Spravovanie zdroja údajov – SAP HANAManage your data source - SAP HANA

Poznámka

Nedávno sme upravili dokumenty o lokálnych bránach údajov. Rozdelili sme ich na obsah, ktorý je špecifický pre službu Power BIvšeobecný obsah, ktorý sa vzťahuje na všetky služby, ktoré brána podporuje.We recently revised the on-premises data gateway docs. We split them into content that's specific to Power BI and general content that applies to all services that the gateway supports. Momentálne sa nachádzate v obsahu služby Power BI.You're currently in the Power BI content. Ak chcete poskytnúť pripomienky k tomuto článku alebo celkové skúsenosti s dokumentáciou brány, prejdite na koniec článku.To provide feedback on this article, or the overall gateway docs experience, scroll to the bottom of the article.

Po inštalácii lokálnej brány údajov je potrebné pridať zdroje údajov, ktoré možno používať s bránou.After you install the on-premises data gateway, you need to add data sources that can be used with the gateway. Tento článok popisuje prácu s bránami a zdrojmi údajov SAP HANA, ktoré sa používajú buď na plánované obnovenie, alebo v režime DirectQuery.This article looks at how to work with gateways and SAP HANA data sources that are used either for scheduled refresh or for DirectQuery.

Pridanie zdroja údajovAdd a data source

Ďalšie informácie o tom, ako pridať zdroj údajov, nájdete v téme Pridanie zdroja údajov.For more information about how to add a data source, see Add a data source. V časti Typ zdroja údajov vyberte možnosť SAP HANA.Under Data Source Type, select SAP HANA.

Pridanie zdroja údajov SAP HANA

Po výbere typu zdroja údajov SAP HANA zadajte pre zdroj údajov tieto informácie: Server, Meno používateľa a Heslo.After you select the SAP HANA data source type, fill in the Server, Username, and Password information for the data source.

Poznámka

Tieto poverenia sa budú využívať pre všetky dotazy pre tento zdroj údajov.All queries to the data source will run using these credentials. Ďalšie informácie o ukladaní prihlasovacích údajov nájdete v téme Ukladanie šifrovaných prihlasovacích údajov v cloude.To learn more about how credentials are stored, see Store encrypted credentials in the cloud.

Vyplnenie nastavení zdroja údajov

Po vyplnení všetkých údajov vyberte položku Pridať.After you fill in everything, select Add. Teraz môžete tento zdroj údajov použiť na plánované obnovenie alebo pre režim DirectQuery pre lokálny server SAP HANA.You can now use this data source for scheduled refresh or DirectQuery against an SAP HANA server that is on-premises. Ak je pripojenie úspešné, zobrazí sa hlásenie Pripojenie úspešné.You see Connection Successful if it succeeded.

Zobrazenie stavu pripojenia

Rozšírené nastaveniaAdvanced settings

Môžete tiež nakonfigurovať úroveň ochrany osobných údajov pre príslušný zdroj údajov.Optionally, you can configure the privacy level for your data source. Toto nastavenie ovláda spôsoby kombinovania údajov.This setting controls how data can be combined. Táto možnosť sa využíva len na plánované obnovenie.It's only used for scheduled refresh. Nastavenie úrovne ochrany osobných údajov sa nevzťahuje na režim DirectQuery.The privacy-level setting doesn't apply to DirectQuery. Ďalšie informácie o úrovniach ochrany osobných údajov pre zdroj údajov nájdete v článku Úrovne ochrany osobných údajov (Power Query).To learn more about privacy levels for your data source, see Privacy levels (Power Query).

Nastavenie úrovne ochrany osobných údajov

Použitie zdroja údajovUse the data source

Po vytvorení zdroja údajov ho budete môcť používať buď cez pripojenia režimu DirectQuery, alebo prostredníctvom plánovaného obnovenia.After you create the data source, it's available to use with either DirectQuery connections or through scheduled refresh.

Poznámka

Názvy servera a databázy sa musia v aplikácii Power BI Desktop a zdroji údajov v rámci lokálnej brány údajov zhodovať.The server and database names must match between Power BI Desktop and the data source within the on-premises data gateway.

Prepojenie medzi vašou množinou údajov a zdrojom údajov v rámci brány je založené na názve servera a názve databázy.The link between your dataset and the data source within the gateway is based on your server name and database name. Tieto názvy sa musia zhodovať.These names must match. Ak napríklad zadáte IP adresu pre názov servera v rámci aplikácie Power BI Desktop, bude potrebné použiť rovnakú IP adresu pre zdroj údajov v rámci konfigurácie brány.For example, if you supply an IP address for the server name within Power BI Desktop, you must use the IP address for the data source within the gateway configuration. Ak používate SERVER\INSTANCE v aplikácii Power BI Desktop, musíte ho použiť ho aj pre zdroj údajov, ktorý je nakonfigurovaný pre bránu.If you use SERVER\INSTANCE in Power BI Desktop, you also must use it within the data source configured for the gateway.

Táto požiadavka platí aj pre režim DirectQuery aj plánované obnovenie.This requirement is the case for both DirectQuery and scheduled refresh.

Použitie zdroja údajov na pripojenia DirectQueryUse the data source with DirectQuery connections

Je potrebné uistiť sa, že názvy servera a databázy v aplikácii Power BI Desktop a v nakonfigurovanom zdroji údajov pre bránu sa zhodujú.Make sure that the server and database names match between Power BI Desktop and the configured data source for the gateway. Tiež je potrebné skontrolovať, či je váš používateľ uvedený na karte Používatelia v zdroji údajov, aby ste mohli publikovať množiny údajov režimu DirectQuery.You also need to make sure your user is listed in the Users tab of the data source to publish DirectQuery datasets. Výber pre režim DirectQuery sa vykonáva v aplikácii Power BI Desktop pri prvom importe údajov.The selection for DirectQuery occurs within Power BI Desktop when you first import data. Ďalšie informácie o spôsobe použitia režimu DirectQuery nájdete v článku Používanie režimu DirectQuery v aplikácii Power BI Desktop.For more information about how to use DirectQuery, see Use DirectQuery in Power BI Desktop.

Po dokončení publikovania – či už z aplikácie Power BI Desktop alebo cez položku Získať údaje – by vaše zostavy mali začať fungovať.After you publish, either from Power BI Desktop or Get Data, your reports should start to work. Po vytvorení zdroja údajov v rámci brány môže trvať niekoľko minút, než bude pripojenie opäť použiteľné.It might take several minutes after you create the data source within the gateway for the connection to be usable.

Použitie zdroja údajov pri plánovanom obnoveníUse the data source with scheduled refresh

Ak ste uvedení na karte Používatelia v zdroji údajov nakonfigurovanom v rámci brány, pričom názov servera a názov databázy sa zhodujú, brána sa zobrazí ako jedna z možností, ktorú budete môcť použiť pri plánovanom obnovení.If you're listed in the Users tab of the data source configured within the gateway and the server name and database name match, you see the gateway as an option to use with scheduled refresh.

Zobrazenie používateľov

Ďalšie krokyNext steps

Ďalšie otázky.More questions? Skúste sa spýtať v komunite Power BI.Try asking the Power BI Community.