on its capabilities, check out the following resources:

Chcete nám poslať pripomienky?Want to give us feedback? Skvelé!Great! Môžete tak urobiť pomocou položky v ponuke Odoslať nápad v aplikácii Power BI Desktop alebo môžete navštíviť časť Pripomienky od komunity.Use the Submit an Idea menu item in Power BI Desktop or visit Community Feedback. Tešíme sa na vás!We look forward to hearing from you!

Odoslať nápad