Power BI raporuna görsel ekleme (2. Bölüm)Add visuals to a Power BI report (part 2)

ŞUNUN İÇİN GEÇERLİDİR: Şunun için geçerli değildir:Tüketiciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerlidir:Tasarımcılar ve geliştiriciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerlidir:Power BI Desktop Şunun için geçerli değildir:Pro veya Premium lisansı gerekir APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Not

Akıllı anlatı görselleri hem Power BI Desktop hem de Power BI hizmetinde oluşturulup görüntülenebilir.Smart narrative visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. Bu makaledeki adımlar ve gösterimler Power BI Desktop’tan alınmıştır.The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

1. Bölüm'de alan adlarının yanında bulunan onay kutularını seçerek temel görselleştirmeler oluşturdunuz.In Part 1, you created a basic visualization by selecting checkboxes next to field names. 2. Bölüm'de sürükle bırak işlevini nasıl kullanacağınızı ve her türlü görselleştirmeyi oluşturmak ve değiştirmek için Alanlar ve Görsel Öğeler bölmelerini tam olarak nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.In Part 2, you'll learn how to use drag-and-drop and make full use of the Fields and Visualizations panes to create and modify visualizations.

Yeni görselleştirme oluşturmaCreate a new visualization

Bu öğreticide Perakende Analizi veri kümesini derinlemesine inceleyeceğiz ve birkaç temel görselleştirme oluşturacağız.In this tutorial, we'll dig into our Retail Analysis dataset and create a few key visualizations.

ÖnkoşullarPrerequisites

Bu öğreticide Perakende analizi örneği PBIX dosyası kullanılmıştır.This tutorial uses the Retail analysis sample PBIX file.

 1. Power BI Desktop menü çubuğunun sol üst kısmından Dosya > ’ı seçinFrom the upper left section of the Power BI Desktop menu bar, select File > Open

 2. Perakende Analizi örneği PBIX dosyasının kopyasını bulunFind your copy of the Retail Analysis sample PBIX file

 3. Perakende Analizi örneği PBIX dosyasını rapor görünümünde Rapor görünümü simgesinin ekran görüntüsü. açın.Open the Retail Analysis sample PBIX file in report view Screenshot of the report view icon..

 4. SeçSelect Sarı sekmenin ekran görüntüsü. yeni bir sayfa ekleyin.to add a new page.

Rapora görselleştirme eklemeAdd visualizations to the report

Alanlar bölmesindeki alanlardan birini seçerek bir görselleştirme oluşturun.Create a visualization by selecting a field from the Fields pane. Oluşturulan görselleştirme türü, seçilen alanın türüne bağlıdır.The type of visualization created will depend on the type of field selected. Power BI, sonuçları göstermek için kullanılacak görselleştirmeyi belirlemek için veri türünü kullanır.Power BI uses the data type to determine which visualization to use to display the results. Görselleştirmeler bölmesinden farklı bir simge seçerek kullanılan görselleştirmeyi değiştirebilirsiniz.You can change the visualization used by selecting a different icon from the Visualizations pane. Tüm görselleştirmelerin verilerinizi göstermeyeceğini aklınızda bulundurun.Keep in mind that not all visualizations can display your data. Örneğin, coğrafi veriler bir huni grafiği veya çizgi grafik kullanılarak iyi görüntülenmez.For example, geographic data will not display well using a funnel chart or line chart.

Bu yılın satışlarıyla geçen yılın satışlarının karşılaştırılmasının incelendiği bir alan grafiği ekleyinAdd an area chart that looks at this year's sales compared to last year

 1. Sales tablosundan, This Year Sales > Değer ve Last Year Sales öğelerini seçin.From the Sales table, select This Year Sales > Value and Last Year Sales. Power BI, bir sütun grafik oluşturur.Power BI creates a column chart. Bu grafik ilginizi çektiği için daha derinlemesine incelemek istiyorsunuz.This chart is interesting, and you want to dig deeper. Aylara göre satışların görünümü nasıl?What do the sales look like by month?

  Sütun grafiğini gösteren ekran görüntüsü

 2. Time tablosundan FiscalMonth öğesini Eksen alanına sürükleyin.From the Time table, drag FiscalMonth into the Axis area.
  Eksen olarak FiscalMonth ile sütun grafiğini gösteren ekran görüntüsüScreenshot showing column chart with FiscalMonth as axis

 3. Görselleştirmeyi değiştirerek bir alan grafiğine dönüştürün.Change the visualization to an area chart. Aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok görselleştirme türü bulunur. Hangi türü kullanacağınıza karar vermek için her birinin açıklamasına, en iyi uygulama ipuçlarına ve öğreticilere başvurabilirsiniz.There are many visualization types to choose from - see descriptions of each, tips for best practices, and tutorials for help with deciding which type to use. Görselleştirmeler bölmesinden alan grafiği simgesini Görselleştirmeler bölmesindeki Alan grafiği simgesi seçin.From the Visualizations pane, select the area chart icon Area chart icon from Visualizations pane.

 4. Diğer eylemler’i (...) ve Sıralama ölçütü > FiscalMonth öğesini seçerek görselleştirmeyi sıralayın.Sort the visualization by selecting More actions (...) and choosing Sort by > FiscalMonth.

 5. Görselleştirmeyi seçerek ve ana hat dairelerinden birini yakalayıp sürükleyerek görselleştirmeyi yeniden boyutlandırın.Resize the visualization by selecting the visualization, grabbing one of the outline circles and dragging. Kaydırma çubuğunu ortadan kaldırmak için yeterince geniş ve bir başka görselleştirme eklememiz için alan bırakacak kadar da küçük olmasını sağlayın.Make it wide enough to eliminate the scrollbar and small enough to give us enough room to add another visualization.

  alan grafiği görselinin ekran görüntüsü

 6. Raporu kaydedin.Save the report.

Konuma göre satışları gösteren bir harita görselleştirmesi ekleyin.Add a map visualization that looks at sales by location

 1. Store tablosundan Territory öğesini seçin.From the Store table, select Territory. Total Stores öğesini Boyut alanına sürükleyin.Drag Total Stores into the Size area. Power BI, Territory'nin bir konum olduğunu algılayarak bir harita görselleştirmesi oluşturur.Power BI recognizes that Territory is a location, and creates a map visualization.
  Alan grafiğiArea chart

 2. Bir açıklama ekleyin.Add a legend. Verileri mağaza adına göre görmek için Mağaza > Zincir öğesini Gösterge alanına sürükleyin.To see the data by store name, drag Store > Chain into the Legend area.
  alanlar listesindeki Zincirden Gösterge demetindeki Zincire işaret eden oka sahip rapor tuvalireport canvas with arrow from Chain in fields list to Chain in Legend bucket

Not

Raporunuzu bir Power BI iş arkadaşınızla paylaşmak için her ikinizin de bireysel Power BI Pro lisanslarınızın olması veya raporun Premium kapasitede depolanması gerekir.Sharing your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity. Bkz. Raporları paylaşma.See sharing reports.

Sonraki adımlarNext steps