Power BI’da erişilebilirlik araçlarını kullanarak rapor oluşturmaCreating reports in Power BI using accessibility tools

Rapor oluşturmak için erişilebilirlik araçlarını kullanan rapor oluşturucuları Power BI’da işleme yardımcı olabilen çok sayıda yerleşik özellik bulunur.For report creators who use accessibility tools to create reports, Power BI has many built-in capabilities that can help in the process.

Tuş İpuçlarını görmek için Alt tuşuna basın

Bu makalede, Power BI Desktop’ta rapor oluşturucularının kullanabileceği birçok türdeki erişilebilirlik araçları açıklanmaktadır.This article describes the many types of accessibility tools available for report creators in Power BI Desktop.

Uygulama düzeyinde gezintiApp-level navigation

Power BI Desktop’ta gezinirken Ctrl + F6 tuşlarına basarak uygulamanın ana bölümlerine odaklanabilirsiniz.When navigating in Power BI Desktop, you can move focus to the main areas of the app by pressing Ctrl + F6. Power BI Desktop ana bölümünde odak noktasını değiştirme işlemi aşağıdaki sırayla ilerler:Shifting focus in the main area of Power BI Desktop progresses in the following order:

 1. Tuvaldeki nesnelerObjects on canvas
 2. Sayfa sekmeleriPage tabs
 3. Bölmeler (her biri ayrı ayrı, açık olanlar için soldan sağa)Panes (each one separately, left to right for whatever ones are open)
 4. Görünüm gezginiView navigator
 5. Alt bilgiFooter
 6. Oturum açSign in
 7. Sarı uyarı/hata/güncelleştirme çubuğuYellow warning / error / updates bar

Çoğu durumda, Enter tuşunu kullanarak bir alan seçmek veya alana girmek ve sonra Esc tuşunu kullanarak çıkış yapmak Power BI’daki yaygın yordamlardır.In most cases, using Enter to select, or enter an area, and then using Esc to exit are common procedures in Power BI.

Şeritte gezintiRibbon navigation

Şeridin geçerli görünümünde mevcut olan her bir komutun üzerinde Tuş İpuçları adlı küçük kutuları görmek için Alt tuşuna basın.Press Alt to see the little boxes called KeyTips over each command available in the current view of the ribbon. Ardından, kullanmak istediğiniz komutun üzerine gelen Tuş İpucu içinde gösterilen harfe basabilirsiniz.Then you can press the letter shown in the KeyTip that hovers over the command you want to use.

Örneğin, aşağıdaki görüntüde erişilebilir komutların harflerini içeren Tuş İpuçlarını görüntülemek üzere Alt tuşuna basılmıştır.For example, in the following image the Alt key has been pressed to display KeyTips, which contain the letters for available accessible commands. Bundan sonra M tuşuna basıldığında şeritteki Modelleme sekmesi açılır.Then pressing M would open the Modeling tab on the ribbon.

Tuş İpuçlarını görmek için Alt tuşuna basın

Bastığınız harfe bağlı olarak ek Tuş İpuçları görebilirsiniz.Depending on which letter you press, you might see additional KeyTips. Örneğin, Giriş sekmesi etkinse ve W tuşuna basarsanız, Görünüm sekmesi ile birlikte Görünüm şerit sekmesindeki gruplara ait Tuş İpuçları gösterilir. Kullanmak istediğiniz belirli komutun harfine gelene kadar Tuş İpuçlarında gösterilen harflere basmaya devam edebilirsiniz.For example, if the Home tab is active and you press W, the View tab is displayed along with the KeyTips for the groups in that View ribbon tab. You can continue pressing letters displayed in KeyTips until you press the letter of the specific command you want to use. Bir önceki Tuş İpuçları kümesine geçmek için Esc tuşuna basın. Yaptığınız işlemi iptal edip Tuş İpuçlarını gizlemek için Alt tuşuna basın.To move to the previous set of KeyTips, press Esc. To cancel the action you’re taking and hide the KeyTips, press the Alt key.

Görsel bölme gezintisiVisual pane navigation

Görselleştirmeler bölmesinde gezinmek için, bölmeye ulaşana kadar Ctrl + F6 tuşlarına basarak öncelikle bölmeye odaklandığınızdan emin olun.To navigate the Visualizations pane, you first must make sure your focus is on the pane, by pressing Ctrl + F6 until you reach that pane. Bir kullanıcı görselleştirmeler bölmesinde gezindiğinde odak ilk olarak üst bilgiye geçer.When a user navigates through the visualizations pane, the focus first lands on the header. En üstten başlayarak sekme sırası aşağıdaki gibidir ve aşağıdaki görüntüde gösterilmiştir:Starting from the top, the tab order is the following, and is shown in the following image:

 1. Üst bilgi başlığıThe header title
 2. Genişlet/daralt simgesiThe expand / collapse carat
 3. İlk görsel simgesiThe first visual icon

Bölmeler için sekme sırası

Görsellere geldiğinizde, belirli bir görsele gitmek için ok tuşlarını kullanabilir ve Enter tuşuna basarak görseli seçebilirsiniz.When you get to the visuals, you can use arrow keys to navigate to a particular visual, and press Enter to select it. Ekran okuyucu kullanıyorsanız, yeni bir grafik oluşturup ne türde olduğunu söylediyseniz bunu okur veya belirli bir türdeki grafiği başka bir türdeki grafikle değiştirdiğinizi söyler.If you’re using a screen reader, it calls out if you’ve created a new chart and tell you what type it is, or it tells you that you’ve changed a chart of a particular type to another type of chart.

Bölmenin görseller bölümünden sonra odak sırası, aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi bölme özetlerine kayar.After the visuals section of the pane, the focus order then shifts to the pane pivots, as shown in the following image.

Bölme özetleri

Odak bölme özetlerindeyken, sekme yalnızca seçili bölmenin simgesine gelir.When focus is on the pane pivots, tabbing lands only on the icon for the pane that is selected. Diğer bölmelere geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanın.To switch to other panes, use arrow keys.

Alan yuvasıField well

Odak bölme özetlerinde olduğunda, önceki bölümde açıklandığı gibi Tab tuşuna tekrar basılması durumunda odak Alan Yuvası’na ilerler.When focus is on the pane pivots, as described in the previous section, pressing tab again advances focus to the Field Well.

Alan yuvası’nda odak sırası şuralara taşınır:In the Field well, focus order moves to:

 • her yuvanın başlığı (ilk olarak)each well's title (first)
 • sonra her yuvadaki belirli bir alan (daha sonra)followed by a given field in each well (next)
 • alan menüsünü açmak için açılır menü düğmesi (ondan sonra)the dropdown button to open the field menu (after that)
 • sonra kaldırma düğmesi (son olarak)then the removal button (last)

Aşağıdaki görüntüde bu odak ilerleme sıralaması gösterilmektedir.The following image shows this focus progression ordering.

Alan yuvası odak ilerlemesi

Ekran okuyucu, yuvanın adını ve araç ipucunu okur.A screen reader will read out the well’s name and its tooltip. Ekran okuyucu, bir yuvadaki her alan için alan adını ve araç ipucunu okur.For each field in a well, a screen reader reads the field name and its tooltip. Bir yuva boşsa odak tüm boş yuvaya ilerlemelidir.If a well is empty, the focus should move to the entire empty well. Ekran okuyucu yuva adını, araç ipucunu ve yuvanın boş olduğunu okumalıdır.The screen reader should read the well name, tooltip, and that it is empty.

Alan menüsü açıkken Tab veya Shift + Tab tuşlarını ya da Yukarı / Aşağı ok tuşlarını kullanarak taşıyabilirsiniz.When the field menu is open, you can move through it by using Tab or Shift + Tab or Up / Down arrow keys. Ekran okuyucu seçenek adlarını okur.A screen reader will call out the option names.

Alan yuvasındaki bir alanı bir demetten başka bir demete taşımak istiyorsanız klavyenizi kullanabilir ve aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi alan yuvası menüsündeki Şuraya taşı seçeneğini kullanabilirsiniz.If you’d like to move a field from one bucket in the field well to another bucket, you can use your keyboard, and use the Move to option in the field well menu, as shown in the following image.

Menüyü kullanarak alan taşıma

Biçimlendirme bölmesiFormatting pane

Biçimlendirme bölmesi için odak sırası, kart sırasıyla en üstten aşağıya doğru ilerler.The focus order for the Formatting pane moves from the top, then down, in card order. Odak kart adının etrafındadır, sonra varsa iki durumlu Açık/Kapalı düğmesine geçer.The focus goes around the card name, followed by its On / Off toggle button, if it exists. Odak kart adında olduğunda, ekran okuyucu kartın adını ve kartın genişletilmiş veya daraltılmış olduğunu okur.When the focus is on the card name, a screen reader reads out the name of the card, and whether the card is expanded or collapsed. Kartı genişletmek veya daraltmak için Enter tuşuna basabilirsiniz.You can press Enter to expand or collapse the card. Enter tuşu, iki durumlu düğmeyi Açık veya Kapalı duruma getirmeye de yarar.The Enter key also works to switch On or Off the toggle button.

Biçimlendirme bölmesindeki odak ilerlemesi

Bir kart açıksa Tab tuşu bir sonraki karta geçmeden önce karttaki denetimler arasından ilerler.If a card is open, Tab moves through the controls in the card before going on to the next card. Bir karttaki denetimler için ekran okuyucu başlık, geçerli değer ve denetim türünü okur.For the controls in a card, a screen reader calls out the title, the current value, and the control type.

Açık bir kart için odak ilerlemesi

Alanlar listesinde gezintiFields list navigation

Alanlar listesinde gezinmek için Tab tuşuna basabilirsiniz.You can press Tab to navigate around the Fields list. Biçimlendirme bölmesine benzer şekilde, tablolar daraltılmış durumdaysa odak sırası aşağıdaki sırayla ilerler:Similar to the formatting pane, if tables are collapsed the focus order cycles through in the following order:

 1. Alanlar liste üst bilgisiThe Fields list header
 2. Arama çubuğuThe search bar
 3. Her tablo adıEach table name

Alanlar listesi için odak ilerlemesi

Alanlar yuvasındaki tüm tabloları genişletmek için Alt + Shift + 9 tuşlarına basın.To expand all the tables in the Fields well, press Alt + Shift + 9. Tüm tabloları daraltmak için Alt + Shift + 1 tuşlarına basın.To collapse all the tables press Alt + Shift + 1. Tek bir tabloyu genişletmek için Sağ ok tuşuna basın.To expand a single table, press the Right arrow key. Tek bir tabloyu daraltmak için Sol ok tuşuna basın.To collapse a single table, press the Left arrow key. Biçimlendirme bölmesine benzer şekilde, bir tablo genişletilmişse, sekmeyle gezinirken ve alanlar listesinde gezinirken gösterilen alanlar dahil edilir.Similar to the formatting pane, if a table is expanded, then tabbing and navigating through the fields list includes the fields that are being shown. Ekran okuyucu, bir tabloyu genişlettiğinizi veya daralttığınızı haber verir.A screen reader calls out whether you have expanded or collapsed a table.

Tablolar genişletildiğinde Alan listesi için odak ilerlemesi

İstediğiniz alana gidip Enter tuşuna basarak bir alana onay işareti koyabilirsiniz.You can checkmark a field by navigating to the desired field and pressing Enter. Ekran okuyucu, odağın bulunduğu alanı ve alanın işaretlenmiş veya işaretlenmemiş olduğunu okur.A screen reader calls out the field the focus is on, and whether the field is checked or unchecked.

Fare kullanıcıları genellikle alanları tuvale veya istedikleri ilgili filtre demetlerine sürükleyip bırakırlar.Mouse users typically drag-and-drop fields to the canvas, or to the relevant filter buckets they desire. Klavyenizi kullanmak istiyorsanız, bir alanı filtre demetine eklemek için SHIFT + F10 tuşlarıyla alanın bağlam menüsünü girin, ok tuşlarını kullanarak Filtrelere ekle’ye gidin ve sonra alana eklemek istediğiniz filtre türünde Enter tuşuna basın.If you’d like to use your keyboard, you can add a field to a filter bucket by entering a field’s context menu by pressing Shift + F10, using arrow keys to navigate to Add to filters, and then pressing Enter on the type of filter to which you’d like to add the field.

Bir alanı filtre demetine ekleme

Seçim bölmesinde gezintiSelection pane navigation

Seçim bölmesinde odak sırası aşağıdaki gibi ilerler:The Selection pane has the following focus order progression:

 1. Üst bilgi başlığıHeader title
 2. Çıkış düğmesiExit button
 3. Katman/sekme sırası değiştiricisiLayer / tab order switcher
 4. Katmanda yukarı taşı düğmesiMove up in layer button
 5. Katmanda aşağı taşı düğmesiMove down in layer button
 6. Göster düğmesiShow button
 7. Gizli düğmesiHide button
 8. NesnelerObjects

Seçim bölmesi odak ilerlemesi

Odak sırasında sekmeyle gezinebilir ve Enter tuşuna basarak ilgilendiğiniz öğeyi seçebilirsiniz.You can tab through the focus order and press Enter to select the element you're interested in.

Katman/sekme sırası değiştiricisine geldiğinizde, katman sırası ve sekme sırası arasında geçiş yapmak için sol ve sağ ok tuşlarını kullanın.When you get to the layer / tab order switcher, use the left and right arrow keys to switch between the layer order and tab order.

Seçim bölmesindeki nesnelere geldiğinizde Seçim bölmesini etkinleştirmek F6 tuşuna basın.When you get to the objects in the Selection pane, press F6 to activate the Selection pane. Seçim bölmesini etkinleştirdikten sonra yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak Seçim bölmesindeki farklı nesnelere gidebilirsiniz.After activating the Selection pane, you can use the up / down arrow keys to navigate to the different objects in the Selection pane. İlgilendiğiniz bir nesneye gittikten sonra gerçekleştirebileceğiniz birkaç farklı işlem vardır:Once you’ve navigated to an object of interest, there are a few different actions you can take:

 • Nesneyi gizlemek/göstermek için Ctrl + Shift + S tuşlarına basınPress Ctrl + Shift + S to hide / show an object
 • Nesneyi katman sırasında yukarı taşımak için Ctrl + Shift + F tuşlarına basınPress Ctrl + Shift + F to move an object up in the layer order
 • Nesneyi katman sırasında aşağı taşımak için Ctrl + Shift + B tuşlarına basınPress Ctrl + Shift + B to move an object down in the layer order
 • Nesneleri çoklu seçmek için Ctrl + Ara Çubuğu tuşlarına basınPress Ctrl + Space to multi-select objects

Power BI Desktop iletişim kutularıPower BI Desktop dialogs

Power BI Desktop içindeki tüm iletişim kutularına klavye gezintisi ile erişilebilir ve tüm iletişim kutuları ekran okuyucularla çalışır.All dialogs in Power BI Desktop are accessible through keyboard navigation and work with screen readers.

Power BI Desktop’taki iletişim kutuları şunlardır:Dialogs in Power BI Desktop include the following:

 • Hızlı Ölçüler iletişim kutusuQuick Measures dialog
 • Koşullu Biçimlendirme ve veri çubukları iletişim kutusuConditional Formatting & data bars dialog
 • Soru-Cevap Gezgini iletişim kutusuQ&A Explorer dialog
 • Başlarken iletişim kutusuGetting Started dialog
 • Dosya menüsü ve Hakkında iletişim kutusuFile menu and About dialog
 • Uyarı çubuğuWarning bar
 • Dosya Geri Yükleme iletişim kutusuFile Restore dialog
 • Kaş Çatmalar iletişim kutusuFrowns dialog

Yüksek karşıtlık desteğiHigh contrast support

Windows’ta yüksek karşıtlık modlarını kullandığınızda, seçtiğini ayarlar ve palet aynı zamanda Power BI Desktop’taki raporlara uygulanır.When you use high contrast modes in Windows, those settings and the palette you select are also applied to reports in Power BI Desktop.

Windows’ta yüksek karşıtlık ayarları

Power BI Desktop, Windows’un hangi yüksek karşıtlık temasını kullandığını otomatik olarak algılar ve bu ayarları raporlarınıza uygular.Power BI Desktop automatically detects which high contrast theme Windows is using and applies those settings to your reports. Bu yüksek karşıtlık renkleri, Power BI hizmetinde veya başka bir yerde yayımlandığında raporu izler.Those high contrast colors follow the report when published to the Power BI service, or elsewhere.

Yüksek karşıtlık pencere ayarları

Sonraki adımlarNext steps

Power BI erişilebilirliği ile ilgili makale koleksiyonu aşağıda verilmiştir:The collection of articles for Power BI accessibility are the following: