Vad är PowerApps?What is PowerApps?

PowerApps är en uppsättning appar, tjänster och kopplingar samt en dataplattform som utgör en miljö för snabb apputveckling, där du kan skapa appar som är anpassade till dina affärsbehov.PowerApps is a suite of apps, services, connectors and data platform that provides a rapid application development environment to build custom apps for your business needs. Med PowerApps kan du snabbt bygga anpassade affärsappar som ansluter till dina affärsdata som antingen lagras i den underliggande dataplattformen (Common Data Service) eller i olika onlinedatakällor och lokala datakällor (SharePoint, Excel, Office 365, Dynamics 365, SQL Server och så vidare).Using PowerApps, you can quickly build custom business apps that connect to your business data stored either in the underlying data platform (Common Data Service) or in various online and on-premises data sources (SharePoint, Excel, Office 365, Dynamics 365, SQL Server, and so on).

Appar som skapats med PowerApps ger omfattande affärslogik och arbetsflödesfunktioner så att du kan omvandla dina manuella affärsprocesser till digitala, automatiserade processer.Apps built using PowerApps provide rich business logic and workflow capabilities to transform your manual business processes to digital, automated processes. Dessutom har appar som skapats med PowerApps en dynamisk design och kan köras utan problem i webbläsare eller på mobila enheter (telefon eller surfplatta).Further, apps built using PowerApps have a responsive design, and can run seamlessly in browser or on mobile devices (phone or tablet). PowerApps "demokratiserar" skapandet av anpassade affärsappar genom att användarna kan skapa egna, funktionsrika appar utan att skriva kod.PowerApps "democratizes" the custom business app building experience by enabling users to build feature-rich, custom business apps without writing code.

PowerApps utgör också en omfattande plattform där utvecklare interagerar via program med data och metadata, tillämpar affärslogik, skapar anpassade anslutningar och integrerar externa data.PowerApps also provides an extensible platform that lets pro developers programmatically interact with data and metadata, apply business logic, create custom connectors, and integrate with external data.

Mer information finns i PowerApps-kanalen på YouTube.For more information, see the PowerApps channel on YouTube.

PowerApps för appskaparePowerApps for app makers/creators

Med PowerApps kan du skapa tre typer av appar: arbets yta, modell drivenoch Portal.Using PowerApps, you can create three types of apps: canvas, model-driven, and portal. Mer information: Översikt över hur du skapar appar i PowerApps.More information: Overview of creating apps in PowerApps.

Om du vill skapa en app börjar du med web.powerapps.com.To create an app, you start with web.powerapps.com.

  • PowerApps Studio är den appdesigner som används för att skapa appar för arbetsytor.PowerApps Studio is the app designer used for building canvas apps. Med appdesignern blir appskapandet mer som att skapa en presentation i Microsoft PowerPoint.The app designer makes creating apps feel more like building a slide deck in Microsoft PowerPoint. Mer information: Generera en app från dataMore information: Generate an app from data

  • Med appdesignern för modelldrivna appar kan du definiera webbplatskartan och lägga till komponenter för att skapa en modelldriven app.App designer for model-driven apps lets you define the sitemap and add components to build a model-driven app. Mer information: Utforma modelldrivna appar med appdesignernMore information: Design model-driven apps using app designer

PowerApps för appanvändarePowerApps for app users

Du kan köra appar som du själv eller någon annan har skapat och delat med dig i en webbläsare eller på mobila enheter (telefon eller surfplatta).You can run apps that you created, or that someone else created and shared with you, in browser or on mobile devices (phone or tablet). Mer information: Hitta och köra apparMore information: Find and run apps

PowerApps för administratörerPowerApps for admins

PowerApps-administratörer kan använda:PowerApps admins can use:

  • Administrationscentret för PowerApps (admin.powerapps.com) för att skapa och hantera miljöer, användare, roller och principer för dataförlustskydd.PowerApps admin center (admin.powerapps.com) to create and manage environments, users, roles, and data-loss prevention policies.

  • Administrationscentret för Power-plattformen (admin.powerplatform.microsoft.com) för att hantera miljöer, få självhjälpsrekommendationer i realtid och stöd för Dynamics 365 för Customer Engagement-appar, PowerApps och Microsoft Flow samt visa analys i Common Data Service.Power Platform admin center (admin.powerplatform.microsoft.com) to manage environments, get real-time, self-help recommendations and support for Dynamics 365 for Customer Engagement apps, PowerApps, and Microsoft Flow, and view Common Data Service analytics.

Mer information: Administrera PowerAppsMore information: Administer PowerApps

PowerApps för utvecklarePowerApps for developers

Utvecklare är appskapare som kan skriva kod för att utöka skapande och anpassning av affärsappar.Developers are app makers who can write code to extend business app creation and customization. Utvecklarna kan använda kod för att skapa data och metadata, använda logik på serversidan med Azure-funktioner, plugin-program och arbetsflödestillägg, använda logik på klientsidan med JavaScript, integrera med externa data med virtuella enheter och webhooks, skapa anpassade anslutningar och bädda in appar i webbplatsupplevelserna för att skapa integrerade lösningar.Developers can use code to create data and metadata, apply server-side logic using Azure functions, plug-ins, and workflow extensions, apply client-side logic using JavaScript, integrate with external data using virtual entities and webhooks, build custom connectors, and embed apps into your website experiences to create integrated solutions. Mer information: PowerApps för utvecklareMore information: PowerApps for developers

PowerApps och Dynamics 365PowerApps and Dynamics 365

Dynamics 365-program som Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Service och Dynamics 365 for Marketing kan också använda den underliggande dataplattformen (Common Data Service) som används av PowerApps för att lagra och skydda data.Dynamics 365 applications, like Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Service, Dynamics 365 for Marketing also use the underlying data platform (Common Data Service) used by PowerApps to store and secure data. På så sätt kan du skapa appar med hjälp av PowerApps och Common Data Service direkt mot centrala affärsdata som redan används i Dynamics 365 utan att behöva integrera.This enables you to build apps using PowerApps and Common Data Service directly against your core business data already used within Dynamics 365 without the need for integration. Mer information: Dynamics 365 och Common Data ServiceMore information: Dynamics 365 and the Common Data Service

Prova PowerApps utan kostnadTry PowerApps for free

Du kan prova PowerApps utan kostnad genom att registrera dig för en 30 dagars utvärderingsversion eller en community-prenumeration.You can try PowerApps for free by signing up either for a 30 day trial or community plan.