Reakcia na žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb (DSR) na export údajov zákazníkov služby PowerAppsResponding to Data Subject Rights (DSR) requests to export PowerApps customer data

Právo na prenosnosť údajov umožňuje dotknutým osobám požiadať o kópiu ich osobných údajov v elektronickom formáte (t. j. štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom a interoperabilnom formáte), ktorý je možné preniesť k inému prevádzkovateľovi údajov:The “right of data portability” allows a data subject to request a copy of his or her personal data in an electronic format (that is, a structured, commonly used, machine readable and interoperable format) that may be transmitted to another data controller:

Nižšie je uvedený súhrn typov osobných údajov, ktoré služba PowerApps môže uložiť pre konkrétneho používateľa, ako aj postupy, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie a exportovanie osobných údajov.Below is a summary of the types of personal data that PowerApps can store for a specific user and which experiences you can use to find and export it.

Zdroje obsahujúce osobné údajeResources containing personal data Prístup na webovú lokalituWebsite access Prístup do služby PowerShellPowerShell access
prostredieEnvironment Centrum spravovania služby PowerAppsPowerApps Admin center Rutiny cmdlet služby PowerAppsPowerApps cmdlets
Povolenia prostredia**Environment permissions** Centrum spravovania služby PowerAppsPowerApps Admin center Rutiny cmdlet služby PowerAppsPowerApps cmdlets
Aplikácia PlátnoCanvas App Centrum spravovania služby PowerAppsPowerApps Admin center
Portál služby PowerAppsPowerApps Portal
Rutiny cmdlet služby PowerAppsPowerApps cmdlets
Povolenia pre aplikáciu PlátnoCanvas App permissions Centrum spravovania služby PowerAppsPowerApps Admin center
Portál služby PowerAppsPowerApps Portal
Rutiny cmdlet služby PowerAppsPowerApps cmdlets
BránaGateway Portál služby PowerApps***PowerApps Portal*** Rutiny typu cmdlet pre lokálne brányOn-premises gateway cmdlets
Povolenia pre brányGateway permissions Portál služby PowerApps***PowerApps Portal***
vlastný konektorCustom connector tvorca aplikácií: k dispozíciiApp creator: Available
Správca: k dispozíciiAdmin: Available
Povolenia pre vlastné konektoryCustom connector permissions tvorca aplikácií: k dispozíciiApp creator: Available
Správca: k dispozíciiAdmin: Available
PripojenieConnection tvorca aplikácií: k dispozíciiApp creator: Available
Správca: k dispozíciiAdmin: Available
Povolenia pre pripojeniaConnection permissions tvorca aplikácií: k dispozíciiApp creator: Available
Správca: k dispozíciiAdmin: Available
Používateľské nastavenia služby PowerApps, nastavenia používateľa aplikácie a oznámeniaPowerApps user settings, user-app settings, and notifications tvorca aplikácií: k dispozíciiApp creator: Available
Správca: k dispozíciiAdmin: Available

** Pri používaní služby Common Data Service (CDS) pre aplikácie sa po vytvorení databázy v prostredí ukladajú povolenia prostredia a povolenia modelom riadených aplikácií ako záznamy v rámci inštancie databázy CDS pre aplikácie.** With the introduction of Common Data Service (CDS) for Apps, if a database is created within the environment, environment permissions and model-driven app permissions are stored as records within the CDS for Apps database instance. Pozrite si tému Reagovanie na žiadosti DSR o údaje zákazníkov v súvislosti so službou Common Data Service pre aplikácie, v ktorej nájdete usmernenie, ako reagovať na žiadosti DSR pre používateľov služby CDS pre aplikácie.For guidance on how to respond to DSR requests for users that use CDS for Apps, see Responding to Data Subject Rights (DSR) requests for Common Data Service for Apps customer data.

*** Správca môže k týmto prostriedkom získať prístup prostredníctvom portálu služby PowerApps iba v prípade, že mu vlastník prostriedku výslovne udelil prístup.*** An administrator can access these resources from the PowerApps portal only if the owner of the resource has explicitly granted him or her access. V prípade, že správca nemá udelený prístup, bude musieť využiť rutiny typu cdmlet prostredia PowerShell pre správcu služby PowerApps.If the administrator has not been granted access, he or she will need to leverage the PowerApps Admin PowerShell cdmlets.

PredpokladyPrerequisites

Pre používateľovFor users

Každý používateľ s platnou licenciou služby PowerApps môže vykonávať používateľské operácie uvedené v tomto dokumente pomocou portálu služby PowerApps alebo rutín typu cmdlet pre tvorcov aplikácií.Any user with a valid PowerApps license can perform the user operations outlined in this document using the PowerApps portal or App creator cmdlets.

Pre správcovFor admins

Na vykonávanie správcovských operácií uvedených v tomto dokumente pomocou centra spravovania služby PowerApps, centra spravovania služby Microsoft Flow alebo rutín typu cdmlet prostredia PowerShell pre správcov služby PowerApps budete potrebovať nasledovné:To perform the administration operations outlined in this document using the PowerApps Admin center, Microsoft Flow Admin Center, or PowerApps Admin PowerShell cdmlets, you'll need the following:

Krok 1: Export osobných údajov nachádzajúcich sa v prostrediach vytvorených používateľomStep 1: Export personal data contained within environments created by the user

Centrum spravovania služby PowerAppsPowerApps Admin center

Správcovia môžu prostredníctvom nasledujúcich krokov exportovať z centra spravovania služby PowerApps všetky prostredia, ktoré vytvoril konkrétny používateľ:Administrators can export all environments created by a specific user from the PowerApps Admin center by following these steps:

 1. V centre spravovanie služby PowerApps vyberte jednotlivé prostredia vo vašej organizácii.From the PowerApps Admin center, select each environment in your organization.

  Úvodná stránka centra spravovania

 2. Ak používateľ vytvoril prostredie zo žiadosti DSR, prejdite na stránku Podrobnosti, skopírujte podrobnosti a potom ich preneste do programu na úpravu dokumentov, ako je napríklad program Microsoft Word.If the environment was created by the user from the DSR request, go to the Details page, copy the details, and then paste them into a document editor, such as Microsoft Word.

  Podrobnosti o prostredí

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikáciíPowerShell cmdlets for app creators

Používatelia môžu exportovať prostredia, ku ktorým majú prístup v službe PowerApps, pomocou funkcie Get-PowerAppsEnvironment v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikácií v službe PowerApps:Users can export the environments they have access to in PowerApps by using the Get-PowerAppsEnvironment function in the PowerApps App creator PowerShell cmdlets:

Add-PowerAppsAccount
Get-PowerAppsEnvironment | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "UserDetails.json"

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcovPowerShell cmdlets for admins

Správcovia môžu exportovať všetky prostredia vytvorené používateľom pomocou funkcie Get-AdminEnvironment v rutinách typu cdmlet v prostredí PowerShell pre správcov služby PowerApps:Administrators can export all of the environments that have been created by a user by using the Get-AdminEnvironment function in the PowerApps Admin PowerShell cdmlets:

Add-PowerAppsAccount
$userId = "7557f390-5f70-4c93-8bc4-8c2faabd2ca0"
Get-AdminEnvironment -CreatedBy $userId | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "UserDetails.json"

Krok 2: Export povolení prostredia používateľaStep 2: Export the user’s environment permissions

Používatelia môžu mať v prostredí priradené povolenia (napríklad správca prostredia, tvorca prostredia atď.), ktoré sú uložené v službe PowerApps ako priradené roly.Users can be assigned permissions (such as Environment Admin, Environment Maker, etc.) in an environment, which are stored in PowerApps as a role assignment. Pri používaní služby CDS pre aplikácie sa priradené roly po vytvorení databázy v prostredí ukladajú ako záznamy v rámci inštancie databázy služby CDS pre aplikácie.With the introduction of CDS for Apps, if a database is created within the environment, the role assignments are stored as records within the CDS for Apps database instance. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa prostredí v rámci služby PowerApps.For more information, see Administer environments within PowerApps.

Pre prostredia bez databázy služby CDS for AppsFor environments without a CDS for Apps database

Centrum spravovania služby PowerAppsPowerApps Admin center

Správcovia môžu prostredníctvom nasledujúcich krokov exportovať povolenia prostredia používateľa z centra spravovania služby PowerApps:Administrators can export a user’s environment permissions from the PowerApps Admin center by following these steps:

 1. V centre spravovanie služby PowerApps vyberte jednotlivé prostredia vo vašej organizácii.From the PowerApps Admin center, select each environment in your organization. Ak chcete mať možnosť kontrolovať všetky prostredia, ktoré boli vytvorené v rámci vašej organizácie, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo globálnym správcom služby Azure Active Directory.You must be an Office 365 Global Administrator or Azure Active Directory Global Administrator to be able to review all environments created within your organization.

  Úvodná stránka centra spravovania

 2. Vyberte možnosť Zabezpečenie.Select Security.

  Ak vaše prostredie nemá databázu služby CDS pre aplikácie, zobrazí sa časť pre Roly prostredia.If your environment does not have a CDS For Apps database, you'll see a section for Environment Roles.

 3. Vyberte samostatne obe roly Správca prostredia a Tvorca prostredia a potom pomocou panela hľadania vyhľadajte meno používateľa.Select both Environment Admin and Environment Maker separately, and then using the search bar, search for the user’s name.

  Stránka Roly prostredia

 4. Ak má používateľ prístup k role, prejdite na stránku Používatelia, skopírujte podrobnosti a potom ich preneste do programu na úpravu dokumentov, ako je napríklad program Microsoft Word.If the user has access to either role, go to the Users page, copy the details, and then paste them into a document editor, such as Microsoft Word.

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcovPowerShell cmdlets for admins

Správcovia môžu exportovať všetky priradenia rolí prostredia pre používateľa v rámci všetkých prostredí bez databázy služby CDS pre aplikácie pomocou funkcie Get-AdminEnvironmentRoleAssignment v rutinách typu cdmlet prostredia PowerShell pre správcov služby PowerApps:Administrators can export all environment role assignments for a user across all environments without a CDS for Apps database by using the Get-AdminEnvironmentRoleAssignment function in the PowerApps Admin PowerShell cdmlets:

Add-PowerAppsAccount
$userId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
Get-AdminEnvironmentRoleAssignment -UserId $userId | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "UserDetails.json"

Dôležité

Táto funkcia funguje len pre prostredia bez inštancie databázy služby CDS pre aplikácie.This function only works for environments that do not have a CDS for Apps database instance.

Pre prostredia s databázou služby CDS for AppsFor environments with a CDS for Apps database

Pri používaní služby CDS pre aplikácie sa priradené roly po vytvorení databázy v prostredí ukladajú ako záznamy v rámci inštancie databázy služby CDS pre aplikácie.With the introduction of the CDS for Apps, if a database is created within the environment, role assignments are stored as records within the CDS for Apps database instance. Informácie o tom, ako môžete odstrániť osobné údaje z inštancie databázy v službe CDS pre aplikácie, nájdete v téme Odstránenie osobných údajov používateľa služby Common Data Service.For information on how to remove personal data from a CDS for Apps database instance, see Common Data Service User personal data removal.

Krok 3: Export osobných údajov nachádzajúcich sa v aplikáciách plátna vytvorených používateľomStep 3: Export personal data contained within canvas apps created by the user

Portál služby PowerAppsPowerApps portal

Požívateľ môže exportovať aplikáciu z portálu služby PowerApps.A user can export an app from the PowerApps portal. Podrobné pokyny na exportovanie aplikácie nájdete v téme Export aplikácie.For step-by-step instructions on how to export an app, see Exporting an app.

Centrum spravovania služby PowerAppsPowerApps Admin center

Správca môže prostredníctvom nasledujúcich krokov exportovať aplikácie, ktoré vytvoril používateľ, z centra spravovania služby PowerApps:An administrator can export apps created by a user starting from the PowerApps Admin center by following these steps:

 1. V centre spravovanie služby PowerApps vyberte jednotlivé prostredia vo vašej organizácii.From the PowerApps Admin center, select each environment in your organization. Ak chcete mať možnosť kontrolovať všetky prostredia, ktoré boli vytvorené v rámci vašej organizácie, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo globálnym správcom služby Azure Active Directory.You must be an Office 365 Global Administrator or Azure Active Directory Global Administrator to be able to review all environments created within your organization.

  Úvodná stránka centra spravovania

 2. Vyberte položku Zdroje a potom položku Aplikácie.Select Resources, and then select Apps.

 3. Pomocou panela hľadania vyhľadajte meno používateľa, pričom sa zobrazia všetky aplikácie, ktoré tento používateľ vytvoril v rámci daného prostredia:Using the search bar, search for the user’s name, which brings up any apps that user created within this environment:

  Vyhľadávanie aplikácií

 4. Pre každú aplikáciu, ktorú vytvoril používateľ, vyberte položku Zdieľať a vytvorte si prístup do aplikácie, ktorý vám umožní úpravy:Select Share for each of the apps created by that user and give yourself Can edit access to the app:

  Výber zdieľania aplikácie

  Udelenie prístupu požívateľovi

 5. Keď budete mať prístup ku každej aplikácii používateľa, môžete aplikáciu exportovať z portálu služby PowerApps.Once you have access to each of the user’s apps you can export an app from the PowerApps portal. Podrobné pokyny na exportovanie aplikácie nájdete v téme Export aplikácie.For step-by-step instructions on how to export an app, see Exporting an app.

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcovPowerShell cmdlets for admins

Správcovia môžu exportovať aplikácie vytvorené používateľom pomocou funkcie Get-AdminApp v rutinách typu cdmlet v prostredí PowerShell pre správcov služby PowerApps:Administrators can export apps created by a user by using the Get-AdminApp function in the PowerApps Admin PowerShell cdmlets:

Add-PowerAppsAccount
$userId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
Get-AdminApp -Owner $userId | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "UserDetails.json"

Krok 4: Export povolení používateľa pre aplikácie plátnaStep 4: Export the user’s permissions to canvas apps

Vždy, keď s používateľom niekto zdieľa aplikáciu, PowerApps uloží záznam označený ako priradené roly, ktorý popisuje povolenia používateľa (CanEdit alebo CanUse) pre túto aplikáciu.Whenever an app is shared with a user, PowerApps stores a record called a role assignment that describes the user’s permissions (CanEdit or CanUser) to the application. Ďalšie informácie nájdete v článku Zdieľanie aplikácie.For more information, see Share an app.

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikáciíPowerShell cmdlets for app creators

Používatelia môžu exportovať priradenia roly aplikácie pre všetky aplikácie, ku ktorým majú prístup pomocou funkcie Get-RoleAssignment v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikácií v službe PowerApps:Users can export the app role assignments for all apps that they have access to by using the Get-RoleAssignment function in the PowerApps App creator PowerShell cmdlets:

Add-PowerAppsAccount
Get-AppRoleAssignment | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "UserDetails.json"

Centrum spravovania služby PowerAppsPowerApps Admin center

Správcovia môžu prostredníctvom nasledujúcich krokov exportovať priradenia rol aplikácie pre používateľa z centra spravovania služby PowerApps:Administrators can export app roles assignments for a user from the PowerApps Admin center by following these steps:

 1. V centre spravovanie služby PowerApps vyberte jednotlivé prostredia vo vašej organizácii.From the PowerApps Admin center, select each environment in your organization. Ak chcete mať možnosť kontrolovať všetky prostredia, ktoré boli vytvorené v rámci vašej organizácie, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo globálnym správcom služby Azure Active Directory.You must be an Office 365 Global Administrator or Azure Active Directory Global Administrator to be able to review all environments created within your organization.

  Úvodná stránka centra spravovania

 2. Pre každé prostredie vyberte položku Zdroje a potom položku Aplikácie.For each environment, select Resources, and then select Apps.

 3. Pre každú aplikáciu v prostredí vyberte položku Zdieľať.Select Share for each of the apps in the environment.

  Výber zdieľania aplikácie

 4. Ak má používateľ prístup k aplikácii, prejdite na stránku Zdieľať pre aplikáciu, skopírujte podrobnosti a potom ich preneste do programu na úpravu dokumentov, ako je napríklad program Microsoft Word.If the user has access to the app, go to the app’s Share page, copy the details, and then paste them into a document editor, such as Microsoft Word.

  Stránka správcu zobrazujúca zdieľanie aplikácie

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcovPowerShell cmdlets for admins

Správcovia môžu exportovať všetky priradenia rol aplikácie pre používateľa v rámci všetkých aplikácii v ich nájomníkovi pomocou funkcie Get-AdminAppRoleAssignment v rutinách typu cdmlet prostredia PowerShell pre správcov služby PowerApps:Administrators can export all app role assignments for a user across all apps in their tenant by using the Get-AdminAppRoleAssignment function in the PowerApps Admin PowerShell cdmlets:

Add-PowerAppsAccount
$userId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
Get-AdminAppRoleAssignment -UserId $userId | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "UserDetails.json"

Krok 5: Export osobných údajov nachádzajúcich sa v pripojeniach vytvorených používateľomStep 5: Export personal data contained within connections created by the user

Pripojenia sa používajú spolu s konektormi pri vytváraní pripojiteľnosti k iným systémom rozhraní API a SaaS.Connections are used in conjunction with connectors when establishing connectivity with other APIs and SaaS systems. Pripojenia obsahujú odkazy na používateľa, ktorý ich vytvoril. Preto ich možno odstrániť s cieľom odstrániť všetky odkazy na používateľa.Connections include references to the user who created them and, as a result, can be deleted to remove any references to the user.

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikáciíPowerShell cmdlets for app creators

Používatelia môžu exportovať všetky pripojenia, ku ktorým majú prístup, pomocou funkcie Get-Connection v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikácií služby PowerApps:Users can export all of the connections they have access to by using the Get-Connection function in the PowerApps App creator PowerShell cmdlets:

Add-PowerAppsAccount
Get-Connection | ConvertTo-Json | out-file -FilePath "UserDetails.json"

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcovPowerShell cmdlets for admins

Správcovia môžu exportovať všetky pripojenia vytvorené používateľom pomocou funkcie Get-AdminConnection v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcov služby PowerApps:Administrators can export all connections created by the user using the Get-AdminConnection function in the PowerApps Admin PowerShell cdmlets:

Add-PowerAppsAccount
$userId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
Get-AdminConnection -CreatedBy $userId | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "UserDetails.json"

Krok 6: Export povolení používateľa pre zdieľané pripojeniaStep 6: Export the user’s permissions to shared connections

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikáciíPowerShell cmdlets for app creators

Používatelia môžu exportovať priradenia roly pripojenia pre všetky pripojenia, ku ktorým majú prístup, pomocou funkcie Get-ConnectionRoleAssignment v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikácií v službe PowerApps:Users can export the connection role assignments for all connections that they have access to by using the Get-ConnectionRoleAssignment function in the PowerApps App creator PowerShell cmdlets:

Add-PowerAppsAccount
Get-ConnectionRoleAssignment | ConvertTo-Json | Out-file -FilePath "UserDetails.json"

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcovPowerShell cmdlets for admins

Správcovia môžu exportovať všetky priradenia roly pripojenia pre používateľa pomocou funkcie Get-AdminConnectionRoleAssignment v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcov služby PowerApps:Administrators can export all connection role assignments for a user using the Get-AdminConnectionRoleAssignment function in the PowerApps Admin PowerShell cdmlets:

Add-PowerAppsAccount
$userId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
Get-AdminConnectionRoleAssignment -PrincipalObjectId $userId | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "UserDetails.json"

Krok 7: Export osobných údajov nachádzajúcich sa vo vlastných konektoroch vytvorených používateľomStep 7: Export personal data contained within custom connectors created by the user

Vlastné konektory dopĺňajú existujúce nainštalované konektory a umožňujú pripojiteľnosť k iným rozhraniam API, SaaS a vlastným vyvinutým systémom.Custom Connectors supplement the existing out-of-box connectors and allow for connectivity to other APIs, SaaS, and custom-developed systems.

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikácií služby PowerAppsPowerApps App creator PowerShell cmdlets

Používatelia môžu exportovať všetky vlastné konektory, ktoré vytvorili, pomocou funkcie Get-Connector v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikácií služby PowerApps:Users can export all custom connectors they've created by using the Get-Connector function in the PowerApps App creator PowerShell cmdlets:

Add-PowerAppsAccount 
Get-Connector -FilterNonCustomConnectors | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "UserDetails.json"

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcovPowerShell cmdlets for admins

Správcovia môžu exportovať všetky vlastné konektory vytvorené používateľom pomocou funkcie Get-AdminConnector v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcov služby PowerApps:Administrators can export all custom connectors created by a user using the Get-AdminConnector function in the PowerApps Admin PowerShell cdmlets:

Add-PowerAppsAccount
$userId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
Get-AdminConnector -CreatedBy $userId | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "UserDetails.json"

Krok 8: Export povolení používateľa pre vlastné konektoryStep 8: Export the user’s permissions to custom connectors

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikáciíPowerShell cmdlets for app creators

Používatelia môžu exportovať všetky priradenia roly konektora pre vlastné konektory, ku ktorým majú prístup, pomocou funkcie Get-ConnectorRoleAssignment v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikácií v službe PowerApps:Users can export all connector role assignments for the custom connectors to which they have access by using the Get-ConnectorRoleAssignment function in the PowerApps App creator PowerShell cmdlets:

Add-PowerAppsAccount 
Get-ConnectorRoleAssignment | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "UserDetails.json"

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcovPowerShell cmdlets for admins

Správcovia môžu exportovať všetky priradenia roly vlastných konektorov pre používateľa pomocou funkcie Get-AdminConnectorRoleAssignment v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcov služby PowerApps:Administrators can export all custom connector role assignments for a user using the Get-AdminConnectorRoleAssignment function in the PowerApps Admin PowerShell cdmlets:

Add-PowerAppsAccount
$userId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
Get-AdminConnectorRoleAssignment -PrincipalObjectId $userId | ConvertTo-Json | Out-File -FilePath "UserDetails.json"

Krok 9: Export oznámení služby PowerApps, používateľských nastavení služby PowerApps a nastavení používateľa aplikácieStep 9: Export PowerApps Notifications, User Settings, and User-App Settings

PowerApps odosiela niekoľko typov oznámení používateľom vrátane toho, keď s nimi niekto zdieľa aplikáciu a keď je ukončená operácia exportu služby CDS pre aplikácie.PowerApps sends several types of notifications to users, including when an app is shared with them and when a CDS for Apps export operation has completed. História oznámení pre používateľa sa zobrazuje v rámci portálu služby PowerApps.A user’s notification history is visible to them within the PowerApps portal.

PowerApps ukladá aj niekoľko rôznych používateľských predvolieb a nastavení, ktoré sa používajú na zabezpečenie spustenia služby PowerApps, ako aj informácie o portáli, napríklad informáciu o tom, kedy používateľ naposledy otvoril či pripol aplikáciu atď.PowerApps also stores several different user preferences and settings that are used to deliver the PowerApps runtime and portal experiences, including when a user last opened an application, pinned an app, etc.

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikáciíPowerShell cmdlets for app creators

Používatelia môžu exportovať vlastné oznámenia služby PowerApps, používateľské nastavenia a nastavenia aplikácie používateľa pomocou funkcie Get-AdminPowerAppsUserDetails v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre tvorcov aplikácií služby PowerApps:Users can export their own PowerApps notifications, user settings, and user-app settings using the Get-AdminPowerAppsUserDetails function in the PowerApps App creator PowerShell cmdlets:

Add-PowerAppsAccount 
Get-AdminPowerAppsUserDetails -WriteToFile -OutputFilePath "UserDetails.json"

Rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcovPowerShell cmdlets for admins

Správcovia môžu exportovať oznámenia služby PowerApps, používateľské nastavenia a nastavenia aplikácie používateľa pre daného používateľa pomocou funkcie Get-AdminPowerAppsUserDetails v rutinách typu cmdlet prostredia PowerShell pre správcov služby PowerApps:Administrators can export the PowerApps notifications, user settings, and user-app settings for a user using the Get-AdminPowerAppsUserDetails function in the PowerApps Admin PowerShell cdmlets:

Add-PowerAppsAccount
$userId = "0ecb1fcc-6782-4e46-a4c4-738c1d3accea"
Get-AdminPowerAppsUserDetails -WriteToFile -OutputFilePath "UserDetails.json" -UserPrincipalName name@microsoft.com

Krok 10: Export osobných údajov pre používateľom uložené brány alebo údajov nachádzajúcich sa v povoleniach brány používateľaStep 10: Export personal data contained for a user-stored gateway or in the user’s gateway permissions

Portál služby PowerAppsPowerApps Portal

Používatelia môžu exportovať osobné údaje uložené v službe brány z portálu služby PowerApps takto:Users can export the personal data stored within the gateway service from the PowerApps portal by following these steps:

 1. Na portáli služby PowerApps vyberte v predvolenom prostredí nájomníka položku Brány a potom vyberte položku Podrobnosti pre každú bránu, ku ktorej máte prístup.From the PowerApps portal, within the default environment for your tenant, select Gateways, and then select Details for each gateway to which you have access.

  Stránka prvého kontaktu s bránou

 2. Ak podrobnosti brány obsahujú akékoľvek osobné údaje, skopírujte podrobnosti na stránke Podrobnosti a potom ich presuňte do programu na úpravu dokumentov, ako je napríklad program Microsoft Word.On the Details page, if the gateway details contain any personal data, copy the details, and then paste them into a document editor, such as Microsoft Word.

  Podrobnosti brány

 3. Vyberte položku Zdieľať, skopírujte obsah stránky a potom ho preneste do programu na úpravu dokumentov, ako je napríklad program Microsoft Word.Select Share, copy the contents of the page, and then paste it into a document editor, such as Microsoft Word.

  Podrobnosti brány

Rutiny typu cmdlet pre bránu v prostredí PowerShellGateway PowerShell cmdlets

K dispozícii sú aj rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell, ktoré umožňujú získať, spravovať a odstrániť vaše osobné brány.There are also PowerShell cmdlets that allow you to retrieve, manage, and delete your personal gateways. Ďalšie informácie nájdete v téme Rutiny typu cmdlet pre lokálne brány.For more information, see On-premises gateway cmdlets.

SprávcoviaAdministrators

Pokyny na správu brán pre organizáciu nájdete v článku Princípy lokálnych brán údajov pre službu Microsoft PowerApps v časti o správe nájomníkov.Please refer to the Tenant Administration section in the Understand on-premises data gateways for Microsoft PowerApps article for guidance around managing gateways for your organization.

Krok 11: Export osobných údajov používateľa v Microsoft FloweStep 11: Export the user’s personal data in Microsoft Flow

Licencie na službu PowerApps vždy zahŕňajú možnosti Microsoft Flowu.PowerApps licenses always include Microsoft Flow capabilities. Okrem toho, že je Microsoft Flow súčasťou licencií na službu PowerApps, je tiež k dispozícii ako samostatná služba.In addition to being included in PowerApps licenses, Microsoft Flow is also available as a standalone service. Usmernenia o tom, ako môžete reagovať na žiadosti DSR používateľov, ktorí používajú službu Microsoft Flow, nájdete v článku Reagovanie na žiadosti DSR v súvislosti so smernicou GDPR v Microsoft Flowe.For guidance on how to respond to DSR requests for users that use the Microsoft Flow service, see Responding to GDPR Data Subject Requests for Microsoft Flow.

Dôležité

Odporúčame, aby správcovia dokončili tento krok pre používateľov služby PowerApps.We recommend that administrators complete this step for PowerApps users.

Krok 12: Export osobných údajov používateľa v inštanciách CDS pre aplikácieStep 12: Export the user’s personal data in CDS for Apps instances

Niektoré licencie služieb PowerApps umožňujú používateľom vo vašej organizácii vytvárať inštancie CDS pre aplikácie a tvoriť aplikácie v službe CDS pre aplikácie vrátane plánu komunity služby PowerApps. Tento plán je bezplatná licencia, ktorá používateľom poskytuje možnosť skúšobného používania služby CDS pre aplikácie v individuálnom prostredí.Certain PowerApps licenses allow users within your organization to create CDS for Apps instances and create and build apps on CDS for Apps, including the PowerApps Community Plan, which is a free license that allows users to try out CDS for Apps in an individual environment. Informácie o tom, ktoré možnosti služby CDS pre aplikácie sú súčasťou jednotlivých licencií na službu PowerApps, nájdete na stránke Ceny služby PowerApps.To see which CDS for Apps capabilities are included in each PowerApps license, see the PowerApps Pricing page.

Pozrite si tému Reagovanie na žiadosti DSR o údaje zákazníkov v súvislosti so službou Common Data Service pre aplikácie, v ktorej nájdete usmernenie, ako reagovať na žiadosti DSR pre používateľov služby CDS pre aplikácie.For guidance on how to respond to DSR requests for users that use CDS for Apps, see Responding to Data Subject Rights (DSR) requests for Common Data Service for Apps customer data.

Dôležité

Odporúčame, aby správcovia dokončili tento krok pre používateľov služby PowerApps.We recommend that administrators complete this step for PowerApps users.