Vysvetlenie integrácie formulárov SharePointUnderstand SharePoint forms integration

V PowerApps môžete jednoducho prispôsobiť ľubovoľný formulár zoznamu SharePoint.You can now easily customize any SharePoint list form in PowerApps. V tomto článku si podrobne prejdeme, ako tieto formuláre fungujú a ako ich môžete ďalej prispôsobovať.In this article, we'll walk through the details of how these forms work and how you can customize them further.

Ak ste prispôsobili formulár pre sharepointový zoznam, pravdepodobne ste si všimli, že predvolený vygenerovaný formulár funguje pre všetky operácie, ako vytváranie, zobrazenie alebo upravovanie položky.If you've customized a form for a SharePoint list, you've likely noticed that the default generated form works for all operations, like creating, showing, or editing an item. Zaistí sa to pomocou vygenerovaných vzorcov a ovládacieho prvku SharePointIntegration.This is accomplished with the help of generated formulas and the SharePointIntegration control.

Vysvetlenie predvoleného generovaného formuláraUnderstand the default generated form

Predvolený vygenerovaný formulár sa skladá z nasledujúcich ovládacích prvkov a ich príslušných predvolených hodnôt:The default generated form consists of the following controls and their corresponding defaults:

 • FormScreen1 – ide o obrazovku, ktorá obsahuje daný formulár.FormScreen1 - This is the screen that contains the form.

 • SharePointForm1 – ide o formulár, ktorý sa používa na vytváranie, zobrazenie alebo úpravu položky zoznamu.SharePointForm1 - This is the form that's used to create, show, or edit the list item.

  • Data Source – zoznam, pre ktorý bol formulár prispôsobený.Data Source - The list for which the form has been customized.

  • Item – vybraná položka zo zoznamu.Item - The selected item from the list. Pri práci v aplikácii PowerApps Studio si môžete všimnúť, že pre vaše pohodlie je nastavená prvá položka First() v zozname.This is set to First() item in the list for your convenience when working in PowerApps Studio.

   If(IsBlank(SharePointIntegration.Selected) || IsEmpty(SharePointIntegration.Selected);First('YourListName');SharePointIntegration.Selected)If(IsBlank(SharePointIntegration.Selected) || IsEmpty(SharePointIntegration.Selected);First('YourListName');SharePointIntegration.Selected)

  • OnSuccess – po úspešnom vytvorení alebo uložení položky sa formulár obnoví a SharePoint skryje formulár.OnSuccess - Once the item is created or saved successfully, the form is reset and SharePoint hides the form.

   ResetForm(SharePointForm1);; RequestHide()ResetForm(SharePointForm1);; RequestHide()

 • SharePointIntegration – ovládací prvok zodpovedný za komunikovanie akcií používateľa medzi lokalitou SharePoint a službou PowerApps.SharePointIntegration - The control responsible for communicating user actions between SharePoint and PowerApps.

  • Data Source – zoznam, pre ktorý bol formulár prispôsobený.Data Source - The list for which the form has been customized.

   'YourListName''YourListName'

  • OnNew – nastaví SharePointForm1 v novom režime.OnNew - Sets SharePointForm1 in new mode.

   NewForm(SharePointForm1)NewForm(SharePointForm1)

  • OnView – nastaví SharePointForm1 v novom režime.OnView - Sets SharePointForm1 in view mode.

   ViewForm(SharePointForm1)ViewForm(SharePointForm1)

  • OnEdit – nastaví SharePointForm1 v režime úprav.OnEdit - Sets SharePointForm1 in edit mode.

   EditForm(SharePointForm1)EditForm(SharePointForm1)

  • OnSave – odošle zmeny do SharePointForm1.OnSave - Submits the changes to SharePointForm1. Úspešné odoslanie formulára sa zaistí spustením vzorca SharePointForm1.OnSuccess.On successful submission of the form, the SharePointForm1.OnSuccess formula is executed.

   SubmitForm(SharePointForm1)SubmitForm(SharePointForm1)

  • OnCancel – resetuje zmeny na hodnotu SharePointForm1.OnCancel - Resets the changes to SharePointForm1. SharePoint skryje formulár, keď používateľ klikne alebo ťukne v lokalite SharePoint na tlačidlo Zrušiť.SharePoint always hides the form when a user clicks or taps Cancel in SharePoint.

   ResetForm(SharePointForm1)ResetForm(SharePointForm1)

Tieto predvolené nastavenia zaisťujú, aby formulár fungoval pri spustení v lokalite SharePoint – menia režim formulára PowerApps, keď s ním používateľ interaguje v službe SharePoint, a aby sa zmeny odoslali do lokality SharePoint.These defaults ensure that the form works when running within SharePoint - they change the PowerApps form mode as the user interacts with it in SharePoint, and they ensure that the changes are submitted to SharePoint.

Vysvetlenie ovládacieho prvku SharePointIntegrationUnderstand the SharePointIntegration control

Ovládací prvok SharePointIntegration komunikuje akcie používateľa medzi lokalitou SharePoint a službou PowerApps.The SharePointIntegration control communicates user actions between SharePoint and PowerApps.

Poznámka

K vlastnostiam ovládacieho prvku SharePointIntegration môžete získať prístup len vtedy, keď je formulár spustený v SharePoint, nie vtedy, keď formulár prispôsobujete v aplikácii PowerApps Studio.You can access the properties for the SharePointIntegration control only when the form is running in SharePoint, not when you're customizing the form in PowerApps Studio. Tieto vlastnosti nemusia byť k dispozícii v rámci udalostí OnStart alebo OnVisible.These properties may not be available in OnStart or OnVisible.

Ovládací prvok SharePointIntegration má nasledujúce vlastnosti:The SharePointIntegration control has the following properties:

Selected – vybraná položka zo sharepointového zoznamu.Selected - The selected item from the SharePoint list.

OnNew – určuje spôsob reakcie aplikácie, keď používateľ klikne alebo ťukne na tlačidlo Nové alebo otvorí formulár Vytvorenie položky v lokalite SharePoint.OnNew - How an app responds when a user clicks or taps the New button or opens the Create item form in SharePoint.

OnView – určuje spôsob reakcie aplikácie, keď používateľ klikne alebo ťukne na položku alebo otvorí formulár Podrobnosti položky v lokalite SharePoint.OnView - How an app responds when a user clicks or taps an item or opens the Item detail form in SharePoint.

OnNew – určuje spôsob reakcie aplikácie, keď používateľ klikne alebo ťukne na tlačidlo Upraviť všetko alebo otvorí formulár Úprava položky v lokalite SharePoint.OnEdit - How an app responds when a user clicks or taps the Edit all button or opens the Edit item form in SharePoint.

Ondave – určuje spôsob aplikácie, keď používateľ klikne alebo ťukne tlačidlo Uložiť v lokalite SharePoint.OnSave - How an app responds when a user clicks or taps the Save button in SharePoint.

Ondave – určuje spôsob aplikácie, keď používateľ klikne alebo ťukne tlačidlo Zrušiť v lokalite SharePoint.OnCancel - How an app responds when a user clicks or taps the Cancel button in SharePoint.

SelectedListItemID – ID vybranej položky v sharepointovom zozname.SelectedListItemID - Item ID for the selected item in a SharePoint list.

Data Source – zoznam obsahujúci záznam, ktorý formulár zobrazí, upraví alebo vytvorí.Data Source - The list that contains the record that the form will show, edit, or create. Upozorňujeme, že ak túto vlastnosť zmeníte, potom vlastnosti Selected a SelectedItemID môžu prestať fungovať.Note that if you change this property, the Selected and SelectedItemID properties may stop working.

Prispôsobenie predvoleného formuláraCustomize the default form

Teraz lepšie chápete predvolený vygenerovaný formulár a ovládací prvok SharePointIntegration, takže môžete meniť vzorce a ďalej tak prispôsobovať formuláre.Now that you have a better understanding of the default generated form and the SharePointIntegration control, you can change the formulas to further customize the forms. Tu je niekoľko vecí, na ktoré treba pamätať pri prispôsobovaní formulárov:Here are some things to keep in mind when you customize forms:

 • Ak chcete vytvoriť samostatné vlastné prostredia na vytváranie, zobrazovanie a upravovanie položiek, nastavte vzorec OnNew, OnView alebo OnEdit ovládacieho prvku SharePointIntegration, čím nastavíte premenné, alebo prejdite na iné obrazovky.To create separate custom experiences for creating, showing, or editing an item, set the OnNew, OnView, or OnEdit formulas of the SharePointIntegration control to set variables or navigate to different screens.

 • Použite vzorec OnSave ovládacieho prvku SharePointIntegration na prispôsobenie toho, čo sa stane, keď používateľ klikne alebo ťukne v lokalite SharePoint na možnosť Uložiť.Use the OnSave formula of the SharePointIntegration control to customize what happens when a user clicks or taps Save in SharePoint. Ak máte viacero formulárov, uistite sa, že odosielate zmeny iba pre formulár, ktorý sa práve používa.If you have multiple forms, make sure to submit the changes only for the form currently being used.

  Tip

  Nastavte rôzne hodnoty premennej vo vzorcoch OnNew, OnView a OnEdit.Set different values for a variable in the OnNew, OnView, and OnEdit formulas. Pomocou tejto premennej môžete vo vzorci OnSave určiť, ktorý formulár sa používa.You can use this variable in the OnSave formula to determine which form is being used.

 • Nezabudnite uviesť RequestHide() vo vzorci OnSuccess všetkých formulárov.Make sure to include RequestHide() in the OnSuccess formula of all your forms. Ak to zabudnete, SharePoint nebude vedieť, kedy má formulár skryť.If you forget this, SharePoint will not know when to hide the form.

 • Nemôžete ovládať skrytie formulára, keď používateľ klikne alebo ťukne na možnosť Zrušiť v lokalite SharePoint, takže nezabudnite resetovať formuláre vo vzorci OnCancel ovládacieho prvku SharePointIntegration.You can't control the hiding of a form when a user clicks or taps Cancel in SharePoint, so make sure you reset your forms in the OnCancel formula of the SharePointIntegration control.

 • Vlastnosti ovládacieho prvku SharePointIntegration nemusia byť k dispozícii v rámci udalostí OnStart alebo OnVisible, tieto udalosti sa spúšťajú len raz, kým sa zoznam načíta.The properties for the SharePointIntegration control may not be available in OnStart or OnVisible, and those events execute only once while the list is loaded. Pomocou vzorcov OnNew, OnView alebo OnEdit môžete spustiť logické overenie vždy predtým, ako sa vzorec zobrazí používateľovi.You can use OnNew, OnView, or OnEdit formulas to run logic before the form is shown to the user every time.