Dela appresurserShare app resources

Innan du ska dela en app bör du överväga vilka typer av resurser som den bygger på, till exempel en eller flera av följande:Before you share an app, consider the types of resources on which it relies, such as one or more of the following:

  • en anslutning till en datakällaa connection to a data source
  • en lokal datagatewayan on-premises data gateway
  • en anpassad anslutningsappa custom connector
  • en Excel-arbetsbok eller annan tjänstan Excel workbook or other service
  • ett flödea flow

Vissa av dessa resurser delas automatiskt när du delar appen.Some of these resources are shared automatically when you share the app. Andra resurser kräver att du eller de personer som du delar appen med vidtar ytterligare åtgärder för att appen ska fungera som förväntat.Other resources require you or the people with whom you share the app to take extra steps so that the app works as you expect.

Du kan också dela dina anslutningar, anpassade anslutningsappar och din lokala datagateway med hela din organisation.You can also share your connections, custom connectors and on-premises data gateway with your entire organization.

AnslutningarConnections

Vissa typer av anslutningar, som till exempel SQL Server, delas automatiskt men andra kräver att användarna skapar egna anslutningar till datakällan eller källor i appen.Some types of connections, such as SQL Server, are shared automatically, but others require users to create their own connections to the data source or sources in the app.

powerapps.com kan du bestämma om en anslutning ska delas automatiskt och du kan uppdatera behörigheten att dela.On powerapps.com, you can determine whether a connection will be shared automatically, and you can update sharing permissions. I det vänstra navigeringsfältet klickar eller trycker du på Hantera, klickar eller trycker på Anslutningar och klickar eller trycker sedan på en anslutning.In the left navigation bar, click or tap Manage, click or tap Connections, and then click or tap a connection. Om fliken Dela visas kommer anslutningen att delas automatiskt.If the Share tab appears, the connection will be shared automatically.

Dela flik i anslutningens informationssida

Lokal datagatewayOn-premises data gateways

Om du skapar och delar en app som innehåller data från en lokal datakälla kommer denna lokala datagateway i sig och vissa typer av anslutningar till denna gateway att delas automatiskt.If you create and share an app that includes data from an on-premises source, the on-premises data gateway itself and certain types of connections to that gateway will be shared automatically. Alla anslutningar som inte delas automatiskt kan delas manuellt (som i föregående avsnitt), eller du kan låta appen uppmana användare att skapa egna anslutningar.For any connection that isn’t shared automatically, you can share it manually (as the previous section shows) or let the app prompt users to create their own connections. För att visa den anslutning eller de anslutningar som en gateway har konfigurerats med:To show the connection or connections with which a gateway has been configured:

  1. I det vänstra navigeringsfältet på powerapps.com klickar eller trycker du på Hantera och klickar eller trycker sedan på Gatewayer.Open powerapps.com, click or tap Manage in the left navigation bar, and then click or tap Gateways.
  2. Klicka eller tryck på en gateway och klicka eller tryck sedan på fliken Anslutningar.Click or tap a gateway, and then click or tap the Connections tab.

Anteckning

Om du delar en eller flera anslutningar manuellt kan du behöva dela om dessa under följande omständigheter:If you share one or more connections manually, you might need to reshare them under these circumstances:

  • Du lägger till en lokal datagateway i en app som du redan har delat.You add an on-premises data gateway to an app that you’ve already shared.
  • Du ändrar den uppsättning användare eller grupper som du redan har delat en app med som har en lokal datagateway.You change the set of people or groups with whom you’ve shared an app that has an on-premises data gateway.

Anpassade anslutningsapparCustom connectors

När du delar en app som använder en anpassad anslutningsapp delas den automatiskt, men användarna måste skapa egna anslutningar till den.When you share an app that uses a custom connector, it is automatically shared, but users must create their own connections to it.

powerapps.com kan du visa eller uppdatera behörigheter för en anpassad anslutningsapp.On powerapps.com, you can view or update permissions for a custom connector. I det vänstra navigeringsfältet klickar eller trycker du på Hantera, klickar eller trycker på Anslutningar och klickar eller trycker sedan på Ny anslutning (i det övre högra hörnet).In the left navigation bar, click or tap Manage, click or tap Connections, and then click or tap New connection (in the upper-right corner). Klicka eller tryck på Anpassad och klicka eller tryck på en anpassad anslutningsapp för att visa information om den.Click or tap Custom, and then click or tap a custom connector to display details about it.

Excel-arbetsböckerExcel workbooks

Om en delad app använder data som inte alla användare har åtkomst till (till exempel en Excel-arbetsbok i ett molnlagringskonto), dela data.If a shared app uses data to which not all users have access (such as an Excel workbook in a cloud-storage account), share the data.

FlödenFlows

Om du delar en app som innehåller ett flöde uppmanas användare som kör appen att bekräfta eller uppdatera alla anslutningar som använder sig av flödet.If you share an app that includes a flow, users who run the app will be prompted to confirm or update any connections on which the flow relies. Dessutom kan endast den person som skapade flödet anpassa dess parametrar.In addition, only the person who created the flow can customize its parameters. Du kan till exempel skapa ett flöde som skickar e-post till en adress som du anger, men andra användare kan inte ändra den här adressen.For example, you can create a flow that sends mail to an address that you specify, but other users can’t change that address.