Funkcia Split v PowerAppsSplit function in PowerApps

Rozdelí textový reťazec do tabuľky podreťazcov.Splits a text string into a table of substrings.

PopisDescription

Funkcia Split rozdelí textový reťazec do tabuľky podreťazcov.The Split function breaks a text string into a table of substrings. Funkciu Split môžete použiť na rozdelenie zoznamov položiek oddelených čiarkami, kalendárnych údajov, ktoré medzi časťami údajov používajú lomku, aj v iných situáciách, keď sa používa dobre definovaný oddeľovač.Use Split to break up comma delimited lists, dates that use a slash between date parts, and in other situations where a well defined delimiter is used.

Na rozdelenie textového reťazca sa používa reťazec oddeľovača.A separator string is used to break the text string apart. Oddeľovačom môže byť žiadny, jeden alebo viac znakov, ktoré sa v textovom reťazci vyhľadajú ako celok.The separator can be zero, one, or more characters that are matched as a whole in the text string. Pri použití reťazca nulovej dĺžky alebo prázdneho sa reťazec rozdelí medzi jednotlivé znaky.Using a zero length or blank string results in each character being broken out individually. Nájdené oddeľovače sa vo výsledku nezobrazia.The matched separator characters are not returned in the result. Ak sa nenájde žiadny oddeľovač, vráti sa celý textový reťazec ako jeden výsledok.If no separator match is found then the entire text string is returned as a single result.

Na opätovné skombinovanie reťazca (bez oddeľovačov) použite funkciu Concat.Use the Concat function to recombine the string (without the separators). Použite MatchAll môžete extrahovať časti textového reťazca s použitím regulárny výraz, ktorý (v niektorých prípadoch) môžete použiť na rozdelenie reťazca.Use the MatchAll function to extract portions of a text string by using a regular expression, which (in some cases) you can use to split a string.

SyntaxSyntax

Split( Text; Oddeľovač )Split( Text; Separator )

  • Text – povinné.Text - Required. Text, ktorý sa má rozdeliť.Text to split.
  • Separator – povinné.Separator - Required. Oddeľovač, ktorý sa má používať na rozdelenie reťazca.Separator to use in splitting the string. Môže mať žiadny, jeden alebo viac znakov.Can be zero, one, or more characters.

PríkladyExamples

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Split( "Apples, Oranges, Bananas"; "," )Split( "Apples, Oranges, Bananas"; "," ) Rozdelí rôzne druhy ovocia podľa oddeľovača v podobe čiarky.Splits the different fruits apart, based on the comma separator. Rozdelenie sa vykoná iba podľa čiarky a nie podľa medzery za ňou, takže vo výsledku bude medzera pred „ Oranges“ a „ Bananas“.The split is performed based on only the comma and not the space after it, resulting in a space at the front of " Oranges" and " Bananas".
TrimEnds( Split( "Apples, Oranges, Bananas"; "," ) )TrimEnds( Split( "Apples, Oranges, Bananas"; "," ) ) Rovnaké ako predchádzajúci príklad, ale tentokrát sa odstráni medzera pomocou funkcie TrimEnds, ktorá sa použije na tabuľku s jedným stĺpcom vytvorenú funkciou Split.Same as the previous example, but in this case the space is removed by the TrimEnds function, operating on the single column table that is produced by Split. Mohli sme tiež použiť oddeľovač „, “, ktorý zahrnuje medzeru za čiarkou, ale to by správne nefungovalo, ak by v reťazci nebola žiadna medzera alebo v ňom boli medzery dve.We could have also used the separator ", " which includes the space after the comma, but that would not have worked properly if there is no space or there are two spaces.
Split( "08/28/17"; "/" )Split( "08/28/17"; "/" ) Rozdelí dátum použitím lomky ako oddeľovača.Splits the date apart, using a forward slash as the separator.
Split( "Hello, World"; "," )Split( "Hello, World"; "," ) Rozdelí slová použitím čiarky ako oddeľovača.Splits the words apart, using a comma as the separator. Druhý výsledok začína medzerou, pretože tá bola znakom hneď za čiarkou.The second result starts with a space since this was the character immediately following the comma.
Split( "Hello, World"; "o" )Split( "Hello, World"; "o" ) Rozdelí reťazec použitím znaku „o“ ako oddeľovača.Splits the string apart, using the character "o" as the separator.
Split( "Hello, World"; "l" )Split( "Hello, World"; "l" ) Rozdelí reťazec použitím znaku „l“ ako oddeľovača.Splits the string apart, using the single character "l" as the separator. Pretože medzi oboma znakmi l v slove Hello neboli žiadne znaky, bola vrátená hodnota blank (prázdne).Since there were no characters between the two l's in Hello, a blank value was returned.
Split( "Hello, World"; "ll" )Split( "Hello, World"; "ll" ) Rozdelí reťazec použitím dvoch znakov „l“ ako oddeľovača.Splits the string apart, using the double character "ll" as the separator.
Split( "Hello, World"; "%" )Split( "Hello, World"; "%" ) Rozdelí reťazec použitím znaku percenta ako oddeľovača.Splits the string apart, using the percent sign as the separator. Pretože sa tento oddeľovač v reťazci neobjavuje, vráti sa celý reťazec ako jeden výsledok.Since this separator does not appear in the string, the entire string is returned as one result.
Split( "Hello, World"; "" )Split( "Hello, World"; "" ) Rozdelí reťazec použitím prázdneho reťazca (žiadneho znaku) ako oddeľovača.Splits the string apart, using an empty string as the separator (zero characters). Tým sa reťazec rozdelí na jednotlivé znaky.This will break the string on each character.