Funkcie AddColumns, DropColumns, RenameColumns a ShowColumns v službe PowerAppsAddColumns, DropColumns, RenameColumns, and ShowColumns functions in PowerApps

Tieto funkcie tvarujú tabuľku pridaním, vylúčením, premenovaním alebo zahrnutím jej stĺpcov.Shapes a table by adding, dropping, renaming, and selecting its columns.

PrehľadOverview

Tieto funkcie tvarujú tabuľku upravovaním jej stĺpcov:These functions shape a table by adjusting its columns:

 • Zmenšenie tabuľky, ktorá obsahuje viacero stĺpcov, na jednostĺpcovú tabuľku, aby sa dala použiť s jednostĺpcovými funkciami, ako je Lower alebo Abs.Reduce a table that contains multiple columns down to a single column for use with single-column functions, such as Lower or Abs.
 • Pridanie vypočítaného stĺpca do tabuľky (napríklad stĺpca Celková cena, ktorý ukazuje výsledky násobenia stĺpcov Množstvo a Jednotková cena).Add a calculated column to a table (for example, a Total Price column that shows the results of multiplying Quantity by Unit Price).
 • Premenovanie stĺpca na niečo zmysluplnejšie, ak sa má zobraziť používateľom alebo použiť vo vzorcoch.Rename a column to something more meaningful, for display to users or for use in formulas.

Tabuľka je v PowerApps hodnotou, rovnako ako napríklad reťazec alebo číslo.A table is a value in PowerApps, just like a string or a number. Tabuľku môžete zadať ako argument vo vzorci a funkcie môžu ako výsledok vrátiť tabuľku.You can specify a table as an argument in a formula, and functions can return a table as a result. Funkcie, ktoré táto téma popisuje, neupravujú tabuľku.The functions that this topic describes don't modify a table. Namiesto toho používajú tabuľku ako argument a vracajú novú tabuľku s použitou transformáciou.Instead they take a table as an argument and return a new table with a transform applied. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti venovanej práci s tabuľkami.See working with tables for more details.

Pomocou týchto funkcií nie je možné upravovať stĺpce zdroja údajov.You can't modify the columns of a data source by using these functions. Musíte upraviť údaje v ich zdroji.You must modify the data at its source. Môžete pridať stĺpce do kolekciepomocou funkcie Collect.You can add columns to a collection with the Collect function. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti venovanej práci so zdrojmi údajov.See working with data sources for more details.

PopisDescription

Funkcia AddColumns pridá stĺpec do tabuľky a vzorec zadefinuje hodnoty v tomto stĺpci.The AddColumns function adds a column to a table, and a formula defines the values in that column. Existujúce stĺpce zostanú nezmenené.Existing columns remain unmodified.

Vzorec sa vyhodnotí pre každý záznam tabuľky.The formula is evaluated for each record of the table.

Polia práve spracúvaného záznamu sú k dispozícii vo vzorci.Fields of the record currently being processed are available within the formula. Jednoducho na ne odkážte podľa názvu ako pri akejkoľvek inej hodnote.You simply reference them by name as you would any other value. Môžete tiež odkazovať na vlastnosti ovládacích prvkov a iné hodnoty z vašej aplikácie.You can also reference control properties and other values from throughout your app. Ďalšie podrobnosti nájdete v nasledujúcich príkladoch a pri práci s rozsahom záznamu.For more details, see the examples below and working with record scope.

Funkcia DropColumns vylúči stĺpce z tabuľky.The DropColumns function excludes columns from a table. Všetky ostatné stĺpce zostanú nezmenené.All other columns remain unmodified. Funkcia DropColumns vylúči stĺpce a funkcia ShowColumns zahrnie stĺpce.DropColumns excludes columns, and ShowColumns includes columns.

Funkcia RenameColumns premenuje stĺpce tabuľky.The RenameColumns function renames columns of a table. Všetky ostatné stĺpce si ponechajú svoje pôvodné názvy.All other columns retain their original names.

Funkcia ShowColumns zahrnie stĺpce tabuľky a vylúči všetky ostatné stĺpce.The ShowColumns function includes columns of a table and drops all other columns. Funkciu ShowColumns môžete použiť na to, aby ste vytvorili jednostĺpcovú tabuľku z tabuľky s viacerými stĺpcami.You can use ShowColumns to create a single-column table from a multi-column table. Funkcia ShowColumns zahrnie stĺpce a funkcia DropColumns vylúči stĺpce.ShowColumns includes columns, and DropColumns excludes columns.

Výsledkom všetkých týchto funkcií je tabuľka s použitou transformáciou.For all these functions, the result is a new table with the transform applied. Pôvodná tabuľka sa neupraví.The original table isn't modified.

Ak sa tieto funkcie používajú so zdrojom údajov, nedajú sa delegovať.When used with a data source, these functions can't be delegated. Načíta sa iba prvá časť zdroja údajov a potom sa potom sa použije funkcia.Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. Výsledok nemusí byť úplný.The result may not represent the complete story. Počas vytvárania obsahu sa zobrazí modrá bodka, ktorá vás na toto obmedzenie upozorní a navrhne vám, aby ste, ak je to možné, prepli na delegovateľné alternatívy.A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. Ďalšie informácie nájdete v článku Prehľad delegovania.For more information, see the delegation overview.

SyntaxSyntax

AddColumns( Tabuľka, NázovStĺpca1, Vzorec1 [, NázovStĺpca2, Vzorec2, ... ] )AddColumns( Table, ColumnName1, Formula1 [, ColumnName2, Formula2, ... ] )

 • Tabuľka – povinné.Table - Required. Tabuľka, s ktorou sa má urobiť výpočet.Table to operate on.
 • NázovStĺpca – povinné.ColumnName(s) - Required. Názov stĺpca, ktorý sa má pridať.Name(s) of the column(s) to add. Pre tento argument musíte zadať reťazec (napríklad "Názov", vrátane úvodzoviek).You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.
 • Vzorec – povinné.Formula(s) - Required. Vzorec, ktorý sa má vyhodnotiť pre každý záznam.Formula(s) to evaluate for each record. Výsledok sa pridá ako hodnota príslušného nového stĺpca.The result is added as the value of the corresponding new column. V tomto vzorci môžete odkazovať na iné stĺpce tabuľky.You can reference other columns of the table in this formula.

DropColumns( Tabuľka, NázovStĺpca1 [, NázovStĺpca2, ... ] )DropColumns( Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ] )

 • Tabuľka – povinné.Table - Required. Tabuľka, s ktorou sa má urobiť výpočet.Table to operate on.
 • NázovStĺpca – povinné.ColumnName(s) - Required. Názov stĺpca, ktorý sa má vylúčiť.Name(s) of the column(s) to drop. Pre tento argument musíte zadať reťazec (napríklad "Názov", vrátane úvodzoviek).You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.

RenameColumns( Tabuľka, StarýNázovStĺpca, NovýNázovStĺpca )RenameColumns( Table, OldColumneName, NewColumnName )

 • Tabuľka – povinné.Table - Required. Tabuľka, s ktorou sa má urobiť výpočet.Table to operate on.
 • StarýNázovStĺpca – povinné.OldColumnName - Required. Názov stĺpca, ktorý sa má premenovať.Name of the column to rename. Tento názov musí byť reťazec (napríklad "Názov", vrátane úvodzoviek).This name must be a string (for example "Name" with double quotes included).
 • NovýNázovStĺpca – povinné.NewColumnName - Required. Náhradný názov.Replacement name. Pre tento argument musíte zadať reťazec (napríklad "Meno zákazníka", vrátane úvodzoviek).You must specify a string (for example, "Customer Name" with double quotes included) for this argument.

ShowColumns( Tabuľka, NázovStĺpca1 [, NázovStĺpca2, ... ] )ShowColumns( Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ] )

 • Tabuľka – povinné.Table - Required. Tabuľka, s ktorou sa má urobiť výpočet.Table to operate on.
 • NázovStĺpca – povinné.ColumnName(s) - Required. Názov stĺpca, ktorý sa má zahrnúť.Name(s) of the column(s) to include. Pre tento argument musíte zadať reťazec (napríklad "Názov", vrátane úvodzoviek).You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.

PríkladyExamples

V nasledujúcich príkladoch použijeme zdroj údajov IceCreamSales (PredajZmrzliny), ktorý obsahuje údaje v tejto tabuľke:The examples in this section use the IceCreamSales data source, which contains the data in this table:

Ani jeden z týchto príkladov neupraví zdroj údajov IceCreamSales.None of these examples modify the IceCreamSales data source. Každá funkcia transformuje hodnotu zdroja údajov ako tabuľku a vráti túto hodnotu ako výsledok.Each function transforms the value of the data source as a table and returns that value as the result.

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
AddColumns( IceCreamSales, "Revenue", UnitPrice * QuantitySold )AddColumns( IceCreamSales, "Revenue", UnitPrice * QuantitySold ) Pridá do výsledku stĺpec Revenue (Výnos).Adds a Revenue column to the result. Pre každý záznam sa vyhodnotí súčin jednotkovej ceny a predaného množstva (UnitPrice * QuantitySold) a výsledok sa umiestni do nového stĺpca.For each record, UnitPrice * QuantitySold is evaluated, and the result is placed in the new column.
DropColumns( IceCreamSales, "UnitPrice" )DropColumns( IceCreamSales, "UnitPrice" ) Vylúči z výsledku stĺpec UnitPrice (JednotkováCena).Excludes the UnitPrice column from the result. Pomocou tejto funkcie môžete vylúčiť stĺpce a pomocou funkcie ShowColumns ich môžete zahrnúť.Use this function to exclude columns, and use ShowColumns to include them.
ShowColumns( IceCreamSales, "Flavor" )ShowColumns( IceCreamSales, "Flavor" ) Zahrnie do výsledku iba stĺpec Flavor (Chuť).Includes only the Flavor column in the result. Pomocou tejto funkcie môžete zahrnúť stĺpce a pomocou funkcie DropColumns ich môžete vylúčiť.Use this function include columns, and use DropColumns to exclude them.
RenameColumns( IceCreamSales, "UnitPrice", "Price")RenameColumns( IceCreamSales, "UnitPrice", "Price") Premenuje vo výsledku stĺpec UnitPrice (JednotkováCena).Renames the UnitPrice colum in the result.
DropColumns(
RenameColumns(
AddColumns( IceCreamSales, "Revenue",
UnitPrice * QuantitySold ),
"UnitPrice", "Price" ),
"Quantity" )
DropColumns(
RenameColumns(
AddColumns( IceCreamSales, "Revenue",
UnitPrice * QuantitySold ),
"UnitPrice", "Price" ),
"Quantity" )
Vykoná nasledujúce transformácie tabuľky v uvedenom poradí s tým, že začne uprostred vzorca:Performs the following table transforms in order, starting from the inside of the formula:
 1. Pridá stĺpec Revenue (Výnos), ktorý sa zakladá na vypočítaní súčinu UnitPrice * Quantity pre jednotlivé záznamy.Adds a Revenue column based on the per-record calculation of UnitPrice * Quantity.
 2. Premenuje stĺpec UnitPrice (JednotkováCena) na Price (Cena).Renames UnitPrice to Price.
 3. Vylúči stĺpec Quantity (Množstvo).Excludes the Quantity column.
Poradie je dôležité.Note that order is important. Nemôžeme napríklad použiť pri výpočte stĺpec UnitPrice (JednotkováCena) po tom, ako ho premenujeme.For example, we can't calculate with UnitPrice after it has been renamed.

Podrobný postupStep by step

 1. Naimportujte alebo vytvorte kolekciu s názvom Inventory podľa popisu v prvom podpostupe v článku o zobrazení textu a obrázkov v galérii.Import or create a collection named Inventory as the first subprocedure in Show text and images in a gallery describes.

 2. Pridajte tlačidlo a jeho vlastnosť OnSelect nastavte na tento vzorec:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:

  ClearCollect(Inventory2, RenameColumns(Inventory, "ProductName", "JacketID"))ClearCollect(Inventory2, RenameColumns(Inventory, "ProductName", "JacketID"))

 3. Stlačte F5, vyberte tlačidlo, ktoré ste práve vytvorili a potom sa stlačením klávesu Esc vráťte do pracovného priestoru návrhu.Press F5, select the button that you just created, and then press Esc to return to the design workspace.

 4. V ponuke Súbor vyberte možnosť Kolekcie.On the File menu, select Collections.

 5. Skontrolujte, či ste vytvorili kolekciu s názvom Inventory2.Confirm that you've created a collection, named Inventory2. Nová kolekcia obsahuje rovnaké informácie ako kolekcia Inventory, ale stĺpec s názvom ProductName v kolekcii Inventory sa v kolekcii Inventory2 nazýva JacketID.The new collection contains the same information as Inventory except that the column named ProductName in Inventory is named JacketID in Inventory2.