Stapeldiagramskontroller och linjediagramskontroller i Microsoft PowerAppsColumn chart and Line chart controls in PowerApps

Kontroller som visar data som diagram med x- och y-axlar.Controls that show data as graphs with x- and y-axes.

BeskrivningDescription

En stapeldiagramskontroll eller en linjediagramskontroll består av flera kontroller som grupperas tillsammans.By default, a Column chart control or a Line chart control comprises multiple controls grouped together. Dessa kontroller visar en rubrik, data och en förklaring.These controls show a title, data, and a legend.

NyckelegenskaperKey properties

Items – Datakällan som visas i en kontroll, t.ex ett galleri, en lista eller ett diagram.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

NumberOfSeries – Hur många datastaplar som visas i ett stapel- eller linjediagram.NumberOfSeries – How many columns of data are reflected in a column or line chart.

Alla egenskaperAll properties

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – Textens färg i en kontroll.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

GridStyle – Huruvida ett stapel- eller linjediagram visar sin x-axel, sin y-axeln, båda eller ingendera.GridStyle – Whether a column or line chart shows its x-axis, its y-axis, both, or neither.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

ItemColorSet – Respektive datapunkts färg i ett diagram.ItemColorSet – The color of each data point in a chart.

ItemsGap – Avståndet mellan staplarna i ett stapeldiagram.ItemsGap – The distance between columns in a column chart.

 • Egenskapen ItemsGap är tillgänglig för stapeldiagramskontrollen men inte för linjediagramskontrollen.The ItemsGap property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

Markers – Huruvida stapel- eller linjediagrammet visar värdet för varje datapunkt.Markers – Whether a column or line chart shows the value of each data point.

MarkerSuffix – Text som visas efter varje värde i ett stapeldiagram för vilket egenskapen Markers har värdet sant.MarkerSuffix – Text that appears after each value in a column chart for which the Markers property is set to true.

 • Egenskapen MarkerSuffix är tillgänglig för stapeldiagramskontrollen men inte för linjediagramskontrollen.The MarkerSuffix property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

MinimumBarWidth – Den smalast möjliga bredden för staplar i ett stapeldiagram.MinimumBarWidth – The narrowest possible width of columns in a column chart.

 • Egenskapen MinimumBarWidth är tillgänglig för stapeldiagramskontrollen men inte för linjediagramskontrollen.The MinimumBarWidth property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

SeriesAxisMax – Det maximala värdet för ett stapel- eller linjediagrams y-axel.SeriesAxisMax – The maximum value of the y-axis for a column or line chart.

 • Egenskapen SeriesAxisMax är tillgänglig för stapeldiagramskontrollen men inte för linjediagramskontrollen.The SeriesAxisMax property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

SeriesAxisMin – Ett tal som bestämmer minimivärdet för ett stapeldiagrams y-axel.SeriesAxisMin – A number that determines the minimum value of the y-axis for a column chart.

 • Egenskapen SeriesAxisMin är tillgänglig för stapeldiagramskontrollen men inte för linjediagramskontrollen.The SeriesAxisMin property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.Size – The font size of the text that appears on a control.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

XLabelAngle – Vinkeln för etiketterna under x-axeln i ett stapel- eller linjediagram.XLabelAngle – The angle of the labels below the x-axis of a column or line chart.

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

YAxisMax – Det maximala värdet för ett linjediagrams y-axel.YAxisMax – The maximum value of the y-axis for a line chart.

 • Egenskapen YAxisMax är tillgänglig för stapeldiagramskontrollen men inte för linjediagramskontrollen.The YAxisMax property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

YAxisMin – Det minimala värdet för ett linjediagrams y-axel.YAxisMin – The minimum value of the y-axis for a line chart.

 • Egenskapen YAxisMin är tillgänglig för stapeldiagramskontrollen men inte för linjediagramskontrollen.The YAxisMin property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

YLabelAngle – Vinkeln för etiketterna bredvid y-axeln i ett linje- eller stapeldiagram.YLabelAngle – The angle of the labels next to the y-axis of a line or column chart.

Max( DataSource, ColumnName )Max( DataSource, ColumnName )

ExempelExample

 1. Lägg till en knappkontroll och ställ in dess OnSelect-egenskap enligt följande formel:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Revenue, {Year:"2013", Europa:24000, Ganymede:22300, Callisto:21200}, {Year:"2014", Europa:26500, Ganymede:25700, Callisto:24700},{Year:"2014", Europa:27900, Ganymede:28300, Callisto:25600})Collect(Revenue, {Year:"2013", Europa:24000, Ganymede:22300, Callisto:21200}, {Year:"2014", Europa:26500, Ganymede:25700, Callisto:24700},{Year:"2014", Europa:27900, Ganymede:28300, Callisto:25600})

  Vet du inte hur du lägger till och konfigurerar en kontroll?Don't know how to add and configure a control?

  Vill du ha mer information om funktionen Collect eller andra funktioner?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Tryck på F5, klicka på eller tryck på knappkontrollen och återgå sedan till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc to return to the default workspace.
 3. Lägg till en stapeldiagramskontroll eller en linjediagramskontroll, styr ge dess egenskap Items värdet Revenue och dess egenskap NumberOfSeries värdet 3.Add a Column chart control or a Line chart control, set its Items property to Revenue, and set its NumberOfSeries property to 3.

  Kontrollen visar intäktsdata för varje produkt under tre år.The control shows revenue data for each product over three years.