เผยแพร่รายงานแบบแบ่งหน้าไปยังบริการของ Power BIPublish a paginated report to the Power BI service

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานแบบแบ่งหน้าไปยังบริการของ Power BI โดยการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณเองIn this article, you learn about publishing a paginated report to the Power BI service by uploading it from your local computer. คุณสามารถอัปโหลดรายงานแบบแบ่งหน้าไปยัง "พื้นที่ทำงานของฉัน" หรือพื้นที่ทำงานอื่นได้ ตราบเท่าที่พื้นที่ทำงานนั้นอยู่ในความจุ PremiumYou can upload paginated reports to your My Workspace or any other workspace, as long as the workspace is in a Premium capacity. มองหาไอคอนรูปข้าวหลามตัดLook for the diamond icon ไอคอนรูปข้าวหลามตัดของความจุ Power BI Premium ถัดจากชื่อพื้นที่ทำงานnext to the workspace name.

หากแหล่งข้อมูลของรายงานของคุณอยู่ในองค์กร คุณต้องสร้างเกตเวย์หลังจากที่อัปโหลดรายงานแล้วIf your report data source is on premises, you need to create a gateway after you upload the report. ดูที่ส่วน สร้างเกตเวย์ ในภายหลังในบทความนี้See the Create a gateway section later in this article.

เพิ่มพื้นที่ทำงานไปยังความจุพรีเมียมAdd a workspace to a Premium capacity

ถ้าพื้นที่ทำงานไม่มีไอคอนรูปข้าวหลามตัดIf the workspace doesn't have the diamond icon ไอคอนรูปข้าวหลามตัดของความจุ Power BI Premium อยู่ถัดจากชื่อ คุณต้องเพิ่มพื้นที่ทำงานไปยังความจุพรีเมียมnext to the name, you need to add the workspace to a Premium capacity.

 1. เลือกพื้นที่ทำงาน เลือกจุดไข่ปลา ( ... ) ที่อยู่ถัดจากชื่อของพื้นที่ทำงาน จากนั้นเลือกแก้ไขพื้นที่ทำงานSelect Workspaces, select the ellipsis (...) next to the workspace name, then select Edit workspace.

  เลือก แก้ไขพื้นที่ทำงาน

 2. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขพื้นที่ทำงาน ให้คุณขยายขั้นสูง จากนั้นเลื่อน ความจุเฉพาะ ไปยัง เปิดIn the Edit workspace dialog box, expand Advanced, then slide Dedicated capacity to On.

  เลือกความจุเฉพาะ

  คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนได้You may not be able to change it. ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลความจุ Power BI Premium เพื่อให้สิทธิ์ในการกำหนดกับคุณ เพื่อเพิ่มพื้นที่ทำงานไปยังความจุพรีเมียมIf not, then contact your Power BI Premium capacity admin to give you assignment rights to add your workspace to a Premium capacity.

จากตัวสร้างรายงาน เผยแพร่รายงานที่มีการแบ่งหน้าFrom Report Builder, publish a paginated report

 1. สร้างรายงานแบบแบ่งหน้าในตัวสร้างรายงานและบันทึกลงคอมพิวเตอร์ของคุณCreate your paginated report in Report Builder and save it to your local computer.

 2. บนเมนู ไฟล์ ของตัวสร้างรายงาน เลือก บันทึกเป็นOn the Report Builder File menu, select Save as.

  เมนู ไฟล์ > บันทึก > บันทึกเป็น

  ถ้าคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Power BI คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชีตอนนี้If you aren't signed in to Power BI yet, you need to sign in or create an account now. ในมุมขวาบนของตัวสร้างรายงาน เลือก ลงชื่อเข้าใช้ และดำเนินการตามขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์In the upper-right corner of Report Builder, select Sign in and complete the steps.

 3. ในรายการของพื้นที่ทำงานทางด้านซ้าย ให้เลือกพื้นที่ทำงานที่มีไอคอนรูปเพชร ไอคอนรูปเพชรความจุของ Power BI Premium ที่อยู่ถัดจากชื่อIn the list of workspaces on the left, select a workspace with the diamond icon Power BI Premium capacity diamond icon next to its name. พิมพ์ชื่อไฟล์ ในกล่อง > บันทึกType a File name in the box > Save.

  เลือกพื้นที่ทำงานแบบ Premium

 4. เปิดบริการของ Power BI ในเบราว์เซอร์และเรียกดูไปที่พื้นที่ทำงานแบบ Premium ซึ่งคุณสามารถเผยแพร่รายงานที่มีการแบ่งหน้าได้Open the Power BI service in a browser and browse to the Premium workspace where you published the paginated report. บนแท็บ รายงาน คุณจะมองเห็นรายงานของคุณOn the Reports tab, you see your report.

  รายงานแบบแบ่งหน้าในรายการรายงาน

 5. เลือกรายงานที่มีการแบ่งหน้าเพื่อเปิดในบริการของ Power BISelect the paginated report to open it in the Power BI service. ถ้ามีพารามิเตอร์ คุณต้องเลือกก่อนที่คุณจะสามารถดูรายงานได้If it has parameters, you need to select them before you can view the report.

  เลือกพารามิเตอร์

 6. หากแหล่งข้อมูลรายงานของคุณอยู่ภายในองค์กร ให้อ่านเกี่ยวกับวิธีการสร้างเกตเวย์ในบทความนี้ เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลIf your report data source is on premises, read about how to create a gateway in this article to access the data source.

จากบริการของ Power BI อัปโหลดรายงานที่มีการแบ่งหน้าFrom the Power BI service, upload a paginated report

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเริ่มต้นจากบริการของ Power BI และอัปโหลดรายงานที่มีการแบ่งหน้าYou can also start from the Power BI service and upload a paginated report.

 1. สร้างรายงานแบบแบ่งหน้าในตัวสร้างรายงานและบันทึกลงคอมพิวเตอร์ของคุณCreate your paginated report in Report Builder and save it to your local computer.

 2. เปิดบริการของ Power BI ในเบราเซอร์และเรียกดูพื้นที่ทำงาน Premium ที่คุณต้องการเผยแพร่รายงานOpen the Power BI service in a browser and browse to the Premium workspace where you want to publish the report. มองหาไอคอนรูปข้าวหลามตัดNote the diamond icon ไอคอนรูปข้าวหลามตัดของความจุ Power BI Premium ที่อยู่ถัดจากชื่อnext to the name.

 3. เลือกรับข้อมูลSelect Get Data.

  การรับข้อมูลของ Power BI

 4. ในกล่องไฟล์ เลือกรับIn the Files box, select Get.

  การรับไฟล์ของ Power BI

 5. เลือกไฟล์ภายในเครื่อง > เรียกดูรายงานแบบแบ่งหน้า > เปิดSelect Local file > browse to the paginated report > Open.

  เลือกไฟล์ภายในเครื่อง

 6. เลือกดำเนินการต่อ > แก้ไขข้อมูลประจำตัวSelect Continue > Edit credentials.

  เลือกแก้ไขข้อมูลประจำตัว

 7. กำหนดข้อมูลประจำตัว > ลงชื่อเข้าใช้Configure your credentials > Sign in.

  แก้ไขข้อมูลประจำตัว

  บนแท็บ รายงาน คุณจะมองเห็นรายงานของคุณOn the Reports tab, you see your report.

  รายงานแบบแบ่งหน้าในรายการรายงาน

 8. เลือกเพื่อเปิดในบริการของ Power BISelect it to open it in the Power BI service. ถ้ามีพารามิเตอร์ คุณต้องเลือกก่อนที่คุณจะสามารถดูรายงานได้If it has parameters, you need to select them before you can view the report.

  เลือกพารามิเตอร์

 9. หากแหล่งข้อมูลรายงานของคุณอยู่ภายในองค์กร ให้อ่านเกี่ยวกับวิธีการสร้างเกตเวย์ในบทความนี้ เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลIf your report data source is on premises, read about how to create a gateway in this article to access the data source.

สร้างเกตเวย์Create a gateway

เช่นเดียวกันกับรายงาน Power BI อื่นๆ หากแหล่งข้อมูลของรายงานอยู่ในองค์กร คุณต้องสร้างหรือเชื่อมต่อเกตเวย์เพื่อเข้าถึงข้อมูลJust like any other Power BI report, if the report data source is on premises, then you need to create or connect to a gateway to access the data.

 1. ที่ถัดจากชื่อรายงาน ให้คุณเลือกจัดการNext to the report name, select Manage.

  จัดการรายงานแบบแบ่งหน้า

 2. ดูบทความบริการของ Power BI เกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กรคืออะไร สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนถัดไปSee the Power BI service article What is an on-premises data gateway for details and next steps.

ขั้นตอนถัดไปNext steps