Upodabljanje seznama entitet, povezanega s trenutno stranjo

Upodobite seznam entitet, povezan s trenutno stranjo, kot oštevilčeno tabelo z možnostjo razvrščanja. Uporablja parametre »entitylist«, »entityview« (Dynamics 365 oznake entitete), stran in zahteva ter vključuje iskanje in možnost več pogledov.

{%entitylistid:page.adx_entitylist.id%}
<divclass="navbar navbar-default">
<divclass="container-fluid">
<divclass="navbar-header">
<buttontype="button"class="navbar-toggle"data-toggle="collapse"data-target="#entitylist-navbar-{{entitylist.id}}">
<spanclass="sr-only">
Toggle navigation
</span>
<spanclass="icon-bar">
</span>
<spanclass="icon-bar">
</span>
<spanclass="icon-bar">
</span>
</button>
<aclass="navbar-brand"href="{{page.url}}">
{{entitylist.adx_name}}
</a>
</div>
<divclass="collapse navbar-collapse"id="entitylist-navbar-{{entitylist.id}}">
{%ifentitylist.views.size>1%}
<ulclass="nav navbar-nav">
<liclass="dropdown">
<ahref="#"class="dropdown-toggle"data-toggle="dropdown">
<iclass="fa fa-list">
</i>
Views 
<spanclass="caret">
</span>
</a>
<ulclass="dropdown-menu"role="menu">
{%forviewinentitylist.views-%}
<li{%ifparams.view==view.id%}class="active"{%endif%}>
<ahref="{{request.path|add_query:'view',view.id}}">
{{view.name}}
</a>
</li>
{%endfor -%}
</ul>
</li>
</ul>
{%endif%}{%ifentitylist.search_enabled%}
<formclass="navbar-form-navbar-left" method="get">
<divclass="input-group">
{%ifparams.search.size>0%}
<divclass="input-group-btn">
<aclass="btn btn-default"href="{{request.path_and_query|remove_query:'search'}}">&times;
</a>
</div>
{%endif%}
<inputname="search"class="form-control"value="{{params.search}}"placeholder="{{entitylist.search_placeholder|default:'Search'}}"type="text"/>
<divclass="input-group-btn">
<buttontype="submit"class="btn-btn-default" title="{{entitylist.search_tooltip}}">
<iclass="fa fa-search">&nbsp;
</i>
</button>
</div>
</div>
</form>
{%endif%}{%ifentitylist.create_enabled%}
<ulclass="nav navbar-nav navbar-right">
<li>
<ahref="{{entitylist.create_url}}">
<iclass="fa-plus">
</i>
{{entitylist.create_label|default:'Create'}}
</a>
</li>
</ul>
{%endif%}
</div>
</div>
</div>{%entityviewid:params.view,search:params.search,order:params.order,page:params.page,pagesize:params.pagesize,metafilter:params.mf%}{%assignorder=params.order|default:entityview.sort_expression%}
<tableclass="table"data-order="{{order}}">
<thead>
<tr>
{%forcinentityview.columns-%}
<thwidth="{{c.width}}"data-logicalname="{{c.logical_name}}">
{%ifc.sort_enabled%}{%assigncurrent_sort=order|current_sort:c.logical_name%}{%casecurrent_sort%}{%when'ASC'%}
<ahref="{{request.path_and_query|add_query:'order',c.sort_descending}}">
{{c.name}}
<iclass="fa fa-sort-asc">
</i>
</a>
{%when'DESC'%}
<ahref="{{request.path_and_query|add_query:'order',c.sort_ascending}}">
{{c.name}}
<iclass="fa fa-sort-desc">
</i>
</a>
{%else%}
<ahref="{{request.path_and_query|add_query:'order',c.sort_ascending}}">
{{c.name}}<iclass="fa-unsorted">
</i>
</a>
{%endcase%}{%else%}{{c.name}}{%endif%}
</th>
{%endfor -%}
<thwidth="1">
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{%foreinentityview.records -%}
<tr>
{%forcinentityview.columns -%}{%assignattr=e[c.logical_name]%}{%assignattr_type=c.attribute_type|downcase%}
<tddata-logicalname="{{c.logical_name}}">
{%ifattr.is_entity_reference-%}{{attr.name}}{%elsifattr_type=='datetime'%}{%ifattr%}
<timedatetime="{{attr|date_to_iso8601}}">
{{attr}}
</time>
{%endif%}{%elsifattr_type=='picklist'%}{{attr.label}}{%else%}{{attr}}{%endif -%}
</th>
{%endfor -%}
<td>
{%ifentitylist.detail_enabled-%}
<aclass="btn btn-default btn-xs"href="{{entitylist.detail_url}}?{{entitylist.detail_id_parameter}}={{e.id}}"title="{{entitylist.detail_label}}">
<iclass="fa fa-external-link">
</i>
</a>
{%endif -%}
</td>
<tr>
{%endfor -%}
</tbody>
</table>
{%ifentityview.pages.size>0%}{%assignfirst_page=entityview.first_page%}{%assignlast_page=entityview.last_page%}{%assignpage_offset=entityview.page|minus:1|divided_by:10|times:10%}{%assignpage_slice_first_page=page_offset|plus:1%}{%assignpage_slice_last_page=page_offset|plus:10%}
<ulclass="pagination">
<li{%unlessfirst_pageandentityview.page>1%}class="disabled"{%endunless%}><a{%iffirst_pageandentityview.page>1%}href="{{request.url|add_query:'page',first_page|path_and_query}}"{%endif%}>
&laquo;
</a>
</li>
<li{%unlessentityview.previous_page%}class="disabled"{%endunless%}>
<a{%ifentityview.previous_page%}href="{{request.url|add_query:'page',entityview.previous_page|path_and_query}}"{%endif%}>
&lsaquo;
</a>
</li>
{%ifpage_slice_first_page>1%}{%assignprevious_slice_last_page=page_slice_first_page|minus:1%}
<li>
<ahref="{{request.url|add_query:'page',previous_slice_last_page|path_and_query}}">
&hellip;
</a>
</li>
{%endif%}{%forpageinentityview.pagesoffset:page_offsetlimit:10-%}
<li{%ifpage==entityview.page%}class="active"{%endif%}>
<ahref="{{request.url|add_query:'page',page|path_and_query}}">
{{page}}
</a>
</li>
{%endfor -%}{%ifpage_slice_last_page<entityview.pages.size%}{%assignnext_slice_first_page=page_slice_last_page|plus:1%}
<li>
<ahref="{{request.url|add_query:'page',next_slice_first_page|path_and_query}}">
&hellip;
</a>
</li>
{%endif%}
<li{%unlessentityview.next_page%}class="disabled"{%endunless%}>
<a{%ifentityview.next_page%}href="{{request.url|add_query:'page',entityview.next_page|path_and_query}}"{%endif%}>
&rsaquo;
</a>
</li>
<li{%unlesslast_pageandentityview.page
<last_page%}class="disabled"{%endunless%}>
<a{%iflast_pageandentityview.page
<last_page%}href="{{request.url|add_query:'page',last_page|path_and_query}}"{%endif%}>
&raquo;
</a>
</li>
</ul>
{%endif%}{%endentityview%}{%endentitylist%}

Glejte tudi

Ustvarjanje naprednih predlog za portale
Ustvarjanje predloge strani po meri z uporabo predloge Liquid in predloge strani spletne predloge
Ustvarjanje predloge strani po meri za upodabljanje vira RSS
Upodobitev glave spletnega mesta in primarne vrstice za krmarjenje
Upodobitev do treh ravni hierarhije strani z uporabo hibridnega krmarjenja