Rýchla konfigurácia: Vytvorenie vlastnej entityQuickstart: Create a custom entity

Entita v službe PowerApps definuje informácie, ktoré chcete sledovať vo forme záznamov, medzi ktoré zvyčajne patria vlastnosti, ako je napríklad názov spoločnosti, poloha, produkty, e-mail alebo telefón.In PowerApps, an entity defines information that you want to track in the form of records, which typically include properties such as company name, location, products, email, and phone. Tieto údaje potom môžete zobraziť vytvorením aplikácie, ktorá bude na entitu odkazovať.You can then surface that data by developing an app that refers to the entity. Služba PowerApps obsahuje preddefinované štandardné entity, ktoré môžete použiť pre typické scenáre v organizácii (napríklad na sledovanie udalostí). V prípade potreby však môžete vytvoriť aj vlastné entity na ukladanie údajov špecifických pre vašu organizáciu.PowerApps offers standard "out-of-the-box" entities to cover typical scenarios within an organization (such as tracking appointments), but there may be times when you need to create custom entities to store data that's specific to your organization.

V tejto rýchlej konfigurácii sa dozviete, ako vytvoriť vlastnú entitu s názvom Recenzia produktu určenú na vytvorenie aplikácie, ktorá bude zobrazovať hodnotenia a recenzie produktov predávaných vašou spoločnosťou.In this quickstart, you'll learn how to create a custom entity called Product Review that you can use to create an app that displays ratings and comments for products that your company sells.

PredpokladyPrerequisites

Na vykonávanie pokynov tejto rýchlej konfigurácie sú potrebné tieto položky:To follow this quickstart, the following items are required:

 • Licencia buď na Plán 2 pre PowerApps, alebo na Plán 2 pre Microsoft Flow.Either a PowerApps Plan 2 or Microsoft Flow Plan 2 license. Prípadne si môžete zaregistrovať bezplatnú skúšobnú verziu Plánu 2 pre PowerApps.Alternatively, you can sign up for a free PowerApps Plan 2 trial.
 • Rola zabezpečenia v službe Common Data Service for Apps – System Administrator (správca systému) alebo System Customizer (prispôsobovač systému).Either a System Adminsitrator or System Customizer security role within Common Data Service for Apps.

Prihlásenie do služby PowerAppsSign in to PowerApps

Prihláste sa do služby PowerApps na stránke https://web.powerapps.com.Sign in to PowerApps at https://web.powerapps.com.

Vytvorenie entityCreate an entity

 1. Na navigačnej table kliknutím alebo ťuknutím rozbaľte položku Údaje a potom kliknite alebo ťuknite na položku Entity.In the navigation pane, click or tap Data to expand it, and then click or tap Entities.

  Zoznam entít a ich podrobnostiList of entities and their details

 2. Na paneli príkazov kliknite alebo ťuknite na položku Nová entita.in the command bar, cick or tap New entity.

  Pred vytvorením entity si pozrite článok s referenčnými informáciami o entitách, ktorý popisuje dostupné štandardné entity.Before you create an entity, check out the entity reference for a description of available standard entities. Tieto entity sa vzťahujú na typické scenáre.These entities cover typical scenarios. Ak niektorá z týchto entít vyhovuje vašim požiadavkám bez zmien alebo len s drobnými úpravami, môžete jej použitím ušetriť čas.If one of these entities meets your requirements as is or after minor changes, you can save time by starting with that entity.

 3. Na paneli Nová entita zadajte do poľa Zobrazovaný názov text Recenzia produktu a prípadne zadajte popis (ten je vhodný, ak budú danú entitu používať aj ďalší ľudia).In the New entity panel, in the Display name box, enter Product review, and then optionally enter a description (descriptions are helpful if other people will use this entity). Zostávajúce polia na tomto paneli sa vyplnia automaticky, ako je to popísané nižšie.Other fields in the panel are autopopulated, as described below. Keď to budete mať, kliknite na položku Ďalej.When you're done, click Next.

  • Zobrazovaný názov v množnom čísle – keď zadáte zobrazovaný názov, toto pole sa vyplní automaticky, ale v prípade potreby ho môžete upraviť.Plural display name - This field is autopopulated when you enter a display name, but you can change it if needed. Zobrazovaný názov v množnom čísle je názov entity v rozhraní WebAPI služby Common Data Service a používa sa pri interakcii s danou entitou v službe PowerApps alebo Flow.The plural display name is the name of the entity in the Common Data Service WebAPI and is used when interacting with this entity from PowerApps or Flow.

  • Názov – toto pole sa pri zadaní zobrazovaného názvu takisto vyplní automaticky.Name - This field is also autopopulated when you enter a display name. Počas vytvárania prostredia sa nastavila predpona, ktorá zabezpečuje, aby sa vytvorené entity dali exportovať a importovať do iných prostredí bez toho, aby dochádzalo ku konfliktom s názvami iných entít.The prefix was set up when the environment was created and ensures that the entities you create can be exported and imported into other environments without conflicting with other entity names. Túto predponu môžete zmeniť aktualizovaním predpony v nástroji Publisher pre predvolené riešenie služby Common Data Service.You can change this prefix by updating the prefix on your Publisher for the Common Data Service Default Solution. Aby sa predišlo porušeniu existujúcich aplikácií, po uložení entity sa už názov zmeniť nedá.To keep existing apps from breaking, you cannot change the name after saving the entity.

   Nová entitaNew Entity

 4. Na stránke podrobností entity otvoríte kliknutím alebo ťuknutím na pole Primárny názov panel Primárny názov a potom v poli Zobrazovaný názov prepíšte Primárny názov na Recenzia produktu.On the entity details page, click or tap the Primary Name field to open the Primary Name panel, and then in the Display name box, replace Primary Name with Product Review. V poli Názov prepíšte PrimaryName na RecenziaProduktu a potom kliknite alebo ťuknite na položku Hotovo.In the Name box, replace PrimaryName with ProductReview, and then click or tap Done.

  V predvolenom nastavení obsahuje každá entita pole pre primárny názov, ktoré sa používa vo vyhľadávacích poliach pri vytváraní vzťahov s inými entitami.By default, every entity contains a Primary Name field, which is used by lookup fields when establishing relationships with other entities. Pole Primárny názov zvyčajne obsahuje názov alebo primárny popis údajov uložených v danej entite.Typically the Primary Name field stores the name or primary description of the data stored in the entity. Názov a zobrazovaný názov poľa Primárny názov môžete pred prvým uložením entity aktualizovať.You may update the name and display name of the Primary Name field before saving the entity for the first time.

  Podrobnosti entityEntity Details

 5. Ak chcete do entity pridať pole, postupujte takto:To add a field to the entity, do the following:

  a.a. Na paneli príkazov otvorte kliknutím alebo ťuknutím na položku Pridať pole panel Vlastnosti poľa.In the command bar, click or tap Add field to open the Field properties panel.

  b.b. Do poľa Zobrazovaný názov zadajte Dátum recenzie.In the Display name box, enter Review Date.

  c.c. V rozbaľovacom poli Typ údajov vyberte možnosť Iba dátum.From the Data type drop-down list, select Date Only.

  d.d. Začiarknite políčko Povinné.Click or tap the Required check box.

  e.e. Kliknite alebo ťuknite na položku Hotovo.Click or tap Done.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie polí v entite.For more information, see Manage fields in an entity.

  Nové poleNew Field

 6. Zopakujte predchádzajúci krok pre ďalšie tri polia s nasledujúcou konfiguráciou:Repeat the previous step to add three more fields with the following configurations:

  • Zobrazovaný názov = hodnotenie produktu; Typ údajov = celé číslo; začiarknite políčko PovinnéDisplay name = Product Rating; Data type = Whole Number; click or tap Required check box

  • Zobrazovaný názov = meno recenzenta; Typ údajov = textDisplay name = Reviewer Name; Data type = Text

  • Zobrazovaný názov = komentár recenzenta; Typ údajov = textDisplay name = Reviewer Comment; Data type = Text

   Na stránke podrobností entity by ste teraz mali mať päť polí.When you're done, you should have five fields listed on your entity details page.

   Zoznam políField list

   Všimnite si, že všetky entity obsahujú aj systémová polia iba na čítanie.Note that all entities have read-only system fields. V predvolenom nastavení sa systémová polia v zozname polí nezobrazujú, aj keď v entite existujú.By default, system fields are not shown in the list of fields even though they exist in the entity. Ak chcete zobraziť všetky polia, zmeňte filter na paneli príkazov z možnosti Predvolené na možnosť Všetko.To see all fields, change the filter on the command bar from Default to All. Ďalšie informácie o metaúdajoch súvisiacich s entitami nájdete v téme Metaúdaje entít.For more information on the metadata related to an entity, see Entity metadata.

 7. Kliknutím na položku Uložiť entitu uložte entitu a sprístupnite ju na použitie v aplikáciách.Click Save entity to save your entity and make it available for use in apps.

  Entita Recenzia produktu by sa mala zobraziť v zozname entít vo vašej databáze.The Product Review entity should appear in the list of entities in your database. Ak sa nezobrazuje, zmeňte filter na paneli príkazov z možnosti Predvolené na možnosť Vlastné.If you don't see it, change the filter in the command bar from Default to Custom.

  FilterFilter

Ďalšie krokyNext steps

V tejto rýchlej konfigurácii ste sa dozvedeli, ako vytvoriť vlastnú entitu s názvom Recenzia produktu určenú na vytvorenie aplikácie, ktorá bude zobrazovať hodnotenia a komentáre k jednotlivým produktom určitej spoločnosti.In this quickstart, you learned how to create a custom entity called Product Review that can be used to create an app that displays ratings and comments for each product sold by a particular company. Ďalej sa naučíte, ako definovať vzťahy medzi jednotlivými entitami (v tomto prípade medzi štandardnou entitou Produkt a vašou vlastnou entitou Recenzia produktu), aby ste ku každému produktu mohli priradiť príslušné recenzie a komentáre od zákazníkov.Next, learn how to define relationships between entities (in this case between the standard Product entity and your custom Product Review entity) so you can associate each product with the reviews and comments it receives.

Oznámenie o ochrane osobných údajovPrivacy notice

Prostredníctvom databázy Common Data Model pre Microsoft PowerApps spoločnosť Microsoft zhromažďuje a ukladá názvy vlastných entít a polí v diagnostických systémoch.With the Microsoft PowerApps common data model, Microsoft collects and stores custom entity and field names in our diagnostic systems. Tieto znalosti využívane na zlepšovanie databázy Common Data Model pre našich zákazníkov.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. Vlastné názvy entít a polí, ktoré tvorcovia aplikácií vytvárajú, nám pomáhajú identifikovať obvyklé scenáre používané v komunite Microsoft PowerApps. Na základe toho môžeme dopĺňať chýbajúce entity služieb, ako sú schémy vzťahujúce sa k organizáciám.The entity and field names that app Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Spoločnosť Microsoft nemá prístup k údajom v databázových tabuľkách pridružených k týmto entitám, tieto údaje nepoužíva a nereplikuje ich mimo oblasti, v ktorej je databáza zriadená.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. K replikácii názvov vlastných entít a polí medzi oblasťami však dôjsť môže a v takom prípade sa tieto údaje v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov odstránia.Note, however, that the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje, ako je podrobnejšie popísané v našom Centre dôveryhodnosti.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.