Power BI Desktop'taki Analiz bölmesini kullanmaUse the Analytics pane in Power BI Desktop

Power BI Desktop'taki Analiz bölmesini kullanarak görsellere dinamik başvuru çizgileri ekleyebilir ve önemli eğilimlere veya içgörülere odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.With the Analytics pane in Power BI Desktop, you can add dynamic reference lines to visuals, and provide focus for important trends or insights. Analiz simgesi ve bölmesi, Power BI Desktop’ın Görselleştirmeler alanında bulunur.The Analytics icon and pane is found in the Visualizations area of Power BI Desktop.

Analiz bölmesi, Görselleştirmeler, Power BI Desktop

Not

Analiz bölmesi yalnızca Power BI Desktop tuvalinde bir görsel seçmeniz halinde görünür.The Analytics pane only appears when you select a visual on the Power BI Desktop canvas.

Analiz bölmesinde aramaSearch within the Analytics pane

Power BI Desktop’ın Şubat 2018 sürümünden (sürüm 2.55.5010.201 veya üzeri) itibaren, Görselleştirmeler bölmesinin alt bölümü olan Analiz bölmesi içinde arama yapabilirsiniz.Beginning with the February 2018 release of Power BI Desktop (version 2.55.5010.201 or later), you can search within the Analytics pane, which is a subsection of the Visualizations pane. Analiz simgesini seçtiğinizde arama kutusu görüntülenir.The search box appears when you select the Analytics icon.

Arama kutusu, Analiz bölmesi, Görselleştirmeler, Power BI Desktop

Analiz bölmesini kullanmaUse the Analytics pane

Analiz bölmesi ile aşağıdaki türlerde dinamik başvuru çizgileri oluşturabilirsiniz:With the Analytics pane, you can create the following types of dynamic reference lines:

 • X Ekseni sabit çizgisiX-Axis constant line
 • Y Ekseni sabit çizgisiY-Axis constant line
 • Min. çizgiMin line
 • Maks. çizgiMax line
 • Ortalama çizgisiAverage line
 • Ortanca çizgisiMedian line
 • Yüzdebirlik çizgisiPercentile line
 • Simetri gölgelendirmeSymmetry shading

Not

Kullanılabilen çizgiler görsel türüne göre değişir.Not all lines are available for all visual types.

Aşağıdaki bölümlerde, Analiz bölmesini ve dinamik başvuru çizgilerini görselleştirmelerinizde nasıl kullanabileceğiniz gösterilmiştir.The following sections show how you can use the Analytics pane and dynamic reference lines in your visualizations.

Bir görsel için kullanılabilen dinamik başvuru çizgilerini görüntülemek için şu adımları uygulayın:To view the available dynamic reference lines for a visual, follow these steps:

 1. Bir görsel oluşturun veya seçin, ardından Görsel Öğeler bölmesindeki Analiz simgesini seçin.Select or create a visual, then select the Analytics icon from the Visualizations section.

  Görselin analizini görüntüleme, Görselleştirmeler bölmesi, Power BI Desktop

 2. Oluşturmak istediğiniz çizgi türünü seçerek söz konusu çizgi türünün seçeneklerini genişletin.Select the type of line you want to create to expand its options. Bu örnekte Ortalama çizgisi’ni seçeceğiz.In this case, we'll select Average line.

  Ortalama çizgisi, Analiz bölmesi, Görselleştirmeler, Power BI Desktop

 3. Yeni çizgi oluşturmak için + Ekle'yi seçin.To create a new line, select + Add. Sonra çizgiyi adlandırabilirsiniz.Then you can name the line. Metin kutusuna çift tıklayın ve adınızı girin.Double-click the text box and enter your name.

  Şimdi çizginiz için tüm seçenekler sağlanır.Now you have all sorts of options for your line. Renk, Saydamlık yüzdesi, Çizgi stili ve Konum (görselin veri öğelerine göre) ayarlarını belirtebilirsiniz.You can specify its Color, Transparency percentage, Line style, and Position (compared to the visual's data elements). Ayrıca Veri etiketi eklenip eklenmeyeceğini de seçebilirsiniz.You may also choose whether to include the Data label. Çizginizde temel alacağınız görsel ölçüsünü belirtmek için Ölçü açılan listesini seçin. Bu liste görseldeki veri öğeleriyle otomatik olarak doldurulur.To specify the visual measure to base your line upon, select the Measure dropdown list, which is automatically populated with data elements from the visual. Burada ölçü olarak Culture öğesini seçip buna Average of Culture etiketini ekleyecek ve birkaç seçeneği daha özelleştireceğiz.Here we'll select Culture as the measure, label it Average of Culture, and customize a few of the other options.

  Culture öğesinin ortalama çizgisi, Analiz bölmesi, Görselleştirmeler, Power BI Desktop

 4. Veri etiketinin görüntülenmesini istiyorsanız, Kapalı olan Veri etiketi ayarını Açık olarak değiştirin.If you want to have a data label appear, change Data label from Off to On. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde veri etiketiniz için ek seçenekler barındıran yeni bir bölüme sahip olursunuz.When you do so, you get a whole host of additional options for your data label.

  Veri etiketi ayarları, Analiz bölmesi, Görselleştirmeler, Power BI Desktop

 5. Analiz bölmesindeki Ortalama çizgisi'nin yanında görünen sayıya dikkat edin.Notice the number that appears next to the Average line item in the Analytics pane. Bu, o anda görselinizde hangi türden kaç dinamik çizgi bulunduğunu gösterir.That tells you how many dynamic lines you currently have on your visual, and of which type. Affordability için Maks. çizgi eklersek Analiz bölmesinde bu görsele bir de Maks. çizgi dinamik başvuru çizgisi eklediğimiz gösterilir.If we add a Max line for Affordability, the Analytics pane shows that we now also have a Max line dynamic reference line applied to this visual.

  Maks. çizgi ve ortalama çizgisi toplamları, Analiz bölmesi, Görselleştirmeler, Power BI Desktop

Seçtiğiniz görselde (bu örnekte, bir Harita görseli) dinamik başvuru çizgileri kullanılamıyorsa Analiz bölmesini seçtiğinizde aşağıdaki iletiyi görürsünüz.If the visual you've selected can't have dynamic reference lines applied to it (in this case, a Map visual), you'll see the following message when you select the Analytics pane.

Harita görseli için kullanılamayan analiz, Analiz bölmesi, Görselleştirmeler, Power BI Desktop

Analiz bölmesiyle dinamik başvuru çizgileri oluşturarak birçok ilginç içgörüyü vurgulayabilirsiniz.You can highlight many interesting insights by creating dynamic reference lines with the Analytics pane.

Dinamik başvuru çizgilerinin kullanılabildiği görsel türlerini genişletmek de dahil daha fazla özellik ve işlev sunmayı planlıyoruz.We're planning more features and capabilities, including expanding which visuals can have dynamic reference lines applied to them. Yenilikleri sık sık kontrol etmenizde fayda var.Check back often to see what's new.

Tahmin uygulamaApply forecasting

Veri kaynağınızda zaman verileri varsa tahmin özelliğini kullanabilirsiniz.If you have time data in your data source, you can use the forecasting feature. Görseli seçip Analiz bölmesinin Tahmin bölümünü genişletmeniz yeterli olur.Just select a visual, then expand the Forecast section of the Analytics pane. Tahmini değiştirmek için, Tahmin uzunluğu ve Olasılık aralığı gibi birçok giriş belirtebilirsiniz.You may specify many inputs to modify the forecast, such as the Forecast length or the Confidence interval. Aşağıdaki resimde tahmin uygulanmış temel çizgi görseli gösterilir.The following image shows a basic line visual with forecasting applied. Bunun modellerinize nasıl uygulanabileceğini görmek için hayal gücünüzü kullanın ve tahminle denemeler yapın.Use your imagination (and play around with forecasting) to see how it may apply to your models.

Tahmin özelliği, Analiz bölmesi, Görselleştirmeler, Power BI Desktop

Not

Tahmin özelliği yalnızca çizgi grafik görsellerinde kullanılabilir.The forecasting feature is only available for line chart visuals.

SınırlamalarLimitations

Dinamik başvuru çizgilerinin kullanılabilirliği, birlikte çalışılan görsele göre değişiklik gösterir.The ability to use dynamic reference lines is based on the type of visual being used. Aşağıdaki listelerde bu sınırlamalar daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.The following lists describe these limitations more specifically.

Aşağıdaki görselde x ekseni sabit çizgisi, y ekseni sabit çizgisi ve simetri gölgelendirme kullanabilirsiniz:You may use x-axis constant line, y-axis constant line, and symmetry shading on the following visual:

 • Dağılım grafiğiScatter chart

Bu görsellerde sabit çizgi, min. çizgi, maks. çizgi, ortalama çizgisi, ortanca çizgisi ve yüzdebirlik çizgisi kullanılabilir:Use of constant line, min line, max line, average line, median line, and percentile line is available on these visuals:

 • Alan grafiğiArea chart
 • Kümelenmiş çubuk grafikClustered bar chart
 • Kümelenmiş sütun grafikClustered column chart
 • Çizgi grafikLine chart
 • Dağılım grafiğiScatter chart

Şu görsellerle Analiz bölmesinde yalnızca sabit çizgi kullanılabilir:The following visuals can use only a constant line from the Analytics pane:

 • Yığılmış alan grafiğiStacked area chart
 • Yığılmış çubuk grafikStacked bar chart
 • Yığılmış sütun grafikStacked column chart
 • Şelale grafiğiWaterfall chart
 • %100 Yığılmış çubuk grafik100% Stacked bar chart
 • %100 Yığılmış sütun grafik100% Stacked column chart

Zaman verileri varsa, aşağıdaki görseller eğilim çizgisi kullanabilir:The following visuals can use a trend line if there's time data:

 • Alan grafiğiArea chart
 • Kümelenmiş sütun grafikClustered column chart
 • Çizgi grafikLine chart
 • Çizgi ve kümelenmiş sütun grafikLine and clustered column chart

Son olarak, şu anda birçok görsele hiçbir dinamik çizgi ekleyemezsiniz. Bunlardan bazıları:Lastly, you can't currently apply any dynamic lines to many visuals, including (but not limited to):

 • HuniFunnel
 • Çizgi ve kümelenmiş sütun grafikLine and clustered column chart
 • Çizgi ve yığılmış sütun grafikLine and stacked column chart
 • Şerit grafikRibbon chart
 • Halka grafik, Ölçer, Matris, Pasta grafiği ve Tablo gibi kartezyen olmayan görsellerNon-Cartesian visuals, such as Donut chart, Gauge, Matrix, Pie chart, and Table

Yüzdebirlik çizgisi yalnızca Power BI Desktop’ta içeri aktarılmış veriler kullanılırken veya Analysis Service 2016 veya sonraki sürümünü, Azure Analysis Services’i ya da Power BI hizmetindeki bir veri kümesini çalıştıran sunucudaki modellere canlı bağlantı kurulduğunda kullanılır.The percentile line is only available when using imported data in Power BI Desktop or when connected live to a model on a server that's running Analysis Service 2016 or later, Azure Analysis Services, or a dataset on the Power BI service.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop ile her şeyi yapabilirsiniz.You can do all sorts of things with Power BI Desktop. Özellikleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information on its capabilities, check out the following resources: