Prepojenie zoznamov služby SharePoint pomocou vyhľadávacieho poľa v službe PowerAppsHow to link SharePoint lists using a lookup field in PowerApps

Tento kurz ukazuje, ako môžete spojiť dva zoznamy služby SharePoint pomocou vyhľadávacieho poľa v plátnovej aplikácii.This tutorial shows how you can connect two SharePoint lists with a lookup field in a canvas app.

PrehľadOverview

SharePoint poskytuje dva typy vyhľadávacích polí:SharePoint provides two types of lookup fields:

 • Vyhľadávanie: Prepojenia na iný zoznam, napríklad zoznam Objednávky môže mať vyhľadávacie pole, ktoré sa prepája na zákazníkov v zozname Zákazníci;Lookup: links to another list: for example an Orders list may have a lookup field that links to customers in a Customer list;
 • Voľba: Kliknutím alebo ťuknutím na pole sa zobrazí malá ponuka položiek, z ktorých si môžete vybrať.Choice: clicking or tapping the field displays a small menu of items that you choose from.

V tomto kurze vytvoríte aplikáciu, ktorá používa tieto druhy vyhľadávacích polí.In this tutorial, you build an app that uses these kinds of lookup fields.

Prečo použiť vyhľadávacie poleWhy use a lookup field

Údaje vo firemnom prostredí sú veľké a zložité.Data in an enterprise is large and complex. Údaje v jednom sharepointovom zozname často súvisia s údajmi v inom zozname.Data in one SharePoint list often relates to data in another list. Vyhľadávacie polia sú primárny spôsob, ako sa takéto obchodné údaje spájajú.Lookup fields are the primary way such business data comes together.

Napríklad môžete mať zoznam Objednávky s vyhľadávacím poľom, ktoré má prepojenie na zoznam Zákazníci na zobrazenie toho, ktorý zákazník zadal objednávku.For example, you might have an Orders list which has a lookup field that links to a Customers list, to show which customer placed the order. Vyhľadávacie pole v zozname Objednávky umožňuje získať zo zoznamu Zákazníci aj ďalšie údaje.The lookup field in the Orders list lets you get other data from the Customers list as well. Vyhľadávacie pole môžete použiť aj na pripojenie zoznamu Objednávky k zoznamu Produkt a získať potrebné informácie o objednanom produkte, ako sú obrázky, špecifikácie, údaje o výrobcovi atď.You might also use a lookup field to connect the Orders list to a Product list, and bring in information you need about the product ordered, such as product pictures, specifications, manufacturer details, etc.

Na čo sa používajú polia Výber?What are Choice fields used for?

Polia Výber sa používajú na veľmi krátke zoznamy, ale namiesto vytvorenia samostatného zoznamu pridáte hodnoty zoznamu do malej ponuky, ktorá sa zobrazí po kliknutí alebo ťuknutí na pole Výber, kde potom vyberte jednu z hodnôt.Choice fields are used for very short lists, but instead of actually creating a separate list, you include the list values in a small menu, which appears when you click or tap on the Choice field, and you select one of the values.

Príkladmi sú údaje ako kód stavu zákazníka, dostupnosť produktu, kódy štátov – v podstate akýkoľvek pevný zoznam, ktorý je relatívne krátky.Examples include data like Customer Status Code, Product Availability, State Codes; basically any fixed list that is relatively short. Tieto údaje by sa mohli v skutočnosti vykonávať ako samostatné zoznamy, ktoré by ste potom prepojili pomocou poľa Vyhľadávanie, ale zvyčajne je jednoduchšie a rýchlejšie ich implementovať ako polia Výber.This data could in fact be implemented as separate lists, and then you would use a Lookup field to link to them, but it is usually easier and quicker to implement them as Choice fields.

Vytvorenie zoznamov v SharePointeCreate the lists in SharePoint

V tomto kurze navzájom prepojíte dva vlastné zoznamy: Majetok a Dielňa.In this tutorial, you link two SharePoint custom lists together, Assets and RepairShop. Zoznam Majetok sa používa na sledovanie hardvérového zariadenia v tíme.The Assets list is used to track hardware equipment in a team. Keďže hardvér sa občas pokazí, použijeme zoznam Dielňa na sledovanie miestnych prevádzok, ktoré ho môžu opraviť.Since hardware gets broken from time to time, we use the RepairShop list to track the local shops which can fix it.

Vyhľadávacie polia použité v tomto príkladeThe lookup fields used in this example

Zoznam Dielňa používa pole Kontaktný_e-mail na identifikáciu v dielne.The RepairShop list uses the ContactEmail field to identify the shop. Tento zoznam sa definuje ako prvý, aby mal každý riadok v zozname Majetok na čo odkazovať.This list is defined first so that each row in the Assets list has something to point to.

Zoznam Majetok obsahuje dve vyhľadávacie polia:The Assets list has two lookup fields:

 • jedno s názvom Dielňa a typom Vyhľadávanie, ktoré používa e-mailové adresy na odkazovanie na položky v zozname Dielňa;one called RepairShop, of type Lookup, which uses email addresses to point to entries in the RepairShop list;
 • jedno s názvom Typ majetku a typom Výber, v ktorom sa nachádzajú zoznamy druhov hardvéru, ktoré môžu byť týmto majetkom.one called AssetType, of type Choice, which lists the kinds of hardware that this asset might be.

Pravdepodobne by ste definovali dodatočné polia v závislosti od informácií, ktoré potrebujete sledovať.You most likely would define additional fields, depending on the information you need to track.

Definovanie zoznamu dielňa a pridanie údajovDefine the RepairShop list and add data

Najprv urobte toto, aby ste pri pridávaní údajov do zoznamu Majetok mali položky zoznamu Dielňa k dispozícii na výber z vyhľadávacieho poľa Majetok.Dielňa.You do this first, so that when you add data to the Assets list, RepairShop entries are available for you to choose from the Assets.RepairShop lookup field.

 1. Na lokalite SharePoint vytvorte nový zoznam Dielňa.On your SharePoint site, create a new RepairShop list.

 2. Pridajte pole Kontaktný_e-mail typu Jeden riadok textu.Add a ContactEmail field of type Single line of text.

 3. Pridajte ďalšie polia, ktoré potrebujete.Add any other fields you need.

 4. Kliknite alebo ťuknite na + Nové na zadanie vzorových údajov do zoznamu, aspoň 3 riadky s rôznymi hodnotami Kontaktný_e-mail.Click or tap + New to enter sample data into the list, at least 3 rows with different ContactEmail values. Keď bude potrebné majetok opraviť, vyberiete jednu z nich.When an asset needs to be repaired, you choose one of these.

Definovanie zoznamu majetkuDefine the Assets list

 1. Na lokalite SharePoint vytvorte nový zoznam Majetok.On your SharePoint site, create a new Assets list.

 2. Kliknite alebo ťuknite na znamienko plus a vyberte Viac.Click or tap the plus sign and choose More.

 3. Pridajte pole Typ_majetku typu Výber a v textovom poli Každý výber zadajte na samostatný riadok zadajte hodnoty, ktoré chcete zobraziť v ponuke možností.Add an AssetType field of type Choice, and in the Type each choice on a separate line text box, fill in the values you want to appear in the choice menu. Potom kliknite alebo ťuknite na OK.Then click or tap OK.

 4. Začnite pridávať ďalšie pole ako v kroku 2: kliknite alebo ťuknite na znamienko plus a vyberte Viac.Start to add another field, just like in step 2: click or tap the plus sign and choose More.

 5. Pridajte pole Dielňa typu Vyhľadávanie, vyberte Dielňa z textového poľa Získať informácie z a vyberte Kontaktný_e-mail z textového poľa V tomto stĺpci.Add a RepairShop field of type Lookup, choose RepairShop from the Get information from text box, and choose ContactEmail from the In this column text box. Potom kliknite alebo ťuknite na OK.Then click or tap OK.

 6. Pridajte všetky ďalšie polia, ktoré chcete.Add any additional fields you want.

Vytvorenie aplikácie zo zoznamu MajetokCreate an app from the Assets list

Pomocou tejto aplikácie môžete pridávať údaje do zoznamu Majetok.You use this app to add data to the Assets list.

 1. Prihláste sa do služby PowerApps Studio.Sign in to PowerApps Studio. Ak ste novým používateľom služby PowerApps, bezplatne sa zaregistrujte pomocou svojej e-mailovej adresy vašej organizácie.If you are new to PowerApps, sign up for free using your organizational email address.

 2. V ponuke Súbor (pri ľavom okraji) kliknite alebo ťuknite na položku Nový potom kliknite alebo ťuknite na SharePoint.In the File menu (along the left edge), click or tap New, and then click or tap SharePoint.

 3. Vyberte lokalitu SharePoint v zozname Naposledy navštívené lokality alebo zadajte URL adresu svojej lokality priamo do textového poľa.Choose your SharePoint site from the Recent sites list or enter your site's url directly into the text box. Kliknite alebo ťuknite na Prejsť.Click or tap GO.

 4. Vyberte hlavný zoznam na lokalite SharePoint, v tomto príklade Majetok.Choose the main list from your SharePoint site, in this example, Assets. Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Pripojiť v pravom dolnom rohu.Click or tap the Connect button in the lower-right corner.

Pridanie údajov do zoznamu MajetokAdd data to the Assets list

Teraz môžete aplikáciu spustiť a pozrieť si zobrazenie na obrazovke s podrobnosťami pre vyhľadávacie polia.Now you can run the app and see how the view details screen looks for the lookup fields.

 1. Stlačte kláves F5 alebo vyberte položku Ukážka ().Press F5 or select Preview ( ).

 2. Kliknutím alebo ťuknutím na symbol + v pravom hornom rohu pridajte položku.Click or tap the + symbol in the upper right corner to add an entry.

 3. Zadajte Názov tohto majetku.Enter a Title for this asset.

 4. Kliknite alebo ťuknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu Typ_majektu.Click or tap the AssetType dropdown arrow. Zobrazia sa hodnoty, ktoré ste zadali pri vytváraní tohto poľa.The values displayed are those you entered when you created this field. Vyberte jednu z položiek.Choose one of the entries.

 5. Kliknite alebo ťuknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu Typ_majektu.Click or tap the RepairShop dropdown arrow. Vyberte jednu z položiek.Choose one of the entries.

 6. Kliknutím alebo ťuknutím na začiarknutie v pravom hornom rohu novú položku uložíte.In the upper-right corner, click or tap the check mark to save the new entry.

 7. (voliteľné) Zopakujte tento postup a pridajte do zoznamu toľko položiek, koľko chcete.(optional) Repeat this procedure to add as many items to the list as you want.

 8. Stlačením klávesu Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.Press Esc to return to the default workspace.

Ďalšie informácieFor more information