DBNull Sınıf

Tanım

Varolmayan bir değeri temsil eder.Represents a nonexistent value. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

public ref class DBNull sealed
public ref class DBNull sealed : IConvertible, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public sealed class DBNull
public sealed class DBNull : IConvertible, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
public sealed class DBNull : IConvertible, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class DBNull : IConvertible, System.Runtime.Serialization.ISerializable
type DBNull = class
type DBNull = class
  interface IConvertible
  interface ISerializable
[<System.Serializable>]
type DBNull = class
  interface ISerializable
  interface IConvertible
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type DBNull = class
  interface ISerializable
  interface IConvertible
Public NotInheritable Class DBNull
Public NotInheritable Class DBNull
Implements IConvertible, ISerializable
Devralma
DBNull
Öznitelikler
Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki örnek, DBNull.Value.Equals bir kişiler veritabanındaki bir veritabanı alanının geçerli bir değere sahip olup olmadığını belirleme yöntemini çağırır.The following example calls the DBNull.Value.Equals method to determine whether a database field in a contacts database has a valid value. Varsa, alan değeri bir etiketteki dize çıktısına eklenir.If it does, the field value is appended to the string output in a label.

private void OutputLabels(DataTable dt)
{
  string label;

  // Iterate rows of table
  foreach (DataRow row in dt.Rows)
  {
   int labelLen;
   label = String.Empty;
   label += AddFieldValue(label, row, "Title");
   label += AddFieldValue(label, row, "FirstName");
   label += AddFieldValue(label, row, "MiddleInitial");
   label += AddFieldValue(label, row, "LastName");
   label += AddFieldValue(label, row, "Suffix");
   label += "\n";
   label += AddFieldValue(label, row, "Address1");
   label += AddFieldValue(label, row, "AptNo");
   label += "\n";
   labelLen = label.Length;
   label += AddFieldValue(label, row, "Address2");
   if (label.Length != labelLen)
     label += "\n";
   label += AddFieldValue(label, row, "City");
   label += AddFieldValue(label, row, "State");
   label += AddFieldValue(label, row, "Zip");
   Console.WriteLine(label);
   Console.WriteLine();
  }
}

private string AddFieldValue(string label, DataRow row,
               string fieldName)
{
  if (! DBNull.Value.Equals(row[fieldName]))
   return (string) row[fieldName] + " ";
  else
   return String.Empty;
}
Private Sub OUtputLabels(dt As DataTable)
  Dim label As String 

  ' Iterate rows of table
  For Each row As DataRow In dt.Rows
   Dim labelLen As Integer
   label = String.Empty
   label += AddFieldValue(label, row, "Title")
   label += AddFieldValue(label, row, "FirstName")
   label += AddFieldValue(label, row, "MiddleInitial")
   label += AddFieldValue(label, row, "LastName")
   label += AddFieldValue(label, row, "Suffix")
   label += vbCrLf
   label += AddFieldValue(label, row, "Address1")
   label += AddFieldValue(label, row, "AptNo")
   label += vbCrLf
   labelLen = Len(label)
   label += AddFieldValue(label, row, "Address2")
   If Len(label) <> labelLen Then label += vbCrLf
   label += AddFieldValue(label, row, "City")
   label += AddFieldValue(label, row, "State")
   label += AddFieldValue(label, row, "Zip")
   Console.WriteLine(label)
   Console.WriteLine()
  Next
End Sub

Private Function AddFieldValue(label As String, row As DataRow, _
             fieldName As String) As String
  If Not DbNull.Value.Equals(row.Item(fieldName)) Then
   Return CStr(row.Item(fieldName)) & " "
  Else
   Return Nothing
  End If
End Function

Açıklamalar

DBNullSınıf, varolmayan bir değeri temsil eder.The DBNull class represents a nonexistent value. Bir veritabanında, örneğin, bir tablonun satırındaki bir sütun, herhangi bir veri içeremez.In a database, for example, a column in a row of a table might not contain any data whatsoever. Diğer bir deyişle, sütunu yalnızca bir değere sahip değil değil, hiç olmadığı kabul edilir.That is, the column is considered to not exist at all instead of merely not having a value. DBNullNesne varolmayan sütunu temsil eder.A DBNull object represents the nonexistent column. Ayrıca, COM birlikte çalışması, DBNull varolmayan bir değeri belirten bir VT_NULL varyantı arasında ayrım yapmak için sınıfını ve belirtilmeyen bir değeri gösteren bir VT_EMPTY türevini kullanır.Additionally, COM interop uses the DBNull class to distinguish between a VT_NULL variant, which indicates a nonexistent value, and a VT_EMPTY variant, which indicates an unspecified value.

Tür tek bir DBNull sınıftır, yani yalnızca bir DBNull nesne vardır.The DBNull type is a singleton class, which means only one DBNull object exists. DBNull.ValueÜye tek nesneyi temsil eder DBNull .The DBNull.Value member represents the sole DBNull object. DBNull.Value , bir veritabanı alanına varolmayan bir değeri açıkça atamak için kullanılabilir, ancak ADO.NET veri sağlayıcılarının çoğu, DBNull bir alanın geçerli bir değeri olmadığında otomatik olarak değer atayabilirler.DBNull.Value can be used to explicitly assign a nonexistent value to a database field, although most ADO.NET data providers automatically assign values of DBNull when a field does not have a valid value. Bir veritabanı alanından alınan bir değerin, DBNull Bu alanın değerini yöntemine geçirerek bir değer olup olmadığını belirleyebilirsiniz DBNull.Value.Equals .You can determine whether a value retrieved from a database field is a DBNull value by passing the value of that field to the DBNull.Value.Equals method. Ancak bazı diller ve veritabanı nesneleri, bir veritabanı alanının değerinin olup olmadığını belirlemeyi kolaylaştıran yöntemler sağlar DBNull.Value .However, some languages and database objects supply methods that make it easier to determine whether the value of a database field is DBNull.Value. Bunlara Visual Basic IsDBNull işlevi, Convert.IsDBNull yöntemi, DataTableReader.IsDBNull yöntemi ve IDataRecord.IsDBNull yöntemi dahildir.These include the Visual Basic IsDBNull function, the Convert.IsDBNull method, the DataTableReader.IsDBNull method, and the IDataRecord.IsDBNull method.

Nesne null odaklı programlama dilinde nesne kavramını bir DBNull nesneyle karıştırmayın.Do not confuse the notion of null in an object-oriented programming language with a DBNull object. Nesne odaklı programlama dilinde, bir nesneye yapılan null başvurunun yokluğu anlamına gelir.In an object-oriented programming language, null means the absence of a reference to an object. DBNull Başlatılmamış bir değişken veya varolmayan veritabanı sütununu temsil eder.DBNull represents an uninitialized variant or nonexistent database column.

Alanlar

Value

Sınıfın tek örneğini temsil eder DBNull .Represents the sole instance of the DBNull class.

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Arabirimini uygular ISerializable ve nesneyi serileştirmek için gereken verileri döndürür DBNull .Implements the ISerializable interface and returns the data needed to serialize the DBNull object.

GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
GetTypeCode()

Değerini alır TypeCode DBNull .Gets the TypeCode value for DBNull.

MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Boş bir dize ( Empty ) döndürür.Returns an empty string (Empty).

ToString(IFormatProvider)

Belirtilen kullanılarak boş bir dize döndürür IFormatProvider .Returns an empty string using the specified IFormatProvider.

Belirtik Arabirim Kullanımları

IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor.This conversion is not supported. Bu dönüştürmeyi yapma girişimi bir oluşturur InvalidCastException .Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToByte(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor.This conversion is not supported. Bu dönüştürmeyi yapma girişimi bir oluşturur InvalidCastException .Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToChar(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor.This conversion is not supported. Bu dönüştürmeyi yapma girişimi bir oluşturur InvalidCastException .Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor.This conversion is not supported. Bu dönüştürmeyi yapma girişimi bir oluşturur InvalidCastException .Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor.This conversion is not supported. Bu dönüştürmeyi yapma girişimi bir oluşturur InvalidCastException .Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToDouble(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor.This conversion is not supported. Bu dönüştürmeyi yapma girişimi bir oluşturur InvalidCastException .Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToInt16(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor.This conversion is not supported. Bu dönüştürmeyi yapma girişimi bir oluşturur InvalidCastException .Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToInt32(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor.This conversion is not supported. Bu dönüştürmeyi yapma girişimi bir oluşturur InvalidCastException .Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToInt64(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor.This conversion is not supported. Bu dönüştürmeyi yapma girişimi bir oluşturur InvalidCastException .Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToSByte(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor.This conversion is not supported. Bu dönüştürmeyi yapma girişimi bir oluşturur InvalidCastException .Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToSingle(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor.This conversion is not supported. Bu dönüştürmeyi yapma girişimi bir oluşturur InvalidCastException .Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider)

Geçerli DBNull nesneyi belirtilen türe dönüştürür.Converts the current DBNull object to the specified type.

IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor.This conversion is not supported. Bu dönüştürmeyi yapma girişimi bir oluşturur InvalidCastException .Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor.This conversion is not supported. Bu dönüştürmeyi yapma girişimi bir oluşturur InvalidCastException .Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor.This conversion is not supported. Bu dönüştürmeyi yapma girişimi bir oluşturur InvalidCastException .Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.