Bežné problémy v službe PowerApps a ich riešeniaCommon issues and resolutions for PowerApps

Tento článok uvádza niektoré z bežných problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní služby PowerApps.This article lists some common issues that you might encounter while using PowerApps. Ak je to možné, článok uvádza aj alternatívne riešenia.Where applicable, workarounds are provided.

Pridané po februári 2018Added after February 2018

 1. Viaceré ovládacie prvky médií v aplikácii PowerApps Mobile (2. augusta 2018)Multiple media controls in PowerApps Mobile (Aug. 2, 2018)

  Aplikácia PowerApps Mobile funguje v rôznych typoch zariadení a niektoré z nich majú obmedzenia, ktoré sú špecifické pre danú platformu:PowerApps Mobile runs on various types of devices, and some of them have limitations that are specific to that platform:

  • Videá môžete v rovnakom čase prehrať vo viacerých ovládacích prvkoch videa a na všetkých platformách s výnimkou zariadení iPhone.You can play videos in multiple Video controls at the same time on all platforms except for iPhone devices.
  • Môžete tiež vytvoriť zvukové nahrávky pomocou viacerých ovládacích prvkoch mikrofónu a na všetkých platformách s výnimkou webového prehrávača.You can record audio with multiple Microphone controls at the same time on all platforms except for the web player.
 2. Opätovné publikovanie aplikácií (2. augusta 2018)Republishing apps (Aug. 2, 2018)

  Pokiaľ ste svoju aplikáciu neaktualizovali už niekoľko mesiacov, opätovne ju publikujte, aby sa synchronizovala s najnovšou verziou služby PowerApps, ktorá zahŕňa vylepšenia výkonu a ďalšie opravy.If you haven't updated your app in several months, republish it to sync with the most recent version of PowerApps, which includes performance improvements and other fixes.

 3. Nedostatok pamäte v prehliadači (23. júla 2018)Browser running out of memory (July 23, 2018)

  Ak počas používania služby PowerApps zaznamenáte nedostatok pamäte, zvážte stiahnutie 64-bitovej verzie prehliadača Chrome, Microsoft Edge alebo Internet Explorer.If you run out of memory while using PowerApps, please consider downloading a 64-bit version of Chrome, Edge, or Internet Explorer.

 4. Otvorenie webovej lokality z vloženej aplikácie (10. mája 2018)Launching a website from an embedded app (May 10, 2018)

  Prehliadače Internet Explorer a Microsoft Edge môžu blokovať otvorenie URL adries alebo webových lokalít, ktoré sú v chránenom režime alebo v zóne s nižšou úrovňou zabezpečenia než webová lokalita, na ktorej je aplikácia načítaná.Internet Explorer and Microsoft Edge browsers might block the launch of a URL or website that’s in protected mode or a lower security zone than the website in which the app is loaded. Tento problém môžete vyriešiť tak, že v prehliadači zmeníte nastavenia zabezpečenia a ochrany osobných údajov.To resolve this issue, change the security and privacy settings for your browser.

 5. Ovládacie prvky Rozbaľovacie pole v galériách (3. mája 2018)Combo box controls in galleries (May 3, 2018)

  Keď v rámci galérie používate ovládací prvok Rozbaľovacie pole, jeho výber sa nezachová, keď používateľ posúva galériu.When you use a Combo box control inside a gallery, its selections are not maintained when the user scrolls the gallery. Ak ovládací prvok Rozbaľovacie pole použijete v galérii, ktorá neumožňuje posúvanie, všetko bude v poriadku.This is not an issue if you use a Combo box control inside a gallery that doesn't scroll. Alternatívne riešenie v súčasnosti nie je k dispozícii.A workaround is not currently available.

 6. Použitie vlastného obrázka ako ikony aplikácie (11. apríla 2018)Using a custom image as an app icon (April 11, 2018)

  Vo verzii 3.18043 aplikácie PowerApps Studio pre Windows nie je možné nahrať vlastný obrázok, ktorý sa má použiť ako ikona aplikácie.In PowerApps Studio for Windows version 3.18043, you cannot upload a custom image to use as an app icon. Tento problém môžete obísť tak, že vlastný obrázok nahráte pomocou aplikácie PowerApps Studio pre web.To work around this issue, use PowerApps Studio for web to upload a custom image. Alternatívne môžete použiť niektorú z ikon, ktoré sú súčasťou aplikácie PowerApps Studio pre Windows, a prispôsobiť farbu pozadia.Alternatively, you can use one of the icons included with PowerApps Studio for Windows and customize the background color.

 7. Kopírovanie a prilepovanie obrazoviek medzi rôznymi aplikáciami (4. apríla 2018)Copying and pasting screens across apps (April 4, 2018)

  Kopírovanie a vkladanie obrazoviek medzi rôznymi aplikáciami v súčasnosti nie je podporované.Copying and pasting screens across apps is not currently supported. Tento problém môžete obísť tak, že do cieľovej aplikácie pridáte novú obrazovku, skopírujete ovládacie prvky z obrazovky v zdrojovej aplikácii a potom ich vložíte do obrazovky cieľovej aplikácie.To work around this, add a new screen to your target app, copy the controls from the screen in your source app, and then paste them into the screen of your target app.

 8. Zmena rozloženia formulárov SharePointu (7. marca 2018)Changing the layout of SharePoint forms (March 7, 2018)

  Ak pri prispôsobovaní formulára zoznamu SharePointu v niektorých jazykoch zmeníte rozloženie na výšku (predvolené) na rozloženie na šírku, aplikácia môže zobraziť viaceré chybové hlásenia (žlté trojuholníky v ovládacích prvkoch).While customizing a SharePoint list form in certain languages, if you try to change the layout from portrait (default) to landscape, the app may show multiple errors (yellow triangles in controls). Ak chcete tieto chyby vyriešiť a zachovať rozloženie na šírku, kliknite na položku Zrušiť zmenu.To resolve these errors and retain the landscape layout, click Undo.

Pridané vo februári 2018 alebo skôrAdded in or before February 2018

 1. Ovládací prvok Tabuľka údajovData Table control

  Ak skopírujete a prilepíte ovládací prvok Tabuľka údajov, pre ktorý je vlastnosť Položky nastavená na vzorec, ktorý obsahuje funkciu Filter, vzorec pre vlastnosť Items v novom ovládacom prvku Tabuľka údajov bude obsahovať názvy polí s príponou _1.If you copy and paste a Data Table control for which the Items property is set to a formula that contains a Filter function, the formula for the Items property on the new Data Table control ends up with field names that contain a _1 suffix. Názvy polí tak budú neplatné a výsledkom bude, že sa v tabuľke údajov nezobrazia žiadne údaje.This makes the field names invalid and results in no data showing up in the data table. Ak chcete tento problém obísť, skôr než skopírujete ovládací prvok, skontrolujte, či funkcia Filter neodkazuje na žiadne pole v zdroji údajov, ktoré má rovnaký názov ako stĺpec v ovládacom prvku Tabuľka údajov.To work around this issue, before you copy the control, confirm that the Filter function doesn't reference any field in the data source that has the same name as a column in the Data Table control. Ak má rovnaký názov, zmeňte názov stĺpca v ovládacom prvku Tabuľka údajov.If it does, rename the column in the Data Table control. Môžete tiež z neplatných názvov polí odstrániť príponu _1, aby zodpovedali názvom entity.Alternatively, remove the _1 suffix from the invalid field names so they match the names in the entity.

 2. Ovládacie prvky fotoaparátu v službe PowerApps Studio pre WindowsCamera controls in PowerApps Studio for Windows

  Ak pridáte ovládací prvok fotoaparátu alebo otvoríte aplikáciu, ktorá používa ovládací prvok fotoaparátu, PowerApps Studio pre Windows môže zlyhať.PowerApps Studio for Windows may crash if you add a camera control or open an app that uses a camera control. Ak sa chcete tomuto problému vyhnúť, použite pri pridávaní a používaní ovládacieho prvku fotoaparátu službu PowerApps Studio pre web.To avoid this problem, use PowerApps Studio for web when adding or using a camera control.

 3. Vydanie 2.0.700 v zariadeniach s AndroidomRelease 2.0.700 on Android devices

  Ak ste si do zariadenia s Androidom nainštalovali vydanie 2.0.700 a nemôžete otvoriť aplikácie (alebo ak aplikácia prestane reagovať), odinštalujte PowerApps, reštartujte zariadenie a potom znova nainštalujte PowerApps.If you install release 2.0.700 on an Android device and then can't open apps (or an app stops responding), uninstall PowerApps, restart the device, and then reinstall PowerApps.

 4. Prázdna galéria pri otváraní aplikácie"Empty" gallery when opening an app

  Ak automaticky vytvoríte z údajov aplikáciu, uložíte ju a opätovne ju otvoríte, galéria prehľadávania nemusí hneď zobrazovať údaje.If you generate an app automatically from data, save the app, and then reopen it, the browse gallery might not immediately show any data. Ak chcete tento problém vyriešiť, zadajte do vyhľadávacieho poľa aspoň jeden znak a potom odstráňte zadaný text.To resolve this issue, type at least one character in the search box, and then delete the text that you typed. Galéria začne zobrazovať údaje.The gallery will then show data as expected.

 5. Inovácia služby PowerApps vo Windowse 8.1Upgrading PowerApps on Windows 8.1

  Ak nainštalujete PowerApps do počítača s Windowsom 8 alebo Windowsom 8.1, majte otvorenú a aktívnu aplikáciu Microsoft Store, pomocou kľúčového tlačidla Nastavenia skontrolujte aktualizácie a nainštalujte ich.If you install PowerApps on a computer that’s running Windows 8 or Windows 8.1, keep the Windows Store app open and active, use the Settings charm to check for updates, and then install them.

 6. Vlastné konektory a služba Common Data ServiceCustom connectors and the Common Data Service

  Ak aplikácia, ktorú ste vytvorili pomocou zostavy služby PowerApps 2.0.540 alebo staršej, závisí od databázy v službe Common Data Service a aspoň jedného vlastného konektora v inom prostredí, bude potrebné nasadiť daný konektor v rovnakom prostredí, v akom je databáza, a aktualizovať aplikáciu, aby používala nový konektor.If an app created using PowerApps build 2.0.540 or earlier relies on a database in the Common Data Service and at least one custom connector in a different environment, you’ll need to deploy the connector to the same environment as the database and update the app to use the new connector. V opačnom prípade sa používateľom zobrazí dialógové okno s informáciou, že rozhranie API sa nenašlo.Otherwise, a dialog box will notify users that the API was not found. Ďalšie informácie nájdete v téme Prehľad prostredí.For more information, see the overview of environments.

 7. Spustenie aplikácie vo Windowse 8.1Running an app on Windows 8.1

  Ak nainštalujete túto aktualizáciu pre Windows 8.1, v tomto operačnom systéme nie je možné spúšťať aplikácie, ktoré spúšťate v službe PowerApps Studio.If you install this update for Windows 8.1, you can't run apps that you open in PowerApps Studio on that operating system. Môžete však spúšťať aplikácie, ktoré otvoríte na lokalite powerapps.com alebo pomocou služby PowerApps Mobile.However, you can still run apps that you open in powerapps.com or using PowerApps Mobile.

 8. Názvy stĺpcov s medzeramiColumn names with spaces

  Ak používate zoznam SharePointu alebo excelovú tabuľku, v ktorej je názov stĺpca s medzerou, PowerApps ho nahradí hodnotou _x0020_.If you're using a SharePoint list or an Excel table in which a column name contains a space, PowerApps will replace it with "_x0020_". Názov stĺpca v Exceli alebo SharePointe sa napríklad v službe PowerApps pri zobrazení v rozložení údajov alebo použití vo vzorci zobrazí ako Názov_x0020_stĺpca.For example, "Column Name" in SharePoint or Excel will appear as "Column_x0020_Name" in PowerApps when displayed in the data layout or used in a formula.

 9. Zmena postupu v zdieľanej aplikáciiChanging a flow in a shared app

  Ak do aplikácie pridáte postup, budete ju zdieľať a potom do postupu pridáte službu alebo v ňom zmeníte prepojenie, musíte postup zo zdieľanej aplikácie odstrániť, opätovne pridať a znova aplikáciu zdieľať.If you add a flow to an app, share it, and then add a service or change a connection in the flow, you must remove the flow from the shared app, re-add the flow, and reshare the app. V opačnom prípade dostanú používatelia, ktorí spustia daný postup, oznámenie o zlyhaní overovania.Otherwise, users who trigger the flow will get an authentication failure.

 10. Používanie lokalizovanej verzie.Using a localized version.

  Ak používate vydanie 2.0.531 vo Windowse 8.1, nemôžete písať do ovládacieho prvku Vstup textu, ak je zariadenie nastavené na jazyk, ktorý si vyžaduje okno IME.If you're running release 2.0.531 on Windows 8.1, you can't type in a Text input control if the device is set to a language that requires an IME window.

 11. Ovládací prvok fotoaparátu vo Windows PhoneCamera control on a Windows Phone

  Aplikácia, ktorá obsahuje ovládací prvok fotoaparátu, môže zlyhať, ak ju otvoríte vo Windows Phone so zostavou 10.0.10586.107.An app that contains a camera control might crash if you open the app on a Windows Phone that's running build 10.0.10586.107. Ak sa chcete tomuto problému vyhnúť, inovujte na najnovšiu zostavu (napríklad spustením programu Upgrade Advisor).To avoid this problem, upgrade to the most recent build (for example, by running the Upgrade Advisor).

 12. Otvorenie aplikácie zo šablóny.Opening an app from a template.

  Ak používate vydanie 2.0.500 alebo staršie, pri pokuse o vytvorenie aplikácie zo šablóny sa zobrazí chybové hlásenie.If you're running release 2.0.500 or older, an error message appears when you try to create an app from a template. Ak chcete používať túto funkciu, musíte službu inovovať.You must upgrade to be able to use this feature.

  Ak používate vydanie 2.0.510 alebo novšie, pri pokuse o vytvorenie aplikácie zo šablóny sa môže zobraziť upozornenie.If you're running release 2.0.510 or later, an warning might appear when you try to create an app from a template. Správu však môžete zatvoriť a pokračovať vo vytváraní aplikácie.However, you can close the message and create the app.

 13. Skenovanie čiarových kódovScanning a barcode

  Informácie o obmedzeniach a najvhodnejších postupoch pri používaní ovládacieho prvku čiarového kódu nájdete v téme Skenovanie čiarového kódu.For information about limitations and best practices when you use a Barcode control, see Scan a barcode.

 14. Vytváranie a úprava aplikácií v prehliadačiCreating and modifying apps in a browser

  V službe PowerApps Studio pre web môžete používať mnoho funkcií, no nie všetky, ktoré je možné použiť v službe PowerApps Studio pre Windows.You can do many, but not all, of the same things in PowerApps Studio for web as you can in PowerApps Studio for Windows. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie aplikácie v prehliadači.For more information, see Create an app in a browser.

 15. Zmena poľa názvu v rámci entityChanging a Title field in an entity

  Ak v rámci entity zmeníte pole názvu, na ktoré odkazujú iné entity prostredníctvom jedného alebo viacerých vyhľadávaní, pri pokuse o uloženie zmeny sa zobrazí chybové hlásenie.If you change the Title field for an entity that other entities reference through one or more lookups, an error will occur when you try to save the change. Ak chcete tento problém obísť, odstráňte všetky vyhľadávania v entite, v ktorej chcete zmeniť pole názvu, vykonajte zmenu a potom opätovne vytvorte vyhľadávania.To work around this issue, remove any lookups to the entity for which you want to change the Title field, make the change, and then recreate the lookups. Ďalšie informácie o vyhľadávaní nájdete v téme Vytvorenie vzťahu medzi entitami.For more information about lookups, see Build a relationship between entities.

 16. Aplikácie, ktoré sa pripájajú k lokálnej službe SharePointApps that connect to on-premises SharePoint

  Ak zdieľate aplikáciu závisiacu od pripojení, ktoré sa automaticky nezdieľajú (napríklad s lokálnou lokalitou SharePoint), používateľom, ktorí aplikáciu otvoria v prehliadači, sa po kliknutí alebo ťuknutí na položku Prihlásenie zobrazí dialógové okno bez textu.If you share an app that relies on connections that aren’t automatically shared (for example, an on-premises SharePoint site), users who open the app in a browser will see a dialog box with no text when they click or tap Sign in. Ak chcete zavrieť dialógové okno, kliknite alebo ťuknite na ikonu Zavrieť (X) v pravom hornom rohu.To close the dialog box, click or tap the close (X) icon in the upper-right corner. Dialógové okno sa nezobrazí, ak otvoríte aplikáciu v službe PowerApps Studio alebo PowerApps Mobile.The dialog box doesn’t appear if you open the app in PowerApps Studio or PowerApps Mobile. Ďalšie informácie o zdieľaných pripojeniach nájdete v téme Zdieľanie prostriedkov aplikácií.For more information about shared connections, see Share app resources.

 17. Keď PowerApps vytvorí z údajov aplikáciu, pole používané na triedenie a vyhľadávanie sa nenakonfiguruje automaticky.When PowerApps generates an app from data, the field used for sorting and searching isn't automatically configured.

  Ak chcete toto pole nakonfigurovať, upravte vzorec vlastnosti Items galérie, ako je popísané v častiach témy Pridanie galérie týkajúcich sa filtrovania a zoraďovania.To configure this field, edit the Items formula for the gallery, as the sections for filtering and sorting in Add a gallery describe.

 18. Aplikácie, ktoré boli vytvorené z údajov, majú prístup iba k prvým 500 záznamom zdroja údajov.For apps that are created from data, only the first 500 records of a data source can be accessed.

  Služba PowerApps vo všeobecnosti funguje so zdrojom údajov ľubovolnej veľkosti, pretože dokáže delegovať operácie zdroju údajov.In general, PowerApps works with any size data source by delegating operations to the data source. Pri operáciách, ktoré nie je možné delegovať, zobrazí PowerApps v čase vytvorenia upozornenie a bude používať iba prvých 500 záznamov zdroja údajov.For operations that can't be delegated, PowerApps will give a warning at authoring time and operate on only the first 500 records of the data source. Ďalšie informácie o delegovaní nájdete v téme Funkcia Filter.See the Filter function article for more details about delegation.

 19. Excelové údaje musia byť formátované ako tabuľka.Excel data must be formatted as a table.

  Informácie o obmedzeniach pri používaní Excelu ako zdroja údajov nájdete v téme Pripojenia ku cloudovému úložisku.For information about limitations when you use Excel as a data source, see Cloud-storage connections.

 20. Vlastné zoznamy SharePointu sú podporované, no knižnice, niektoré typy zoznamov stĺpcov ani stĺpce, ktoré podporujú viaceré hodnoty alebo výbery, podporované nie sú.SharePoint custom lists are supported but not libraries, some types of list columns, or columns that support multiple values or selections.

  Ďalšie informácie nájdete v téme SharePoint Online.For more information, see SharePoint Online.

 21. Spolutvorba nie je podporovaná, naraz môže vytvárať iba jedna osoba.Co-authoring isn't supported. One author at a time, please.

  Ak viac ako jedna osoba upraví v rovnakom čase tú istú aplikáciu, môže dôjsť k poškodeniu aplikácie alebo k prepísaniu zmien iných ľudí.You can corrupt an app or over-write others’ changes if more than one person modifies the same app at the same time. Zavrite aplikáciu skôr, ako ju niekto iný upraví.Close the app before someone else edits it.

 22. Niekedy možno novozdieľanú aplikáciu začať používať až po určitom čase.It can sometimes take a moment before a newly shared app can be used.

  V niektorých prípadoch nie je novozdieľaná aplikácia okamžite k dispozícii.In some cases, a newly shared app won't be immediately available. Počkajte chvíľu a aplikácia by sa mala sprístupniť.Wait a few moments, and it should become available.

 23. V ovládacom prvku formulára nie je možné meniť údaje pomocou vlastnej karty.In the Form control, you can't change data by using a custom card.

  Bežná vlastná karta nemá vlastnosť Aktualizovať, ktorá sa vyžaduje na zapisovanie zmien.The stock custom card is missing the Update property, which is required to write back changes. Ak to chcete obísť:To work around this:

  • Vyberte ovládací prvok formulára a vložte kartu s použitím pravej tably zameranej na pole, ktoré má karta zobraziť.Select the form control, and insert a card by using the right-hand pane based on the field that you want the card to show.
  • Odomknite kartu podľa postupu v téme Princípy údajových kariet.Unlock the card, as described in Understanding data cards.
  • Odstráňte ovládacie prvky v karte alebo zmeňte ich poradie podľa vlastného uváženia, rovnako ako by ste to urobili vo vlastnej karte.Remove or rearrange controls within the card as you see fit, just as you would with the custom card.
 24. Aplikácia, ktorá je spustená v zariadení Nexus 6 s Androidom 5.0 a so súčasťou Webview vo verzii v48 alebo v49, môže zlyhať.An app that's running on Android 5.0, Nexus 6 with Webview versions v48 or v49 may crash.

  Tento problém môžu používatelia opraviť aktualizáciou na staršiu verziu súčasti Webview (3x) alebo inováciou na Android 6.0.Users can fix this problem by updating to a lower version of Webview (3x) or update to Android 6.0.

 25. V prípade nedostatku pamäte môže byť používanie fotoaparátu dočasne zakázané.Camera usage may be temporarily disabled if memory is low.

  Ak máte v zariadení málo pamäte, dočasne sa zakáže používanie fotoaparátu, aby zariadenie nezlyhalo.If your mobile device is low on memory, the camera is temporarily disabled to avoid crashing the device.

 26. Konektor v Office 365 Video nie je podporovaný.Office 365 Video connector isn't supported.

 27. Galéria kariet už nie je podporovaná.Card gallery is deprecated.

  Súčasné aplikácie, ktoré používajú túto funkciu, budú aj naďalej v prevádzke. Pridanie galérie kariet však nebude možné.Existing apps that use this feature will continue to run for the time being, but you can't add a card gallery. Nahraďte galérie kariet novými ovládacími prvkami Formulár na úpravy a Formulár na zobrazenie.Please replace card galleries with the new Edit form and Display form controls.