Riešenie problémov s bránami – Power BITroubleshoot gateways - Power BI

Poznámka

Nedávno sme upravili dokumenty o lokálnych bránach údajov. Rozdelili sme ich na obsah, ktorý je špecifický pre službu Power BIvšeobecný obsah, ktorý sa vzťahuje na všetky služby, ktoré brána podporuje.We recently revised the on-premises data gateway docs. We split them into content that's specific to Power BI and general content that applies to all services that the gateway supports. Momentálne sa nachádzate v obsahu služby Power BI.You're currently in the Power BI content. Ak chcete poskytnúť pripomienky k tomuto článku alebo celkové skúsenosti s dokumentáciou brány, prejdite na koniec článku.To provide feedback on this article, or the overall gateway docs experience, scroll to the bottom of the article.

V tomto článku sa popisujú niektoré bežné problémy pri používaní lokálnej brány údajov so službou Power BI.This article discusses some common issues when you use the on-premises data gateway with Power BI. Ak sa u vás vyskytne problém, ktorý tu nie je uvedený, môžete použiť lokalitu komunity služby Power BI.If you encounter an issue that isn't listed here, you can use the Power BI Community site. Prípadne môžete vytvoriť žiadosť o podporu.Or, you can create a support ticket.

KonfiguráciaConfiguration

Chyba: Služba Power BI nahlásila lokálnu bránu ako nedostupnú.Error: Power BI service reported local gateway as unreachable. Reštartujte bránu a skúste to znova.Restart the gateway and try again.

Na konci konfigurácie je služba Power BI zavolaná znova, aby sa overila brána.At the end of configuration, the Power BI service is called again to validate the gateway. Služba Power BI nehlási bránu ako dynamickú.The Power BI service doesn't report the gateway as live. Je možné, že úspešnú komunikáciu zabezpečí reštartovanie služby pre Windows.Restarting the Windows service might allow the communication to be successful. Ak chcete získať ďalšie informácie, môžete zhromaždiť a skontrolovať denníky, ako je popísané v téme Zhromažďovanie denníkov z lokálnej aplikácie brány údajov.To get more information, you can collect and review the logs as described in Collect logs from the on-premises data gateway app.

Zdroje údajovData sources

Chyba: Nedá sa pripojiť.Error: Unable to Connect. Podrobnosti: Neplatné poverenia na pripojenieDetails: "Invalid connection credentials"

V oblasti Zobraziť podrobnosti sa zobrazuje chybové hlásenie prijaté zo zdroja údajov.Within Show details, the error message that was received from the data source is displayed. V prípade SQL Servera sa zobrazí približne takéto hlásenie:For SQL Server, you see something like the following:

Login failed for user 'username'.

Overte, či máte správne meno používateľa a heslo.Verify that you have the correct username and password. Overte tiež, či sa s týmito povereniami možno úspešne pripojiť k zdroju údajov.Also, verify that those credentials can successfully connect to the data source. Skontrolujte, či použité konto zodpovedá metóde overovania.Make sure the account that's being used matches the authentication method.

Chyba: Nedá sa pripojiť.Error: Unable to Connect. Podrobnosti: K databáze sa nedá pripojiťDetails: "Cannot connect to the database"

Podarilo sa pripojiť k serveru, ale nie k zadanej databáze.You were able to connect to the server but not to the database that was supplied. Overte názov databázy a skontrolujte, či prihlasovacie údaje používateľa obsahujú náležité povolenie na prístup k tejto databáze.Verify the name of the database and that the user credential has the proper permission to access that database.

V oblasti Zobraziť podrobnosti sa zobrazuje chybové hlásenie prijaté zo zdroja údajov.Within Show details, the error message that was received from the data source is displayed. V prípade SQL Servera sa zobrazí približne takéto hlásenie:For SQL Server, you see something like the following:

Cannot open database "AdventureWorks" requested by the login. The login failed. Login failed for user 'username'.

Chyba: Nedá sa pripojiť.Error: Unable to Connect. Podrobnosti: Neznáma chyba v bráne údajovDetails: "Unknown error in data gateway"

Táto chyba sa môže vyskytnúť z rôznych dôvodov.This error might occur for different reasons. Overte, či sa môžete pripojiť k zdroju údajov z počítača, ktorý je hostiteľom brány.Be sure to validate that you can connect to the data source from the machine that hosts the gateway. Môže to byť dôsledok nedostupnosti servera.This situation could be the result of the server not being accessible.

V oblasti Zobraziť podrobnosti sa môže zobraziť kód chyby DM_GWPipeline_UnknownError.Within Show details, you can see an error code of DM_GWPipeline_UnknownError.

Môžete si tiež pozrieť ďalšie informácie v časti Denníky udalostí > Denníky aplikácií a služieb > Služba lokálnej brány údajov.You can also look in Event Logs > Applications and Services Logs > On-premises data gateway Service for more information.

Chyba: Pri pokuse o pripojenie k zdroju <server> došlo k chybe.Error: We encountered an error while trying to connect to <server>. Podrobnosti: Dosiahli sme bránu údajov, no brána nemá prístup k lokálnemu zdroju údajov.Details: "We reached the data gateway, but the gateway can't access the on-premises data source."

Nepodarilo sa pripojiť k zadanému zdroju údajov.You were unable to connect to the specified data source. Nezabudnite overiť informácie zadané pre tento zdroj údajov.Be sure to validate the information provided for that data source.

V oblasti Zobraziť podrobnosti sa môže zobraziť kód chyby DM_GWPipeline_Gateway_DataSourceAccessError.Within Show details, you can see an error code of DM_GWPipeline_Gateway_DataSourceAccessError.

Ak sa príslušné chybové hlásenie podobá na nasledujúce hlásenie, znamená to, že konto, ktoré pre zdroj údajov používate, nie je správcom servera pre túto inštanciu služby Analysis Services.If the underlying error message is similar to the following, this means that the account you're using for the data source isn't a server admin for that Analysis Services instance. Ďalšie informácie nájdete v téme Udelenie práv správcu servera inštancii služby Analysis Services.For more information, see Grant server admin rights to an Analysis Services instance.

The 'CONTOSO\account' value of the 'EffectiveUserName' XML for Analysis property is not valid.

Ak sa príslušné chybové hlásenie podobá na nasledujúce hlásenie, môže to znamenať, že v konte služby Analysis Services chýba atribút adresára token-groups-global-and-universal (TGGAU).If the underlying error message is similar to the following, it could mean that the service account for Analysis Services might be missing the token-groups-global-and-universal (TGGAU) directory attribute.

The username or password is incorrect.

Domény s prístupom kompatibilným so systémom starším ako Windows 2000 majú atribút TGGAU povolený.Domains with pre-Windows 2000 compatibility access have the TGGAU attribute enabled. Väčšina novovytvorených domén tento atribút predvolene nepovoľuje.Most newly created domains don't enable this attribute by default. Ďalšie informácie nájdete v téme Niektoré aplikácie a rozhrania API vyžadujú prístup k informáciám pre autorizáciu v objektoch konta.For more information, see Some applications and APIs require access to authorization information on account objects.

Ak chcete overiť, či je atribút povolený, postupujte podľa týchto krokov.To confirm whether the attribute is enabled, follow these steps.

 1. Pripojte sa cez SQL Server Management Studio k počítaču so službou Analysis Services.Connect to the Analysis Services machine within SQL Server Management Studio. V rozšírených vlastnostiach pripojenia pridajte pre príslušného používateľa vlastnosť EffectiveUserName a skontrolujte, či sa po pridaní chyba vyskytne znova.Within the Advanced connection properties, include EffectiveUserName for the user in question and see if this addition reproduces the error.

 2. Pomocou nástroja dsacls služby Active Directory môžete overiť, či je atribút uvedený.You can use the dsacls Active Directory tool to validate whether the attribute is listed. Tento nástroj sa nachádza v radiči domény.This tool is found on a domain controller. Musíte poznať rozlišujúci názov domény pre dané konto a poskytnúť nástroju tento názov.You need to know what the distinguished domain name is for the account and pass that name to the tool.

   dsacls "CN=John Doe,CN=UserAccounts,DC=contoso,DC=com"
  

  Mal zobraziť výsledok podobný tomuto:You want to see something similar to the following in the results:

     Allow BUILTIN\Windows Authorization Access Group
                    SPECIAL ACCESS for tokenGroupsGlobalAndUniversal
                    READ PROPERTY
  

Ak chcete odstrániť tento problém, je potrebné povoliť atribút TGGAU v konte používanom pre službu Analysis Services systému Windows.To correct this issue, you must enable TGGAU on the account used for the Analysis Services Windows service.

Ďalšia možná príčina chyby nesprávneho mena používateľa alebo hesla.Another possibility for "The username or password is incorrect."

Príčinou tejto chyby môže byť aj to, že server služby Analysis Services sa nachádza v inej doméne ako používatelia a nie je vytvorený vzťah obojstrannej dôvery.This error could also be caused if the Analysis Services server is in a different domain than the users and there isn't a two-way trust established.

V spolupráci so správcami domén overte vzťah dôvery medzi doménami.Work with your domain administrators to verify the trust relationship between domains.

V prostredí Získať údaje pre Analysis Services v službe Power BI nemožno zobraziť zdroje údajov brány údajovUnable to see the data gateway data sources in the Get Data experience for Analysis Services from the Power BI service

Skontrolujte, či je v konfigurácii brány na karte Používatelia v zdroji údajov uvedené vaše konto.Make sure that your account is listed in the Users tab of the data source within the gateway configuration. Ak nemáte prístup k bráne, kontaktujte správcu brány a požiadajte ho, aby to overil.If you don't have access to the gateway, check with the administrator of the gateway and ask them to verify. V zozname služby Analysis Services sa zdroj údajov môže zobraziť len kontám, ktoré sú v zozname Používatelia.Only accounts in the Users list can see the data source listed in the Analysis Services list.

Chyba: Nemáte nainštalovanú žiadnu bránu alebo nemáte nakonfigurovanú žiadnu bránu pre zdroje údajov v tejto množine údajov.Error: You don't have any gateway installed or configured for the data sources in this dataset.

Skontrolujte, či ste k bráne pridali jeden alebo viacero zdrojov údajov podľa popisu v téme Pridanie zdroja údajov.Ensure that you've added one or more data sources to the gateway, as described in Add a data source. Ak sa brána nezobrazuje na portáli na spravovanie v časti Spravovať brány, vymažte vyrovnávaciu pamäť prehliadača alebo sa zo služby odhláste a znova sa prihláste.If the gateway doesn't appear in the admin portal under Manage gateways, clear your browser cache or sign out of the service and then sign back in.

Množiny údajovDatasets

Chyba: Pre tento riadok neexistuje dostatok priestoru.Error: There is not enough space for this row.

Táto chyba nastane, ak máte jeden riadok, ktorý je väčší ako 4 MB.This error occurs if you have a single row greater than 4 MB in size. Zistite, o ktorý riadok zdroja údajov ide, a potom ho skúste odfiltrovať alebo zmenšiť jeho veľkosť.Determine what the row is from your data source, and attempt to filter it out or reduce the size for that row.

Chyba: Zadaný názov servera sa nezhoduje s názvom servera v certifikáte SSL SQL Servera.Error: The server name provided doesn't match the server name on the SQL Server SSL certificate.

Táto chyba sa môže vyskytnúť, keď bežný názov certifikátu zodpovedá úplnému názvu domény servera (FQDN), ale vy ste zadali len názov NetBIOS pre server.This error can occur when the certificate common name is for the server's fully qualified domain name (FQDN), but you supplied only the NetBIOS name for the server. Spôsobuje to nesúlad v certifikáte.This situation causes a mismatch for the certificate. Ak chcete vyriešiť tento problém, nastavte názov servera v zdroji údajov brány a v súbore PBIX tak, aby používal úplný názov domény servera.To resolve this issue, make the server name within the gateway data source and the PBIX file use the FQDN of the server.

Chyba: Pri konfigurácii plánovaného obnovenia sa nezobrazuje lokálna brána údajov.Error: You don't see the on-premises data gateway present when you configure scheduled refresh.

Túto chybu môže spôsobovať niekoľko rôznych scenárov:A few different scenarios could be responsible for this error:

 • Názvy servera a databázy zadané v aplikácii Power BI Desktop a v zdroji údajov nakonfigurovanom pre bránu sa nezhodujú.The server and database name don't match what was entered in Power BI Desktop and the data source configured for the gateway. Tieto názvy musia byť rovnaké.These names must be the same. Nerozlišujú sa v nich veľké a malé písmená.They aren't case sensitive.
 • Vaše konto nie je uvedené v konfigurácii brány na karte Používatelia v zdroji údajov.Your account isn't listed in the Users tab of the data source within the gateway configuration. Do tohto zoznamu vás musí pridať správca brány.You need to be added to that list by the administrator of the gateway.
 • Súbor aplikácie Power BI Desktop obsahuje viaceré zdroje údajov a niektoré z nich nie sú nakonfigurované s bránou.Your Power BI Desktop file has multiple data sources within it, and not all of those data sources are configured with the gateway. Brána sa v rámci plánovaného obnovenia zobrazuje len vtedy, keď sú s ňou definované všetky zdroje údajov.You need to have each data source defined with the gateway for the gateway to show up within scheduled refresh.

Chyba: Prijaté nekomprimované údaje v klientovi brány prekročili limit.Error: The received uncompressed data on the gateway client has exceeded the limit.

Presný limit je 10 GB nekomprimovaných údajov na jednu tabuľku.The exact limitation is 10 GB of uncompressed data per table. Ak sa vyskytol tento problém, existujú vhodné možnosti optimalizácie, ktorými sa mu vyhnete.If you're hitting this issue, there are good options to optimize and avoid it. Predovšetkým pomôže, keď obmedzíte používanie mimoriadne konštantných dlhých hodnôt reťazcov a nahradíte ich normalizovanými kľúčmi.In particular, reduce the use of highly constant, long string values and instead use a normalized key. Prípadne môžete odstrániť nepoužívané stĺpce.Or, removing the column if it's not in use helps.

ZostavyReports

Chyba: Zostave sa nepodarilo získať prístup k zdroju údajov, pretože nemáte prístup k nášmu zdroju údajov cez lokálnu bránu údajov.Error: Report could not access the data source because you do not have access to our data source via an on-premises data gateway.

Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje z nasledujúcich dôvodov:This error is usually caused by one of the following:

 • Informácie o zdroji údajov sa nezhodujú s obsahom základnej množiny údajov.The data source information doesn't match what's in the underlying dataset. Názvy servera a databázy v zdroji údajov definovanom pre lokálnu bránu údajov sa musia zhodovať s tými, ktoré zadáte v aplikácii Power BI Desktop.The server and database name need to match between the data source defined for the on-premises data gateway and what you supply within Power BI Desktop. Ak používate IP adresu v aplikácii Power BI Desktop, IP adresu musí používať aj zdroj údajov pre lokálnu bránu údajov.If you use an IP address in Power BI Desktop, the data source for the on-premises data gateway needs to use an IP address as well.
 • V bránach vo vašej organizácii nie sú k dispozícii žiadne zdroje údajov.There's no data source available on any gateway within your organization. Zdroj údajov môžete nakonfigurovať pre novú alebo existujúcu lokálnu bránu údajov.You can configure the data source on a new or existing on-premises data gateway.

Chyba: Chyba prístupu k zdroju údajov.Error: Data source access error. Kontaktujte správcu brány.Please contact the gateway administrator.

Ak táto zostava používa dynamické pripojenie k službe Analysis Services, je možné, že sa vyskytol problém s hodnotou odovzdanou do vlastnosti EffectiveUserName spočívajúci v tom, že táto hodnota buď nie je platná, alebo nemá povolenia v počítači so službou Analysis Services.If this report makes use of a live Analysis Services connection, you could encounter an issue with a value being passed to EffectiveUserName that either isn't valid or doesn't have permissions on the Analysis Services machine. Problém s overovaním je zvyčajne spôsobený tým, že hodnota odovzdaná do atribútu EffectiveUserName sa nezhoduje s lokálnym hlavným menom používateľa (UPN).Typically, an authentication issue is due to the fact that the value being passed for EffectiveUserName doesn't match a local user principal name (UPN).

Ak chcete potvrdiť platné meno používateľa, postupujte podľa týchto krokov.To confirm the effective username, follow these steps.

 1. Nájdite platné meno používateľa v denníkoch brány.Find the effective username within the gateway logs.

 2. Keď získate odovzdanú hodnotu, overte, či je správna.After you have the value being passed, validate that it's correct. Ak ide o vášho používateľa, zadaním nasledujúceho príkazu do príkazového riadka môžete zistiť hlavné meno používateľa.If it's your user, you can use the following command from a command prompt to see the UPN. Hlavné meno používateľa má formát e-mailovej adresy.The UPN looks like an email address.

   whoami /upn
  

Voliteľne môžete zobraziť hodnotu, ktorú získava Power BI zo služby Azure Active Directory.Optionally, you can see what Power BI gets from Azure Active Directory.

 1. Prejdite na adresu https://developer.microsoft.com/graph/graph-explorer.Browse to https://developer.microsoft.com/graph/graph-explorer.

 2. V pravom hornom rohu vyberte položku Prihlásiť sa.Select Sign in in the upper-right corner.

 3. Spustite nasledujúci dotaz.Run the following query. Zobrazuje sa pomerne rozsiahla odpoveď JSON.You see a rather large JSON response.

   https://graph.windows.net/me?api-version=1.5
  
 4. Vyhľadajte položku userPrincipalName.Look for userPrincipalName.

Ak sa vaše hlavné meno používateľa v službe Azure Active Directory nezhoduje s vaším hlavným menom používateľa v lokálnej službe Active Directory, môžete ho pomocou funkcie Priradiť mená používateľov nahradiť platnou hodnotou.If your Azure Active Directory UPN doesn't match your local Active Directory UPN, you can use the Map user names feature to replace it with a valid value. Prípadne môžete požiadať správcu nájomníka alebo správcu lokálnej služby Active Directory, aby zmenil vaše hlavné meno používateľa.Or, you can work with either your tenant admin or local Active Directory admin to get your UPN changed.

KerberosKerberos

Ak základný databázový server a lokálne brána nie sú správne nakonfigurované podľa delegovania obmedzeného protokolom Kerberos, povoľte v bráne podrobné zapisovanie do denníkov.If the underlying database server and on-premises data gateway aren't appropriately configured for Kerberos constrained delegation, enable verbose logging on the gateway. Potom na základe chýb a trasovania v súboroch denníkov brány začnite s riešením problémov.Then, investigate based on the errors or traces in the gateway’s log files as a starting point for troubleshooting. Ak chcete zhromaždiť denníky brány,aby ste si ich mohli zobraziť, prečítajte si tému Zhromažďovanie denníkov z lokálnej aplikácie brány údajov.To collect the gateway logs for viewing, see Collect logs from the on-premises data gateway app.

ImpersonationLevelImpersonationLevel

Položka ImpersonationLevel súvisí s nastavením hlavného názvu služby (SPN) alebo nastavením lokálnej politiky.The ImpersonationLevel is related to the SPN setup or the local policy setting.

[DataMovement.PipeLine.GatewayDataAccess] About to impersonate user DOMAIN\User (IsAuthenticated: True, ImpersonationLevel: Identification)

RiešenieSolution

Vyriešte problém vykonaním nasledujúcich krokov.Follow these steps to solve the issue.

 1. Nastavte hlavný názov služby pre lokálnu bránu.Set up an SPN for the on-premises gateway.
 2. Nastavte obmedzené delegovanie v službe Active Directory.Set up constrained delegation in your Active Directory.

FailedToImpersonateUserException: Nepodarilo sa vytvoriť identitu systému Windows pre ID používateľaFailedToImpersonateUserException: Failed to create Windows identity for user userid

Chyba FailedToImpersonateUserException sa vyskytne, ak nemôžete vykonať zosobnenie v mene iného používateľa.The FailedToImpersonateUserException happens if you're unable to impersonate on behalf of another user. Táto chyba môže vyskytnúť aj vtedy, keď sa pokúšate zosobniť konto pochádzajúce z inej domény, ako je doména, v ktorej sa nachádza služba brány.This error could also happen if the account you're trying to impersonate is from another domain than the one the gateway service domain is on. Ide o obmedzenie.This is a limitation.

RiešenieSolution

 • Overte správnosť konfigurácie podľa krokov v predchádzajúcej časti ImpersonationLevel.Verify that the configuration is correct as per the steps in the previous "ImpersonationLevel" section.
 • Presvedčte sa, že ID používateľa, ktoré sa pokúšate zosobniť, je platným kontom služby Active Directory.Ensure that the user ID it's trying to impersonate is a valid Active Directory account.

Všeobecná chyba: Chyba 1033 pri analýze protokoluGeneral error: 1033 error while you parse the protocol

Chyba 1033 sa zobrazí, ak sa vaše externé ID nakonfigurované v SAP HANA nezhoduje s prihlásením v prípade, ak došlo k zosobneniu používateľa pomocou hlavného mena používateľa (UPN) (alias@domain.com).You get the 1033 error when your external ID that's configured in SAP HANA doesn't match the sign-in if the user is impersonated by using the UPN (alias@domain.com). V denníkoch chýb nájdete v hornej časti záznam o tom, že pôvodné hlavné meno používateľa alias@domain.com je nahradené novým hlavným menom používateľa alias@domain.com, ktorý je zapísaný nasledovne:In the logs, you see "Original UPN 'alias@domain.com' replaced with a new UPN 'alias@domain.com'" at the top of the error logs, as seen here:

[DM.GatewayCore] SingleSignOn Required. Original UPN 'alias@domain.com' replaced with new UPN 'alias@domain.com.'

RiešenieSolution

 • SAP HANA vyžaduje, aby zosobnený používateľ používal v službe Active Directory atribút sAMAccountName (alias používateľa).SAP HANA requires the impersonated user to use the sAMAccountName attribute in Active Directory (user alias). Ak atribút nie je správny, zobrazuje sa chyba 1033.If this attribute isn't correct, you see the 1033 error.

  sAMAccount

 • V denníkoch sa zobrazuje sAMAccountName (alias) a nie hlavné meno používateľa, ktorým je alias nasledovaný doménou (alias@doimain.com).In the logs, you see the sAMAccountName (alias) and not the UPN, which is the alias followed by the domain (alias@doimain.com).

  sAMAccount

   <setting name="ADUserNameReplacementProperty" serializeAs="String">
    <value>sAMAccount</value>
   </setting>
   <setting name="ADServerPath" serializeAs="String">
    <value />
   </setting>
   <setting name="CustomASDataSource" serializeAs="String">
    <value />
   </setting>
   <setting name="ADUserNameLookupProperty" serializeAs="String">
    <value>AADEmail</value>

Chybové hlásenie „-10709 Pripojenie zlyhalo“ sa zobrazuje, keď delegovanie v službe Active Directory nie je nakonfigurované správne.You get the "-10709 Connection failed" error message if your delegation isn't configured correctly in Active Directory.

RiešenieSolution

 • Presvedčte sa, že v službe Active Directory na karte delegovania je ako konto služby brány server SAP HANA.Make sure that you have the SAP Hana server on the delegation tab in Active Directory for the gateway service account.

  Karta delegovania

História obnoveníRefresh history

Pri použití brány na plánované obnovenie vám možnosť História obnovení umožňuje zobraziť chyby, ktoré sa vyskytli.When you use the gateway for a scheduled refresh, Refresh history can help you see what errors occurred. Zároveň poskytuje užitočné údaje v prípade, že potrebujete vytvoriť žiadosť o podporu.It can also provide useful data if you need to create a support request. Môžete zobraziť plánované obnovenia a obnovenia na požiadanie.You can view scheduled and on-demand refreshes. Možnosť História obnovení môžete zobraziť pomocou nasledujúcich krokov.The following steps show how you can get to the refresh history.

 1. Na navigačnej table Power BI v časti Množiny údajov vyberte množinu údajov.In the Power BI nav pane, in Datasets, select a dataset. Otvorte ponuku a vyberte položku Naplánovať obnovenie.Open the menu, and select Schedule refresh.

  Ako vybrať plánovanie obnovenia

 2. V časti Nastavenia pre... > Naplánovať obnovenie vyberte položku História obnovení.In Settings for... > Schedule refresh, select Refresh history.

  Vyberte možnosť história obnovení

  Zobrazí sa história obnovení

Ďalšie informácie o riešení konkrétnych scenárov s obnovením nájdete v téme Scenáre riešenia problémov s obnovením údajov.For more information about troubleshooting refresh scenarios, see Troubleshoot refresh scenarios.

Sledovanie pomocou FiddleraFiddler trace

Fiddler je bezplatný nástroj od spoločnosti Telerik, ktorý monitoruje prenos údajov cez HTTP.Fiddler is a free tool from Telerik that monitors HTTP traffic. So službou Power BI môžete z klientského počítača vykonávať podrobné preskúmavania.You can see the back and forth with the Power BI service from the client machine. Tento zoznam zaznamenaných prenosov môže zobrazovať chyby a ďalšie súvisiace informácie.This traffic list might show errors and other related information.

Použitie sledovania pomocou Fiddlera

Ďalší postupNext steps

Máte ďalšie otázky?More questions? Skúste komunitu služby Power BI.Try the Power BI Community.