Spara kostnader med Azure App Service reserverade instanserSave costs with Azure App Service reserved instances

I den här artikeln förklaras hur du kan spara med Azure App Service reserverade instanser för Premium v3-instanser och isolerade stämpla avgifter.This article explains how you can save with Azure App Service reserved instances for Premium v3 instances and Isolated Stamp Fees.

Spara med Premium v3 reserverade instanserSave with Premium v3 reserved instances

När du genomför en Azure App Service Premium v3-reserverad instans kan du spara pengar.When you commit to an Azure App Service Premium v3 reserved instance you can save money. Reservations rabatten tillämpas automatiskt på antalet instanser som körs och som matchar reservations omfånget och attributen.The reservation discount is applied automatically to the number of running instances that match the reservation scope and attributes. Du behöver inte tilldela en reservation till en instans för att hämta rabatterna.You don't need to assign a reservation to an instance to get the discounts.

Fastställ rätt reserverade instans storlek innan du köperDetermine the right reserved instance size before you buy

Innan du köper en reservation bör du bestämma storleken på den reserverade Premium v3-instans som du behöver.Before you buy a reservation, you should determine the size of the Premium v3 reserved instance that you need. I följande avsnitt får du hjälp att avgöra rätt Premium v3-reserverade instans storlek.The following sections will help you determine the right Premium v3 reserved instance size.

Använd reservations rekommendationerUse reservation recommendations

Du kan använda reservations rekommendationer för att avgöra vilka reservationer du bör köpa.You can use reservation recommendations to help determine the reservations you should purchase.

 • Köp rekommendationer och Rekommenderad kvantitet visas när du köper en Premium v3-reserverad instans i Azure Portal.Purchase recommendations and recommended quantity are show when you purchase a Premium v3 reserved instance in the Azure portal.
 • Azure Advisor tillhandahåller inköps rekommendationer för enskilda prenumerationer.Azure Advisor provides purchase recommendations for individual subscriptions.
 • Du kan använda API: erna för att få inköps rekommendationer för både delad omfattning och enskild prenumerations omfattning.You can use the APIs to get purchase recommendations for both shared scope and single subscription scope. Mer information finns i reserverade instanser köp rekommendations-API: er för företags kunder.For more information, see Reserved instance purchase recommendation APIs for enterprise customers.
 • För Enterprise-avtal (EA) och Microsoft Customer Agreement (MCA) är inköps rekommendationer för delade och enkla prenumerations omfattningar tillgängliga med Azure Consumption Insights Power BI innehålls paketet.For Enterprise Agreement (EA) and Microsoft Customer Agreement (MCA) customers, purchase recommendations for shared and single subscription scopes are available with the Azure Consumption Insights Power BI content pack.

Analysera din användnings informationAnalyze your usage information

Analysera användnings informationen för att avgöra vilka reservationer du bör köpa.Analyze your usage information to help determine which reservations you should purchase. Användnings data är tillgängliga i användnings filen och API: erna.Usage data is available in the usage file and APIs. Använd dem tillsammans för att avgöra vilken reservation som ska köpas.Use them together to determine which reservation to purchase. Kontrol lera om det finns Premium v3-instanser med hög användning per dag för att fastställa antalet reservationer som ska köpas.Check for Premium v3 instances that have high usage on daily basis to determine the quantity of reservations to purchase.

Din användnings fil visar dina avgifter per fakturerings period och daglig användning.Your usage file shows your charges by billing period and daily usage. Information om hur du hämtar din användnings fil finns i Visa och ladda ned Azure-användning och-kostnader.For information about downloading your usage file, see View and download your Azure usage and charges. Sedan kan du med hjälp av informationen om användnings filen avgöra vilken reservation som ska köpas.Then, by using the usage file information, you can determine what reservation to purchase.

Köp en reserverad Premium v3-instansBuy a Premium v3 reserved instance

Du kan köpa en reserverad Premium v3-instans i Azure Portal.You can buy a reserved Premium v3 reserved instance in the Azure portal. Betala för reservationen i förväg eller via månadsbetalningar.Pay for the reservation up front or with monthly payments. Dessa krav gäller för köp av en Premium v3-reserverad instans:These requirements apply to buying a Premium v3 reserved instance:

 • Du måste ha ägar rollen för minst en EA-prenumeration eller en prenumeration med en taxa enligt principen betala per användning.You must be in an Owner role for at least one EA subscription or a subscription with a pay-as-you-go rate.
 • För EA-prenumerationer måste alternativet Lägg till reserverade instanser vara aktiverat i EA-portalen.For EA subscriptions, the Add Reserved Instances option must be enabled in the EA portal. Om den inställningen är inaktiverad måste du vara EA-administratör för prenumerationen.Or, if that setting is disabled, you must be an EA Admin for the subscription.
 • För ett CSP-program (Cloud Solution Provider) kan endast administratörs agenter eller försäljnings agenter köpa reservationer.For the Cloud Solution Provider (CSP) program, only the admin agents or sales agents can buy reservations.

Så här köper du en instans:To buy an instance:

 1. Logga in på Azure-portalen.Sign in to the Azure portal.
 2. Välj Alla tjänster > Reservationer.Select All services > Reservations.
 3. Välj Lägg till för att köpa en ny reservation och klicka sedan på instans.Select Add to purchase a new reservation and then click Instance.
 4. Fyll i obligatoriska fält.Enter required fields. Köra Premium v3-reserverade instanser som matchar de attribut du väljer kvalificera för reservations rabatten.Running Premium v3 reserved instances that match the attributes you select qualify for the reservation discount. Det faktiska antalet reserverade Premium v3-instanser som erhåller rabatten beror på omfattning och kvantitet som väljs.The actual number of your Premium v3 reserved instances that get the discount depend on the scope and quantity selected.

Om du har ett EA-avtal kan du använda alternativet Lägg till fler för att snabbt lägga till fler instanser.If you have an EA agreement, you can use the Add more option to quickly add additional instances. Alternativet är inte tillgängligt för andra prenumerations typer.The option isn't available for other subscription types.

FältField BeskrivningDescription
PrenumerationSubscription Prenumerationen som används för att betala för reservationen.The subscription used to pay for the reservation. Reservationen debiteras via prenumerationens betalningsmetod.The payment method on the subscription is charged the costs for the reservation. Prenumerations typen måste vara ett Enterprise-avtal (erbjudande nummer: MS-AZR-0017P eller MS-AZR-0148P) eller Microsoft-kundavtal eller en enskild prenumeration med priser enligt principen betala per användning (erbjudande nummer: MS-AZR-0003P eller MS-AZR-0023P).The subscription type must be an enterprise agreement (offer numbers: MS-AZR-0017P or MS-AZR-0148P) or Microsoft Customer Agreement or an individual subscription with pay-as-you-go rates (offer numbers: MS-AZR-0003P or MS-AZR-0023P). Avgifterna dras från saldot för det ekonomiska åtagandet om det finns ett sådant eller debiteras som överförbrukning.The charges are deducted from the monetary commitment balance, if available, or charged as overage. För en prenumeration med priser enligt principen betala per användning debiteras avgifterna till kredit kortet eller faktura betalnings metoden för prenumerationen.For a subscription with pay-as-you-go rates, the charges are billed to the credit card or invoice payment method on the subscription.
OmfångScope Reservationens omfång kan omfatta en prenumeration eller flera prenumerationer (delad omfattning).The reservation's scope can cover one subscription or multiple subscriptions (shared scope). Om du väljer:If you select:
 • Omfång för enskild resursgrupp – reservationsrabatten tillämpas endast på matchande resurser i den valda resursgruppen.Single resource group scope — Applies the reservation discount to the matching resources in the selected resource group only.
 • Omfång för enskild prenumeration – reservationsrabatten tillämpas på matchande resurser i den valda prenumerationen.Single subscription scope — Applies the reservation discount to the matching resources in the selected subscription.
 • Delat omfång – reservationsrabatten tillämpas på matchande resurser i berättigade prenumerationer i faktureringskontexten.Shared scope — Applies the reservation discount to matching resources in eligible subscriptions that are in the billing context. För EA-kunder är fakturerings kontexten registreringen.For EA customers, the billing context is the enrollment. För enskilda prenumerationer med betalning per användning är faktureringsomfånget alla berättigade prenumerationer som kontoadministratören har skapat.For individual subscriptions with pay-as-you-go rates, the billing scope is all eligible subscriptions created by the account administrator.
RegionRegion Den Azure-region som omfattas av reservationen.The Azure region that's covered by the reservation.
Premium v3, reserverad instans storlekPremium v3 reserved instance size Storleken på de reserverade Premium v3-instanserna.The size of the Premium v3 reserved instances.
PeriodTerm Ett år eller tre år.One year or three years. Det finns också en 5 års period som endast är tillgänglig för HBv2 Premium v3-reserverade instanser.There's also a 5-year term available only for HBv2 Premium v3 reserved instances.
KvantitetQuantity Antalet instanser som köps i reservationen.The number of instances being purchased within the reservation. Kvantiteten är antalet aktiva Premium v3-reserverade instanser som kan få fakturerings rabatt.The quantity is the number of running Premium v3 reserved instances that can get the billing discount. Om du till exempel kör 10 standard _ D2 Premium v3-reserverade instanser i USA, kan du ange kvantitet som 10 för att maximera fördelarna med alla reserverade instanser som körs med Premium v3.For example, if you are running 10 Standard_D2 Premium v3 reserved instances in the East US, then you would specify quantity as 10 to maximize the benefit for all running Premium v3 reserved instances.

Spara med isolerade stämpla avgifterSave with Isolated Stamp Fees

Du kan spara pengar på isolerade stämpelavgifter i Azure App Service genom att åta dig en reservation för stämpelanvändningen under tre år.You can save money on Azure App Service Isolated Stamp Fees by committing to a reservation for your stamp usage for a duration of three years. Om du vill köpa reserverad kapacitet för isolerade stämpelavgifter måste du välja i vilken region stämpeln ska distribueras och hur många stämplar du vill köpa.To purchase Isolated Stamp Fee reserved capacity, you need to choose the Azure region where the stamp will be deployed and the number of stamps to purchase.

När du köper en reservation debiteras inte längre isolerade stämpelavgifter som matchar reservationsattributen enligt användningsbaserade priser.When you purchase a reservation, the Isolated Stamp Fee usage that matches the reservation attributes is no longer charged at the pay-as-you go rates. Reservationen används automatiskt för det antal isolerade stämplar som matchar den reserverade kapacitetens omfattning och region.The reservation is applied automatically to the number of Isolated stamps that match the reserved capacity scope and region. Du behöver inte tilldela en reservation till en viss isolerad stämpel.You don't need to assign a reservation to an isolated stamp. Reservationen gäller inte för webbarbeten, och därför debiteras andra resurser som är kopplade till stämpeln separat.The reservation doesn't apply to workers, so any other resources associated with the stamp are charged separately.

När den reserverade kapaciteten löper ut fortsätter de isolerade stämplarna att köras men debiteras då enligt användningsbaserade priser.When the reserved capacity expires, Isolated Stamps continue to run but they're billed at the pay-as-you go rate. Reservationer förnyas inte automatiskt.Reservations don't renew automatically.

Fastställ den rätta isolerade stämpeln för inköpDetermine the right Isolated Stamp reservation to purchase

När du köper en reservation binder du dig till en viss användning av reserverade kvantiteter under de kommande tre åren.By purchasing a reservation, you're committing to using reserved quantities over next three years. Granska dina användningsdata så att du ser hur många isolerade stämplar för App Service du använder som regel och kommer att behöva i framtiden.Check your usage data to determine how many App Service Isolated Stamps you're consistently using and might use in the future.

Se även till att du förstår hur den isolerade stämpeln sänder ut Linux- och Windows-mätare.Additionally, make sure you understand how the Isolated Stamp emits Linux or Windows meter.

 • Som standard sänder en tom isolerad stämpel ut Windows-stämpelmätaren.By default, an empty Isolated Stamp emits the Windows stamp meter. Det här gäller till exempel om inga webbarbeten är distribuerade.For example, with no workers deployed. Den fortsätter att sända ut den här mätaren om Windows-webbarbeten distribueras till stämpeln.It continues to emit this meter if Windows workers are deployed on the stamp.
 • Mätaren ändras till en Linux-stämpelmätare om du distribuerar ett Linux-webbarbete.The meter changes to the Linux stamp meter if you deploy a Linux worker.
 • När både Linux- och Windows-webbarbeten distribueras så sänder stämpeln ut Windows-mätaren.In cases where both Linux and Windows workers are deployed, the stamp emits the Windows meter.

Stämpelmätaren kan alltså ändras mellan Windows och Linux under stämpelns livslängd.So, the stamp meter can change between Windows and Linux over the life of the stamp.

Köp stämpelreservationer för Windows om du har ett eller flera Windows-webbarbeten för stämpeln.Buy Windows stamp reservations if you have one or more Windows workers on the stamp. Den enda gång du bör köpa en Linux-stämpelreservation är om du planerar att bara använda Linux-webbarbeten med stämpeln.The only time you should purchase a Linux stamp reservation is if you plan to only have Linux workers on the stamp.

Köpa reserverad kapacitet för isolerade stämplarBuy Isolated Stamp reserved capacity

Du kan köpa reserverad kapacitet för isolerade stämplar i Azure-portalen.You can buy Isolated Stamp reserved capacity in the Azure portal. Betala för reservationen i förväg eller via månadsbetalningar.Pay for the reservation up front or with monthly payments. Om du vill köpa reserverad kapacitet måste du ha en ägarroll för minst en Enterprise-prenumeration eller en enskild prenumeration med betalning per användning.To buy reserved capacity, you must have the owner role for at least one enterprise subscription or an individual subscription with pay-as-you-go rates.

 • För Enterprise-prenumerationer måste alternativet Lägg till reserverade instanser vara aktiverat i EA-portalen.For Enterprise subscriptions, the Add Reserved Instances option must be enabled in the EA portal. Om inställningen är inaktiverad måste du vara EA-administratör.Or, if the setting is disabled, you must be an EA Admin.
 • I CSP-programmet (Cloud Solution Provider) är det bara administratörsagenter och säljagenter som kan köpa reserverad kapacitet för Azure Synapse Analytics.For the Cloud Solution Provider (CSP) program, only the admin agents or sales agents can purchase Azure Synapse Analytics reserved capacity.

Så här köper du:To Purchase:

 1. Gå till Azure-portalen.Go to the Azure portal.
 2. Välj en prenumeration.Select a subscription. Välj den prenumeration som ska betala för den reserverade kapaciteten i listan Prenumeration.Use the Subscription list to choose the subscription that's used to pay for the reserved capacity. Den reserverade kapaciteten debiteras via betalningsmetoden för prenumerationen.The payment method of the subscription is charged the costs for the reserved capacity. Prenumerationstypen måste vara EA (erbjudandenummer: MS-AZR-0017P eller MS-AZR-0148P), betala per användning (erbjudandenummer: MS-AZR-0003P eller MS-AZR-0023P) eller en CSP-prenumeration.The subscription type must be an enterprise agreement (offer numbers: MS-AZR-0017P or MS-AZR-0148P) or Pay-As-You-Go (offer numbers: MS-AZR-0003P or MS-AZR-0023P) or a CSP subscription.
  • För företagsprenumerationer dras avgifterna från registreringens saldo för Azure-förskottsbetalning (kallades tidigare ekonomiskt åtagande) eller debiteras som överförbrukning.For an enterprise subscription, the charges are deducted from the enrollment's Azure Prepayment (previously called monetary commitment) balance or charged as overage.
  • Får en Betala per användning-prenumeration faktureras avgifterna från kreditkortet eller enligt fakturabetalningsmetoden.For Pay-As-You-Go subscription, the charges are billed to the credit card or invoice payment method on the subscription.
 3. Välj en Omfattning för prenumerationen.Select a Scope to choose a subscription scope.
  • Omfång för enskild resursgrupp – reservationsrabatten tillämpas endast på matchande resurser i den valda resursgruppen.Single resource group scope — Applies the reservation discount to the matching resources in the selected resource group only.
  • Omfång för enskild prenumeration – reservationsrabatten tillämpas på matchande resurser i den valda prenumerationen.Single subscription scope — Applies the reservation discount to the matching resources in the selected subscription.
  • Delat omfång – reservationsrabatten tillämpas på matchande resurser i berättigade prenumerationer i faktureringskontexten.Shared scope — Applies the reservation discount to matching resources in eligible subscriptions that are in the billing context. För EA-kunder är registreringen faktureringskontext.For Enterprise Agreement customers, the billing context is the enrollment. För enskilda prenumerationer med betalning per användning är faktureringsomfånget alla berättigade prenumerationer som kontoadministratören har skapat.For individual subscriptions with pay-as-you-go rates, the billing scope is all eligible subscriptions created by the account administrator.
 4. Välj en Region som den reserverade kapaciteten ska täcka och lägg till reservationen i kundvagnen.Select a Region to choose an Azure region that's covered by the reserved capacity and add the reservation to the cart.
 5. Välj en typ av isolerad plan och klicka på Välj.Select an Isolated Plan type and then click Select.
  Exempel Example
 6. Ange antalet isolerade stämplar för App Service som ska reserveras.Enter the quantity of App Service Isolated stamps to reserve. Om du väljer tre får du till exempel tre reserverade stämplar i en region.For example, a quantity of three would give you three reserved stamps a region. Klicka på Nästa: Granska och köp.Click Next: Review + Buy.
 7. Granska och klicka på Köp nu.Review and click Buy now.

Efter köpet går du till Reservationer där du när som helst kan se status för köpet.After purchase, go to Reservations to view the purchase status and monitor it at any time.

Avbryta, byta ut eller återbetala reservationerCancel, exchange, or refund reservations

Du kan avbryta, byta ut och återbetala reservationer med vissa begränsningar.You can cancel, exchange, or refund reservations with certain limitations. Läs mer i Byten och återbetalning för Azure-reservationer via självbetjäning.For more information, see Self-service exchanges and refunds for Azure Reservations.

Visning av rabatter i användningsdataDiscount application shown in usage data

Dina användningsdata har ett effektivt pris på noll för användning som täcks av reservationen.Your usage data has an effective price of zero for the usage that gets a reservation discount. Du ser reservationsrabatten i användningsdata för varje stämpelinstans i varje reservation.The usage data shows the reservation discount for each stamp instance in each reservation.

Du kan läsa mer om visning av reservationsrabatten i användningsdata i Hämta information om kostnader och användning för reservationer i Enterprise-avtal om du är EA-kund.For more information about how reservation discount shows in usage data, see Get Enterprise Agreement reservation costs and usage if you're an Enterprise Agreement (EA) customer. Annars kan du läsa i Förstå användning av Azure-reservationer för din enskilda prenumeration med Betala per användning-priser.Otherwise see, Understand Azure reservation usage for your individual subscription with pay-as-you-go rates.

Nästa stegNext steps