Zdroje údajov v aplikácii Power BI DesktopData sources in Power BI Desktop

S aplikáciou Power BI Desktop sa môžete pripojiť k údajom z najrôznejších zdrojov.With Power BI Desktop, you can connect to data from many different sources. Úplný zoznam dostupných zdrojov údajov nájdete v téme Zdroje údajov služby Power BI.For a full list of available data sources, see Power BI data sources.

K údajom sa pripája pomocou pása s nástrojmi Domov.You connect to data by using the Home ribbon. Ak chcete zobraziť ponuku s najbežnejšími typmi údajov, vyberte označenie tlačidla Načítať údaje alebo šípku nadol.To show the Most Common data types menu, select the Get Data button label or the down arrow.

Ponuka s najbežnejšími typmi údajov, položka Načítať údaje v aplikácii Power BI Desktop.

Ak chcete prejsť do dialógového okna Načítať údaje, zobrazte si ponuku s najbežnejšími typmi údajov a vyberte položku Viac.To go to the Get Data dialog box, show the Most Common data types menu and select More. Dialógové okno Načítať údaje môžete otvoriť (a obísť tak ponuku s najbežnejšími typmi údajov) aj priamym výberom ikony Načítať údaje.You can also bring up the Get Data dialog box (and bypass the Most Common menu) by selecting the Get Data icon directly.

Tlačidlo Načítať údaje, Power BI Desktop

Poznámka

Tím služby Power BI neustále rozširuje zdroje údajov dostupné v aplikácii Power BI Desktop a službe Power BI.The Power BI team is continually expanding the data sources available to Power BI Desktop and the Power BI service. Preto sa vám budú často zobrazovať staršie verzie spracúvaných zdrojov údajov označených ako Beta alebo Ukážka.As such, you'll often see early versions of work-in-progress data sources marked as Beta or Preview. Zdroje údajov označené ako Beta alebo Ukážka majú obmedzenú podporu a funkcie a nemali by sa používať v produkčnom prostredí.Any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and it shouldn't be used in production environments. Okrem toho akýkoľvek zdroj údajov označený ako Beta alebo Ukážka pre Power BI Desktop nemusí byť k dispozícii na používanie v službe Power BI alebo inej službe spoločnosti Microsoft, kým zdroj údajov nebude všeobecne dostupný.Additionally, any data source marked as Beta or Preview for Power BI Desktop may not be available for use in the Power BI service or other Microsoft services until the data source becomes generally available (GA).

Poznámka

Existuje veľa konektorov údajov pre aplikáciu Power BI Desktop, ktoré na overenie vyžadujú Internet Explorer 10 (alebo novšiu verziu).There are many data connectors for Power BI Desktop that require Internet Explorer 10 (or newer) for authentication.

Zdroje údajovData sources

V dialógovom okne Načítať údaje sú typy údajov usporiadané do týchto kategórií:The Get Data dialog box organizes data types in the following categories:

 • VšetkoAll
 • SúborFile
 • DatabázaDatabase
 • Power PlatformPower Platform
 • AzureAzure
 • Online službyOnline Services
 • InéOther

Kategória Všetky obsahuje všetky typy údajových pripojení zo všetkých kategórií.The All category includes all data connection types from all categories.

Zdroje údajov kategórie SúborFile data sources

Kategória Súbor obsahuje nasledujúce údajové pripojenia:The File category provides the following data connections:

 • ExcelExcel
 • Text/CSVText/CSV
 • XMLXML
 • JSONJSON
 • PriečinokFolder
 • PDFPDF
 • Priečinok SharePointSharePoint folder

Na nasledujúcom obrázku sa zobrazuje okno Získať údaje v časti Súbor.The following image shows the Get Data window for File.

Zdroje údajov kategórie Súbor, dialógové okno Načítať údaje, Power BI Desktop

Zdroje údajov kategórie DatabázaDatabase data sources

Kategória Databáza obsahuje nasledujúce údajové pripojenia:The Database category provides the following data connections:

 • Databáza SQL ServerSQL Server database
 • Databáza programu AccessAccess database
 • Databáza služby SQL Server Analysis ServicesSQL Server Analysis Services database
 • Databáza OracleOracle database
 • Databáza IBM DB2IBM Db2 database
 • Databáza Informix spoločnosti IBM (Beta)IBM Informix database (Beta)
 • IBM NetezzaIBM Netezza
 • Databáza MySQLMySQL database
 • Databáza PostgreSQLPostgreSQL database
 • Databáza SybaseSybase database
 • Databáza TeradataTeradata database
 • Databáza SAP HANASAP HANA database
 • Aplikačný server SAP Business WarehouseSAP Business Warehouse Application Server
 • Server správ SAP Business WarehouseSAP Business Warehouse Message Server
 • Amazon RedshiftAmazon Redshift
 • ImpalaImpala
 • Google BigQueryGoogle BigQuery
 • VerticaVertica
 • SnowflakeSnowflake
 • EssbaseEssbase
 • Kocky AtScaleAtScale cubes
 • BI ConnectorBI Connector
 • Data Virtuality LDW (Beta)Data Virtuality LDW (Beta)
 • DenodoDenodo
 • DremioDremio
 • ExasolExasol
 • Indexima (Beta)Indexima (Beta)
 • InterSystems IRIS (Beta)InterSystems IRIS (Beta)
 • Jethro (Beta)Jethro (Beta)
 • KyligenceKyligence
 • Linkar PICK Style/databázy MultiValue (Beta)Linkar PICK Style / MultiValue Databases (Beta)
 • MarkLogicMarkLogic

Poznámka

Niektoré databázové konektory vyžadujú, aby ste ich povolili výberom položiek Súbor > Možnosti a nastavenia > Možnosti, položky Funkcie verzie Preview a následným povolením konektora.Some database connectors require that you enable them by selecting File > Options and settings > Options then selecting Preview Features and enabling the connector. Ak niektoré z vyššie uvedených konektorov nezobrazujú a chcete ich použiť, skontrolujte nastavenia položky Funkcie verzie Preview.If you don't see some of the connectors mentioned above and want to use them, check your Preview Features settings. Je tiež potrebné poznamenať, že všetky zdroje údajov označené ako Beta alebo Ukážka majú obmedzenú podporu a funkčnosť a nemali by sa používať v produkčnom prostredí.Also note that any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

Na nasledujúcom obrázku sa zobrazuje okno Získať údaje v časti Databáza.The following image shows the Get Data window for Database.

Zdroje údajov kategórie Databáza, dialógové okno Načítať údaje, Power BI Desktop

Zdroje údajov kategórie Power PlatformPower Platform data sources

Kategória Power Platform obsahuje nasledujúce údajové pripojenia:The Power Platform category provides the following data connections:

 • Množiny údajov služby Power BIPower BI datasets
 • Toky údajov služby Power BIPower BI dataflows
 • Common Data ServiceCommon Data Service
 • Toky údajov Power Platformy (Beta)Power Platform dataflows (Beta)

Na nasledujúcom obrázku sa zobrazuje okno Získať údaje pre Power Platform.The following image shows the Get Data window for Power Platform.

Zdroje údajov kategórie Power Platform, dialógové okno Načítať údaje, Power BI Desktop

Zdroje údajov kategórie AzureAzure data sources

Kategória Azure obsahuje nasledujúce údajové pripojenia:The Azure category provides the following data connections:

 • Databáza Azure SQLAzure SQL Database
 • Sklad údajov Azure SQLAzure SQL Data Warehouse
 • Databáza Azure Analysis ServicesAzure Analysis Services database
 • Databáza Azure pre PostgreSQLAzure Database for PostgreSQL
 • Ukladací priestor objektu BLOB platformy AzureAzure Blob Storage
 • Úložisko tabuliek platformy AzureAzure Table Storage
 • Azure Cosmos DBAzure Cosmos DB
 • Azure Data Explorer (Kusto)Azure Data Explorer (Kusto)
 • Azure Data Lake Storage Gen2Azure Data Lake Storage Gen2
 • Azure Data Lake Storage Gen1Azure Data Lake Storage Gen1
 • Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS)
 • Azure HDInsight SparkAzure HDInsight Spark
 • HDInsight Interactive QueryHDInsight Interactive Query
 • Azure Data Explorer (Kusto)Azure Data Explorer (Kusto)
 • Azure Cost ManagementAzure Cost Management
 • Azure Time Series Insights (Beta)Azure Time Series Insights (Beta)

Na nasledujúcom obrázku sa zobrazuje okno Získať údaje v časti Azure.The following image shows the Get Data window for Azure.

Zdroje údajov kategórie Azure, dialógové okno Načítať údaje, Power BI Desktop

Zdroje údajov kategórie Online službyOnline Services data sources

Kategória Online služby obsahuje nasledujúce údajové pripojenia:The Online Services category provides the following data connections:

 • Zoznam služby SharePoint OnlineSharePoint Online List
 • Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online
 • Dynamics 365 (online)Dynamics 365 (online)
 • Dynamics NAVDynamics NAV
 • Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Business Central (lokálna verzia)Dynamics 365 Business Central (on-premises)
 • Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)
 • Azure DevOps (iba Boards)Azure DevOps (Boards only)
 • Azure DevOps Server (iba Boards)Azure DevOps Server (Boards only)
 • Objekty lokality SalesforceSalesforce Objects
 • Zostavy lokality SalesforceSalesforce Reports
 • Google AnalyticsGoogle Analytics
 • Adobe AnalyticsAdobe Analytics
 • appFigures (Beta)appFigures (Beta)
 • Data.World – získať množinu údajov (Beta)Data.World - Get Dataset (Beta)
 • GitHub (Beta)GitHub (Beta)
 • LinkedIn Sales Navigator (Beta)LinkedIn Sales Navigator (Beta)
 • Marketo (Beta)Marketo (Beta)
 • Mixpanel (Beta)Mixpanel (Beta)
 • Planview Enterprise One – PRM (Beta)Planview Enterprise One - PRM (Beta)
 • QuickBooks Online (Beta)QuickBooks Online (Beta)
 • SmartsheetSmartsheet
 • SparkPost (Beta)SparkPost (Beta)
 • SweetIQ (Beta)SweetIQ (Beta)
 • Planview Enterprise One – CTM (Beta)Planview Enterprise One - CTM (Beta)
 • Twilio (Beta)Twilio (Beta)
 • Zendesk (Beta)Zendesk (Beta)
 • Asana (Beta)Asana (Beta)
 • Dynamics 365 Customer Insights (Beta)Dynamics 365 Customer Insights (Beta)
 • Zdroj údajov EmigoEmigo Data Source
 • Balík pre podniky Entersoft (Beta)Entersoft Business Suite (Beta)
 • FactSet AnalyticsFactSet Analytics
 • Platforma PalantirPalantir Foundry
 • Industrial App StoreIndustrial App Store
 • Sklad údajov služby Intune (Beta)Intune Data Warehouse (Beta)
 • Microsoft Graph Security (Beta)Microsoft Graph Security (Beta)
 • Projectplace for Power BI (Beta)Projectplace for Power BI (Beta)
 • Product Insights (beta)Product Insights (beta)
 • Quick BaseQuick Base
 • TeamDesk (Beta)TeamDesk (Beta)
 • Webtrends Analytics (Beta)Webtrends Analytics (Beta)
 • Witivio (Beta)Witivio (Beta)
 • Workplace Analytics (Beta)Workplace Analytics (Beta)
 • Zoho Creator (Beta)Zoho Creator (Beta)

Na nasledujúcom obrázku sa zobrazuje okno Získať údaje v časti Online služby.The following image shows the Get Data window for Online Services.

Zdroje údajov kategórie Online služby, dialógové okno Načítať údaje, Power BI Desktop

Iné zdroje údajovOther data sources

Kategória Iné obsahuje nasledujúce údajové pripojenia:The Other category provides the following data connections:

 • WebWeb
 • Zoznam služby SharePointSharePoint list
 • Informačný kanál ODataOData Feed
 • Active DirectoryActive Directory
 • Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange
 • Súbor servera Hadoop (HDFS)Hadoop File (HDFS)
 • SparkSpark
 • Hive LLAP (Beta)Hive LLAP (Beta)
 • R skriptR script
 • Skript v jazyku PythonPython script
 • ODBCODBC
 • OLE DBOLE DB
 • SolverSolver
 • FHIRFHIR
 • Informačná mriežka (Beta)Information Grid (Beta)
 • Jamf Pro (Beta)Jamf Pro (Beta)
 • PaxataPaxata
 • QubolePresto (Beta)QubolePresto (Beta)
 • Roamler (Beta)Roamler (Beta)
 • Firemné prehľady Shortcuts (Beta)Shortcuts Business Insights (Beta)
 • SiteimproveSiteimprove
 • (Inteligentný) Zoznam TenForceTenforce (Smart)List
 • TIBCO(R) Data Virtualization (Beta)TIBCO(R) Data Virtualization (Beta)
 • Vessel Insight (Beta)Vessel Insight (Beta)
 • Workforce Dimensions (Beta)Workforce Dimensions (Beta)
 • Zucchetti HR Infinity (Beta)Zucchetti HR Infinity (Beta)
 • Cognite Data Fusion (Beta)Cognite Data Fusion (Beta)
 • MicroStrategy pre Power BIMicroStrategy for Power BI
 • SurveyMonkey (Beta)SurveyMonkey (Beta)
 • Vena (Beta)Vena (Beta)
 • Acterys: Automatizácia modelu & plánovanie (betaverzia)Acterys : Model Automation & Planning (Beta)
 • Automatizácia kdekoľvek (betaverzia)Automation Anywhere (Beta)
 • Cherwell (betaverzia)Cherwell (Beta)
 • Prázdny dotazBlank Query

Na nasledujúcom obrázku sa zobrazuje okno Získať údaje v časti Iné.The following image shows the Get Data window for Other.

Zdroje údajov kategórie Iné, dialógové okno Načítať údaje, Power BI Desktop

Poznámka

V súčasnosti nie je možné pripojiť sa k vlastným zdrojom údajov zabezpečených pomocou služby Azure Active Directory.At this time, it's not possible to connect to custom data sources secured using Azure Active Directory.

Pripojenie k zdroju údajovConnecting to a data source

Ak chcete pripojiť k zdroju údajov, vyberte zdroj údajov z okna Získať údaje a položku Pripojiť.To connect to a data source, select the data source from the Get Data window and select Connect. Na nasledujúcom obrázku je z kategórie údajového pripojenia Iné vybratá položka Web.In the following image, Web is selected from the Other data connection category.

Pripojenie na web, dialógové okno Načítať údaje, Power BI Desktop

Okno pripojenia sa zobrazí podľa typu údajového pripojenia.A connection window is displayed, specific to the type of data connection. Ak sa vyžadujú prihlasovacie údaje, zobrazí sa výzva na ich zadanie.If credentials are required, you’ll be prompted to provide them. Na nasledujúcom obrázku sa zobrazuje URL adresa zadávaná na účely pripojenia k zdroju údajov Web.The following image shows a URL being entered to connect to a Web data source.

Vstupná URL adresa, dialógové okno Z webu, Power BI Desktop

Zadajte URL adresu alebo informácie na pripojenie zdroja a vyberte tlačidlo OK.Enter the URL or resource connection information, and then select OK. Aplikácia Power BI Desktop vytvorí pripojenie k zdroju údajov a dostupné zdroje údajov zobrazí v Navigátorovi.Power BI Desktop makes the connection to the data source, and it presents the available data sources in the Navigator.

Dialógové okno Navigátor, Power BI Desktop

Ak chcete načítať údaje, vyberte tlačidlo Načítať v dolnej časti tably Navigátor.To load the data, select the Load button at the bottom of the Navigator pane. Ak chcete pred načítaním údajov transformovať alebo upraviť dotaz v Editore Power Query, vyberte tlačidlo Transformovať údaje.To transform or edit the query in Power Query Editor before loading the data, select the Transform Data button.

A to je všetko o pripájaní k zdrojom údajov aplikácii Power BI Desktop.That’s all there is to connecting to data sources in Power BI Desktop! Skúste sa pripojiť k údajom z nášho rozširujúceho sa zoznamu zdrojov údajov a pravidelne ho sledujte – stále doňho pridávame nové položky.Try connecting to data from our growing list of data sources, and check back often - we continue to add to this list all the time.

Použitie súborov PBIDS na získanie údajovUsing PBIDS files to get data

Súbory PBIDS sú súbory aplikácie Power BI Desktop, ktoré majú špecifickú štruktúru. Obsahujú príponu .PBIDS, ktorá určuje, že ide o súbor zdroja údajov Power BI.PBIDS files are Power BI Desktop files that have a specific structure, and they have a .PBIDS extension to identify it is a Power BI data source file.

Vytvorením súboru .PBIDS môžete tvorcom zostáv vo svojej organizácii zjednodušiť používanie možnosti Načítať údaje.You can create a PBIDS file to streamline the Get Data experience for report creators in your organization. Odporúča sa, aby správca vytvoril súbory PBIDS pre bežne používané pripojenia – autorovi novej zostavy sa tak budú tieto súbory jednoduchšie používať.To make it easier for a new report author to use PBIDS files, we recommend that an administrator create these files for commonly used connections.

Keď autor otvorí súbor PBIDS, otvorí sa aplikácia Power BI Desktop a používateľovi sa zobrazí výzva na zadanie prihlasovacích údajov, aby ho bolo možné overiť a vytvoriť pripojenie k zdroju údajov, ktorý je uvedený v danom súbore.When an author opens a PBIDS file, Power BI Desktop opens and prompts the user for credentials to authenticate and connect to the data source that's specified in the file. Zobrazí sa dialógové okno Navigácia a používateľ musí zo zdroja údajov vybrať tabuľky, ktoré sa načítajú do modelu.The Navigation dialog box appears, and the user must select the tables from that data source to load into the model. Používatelia tiež možno budú musieť vybrať databázu, ak nebola zadaná v súbore PBIDS.Users may also need to select the database(s) if none was specified in the PBIDS file.

Od tejto chvíle môže používateľ začať vytvárať vizualizácie alebo vybrať položku Nedávne zdroje a načítať do modelu novú množinu tabuliek.From that point forward, the user can begin building visualizations or select Recent Sources to load a new set of tables into the model.

Súbory PBIDS aktuálne podporujú pre každý súbor len jeden zdroj údajov.Currently, PBIDS files only support a single data source in one file. Zadanie viac ako jedného zdroja údajov by spôsobilo chybu.Specifying more than one data source results in an error.

Ak chcete vytvoriť súbor PBIDS, správca musí zadať požadované vstupy pre jedno pripojenie.To create the PBIDS file, an administrator must specify the required inputs for a single connection. Môže tiež špecifikovať režim pripojenia buď ako DirectQuery, alebo Import.They can also specify the connection mode as either DirectQuery or Import. Ak v súbore režim chýba alebo má hodnotu Null, používateľovi, ktorý súbor otvorí v aplikácii Power BI Desktop, sa zobrazí výzva na výber režimu DirectQuery alebo Import.If mode is missing/null in the file, the user who opens the file in Power BI Desktop is prompted to select DirectQuery or Import.

Príklady súborov PBIDSPBIDS file examples

V tejto časti je uvedených niekoľko príkladov bežne používaných zdrojov údajov.This section provides some examples from commonly used data sources. Typ súboru PBIDS podporuje len údajové pripojenia, ktoré sa podporujú aj v aplikácii Power BI Desktop. Existujú však dve výnimky: Live Connect a prázdny dotaz.The PBIDS file type only supports data connections that are also supported in Power BI Desktop, with two exceptions: Live Connect and Blank Query.

Súbor PBIDS neobsahuje informácie o overení ani informácie o tabuľke a schéme.The PBIDS file doesn't include authentication information and table and schema information.

Nasledujúce úryvky kódu zobrazujú niekoľko bežných príkladov súborov PBIDS. Nejde však o komplexný ani úplný zoznam.The following code snippets show several common examples for PBIDS files, but they aren't complete or comprehensive. Informácie týkajúce sa iných zdrojov údajov nájdete v časti Formát odkazu na zdroj údajov (Data Source Reference, DSR) pre informácie o protokole a adrese.For other data sources, you can refer to the Data Source Reference (DSR) format for protocol and address information.

Tieto príklady slúžia iba na zjednodušenie, nepredstavujú úplný zoznam a nezahŕňajú všetky podporované konektory vo formáte DSR.These examples are for convenience only, aren't meant to be comprehensive, and don't include all supported connectors in DSR format. Správcovia alebo organizácie môžu vytvoriť vlastné zdroje údajov a použiť pritom tieto príklady ako pomôcku, na základe ktorej môžu vytvoriť a podporovať vlastné súbory zdroja údajov.An administrator or organization can create their own data sources using these examples as guides, from which they can create and support their own data source files.

Azure ASAzure AS

{ 
  "version": "0.1", 
  "connections": [ 
  { 
    "details": { 
    "protocol": "analysis-services", 
    "address": { 
      "server": "server-here" 
    }, 
    } 
  } 
  ] 
}

PriečinokFolder

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "folder", 
    "address": { 
      "path": "folder-path-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

ODataOData

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "odata", 
    "address": { 
      "url": "URL-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

SAP BWSAP BW

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sap-bw-olap", 
    "address": { 
     "server": "server-name-here", 
     "systemNumber": "system-number-here", 
     "clientId": "client-id-here" 
    }, 
   } 
  } 
 ] 
} 

SAP HanaSAP Hana

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sap-hana-sql", 
    "address": { 
     "server": "server-name-here:port-here" 
    }, 
   } 
  } 
 ] 
} 

Zoznam služby SharePointSharePoint list

URL adresa musí smerovať na samotnú lokalitu SharePoint, nie na zoznam v rámci danej lokality.The URL must point to the SharePoint site itself, not to a list within the site. Používatelia získajú navigátor, ktorý im umožní vybrať jeden alebo viac zoznamov z danej lokality. Z každého z týchto zoznamov sa vytvorí tabuľka v modeli.Users get a navigator that allows them to select one or more lists from that site, each of which becomes a table in the model.

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "sharepoint-list", 
    "address": { 
     "url": "URL-here" 
    }, 
    } 
  } 
 ] 
} 

SQL ServerSQL Server

{ 
  "version": "0.1", 
  "connections": [ 
    { 
      "details": { 
        "protocol": "tds", 
        "address": { 
          "server": "server-name-here", 
          "database": "db-name-here (optional) "
        } 
      }, 
      "options": {}, 
      "mode": "DirectQuery" 
    } 
  ] 
} 

Textový súborText file

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "file", 
    "address": { 
      "path": "path-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

WebWeb

{ 
 "version": "0.1", 
 "connections": [ 
  { 
   "details": { 
    "protocol": "http", 
    "address": { 
      "url": "URL-here" 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 

Tok údajovDataflow

{
 "version": "0.1",
 "connections": [
  {
   "details": {
    "protocol": "powerbi-dataflows",
    "address": {
     "workspace":"workspace id (Guid)",
     "dataflow":"optional dataflow id (Guid)",
     "entity":"optional entity name"
    }
    }
  }
 ]
}

Ďalšie krokyNext steps

Pomocou aplikácie Power BI Desktop môžete vykonávať najrôznejšie činnosti.You can do all sorts of things with Power BI Desktop. Ďalšie informácie o jej funkciách nájdete v týchto článkoch:For more information on its capabilities, check out the following resources: