Återställa en användareRestore a user

Anteckning

Administrationscentret förändras.The admin center is changing. Om dina erfarenheter inte överensstämmer med uppgifterna som visas här kan du läsa mer i Om det nya administrationscentret för Microsoft 365.If your experience doesn't match the details presented here, see About the new Microsoft 365 admin center.

Om du återställer ett användarkonto inom 30 dagar från det att det togs bort, återställs kontot och alla associerade data. Användaren kan logga in med samma arbets- eller skolkonto. Postlådan återställs i sin helhet. Om du vill ta reda på hur mycket tid som återstår innan ett visst användarkonto inte längre kan återställas kontaktar du oss.When you restore a user account within 30 days after deleting it, the account and all associated data are restored. The user can sign in with the same work or school account. Their mailbox will be fully restored. To find out how much time remains before a specific user account can no longer be restored, contact us.

Här är några tips:Here are a couple of tips:

Återställa ett eller flera användarkontonRestore one or more user accounts

Du måste vara global administratör för Microsoft 365 eller användarhantering för att kunna utföra dessa steg.You must be a Microsoft 365 global admin or user management admin to do these steps.

 1. Gå till sidan Användare Users > borttagna användare i administrationscentret.In the admin center, go to the Users > Deleted users page.
 1. Gå till administrationscentretoch välj sedan Användare > borttagna användare.Go to the admin center, and then select Users > Deleted users.
 1. Gå till administrationscentretoch välj sedan Användare > borttagna användare.Go to the admin center, and then select Users > Deleted users.
 1. På sidan Borttagna användare väljer du namnen på de användare som du vill återställa och väljer sedan Återställ.On the Deleted users page, select the names of the users who you want to restore, and then select Restore.

 2. Följ anvisningarna för att ange deras lösenord och välj sedan Återställ.Follow the prompts to set their password, and then select Restore.

 3. Om användaren har återställts väljer du Skicka e-post och stäng.If the user is successfully restored, select Send email and close. Om det uppstår en namnkonflikt eller en proxyadresskonflikt kan du läsa instruktionerna nedan om återställning av dessa konton.If you encounter a name conflict or proxy address conflict, see the instructions below for how to restore those accounts.

När du har återställt en användare kontrollerar du att du meddelar dem att deras lösenord har ändrats och att du följer upp med dem.After you've restored a user, make sure you notify them that their password changed and you follow up with them.

Återställa en användare som har en användarnamnskonfliktRestore a user that has a user name conflict

En användarnamnskonflikt inträffar när du tar bort ett användarkonto, skapar ett nytt användarkonto med samma användarnamn (antingen för samma användare eller för en annan användare med ett liknande namn) och sedan försöker återställa det borttagna kontot.A user name conflict occurs when you delete a user account, create a new user account with the same user name (either for the same user or another user with a similar name), and later try to restore the deleted account.

Om du vill lösa detta ersätter du det aktiva användarkontot med det konto som du återställer. Eller tilldela det konto som du återställer ett annat användarnamn, så att inte båda kontona har samma användarnamn. Följ nedanstående anvisningar.To fix this, replace the active user account with the one that you are restoring. Or, assign a different user name to the account that you are restoring so that there aren't two accounts with the same user name. Here are the steps.

 1. Gå till sidan Användare Users > borttagna användare i administrationscentret.In the admin center, go to the Users > Deleted users page.
 1. Gå till administrationscentretoch välj sedan Användare > borttagna användare.Go to the admin center, and then select Users > Deleted users.
 1. Gå till administrationscentretoch välj sedan Användare > borttagna användare.Go to the admin center, and then select Users > Deleted users.
 1. På sidan Borttagna användare markerar du namnen på de användare som du vill återställa och väljer sedan Återställ.On the Deleted users page, select the names of the users that you want to restore, and then select Restore.

  Anteckning

  Om återställandet av två eller fler användare misslyckas visas ett felmeddelande som informerar dig om att återställningsåtgärden misslyckades för vissa användare. Ta fram loggen och kontrollera vilka användare som inte återställdes. Dessa konton måste du återställa ett åt gången.If two or more users fail to be restored, an error message advises you that the restore operation failed for some users. View the log to see which users were not restored, and then restore the failed accounts one at a time.

 2. Följ anvisningarna för att ange lösenordet och välj Återställ.Follow the prompts to set the password and select Restore.

 3. Ett meddelande dyker upp där det står att det inte gick att återställa kontot. Gör något av följande:A message pops up that says there was a problem restoring the account. Do one of the following:

 • Avbryt återställningen och byt namn på den aktiva användaren. Försök sedan återställa igen.Cancel the restore and rename the current active user. Then attempt the restore again.

 • ELLER skriver du en ny primär e-postadress för användaren och väljer Återställ.OR, type a new primary email address for the user and select Restore.

 1. Granska resultaten och välj sedan Stäng.Review the results, and then select Close.

Återställa en användare som har en proxyadresskonfliktRestore a user that has a proxy address conflict

En proxyadresskonflikt inträffar när du tar bort ett användarkonto som innehåller en proxyadress, tilldelar ett annat konto samma proxyadress och sedan försöker återställa det borttagna kontot. Så här löser du problemet:A proxy address conflict occurs when you delete a user account that contains a proxy address, assign the same proxy address to another account, and then try to restore the deleted account. Follow the steps below to fix this issue.

Du måste ha administratörsbehörighet i Microsoft 365 för att kunna göra detta.You must have admin permissions in Microsoft 365 to do this.

 1. Gå till sidan Användare Users > borttagna användare i administrationscentret.In the admin center, go to the Users > Deleted users page.

Gå till administrationscentretoch välj sedan Användare > borttagna användare.Go to the admin center, and then select Users > Deleted users.

 1. Gå till administrationscentretoch välj sedan Användare > borttagna användare.Go to the admin center, and then select Users > Deleted users.
 1. Markera användaren som ska återställas på sidan Borttagna användare och välj sedan Återställ.On the Deleted users page, select the user that you want to restore, and then select Restore.

 2. På sidan Återställ följer du instruktionerna för att ange lösenordet och väljer Återställ.On the Restore page, follow the instructions to set the password and select Restore. Proxyadresser med konflikter tas automatiskt bort från användaren som du återställer.Any conflicting proxy addresses are automatically removed from the user you are restoring.

 3. Granska resultaten och välj sedan Stäng.Review the results, and then select Close.

Ta bort en användareDelete a user