Zobrazenie informácií o používateľovi služby PowerApps v plátnovej aplikáciiShow information about a PowerApps user in a canvas app

V službe PowerApps sa zobrazí celé meno, e-mailová adresa a obrázok priradený k používateľovi prihlásenému v plátnovej aplikácii.In PowerApps, show the full name, the email address, and the picture that's associated with the user who's signed in to a canvas app. Tieto informácie môžete použiť napríklad na automatické vyplnenie formulára.You can use this information, for example, to automatically fill in a form.

Túto funkciu môžete využiť napríklad na:For example, you can use this feature to:

 • Vytvorenie registračného hárku pre používateľov prihlásených na školenia, dobrovoľnícke akcie, automatické prezentácie atď.Create a sign-up "sheet" for users to attend training, volunteer for events, check in at a kiosk, and more.
 • Zobrazenie celého mena v aplikácii oddelenia Ľudských zdrojov.Display the full name on a Human Resources app.
 • Automatickému zadaniu e-mailovej adresy pri kontaktovaní pracoviska technickej podpory.Automatically enter an email address when contacting your helpdesk.

V podstate to môžete použiť všade, kde by to používateľom prinieslo úžitok v podobe automatického vypĺňania formulárov a označeníBasically, you can use this anywhere users would benefit from a form or labels that are populated automatically

Požiadavky

 1. Zaregistrujte sa v platforme PowerApps.
 2. Prihláste sa pomocou tých istých poverení, ktoré ste použili na registráciu.
 3. V časti Vytvorte si vlastnú aplikáciu ukážte na dlaždicu Aplikácia plátna od začiatku, vyberte ikonu telefónu a potom vyberte položku Vytvoriť túto aplikáciu.
 4. Zistite, ako pridať a nakonfigurovať ovládacie prvky.

Zobrazenie podrobností o používateľoviShow user details

 1. Na karte Vložiť kliknite alebo ťuknite na položku Médium a potom kliknite alebo ťuknite na Obrázok.On the Insert tab, click or tap Media, and then click or tap Image.

 2. Vlastnosť Image nastavte na tento vzorec:Set the Image property to this formula:
  User().ImageUser().Image

 3. Na karte Vložiť kliknite alebo ťuknite na položku Text a potom kliknite alebo ťuknite na možnosť Označenie:On the Insert tab, click or tap Text, and then click or tap Label:

 4. Vlastnosť Text nastavte na tento vzorec:Set the Text property to this formula:
  User().FullNameUser().FullName

  Keď to urobíte, do označenia sa automaticky vyplní vaše meno.When you do this, the label is automatically populated with your full name. Premiestnite označenie tak, aby bolo pod ovládacím prvkom obrázka, približne takto:Move the label so it's below the image control, similar to the following:

 5. Pridajte ďalšie označenie a jeho vlastnosť Text nastavte na tento vzorec:Add another label, and set its Text property to this formula:
  User().EmailUser().Email

  Keď to urobíte, do označenia sa automaticky vyplní vaša e-mailová adresa.When you do this, the label is automatically populated with your email address. Premiestnite označenie tak, aby bolo pod prvým označením, približne takto:Move the label so it's below the first label, similar to the following: