Power BI'daki pano kutucuklarıDashboard tiles in Power BI

ŞUNUN İÇİN GEÇERLİDİR: Şunun için geçerlidir:İşletme kullanıcıları için Power BI hizmeti Şunun için geçerli değildir:Tasarımcılar ve geliştiriciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerli değildir:Power BI Desktop Şunun için geçerlidir:Pro veya Premium lisansı gerekir APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

Not

Power BI yeni bir görünüme geçiyor ve belgelerdeki bazı resimler sizin hizmette gördüklerinizle eşleşmeyebilir.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Yeni görünüm hakkında daha fazla bilgi edinin ve bunu kendiniz deneyin.Learn more about the new look and try it for yourself.

Kutucuklar, verilerinizin bir tasarımcı tarafından panoya sabitlenmiş olan anlık görüntüleridir.A tile is a snapshot of your data, pinned to a dashboard by a designer. Tasarımcılar bir rapor, veri kümesi, pano, Soru-Cevap soru kutusu, Excel, SQL Server Reporting Services (SSRS) ve diğer hizmetlerden kutucuk oluşturabilir.Designers can create tiles from a report, dataset, dashboard, the Q&A question box, Excel, SQL Server Reporting Services (SSRS), and more. Bu ekran görüntüsünde, bir panoya sabitlenmiş birçok farklı kutucuk gösterilmektedir.This screenshot shows many different tiles pinned to a dashboard.

Power BI panosu

Raporlardan sabitlenen kutucuklara ek olarak tasarımcılar, Kutucuk ekle komutuyla doğrudan panoya bağımsız kutucuklar ekleyebilir.Besides tiles pinned from reports, designers can add standalone tiles directly on the dashboard using Add tile. Ayrı kutucuklar arasında metin kutuları, resimler, videolar, akış verileri ve web içeriği bulunur.Standalone tiles include: text boxes, images, videos, streaming data, and web content.

Power BI'ın yapı taşlarını anlamak için yardıma mı ihtiyacınız var?Need help understanding the building blocks that make up Power BI? Bkz. Power BI - Temel Kavramlar.See Power BI - Basic Concepts.

Bir panodaki kutucuklarla ile etkileşim kurmaInteracting with tiles on a dashboard

 1. Üç noktanın görüntülenmesi için kutucuğun üzerine gelin.Hover over the tile to display the ellipses.

  kutucuk üç noktası

 2. Kutucuk eylem menüsünü açmak için üç nokta simgesini seçin.Select the ellipses to open the tile action menu. Seçenekler izinlerinize, görsel türüne ve kutucuğu oluşturmak için kullanılan yönteme göre değişiklik gösterir.The options available vary by your permissions, the visual type, and the method used to create the tile. Örneğin Soru-Cevap özelliğinden sabitlenen kutucuklara yönelik menü öğeleri, rapordan sabitlenen kutucuklardan farklıdır.For example, the menu items available for tiles pinned from Q&A are different than the tiles pinned from a report. Aşağıda Soru-Cevap kullanılarak oluşturulan bir kutucuğa ait eylem menüsü gösterilmiştir.Here is an action menu for a tile created using Q&A.

  Dokuz seçeneğin bulunduğu menüyü gösteren ekran görüntüsü.

  Bu menüler aracılığıyla sunulan eylemlerden bazıları şunlardır:Some of the actions available from these menus are:

 3. Eylem menüsü kapatmak için tuvalde boş bir alan seçin.To close the action menu, select a blank area in the canvas.

Bir kutucuğu seçme veya bir kutucuğa tıklamaSelect (click) a tile

Bir kutucuğu seçtiğinizde sonraki adım, kutucuğun nasıl oluşturulduğuna ve özel bağlantı içerip içermediğine göre değişir.When you select a tile, what happens next depends on how the tile was created and if it has a custom link. Kutucuk özel bir bağlantı içeriyorsa kutucuğu seçtiğinizde söz konusu bağlantıya yönlendirilirsiniz.If it has a custom link, selecting the tile takes you to that link. Aksi halde, kutucuğu seçtiğinizde, kutucuğu oluşturmak için kullanılan rapora, Excel Online çalışma kitabına, şirket içi SSRS raporuna veya Soru-Cevap sorusuna yönlendirilirsiniz.Otherwise, selecting the tile takes you to the report, Excel Online workbook, SSRS report that is on-premises, or Q&A question that was used to create the tile.

Not

Bu durum tasarımcılar tarafından panolara eklenen video kutucukları için geçerli değildir.The exception to this is video tiles added to dashboards by designers. Bu şekilde oluşturulmuş bir video kutucuğunun seçilmesi, videonun doğrudan panoda oynatılmasına neden olur.Selecting a video tile (that was created this way) causes the video to play right there on the dashboard.

Önemli noktalar ve sorun gidermeConsiderations and troubleshooting

 • Bir kutucuğu seçtiğinizde (üzerine tıkladığınızda) bir şey olmuyorsa veya hata iletisi görüntüleniyorsa aşağıdaki nedenleri değerlendirebilirsiniz:If nothing happens when you select (click) a tile, or you receive an error message, here are some possible reasons:
  • Görselleştirmeyi oluşturmak için kullanılan rapor kaydedilmemiş veya silinmiş olabilir.The report that was used to create the visualization was not saved, or has been deleted.
  • Kutucuk Excel Online'da bir çalışma kitabından oluşturulmuş olabilir ve söz konusu çalışma kitabı üzerinde Okuma izniniz yoktur.The tile was created from a workbook in Excel Online, and you do not have at least Read permissions for that workbook.
  • SSRS'den oluşturulan kutucuklar için SSRS raporuna veya SSRS sunucusunun bulunduğu ağa erişim izniniz olmayabilir.If the tile was created from SSRS, and you don't have permission to the SSRS report or you don't have access to the network where the SSRS server is located.
 • Kutucuk ekle seçeneği kullanılarak doğrudan pano üzerinde oluşturulan kutucuklar için özel bir köprü oluşturulduysa başlığı, alt başlığı ve/veya kutucuğu seçtiğinizde söz konusu URL açılır.For tiles created directly on the dashboard using Add tile, if a custom hyperlink has been set, selecting the title, subtitle, and or tile will open that URL. Aksi halde, bir resim, web kodu veya metin kutusu için doğrudan panoda oluşturulan bu kutucukları seçtiğinizde varsayılan olarak herhangi bir işlem geçekleşmez.Otherwise, by default, selecting one of these tiles created directly on the dashboard for an image, web code, or text box produces no action.
 • Kutucuğu oluşturmak için kullanılan özgün görselleştirmenin değişmesi halinde kutucuk değişmez.If the original visualization used to create the tile changes, the tile doesn't change. Örneğin, tasarımcı bir rapordan çizgi grafik sabitler ve ardından çizgi grafiği çubuk grafik olarak değiştirirse pano kutucuğunda bir çizgi grafik gösterilmeye devam eder.For example, if the designer pinned a line chart from a report and then changed the line chart to a bar chart, the dashboard tile continues to show a line chart. Veriler yenilenir ancak görselleştirme türü yenilenmez.The data refreshes, but the visualization type does not.

Sonraki adımlarNext steps

Veri yenilemeData refresh

Power BI - Temel KavramlarPower BI - Basic Concepts