Power BI för konsumenterPower BI for consumers

Du lever i en datakultur där affärsbeslut baseras på fakta, och inte på åsikter.You live in a data culture, where business decisions are based on facts, not opinions. Du behöver data för att kunna fatta dessa beslut, och dina kollegor hjälper dig gärna.You need data to make these decisions, and your colleagues don’t let you down.

De skickar dig alla typer av rapporter, kalkylblad, e-postmeddelanden med diagram och till och med utskrivet informationsmaterial.They send you all types of reports, spreadsheets, emails with charts, and even printed handouts. Ju mer data du samlar in desto svårare blir det att snabbt hitta vad du behöver, och du oroar dig för att du inte använder dig av den mest aktuella informationen.As the data piles up, it becomes harder and harder to find what you need quickly, and you worry that you might not be using the most recent information.

Power BI-instrumentpanel

Power BI-tjänsten för konsumenterThe Power BI service for consumers

Power BI gör jobbet enklare samtidigt som det ger större effekt.Power BI makes your job easier and more impactful at the same time. Alla dessa data blir till diagram och grafer som visualiserar dina data åt dig.All that data becomes charts and graphs, that visualize your data for you. I stället för långa listor eller tabeller med siffror och ord blir dina datainsikter snygga – färgglada och fängslande visuella objekt som redovisar de kunskaper som ryms i dina data.Instead of long lists or tables of numbers and words, your data insights are beautiful – colorful and compelling visuals that tell stories about the insights in your data.

Power BI-instrumentpanel

Det enda du behöver göra är att öppna Power BI-tjänsten i en webbläsare eller på en mobil enhet.Just open the Power BI service, in a browser or on a mobile device. Du och dina kollegor arbetar från samma betrodda instrumentpaneler och rapporter, som uppdateras automatiskt, så att du alltid arbetar med det senaste innehållet.You and your colleagues work from the same trusted dashboards and reports, that update and refresh automatically, so you’re always working with the freshest content.

Power BI-instrumentpanel

Eftersom innehållet inte är statiskt kan du titta närmare på trender, insikter och annan företagsintelligens.Since the content isn’t static, you can dig in, looking for trends, insights, and other business intelligence. Segmentera och blanda innehållet – du kan till och med ställa frågor till det med dina egna ord.Slice and dice the content, and even ask it questions using your own words. Eller luta dig tillbaka och låt dina data upptäcka intressanta insikter åt dig; skicka aviseringar när data ändras och skicka rapporter via e-post till dig enligt ett schema som du själv anger.Or, sit back and let your data discover interesting insights for you; send you alerts when data changes, and email reports to you on a schedule you set. Det här gäller alla dina data, när som helst, i molnet eller lokalt och från valfri enhet.All your data, anytime, in the cloud or on-premises, from any device. Det här är bara några exempel på allt som Power BI kan göra.That’s just the beginning of what Power BI can do.

Är jag en Power BI-konsument?Am I a Power BI consumer?

Hur du interagerar med Power BI beror på din arbetsroll.The way you interact with Power BI will depend on your job role. Som slutanvändare eller konsument är du den som tar emot innehåll (instrumentpaneler, rapporter och appar) från kollegorna.As an end user or consumer, you are the person who receives content (dashboards, reports, and apps) from colleagues. Du arbetar i online- eller mobilversionen av Power BI, som kallas för Power BI-tjänsten, där du granskar och interagerar med innehållet för att fatta affärsbeslut.You work in the online or mobile version of Power BI, which is called the Power BI service, reviewing and interacting with this content, to make business decisions.

Som konsument har du inte tillgång till alla funktioner i Power BI, men du har heller inget behov av att kunna skapa instrumentpaneler eller rapporter.As a consumer, you won't have access to the full capabilities of Power BI, and that's ok, because your job isn't building dashboards and reports. Du kommer att använda Power BI-tjänsten till analys, övervakning, utforskning och beslutsfattande.You'll be using the Power BI service for analysis, monitoring, exploration, and decision making.

Du kommer säkerligen att höra termen ”Power BI Desktop” eller bara ”Desktop”, och det här är ett fristående verktyg som används av de designers som skapar och delar instrumentpaneler och rapporter med dig.You'll undoubtedly hear the term "Power BI Desktop" or just "Desktop", and this is a stand-alone tool used by the designers who build and share dashboards and reports with you. Det är viktigt att veta att det finns andra Power BI-verktyg, men som användare arbetar du bara med Power BI-tjänsten.It's important to know that there are other Power BI tools out there, but if you're a consumer, you'll only work with the Power BI service.

Interagera på ett säkert sätt med innehållSafely interact with content

När du filtrerar, gör utsnitt och exporterar behöver du inte oroa dig – ditt arbete påverkar inte den underliggande datauppsättningen eller det ursprungliga delade innehållet (instrumentpaneler, rapporter och appar).As you filter, slice, subscribe, and export, don't worry -- your work is not impacting the underlying dataset or the original shared content (dashboards, reports, and apps).

Du kan inte förstöra dina data.You cannot hurt your data. Power BI är en bra plats för att utforska och experimentera, utan att du behöver oroa dig för att ”förstöra” något.Power BI is a great place for you to explore and experiment without worrying that you’ll “break” anything.

Det betyder inte att du inte kan spara dina ändringar – det kan du.That doesn't mean you can't save your changes - you can. Men de ändringarna påverkar bara din vy över innehållet.But those changes only affect your view of the content. Och att återgå till den ursprungliga standardvyn är lika enkelt som att klicka på en knapp.And reverting to the original default view is as easy as clicking a button.

Power BI-instrumentpanel

Nästa stegNext steps

Få en genomgång av Power BI-tjänsten för användare Take a tour of the Power BI service for consumers
Utbildning i Power BI-tjänsten för konsumenter Power BI service training for consumers
Termer och begrepp för Power BI-användareTerminology and concepts for Power BI consumers