Zmena veľkosti a orientácie obrazovky aplikácie s plátnom v službe PowerAppsChange screen size and orientation of a canvas app in PowerApps

Prispôsobte si aplikáciu s plátnom zmenou veľkosti a orientácie jej obrazovky.Customize a canvas app by changing its screen size and orientation.

PredpokladyPrerequisites

 1. Vytvorte aplikáciu alebo vyberte jednu na úpravy.Create an app, or open one for editing.

 2. V ponuke Súbor kliknite alebo ťuknite na položku Nastavenia aplikácie.On the File menu, click or tap App settings.

Zmena veľkosti a orientácie obrazovkyChange screen size and orientation

 1. V časti Nastavenia aplikácie kliknite alebo ťuknite na položku Veľkosť a orientácia obrazovky.Under App settings, click or tap Screen size + orientation.

  Možnosť zmeny veľkosti a orientácie obrazovky v aplikácii

 2. V zozname Orientácia kliknite na položku Na výšku alebo na položku Na šírku.In the Orientation list, click or tap Portrait or Landscape.

 3. (Iba v prípade aplikácií pre tablet) V časti Pomer strán kliknite alebo ťuknite na pomer, ktorý sa zhoduje s cieľovým zariadením pre túto aplikáciu.(Tablet apps only) Under Aspect ratio, click or tap the ratio that matches the target device for this app.

  Zmena pomeru strán v aplikácii pre tablet

 4. V časti Zachovať pomer strán, zadajte buď Zap., alebo Vyp.Under Lock aspect ratio, specify either On or Off.

  Ak nastavíte zachovanie pomeru strán, aplikácia zachová vhodný pomer strán pre telefón.If you lock the aspect ratio, the app will retain the appropriate aspect ratio for a phone. Ak je aplikácia spustená na inom type zariadenia, zobrazí sa nesprávne a môže ukazovať nežiaduce výsledky.If the app is running on another kind of device, the app will display incorrectly and may show unwanted results. Ak zachovanie pomeru strán vypnete, aplikácia sa prispôsobí pomeru strán zariadenia, na ktorom je spustená.If you unlock the aspect ratio, the app will adjust to the aspect ratio of the device on which it's running.

 5. V časti Zachovať orientáciu zadajte buď Zap., alebo Vyp.Under Lock orientation, specify either On or Off.

  Ak nastavíte zachovanie orientácie aplikácie, zachová si nastavenú orientáciu.If you lock the app's orientation, the app will retain the orientation that you specify. Ak je aplikácia spustená na zariadení, na ktorom je iná orientácia obrazovky, aplikácia sa bude zobrazovať nesprávne a môže ukazovať nežiaduce výsledky.If the app is running on a device for which the screen is in a different orientation, the app will display incorrectly and may show unwanted results. Ak zachovanie orientácie aplikácie vypnete, prispôsobí sa orientácii obrazovky zariadenia, na ktorom je spustená.If you unlock the app's orientation, it will adjust to the screen orientation of the device on which it's running.

 6. Ak chcete zmeny uložiť, vyberte položku Použiť.Select Apply to save your changes.

Ďalší krokNext step

V ponuke Súbor vyberte možnosť Uložiť, čím sa aplikácia znova publikuje s novým nastavením.On the File menu, select Save to republish your app with the new settings.