Export a import prostriedkovExport and import resources

Ak ste vytvorili viacero prostredí na podporu vývoja databázy a aplikácií, musíte presunúť zmeny z jedného prostredia do iného.If you've created multiple environments to support the development of your database and apps, you must move changes from one environment to another environment. Prostriedky môžete medzi prostrediami presúvať pomocou možnosť Exportovať prostriedky a Importovať prostriedky.You can use Export resources and Import resources to move resources between environments.

Prečo používať viacero prostredí?Why use multiple environments?

Jednotlivé prostredia obsahujú prostriedky, napríklad entity, postupy a aplikácie, ktoré môžete počas procesu vývoja vytvoriť alebo upravovať.Each environment contains resources, such as entities, flows, and apps, that you create or modify during the development process.

Obvykle sa vývoj uskutočňuje v rovnakom prostredí ako je to, ktoré používajú koncoví používatelia organizácie.Typically, development is done in the same environment that is used by the organization's end users. Nazýva sa predvolené prostredie.This environment is known as the default environment. Spravovať zmeny prostriedkov v rovnakom prostredí je pomerne jednoduché.It's relatively easy to manage resource changes in the same environment. Overíte zmeny, aby ste sa uistili, že všetky dôležité obchodné procesy a aplikácie sú funkčné, a až potom aplikáciu vydáte.You validate the changes to make sure that all critical business processes and applications are functional, and then you release the app.

Niekedy sa vývoj a testovanie vykonávajú v oddelených prostredia a zmeny sa presúvajú do predvoleného prostredia, keď sú pripravené na použitie koncovými používateľmi.Sometimes, development and testing are done in separate environments, and changes are moved to the default environment when they are ready to be used by end users. Tu je niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť použiť oddelené prostredia.There are several reasons why you might use separate environments. Oddelené prostredie môžete napríklad použiť, keď na začiatku vyhodnocujete systém.For example, you might have used a separate environment when you initially evaluated the system. Prípadne môžete chcieť minimalizovať riziko spojené s vykonávaním zmien v predvolenom prostredí.Alternatively, you might want to minimize the risk that is involved when changes are made to the default environment. Oddelené prostredia zaisťujú izoláciu, pretože zmeny vykonávate v prostredí, ktoré nie je predvolené.Separate environments provide isolation, because you make your changes in an environment that isn't the default environment. Môžete vytvoriť ďalšie fázové prostredie, ale závisí to od rozsahu rizík.Depending on the extent of the risks, you might create an additional staging environment. V tomto prípade máte vývojové prostredie, fázové prostredie a predvolené prostredie.In this case, you have a development environment, a staging environment, and a default environment.

Presunutie zmien prostriedkovMoving resource changes

Prostriedky presúvate v rámci samostatných procesov exportu a importu pomocou súboru balíka (.zip).You move resources through separate export and import processes, by using a package (.zip) file. Súbor balíka sa exportuje, uloží sa do lokálneho úložiska, odošle správcovi cieľového prostredia, do ktorého sa následne importuje.The package file is exported, saved to local storage, sent to the administrator of the target environment, and then imported into the target environment. Po procese importovania často nasleduje overovacie testovanie, ktoré pomáha zaistiť, aby neboli negatívne ovplyvnené žiadne dôležité obchodné procesy.The import process is often followed by validation testing to help guarantee that no critical business processes have been adversely affected.

Funkcie pre importovanie a exportovanie prostriedkov sú k dispozícii centre spravovania v časti Prostredia.The functionality for both resource import and resource export is available in the Environments section of the admin center. K exportu a importu dochádza v kontexte vybraného prostredia.Both export and import occur in the context of a selected environment.

Export prostriedkovExport resources

Balík pre export zdrojov bude obsahovať všetky zmeny entít a zoznamov možností.The export package will contain all changes to entities, and picklists. Pracujeme na tom, aby sme umožnili export viacerých druhov prostriedkov, napríklad aplikácií, tokov, konektorov, rolí a ďalších.We are working to enable the export of more resource types such as apps, flows, connectors, roles and others. Táto možnosť vám umožní presúvať obsah z jedného prostredia do druhého.This option lets you move contents of one environment to another environment.

 1. Prejdite do centra spravovania a v ľavej navigačnej table kliknite na Prostredia.In the admin center, in the left navigation pane, click Environments.
 2. Vyberte zdrojové prostredie.Select the source environment.
 3. V pravom hornom rohu kliknite na možnosť Exportovať prostriedky.In the upper right, click Export resources.
 4. Vyberte prostriedky, s ktorým chcete začať:Choose the resources you want to start with:
  1. Vyberte kartu zodpovedajúcu typu prostriedku, ktorý chcete vybrať, napr. Entity.Select the tab corresponding to a resource type you want to select, such as Entities.
  2. Vyberte všetky prostriedky daného typu začiarknutím políčka v záhlaví alebo ich vyberte jednotlivo.Select all resources under the type by clicking the header checkbox, or select resources individually.
  3. Kliknite na Ďalej.Click Next.
 5. Podľa potreby zahrňte súvisiace prostriedky:Include related resources if appropriate:
  1. Ak nájdeme nejaké súvisiace prostriedky, zobrazíme vám zoznam vopred vybraných možností.If we discover any related resources, we will show you a pre-selected list.
  2. Vylúčte všetky súvisiace prostriedky začiarknutím políčka v záhlaví alebo zrušte ich výber jednotlivo.Exclude all related resources by clicking the header checkbox, or unselect resources individually.
  3. Kliknite na Ďalej.Click Next.
 6. Pridajte Názov exportovaného balíka.Add a Name for the exported package.
 7. Voliteľne môžete prispôsobiť akcie nastavení, ktoré sa majú vykonať po importe prostriedkov:Optionally, you can customize setup actions to be performed upon import of resources:
  1. Pri jednotlivých prostriedkoch zobrazte dialógové okno kliknutím na položku Nastavenie importu.For each resource, click the Import setup to see a dialog.
  2. Vyberte akciu nastavenia, ktorá sa má predvolene vykonať pri importe tohto balíkaSelect the setup action you want performed by default when this package is imported
  3. Kliknite na možnosť Uložiť.Click Save.
 8. Kliknite na možnosť Exportovať.Click Export.
 9. Po dokončení exportu uložte súbor balíka do miestneho úložiska.When export is completed, save the package file in local storage.

Prípadne môžete na stránke výberu prostriedkov kliknúť na možnosť Vybrať všetky prostriedky a zahrnúť všetky prostriedky všetkých podporovaných typov do koncového balíka a prejsť priamo na poslednú stránku exportu.Alternatively, you can click Select all resources in the resource selection page to include all resources of all supported types in the final package, and go directly to the final export page.

Import prostriedkovImport resources

Prvý krok je vybrať súbor balíka, ktorý bol exportovaný zo zdrojového prostredia.The first step is to select a package file that was exported from the source environment. Proces importu balík overí, analyzuje a pokúsi sa ho importovať.The import process validates, analyzes, and tries to import the package.

 1. Prejdite do centra spravovania a v navigačnej table kliknite na položku Prostredia.In the admin center, in the navigation pane, click Environments.
 2. Vyberte cieľové prostredie.Select the target environment.
 3. V pravom hornom rohu kliknite na možnosť Importovať prostriedky.In the upper right, click Import resources.
 4. Kliknite na možnosť Nahrať a prehľadávaním prejdite na požadovaný súbor balíka v miestnom úložisku.Click Upload, and browse to a package file in local storage.
 5. Kliknutím na položku Ďalej prejdite na poslednú stránku importu.Click Next to go to the final import page.
 6. Riešenie chýb pri overovaní importu a súvisiacich upozornení:Resolve import validation errors and warnings:
  1. Nájdite upozornenia alebo chyby označené ikonou naľavo od názvu prostriedku.Look for warnings or errors, as indicated by the icon to the left of a resource Name.
  2. Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite na pole Nastavenie importu alebo na ikonu v časti Akcie.Click the Import setup field or the icon under Action for more information.
  3. Vyberte príslušnú akciu nastavenia importu.Select an appropriate import setup action.
  4. Importovaný balík sa automaticky opäť overí.The package being imported is automatically validated again.
 7. Ak sa nevyskytnú žiadne chyby, prejdite na Import.Proceed to Import if there are no errors.

Ak sa balík použil len čiastočne, zobrazí sa chybové hlásenie s informáciou o tom, čo sa naimportovalo a čo nie.If the package is only partially applied, you receive an error message that describes what was imported and what wasn't imported.

Typy prostriedkovResource types

Proces vývoja môže zahŕňať zmeny viacerých typov prostriedkov.The development process can involve changes to many types of resources. Napríklad pri aktualizácii aplikácie môžete pridať, odstrániť alebo aktualizovať niekoľko entít alebo pripojení.For example, if you update an app, you might add, remove, or update several entities or connections. Zmeny niektorých (nie všetkých) typov prostriedkov môžete presúvať medzi prostrediami.Changes to some, and not all, resource types can be moved across environments. Nasledujúce časti opisujú typy prostriedkov, ktoré môžete presúvať.The following sections describe the types of resources that you can move.

Entity, zoznamy možnostíEntities, picklists

Entity a zoznamy možností môžete exportovať a importovať takto:You can export and import entities, and picklists as follows:

 • Štandardné entity – medzi prostrediami sa presúvajú len vlastné nastavenia.Standard entities – Only customizations are moved across environments. (Predvolené polia štandardných entít nemôžete upravovať.)(You can't modify the out-of-box fields of standard entities.)
 • Vlastné entity – medzi prostrediami sa presúvajú vlastné entity.Custom entities – Custom entities are moved across environments.
 • Vlastné zoznamy možností – medzi prostrediami presúvajú vlastné zoznamy možností.Custom picklists – Custom picklists are moved across environments.

ÚdajeData

V rámci exportu či importu prostriedkov nemôžete presúvať údaje databázy.You can't move database data as part of the export and import of resources. Na presun údajov môžete použiť program Microsoft Excel.To move data, you can use Microsoft Excel.