Power BI paylaşılan veri kümesini temel alan bir sayfalandırılmış rapor oluşturmaCreate a paginated report based on a Power BI shared dataset

ŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR:APPLIES TO: ✔️ Power BI hizmeti✔️ Power BI service ✔️ Power BI sayfalandırılmış raporları✔️ Power BI paginated reports ✔️ Power BI Premium✔️ Power BI Premium ✔️ Power BI Desktop✔️ Power BI DesktopŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR:APPLIES TO: ✔️ Power BI hizmeti✔️ Power BI service ✔️ Power BI sayfalandırılmış raporları✔️ Power BI paginated reports ✔️ Power BI Premium✔️ Power BI Premium ✔️ Power BI Desktop✔️ Power BI Desktop

Power BI Desktop’ta oluşturduğunuz bir veri kümesini, Power BI Rapor Oluşturucusu sayfalandırılmış raporları için veri kaynağı olarak kullanabilirsiniz.You can use a dataset that you create in Power BI Desktop as a data source for Power BI Report Builder paginated reports. Şöyle bir senaryo düşünün: Power BI Desktop’ta bir Power BI raporu oluşturdunuz.Picture this scenario: You've created a Power BI report in Power BI Desktop. Veri modelini tasarlamak için çok zaman harcadınız, sonra da çeşitli harika görsellerle çok güzel bir Power BI raporu oluşturdunuz.You spent a lot of time designing the data model, then created a beautiful Power BI report with all sorts of great visuals. Raporunuzda birçok satır içeren bir matris bulunur, bu nedenle satırların hepsini görmek için kaydırmanız gerekir.Your report has a matrix with many rows, so you have to scroll to see them all. Rapor okuyucularınız bu matristeki tüm satırları gösterecek bir rapor yazdırabilmek ister.Your report readers want a report they can print out, that will show all the rows in that matrix. Bir Power BI sayfalandırılmış raporu, sayfa üst bilgileriyle alt bilgileri ve tasarladığınız kusursuz bir sayfa düzenine sahip, birden çok sayfada çalışan bir tablo veya matrisi yazdırarak bunu başarabilir.A Power BI paginated report can do that: print a table or matrix that runs to multiple pages, with page headers and footers and a perfect page layout that you design. Bu rapor, Power BI Desktop raporunu tamamlayıcı niteliktedir.It will complement the Power BI Desktop report. Bunların tam olarak aynı verileri temel almasını ve tutarsızlık olmamasını istediğiniz için aynı veri kümesini kullanırsınız.You want them to be based on the exact same data, no discrepancies, so you use the same dataset.

Power BI Desktop’tan Rapor Oluşturucusu sayfalandırılmış raporuna

Veri kümesinin Premium kapasitedeki bir çalışma alanında olması ve sizin bu çalışma alanının bir üyesi olmanız gerekmez.The dataset doesn't have to be in a workspace in a Premium capacity, and you don't need to be a member of that workspace. Veri kümesi için Oluşturma izninizin olması yeterlidir.You just need to have Build permission for the dataset. Sayfalandırılmış raporunuzu yayımlamak için Power BI Pro lisansına sahip olmanız gerekir.To publish your paginated report, you do need a Power BI Pro license. Ayrıca, Premium kapasitedeki bir çalışma alanı için en az bir Katkıda Bulunan rolünüzün olması gerekir.You also need at least a Contributor role for a workspace in a Premium capacity.

GerekenlerWhat you need

Power BI Rapor Oluşturucusu’ndaki bir paylaşılan veri kümesi kullanmanız için gereken ve gerekli olmayan şeylerin bir listesi verilmiştir.Here's a list of what you need and don't need to use a shared dataset in Power BI Report Builder.

 • Power BI Rapor Oluşturucusu.Power BI Report Builder. Power BI Rapor Oluşturucusu’nu indirin ve yükleyin.Download and install Power BI Report Builder.

 • Bir Power BI veri kümesine erişmek istiyorsanız, veri kümesi için Oluşturma izninizin olması gerekir.To access a Power BI dataset, you need to have Build permission for the dataset. Oluşturma izni hakkında bilgi edinin.Read about Build permission.

 • Rapor Oluşturucusu’nda sayfalandırılmış rapor oluşturmak için Power BI Pro lisansına sahip olmanız gerekmez.You don't need a Power BI Pro license to create a paginated report in Report Builder.

 • Sayfalandırılmış raporunuzu yayımlamak için Power BI Pro lisansına sahip olmanız gerekir.You do need a Power BI Pro license to publish your paginated report. Ayrıca, Premium kapasitedeki bir çalışma alanı için en az bir Katkıda Bulunan rolünüzün olması gerekir.You also need at least a Contributor role for a workspace in a Premium capacity.

 • İsteğe bağlı: Bu makaleyi izlemek isterseniz, Power BI Desktop Perakende Analizi Örneği .pbix dosyasını indirin, bu dosyayı Power BI Desktop’ta açın ve çok sayıda sütun içeren bir tablo ekleyin.Optional: If you want to follow along with this article, download the Power BI Desktop Retail Analysis sample .pbix file, open it in Power BI Desktop and add a table with a lot of columns. Biçim bölmesinde Toplamlar seçeneğini kapatın.In the Format pane, turn off Totals. Ardından Power BI hizmetindeki bir çalışma alanında yayımlayın.Then publish it to a workspace in the Power BI service.

  Toplamlar kapalı

Power BI veri kümesine bağlanmaConnect to the Power BI dataset

 1. Power BI Rapor Oluşturucusu'nu açın.Open Power BI Report Builder.

 2. Power BI hesabınızda oturum açmak için Rapor Oluşturucusu’nun sağ üst köşesinde bulunan Oturum aç ’ı seçin.Select Sign in in the upper-right corner of Report Builder to sign in to your Power BI account.

 3. Rapor Verileri bölmesinde Yeni > Power BI Veri Kümesi Bağlantısı seçeneğini belirleyin.In the Report Data pane, select New > Power BI Dataset Connection.

  Rapor Verileri bölmesindeki yeni veri kümesi

  Not

  Rapor Oluşturucusu Tablo, Matris veya Grafik sihirbazlarını kullanarak bir Power BI veri kümesi için veri kaynağı veya veri kümesi oluşturamazsınız.You can't create the data source or dataset for a Power BI dataset by using the Report Builder Table, Matrix, or Chart wizards. Bunları oluşturduktan sonra, bunları temel alan tablolar, matrisler veya grafikler oluşturmak için sihirbazları kullanabilirsiniz.After you've created them, you can use the wizards to create tables, matrixes, or charts based on them.

 4. Bulunduğu veri kümesini ya da çalışma alanını arayın veya bulun > Seçin.Search or browse for the dataset or the workspace where it resides > Select. Rapor Oluşturucusu veri kümesi adını doldurur.Report Builder fills in the dataset name.

  Veri kümesi seç

 5. Veri kümesi, Rapor Verileri bölmesindeki Veri Kaynakları altında listelenir.The dataset is listed under Data Sources in the Report Data pane.

  Rapor Verileri bölmesindeki Veri Kaynakları altında yer alan veri kümesi

  Aynı sayfalandırılmış rapordaki birden çok Power BI veri kümesine ve diğer veri kaynaklarına bağlanabildiğinizi unutmayın.Remember, you can connect to multiple Power BI datasets and other data sources in the same paginated report.

Veri kümesi için DAX sorgusunu almaGet the DAX query for the dataset

Power BI raporunuzdaki ve Rapor Oluşturucusu raporunuzdaki verilerin aynı olması için veri kümesine bağlanmak yeterli değildir.When you want the data in your Power BI report and in your Report Builder report to be the same, it's not enough to connect to the dataset. Aynı zamanda bu veri kümesinde oluşturulan sorguya de ihtiyacınız vardır.You also need the query that's built on that dataset.

Video: DAX sorgusunu almaVideo: Get the DAX query

Aşağıdaki videoda Chris Finlan, sayfalandırılmış raporunuz için ihtiyacınız olan DAX sorgusunu nasıl alacağınızı göstermektedir.In the following video, Chris Finlan demonstrates how to get the DAX you need for your paginated report.

DAX sorgusunu alma adımlarıSteps to get the DAX query

Sorguyu almak için gerekli adımlar aşağıda verilmiştir.Now here are the steps to get the query.

 1. Power BI Desktop’ta Power BI raporunu (.pbix) açın.Open the Power BI report (.pbix) in Power BI Desktop.

 2. Raporunuzda, sayfalandırılmış raporunuzda olmasını istediğiniz tüm verileri içeren bir tablonuz olduğundan emin olun.Make sure you have a table in your report that contains all the data you want in your paginated report. Tablonun şu iki gereksinimi karşılaması gerekir:The table needs to meet these two requirements:

  • Matris veya farklı bir görsel değil, düz bir tablo olması gerekir.It needs to be a flat table, not a matrix or other visual. Tablo değilse şimdi bir tabloya dönüştürün, ardından gelen Performans Analizi adımlarını izleyin ve ardından istediğiniz görsele geri dönüştürün.If it's not a table, convert it to a table now, go through the Performance Analyzer steps that follow, then convert it back to the visual you want.

  • Sayısal alanlarınız için önceden tanımlanmış ölçüleri kullanmanız gerekir.For your numeric fields, you need to use predefined measures. Bu ölçülerin yanında bir hesap makinesi simgesi vardır.They have a calculator symbol next to them. Ölçü oluşturma hakkında bilgi edinin.Read about creating measures.

   Ölçü simgesi

 3. Görünüm şeridinde Performans Analizi ’ni seçin.On the View ribbon, select Performance Analyzer.

  Performans Analizi’ni açın

 4. Performans Analizi bölmesinde Kaydı başlat ve ardından Görselleri yenile ’yi seçin.In the Performance Analyzer pane, select Start recording , then select Refresh visuals.

  Görselleri yenile

 5. Tablo adının yanındaki artı işaretini ( + ) genişletin ve Sorguyu kopyala ’yı seçin.Expand the plus sign ( + ) next to the table name, and select Copy query. Sorgu, Power BI Rapor Oluşturucusu’ndaki veri kümesi için gereken DAX formülüdür.The query is the DAX formula you need for the dataset in Power BI Report Builder.

  Sorguyu kopyala

Sorguyu içeren veri kümesini oluşturunCreate the dataset with the query

 1. Power BI Rapor Oluşturucusu'na geri dönün.Go back to Power BI Report Builder.

 2. Veri Kaynakları altındaki veri kümesine sağ tıklayın ve Veri Kümesi Ekle 'yi seçin.Right-click the dataset under Data Sources and select Add Dataset.

  Veri kümesi ekle

 3. Veri Kümesi Özellikleri’nde veri kümesine bir ad verin ve Sorgu Tasarımcısı 'nı seçin.In Dataset Properties, give it a name, and select Query Designer.

 4. DAX ’in seçili olduğundan emin olun ve Tasarım Modu simgesinin seçimini kaldırın.Make sure DAX is selected, and deselect the Design Mode icon.

  Rapor Oluşturucusu Sorgu Tasarımcısı

 5. Üstteki kutuda, Power BI Desktop’tan kopyaladığınız sorguyu yapıştırın.In the upper box, paste the query you copied from Power BI Desktop.

  Not

  Sorgunuzda TOPN işlevi varsa bu işlevi sorgudan silin.If your query includes the TOPN function, delete it from your query.

 6. Sorgunuzun çalıştığından emin olmak için Sorguyu Yürüt (kırmızı ünlem işareti,!) seçeneğini belirleyin.Select Execute Query (the red exclamation mark, !) to be sure your query works.

  Sorguyu çalıştır

  Sorgunun sonuçlarını alttaki kutuda görürsünüz.You see the results of the query in the lower box.

  Sorgu sonuçları

 7. Tamam ’ı seçin.Select OK.

  Sorgunuzu Veri Kümesi Özellikleri iletişim kutusunun Sorgu penceresinde görürsünüz.You see your query in the Query window of the Dataset Properties dialog box.

  Veri kümesi özellikleri iletişim kutusu

 8. Tamam ’ı seçin.Select OK.

  Yeni veri kümenizi artık Rapor Verileri bölmesinde alanlarının listesiyle birlikte görürsünüz.Now you see your new dataset with a list of its fields in the Report Data pane.

  Rapor Verileri bölmesindeki veri kümesi

Raporda tablo oluşturmaCreate a table in the report

Tablo oluşturmanın hızlı bir yolu Tablo Sihirbazı'nı kullanmaktır.One quick way to create a table is to use the Table Wizard.

 1. Ekle şeridindeki Tablo > Tablo Sihirbazı seçeneğini belirleyin.On the Insert ribbon, select Table > Table Wizard.

  Tablo Sihirbazı’nı başlatın

 2. DAX sorgusuyla oluşturduğunuz veri kümesini > İleri 'yi seçin.Choose the dataset you created with the DAX query > Next.

  Veri kümesi seçme

 3. Düz bir tablo oluşturmak için Kullanılabilir alanlar ’da istediğiniz alanları seçin.To make a flat table, select the fields you want in Available fields. İstediğiniz ilk alanı seçip SHIFT tuşuna basılı tutarak ve son alanı seçerek birden çok alanı tek seferde seçebilirsiniz.You can select multiple fields at a time by selecting the first one you want, holding the Shift key, and selecting the last one.

  Birden çok alan seçin

 4. Alanları Değerler kutusuna sürükleyin > İleri.Drag the fields to the Values box > Next.

  Tablo Sihirbazı

 5. İstediğiniz düzen seçeneklerini belirleyin > İleri.Choose the layout options you want > Next.

 6. Son 'u seçin.Select Finish. Tablonuzu Tasarım Görünümü’nde görürsünüz.You see your table in Design View.

  Rapor Tasarım görünümü

 7. Başlık eklemek için tıklayın ’ı seçin ve bir başlık ekleyin.Select Click to add title and add a title.

 8. Raporunuzu önizlemek için Çalıştır ’ı seçin.Select Run to preview your report.

  Rapor Önizleme

 9. Raporunuzun nasıl yazdırılacağını görmek için Yazdırma Düzeni ’ni seçin.Select Print Layout to see how your report will look printed.

  Bu rapor düzeninin üzerinde uğraşılması gerekiyor.This report layout needs some work. Sütun ve kenar boşlukları tabloyu iki sayfa genişliğinde yaptığından rapor 54 sayfa içeriyor.It has 54 pages because the columns and margins make the table two pages wide.

  Rapor Yazdırma Düzeni

Raporu biçimlendirmeFormat the report

Tablonuzu bir sayfaya sığacak hale getirmek için birkaç biçimlendirme seçeneğiniz vardır.You have several formatting options to make your table fit on one page.

 1. Özellikler bölmesinde sayfa kenar boşluklarını daraltabilirsiniz.You can narrow the page margins in the Properties pane. Özellikler bölmesini göremiyorsanız, Görünüm şeridinde Özellikler onay kutusunu seçin.If you don't see the Properties pane, on the View ribbon, select the Properties check box.

 2. Tablo veya başlık yerine raporu seçin.Select the report, not the table or title.

 3. Rapor Özellikleri bölmesindeki Sayfa altında, Kenar Boşlukları 'nı genişletin ve her birini 0.75in olarak değiştirin.In the Report Properties pane, under Page , expand Margins and change each one to 0.75in.

  Sayfa kenar boşluklarını ayarlama

 4. Sütunları da daha dar yapabilirsiniz.You can also make columns narrower. Sütun kenarlığını seçin ve sağ tarafı sola doğru sürükleyin.Select the column border and drag the right side to the left.

  Sütun genişliğini ayarlama

 5. Diğer bir seçenek de sayı değerlerinin iyi biçimlendirildiğinden emin olmaktır.Another option is to make sure the number values are formatted well. Sayı değeri olan bir hücre seçin.Select a cell with a number value.

  İpucu

  SHIFT tuşuna basılı tutup diğer hücreleri seçerek tek seferde birden çok hücreyi biçimlendirebilirsiniz.You can format more than cell at a time by holding down the Shift key while you select the other cells.

  Birden çok hücre seçin

 6. Giriş şeridindeki Sayı bölümünde, Varsayılan biçimi Para Birimi gibi sayısal bir biçim olarak değiştirin.On the Home ribbon, in the Number section, change the Default format to a numeric format such as Currency.

  Sayı biçimini ayarlayın

 7. Hücredeki biçimlendirmeyi görebilmeniz için Yer Tutucu stilini Örnek Değerler olarak değiştirin.Change the Placeholder style to Sample Values so you can see the formatting in the cell.

  Örnek değerleri görüntüleme

 8. Uygunsa, Sayı bölümünde daha fazla alan kazanmak için ondalık sayıları küçültün.If appropriate, in the Number section decrease the decimals to save more space.

Boş sayfalardan kurtulmaGetting rid of blank pages

Kenar boşluklarını ve tablo sütunlarını daha dar yapmış olsanız bile, diğer tüm sayfalar boş olmuş olabilir.Even if you've made the margins and the table columns narrower, you may still end up with every other page being blank. Neden mi?Why? Matematiksel nedenlerden dolayı.Because of the math.

Ayarladığınız sayfa kenar boşluklarını ve rapor gövdesinin genişliğini eklediğinizde, sonucun rapor biçiminin genişliğinden küçük olması gerekir.When you add up the page margins you set, plus the width of the body of the report, it has to be less than the width of the report format.

Örneğin, raporunuzun 8,5" X 11" biçiminde olduğunu ve kenar boşluklarının her birini 0,75 olarak ayarladığınızı varsayalım.For example, say your report has an 8.5" X 11" format and you've set the side margins to 0.75 each. İki kenar boşluğu birlikte 1,5" yapar, bu nedenle gövde 7" genişliğinden küçük olmalıdır.The two margins together make 1.5", so the body has to be less than 7" wide.

 1. Rapor tasarım yüzeyinin sağ kenarını seçin ve cetveldeki istenen sayıdan daha az olacak şekilde sürükleyin.Select the right edge of the report design surface, and drag it so it's less than the desired number on the ruler.

  İpucu

  Gövde özelliklerinde daha doğru bir şekilde ayarlayabilirsiniz.You can set it more accurately in the Body properties. Boyut altında Genişlik özelliğini ayarlayın.Under Size , set the Width property.

  Gövde boyutunu ayarlama

 2. Raporunuzu önizlemek için Çalıştır 'ı seçin ve boş sayfalardan kurtulduğunuzdan emin olun.Select Run to preview your report and make sure you've gotten rid of the blank pages. Bu rapor artık başlangıçtaki 54 sayfa yerine yalnızca 26 sayfa içeriyor.This report now has only 26 pages, instead of the original 54. Başarılı!Success!

  Boş sayfa olmadan yazdırma

Sınırlamalar ve önemli noktalarLimitations and considerations

 • Analysis Services ile Canlı Bağlantı kullanan veri kümeleri için, paylaşılan bir veri kümesi yerine temel alınan Analysis Services bağlantısını kullanarak doğrudan bağlanabilirsiniz.For datasets that use a Live Connection to Analysis Services, you can connect directly by using the underlying Analysis Services connection instead of a shared dataset.
 • Yükseltilen veya Sertifikalı onaylama içeren veri kümeleri kullanılabilir veri kümeleri listesinde görünür, ancak bu şekilde işaretlenmez.Datasets with Promoted or Certified endorsements appear in the list of available datasets, but they aren't marked as such.
 • Power BI paylaşılan veri kümelerini temel alan sayfalandırılmış raporları "Veriler Uygulamaya Aittir" senaryosuna ekleyemezsiniz.You can't embed paginated reports that are based on Power BI shared datasets in the "App Owns Data" scenario.

Sonraki adımlarNext steps