Power BI'daki görselleştirme türleriVisualization types in Power BI

Power BI görselleştirmeleriPower BI visualizations

Yeni görselleştirmeler ekleyeceğiz, takipte kalın!We'll be adding new visualizations, stay tuned!

İndirip pano ve raporlarınızda kullanabileceğiniz Power BI görsellerinin bulunduğu Microsoft AppSource’a göz atın. Buradaki listeye sürekli olarak yeni özel görseller eklenmektedir.And check out the Microsoft AppSource , where you'll find a growing list of Power BI visuals you can download and use in your own dashboards and reports. Yaratıcılığınızı konuşturmak mı istiyorsunuz?Feeling creative? Kendi görsellerinizi oluşturmayı ve topluluk sitesine eklemeyi öğrenin.Learn how to create and add your own visuals to this community site.

Power BI'da kullanılabilen görselleştirmelerin listesiList of visualizations available in Power BI

Tüm bu görselleştirmeler Power BI raporlarına eklenebilir, Soru-Cevap'ta belirtilebilir ve panolara sabitlenebilir.All of these visualizations can be added to Power BI reports, specified in Q&A, and pinned to dashboards.

Alan grafikleri: Basit (Katmanlı) ve YığılmışArea charts: Basic (Layered) and Stacked

alan grafikleri

İpucu

Basit Alan grafiği için çizgi grafik temel alınır ve eksen ile çizgi arasındaki alan doldurulmuştur.The Basic Area chart is based on the line chart with the area between the axis and line filled in.

Daha fazla bilgi için bkz. Temel Alan grafiği.For more information, see Basic Area chart.

Çubuk grafikler ve sütun grafikleriBar and column charts

çubuk grafik

sütun grafik

İpucu

Belirli bir değere farklı kategorilerde bakmak için standart olarak çubuk grafikler kullanılır.Bar charts are the standard for looking at a specific value across different categories.

Kartlar: Çok satırlıCards: Multi row

çok satırlı kart

Kartlar: Tek sayıCards: Single number

sayı kartı

Daha fazla bilgi için bkz. Kart (büyük sayı kutucuğu) oluşturma.For more information, see Create a Card (big number tile).

Birleşik haritalarCombo charts

birleşik haritalar

İpucu

Birleşik haritada sütun grafikleri ile çizgi grafikler birleştirilir.A Combo chart combines a column chart and a line chart. Çizgi ve Yığılmış Sütun Grafiği ile Çizgi ve Kümelenmiş Sütun Grafiği arasından seçim yapın.Choose from Line and Stacked Column and Line and Clustered Column.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'daki birleşik grafikler.For more information, see Combo charts in Power BI.

Halka grafiklerDoughnut charts

halka grafik

İpucu

Halka grafikler, Pasta grafiklerine benzerdir.Doughnut charts are similar to Pie charts. Parçaların bütünle ilişkisini gösterir.They show the relationship of parts to a whole.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'daki halka grafikler.For more information, see Doughnut charts in Power BI.

Huni grafiklerFunnel charts

huni grafik

İpucu

Huniler, aşamalardan oluşan bir işlemin görselleştirilmesine yardımcı olur ve öğe akışı bir aşamadan diğerine sıralı olarak yapılır.Funnels help visualize a process that has stages and items flow sequentially from one stage to the next. Aşamalar arasında sıralı bir akış olan durumlarda (müşteri adaylarıyla başlayıp satışı tamamlama ile sona eren bir satış işlemi gibi) huni kullanın.Use a funnel when there is a sequential flow between stages, such as a sales process that starts with leads and ends with purchase fulfillment.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'daki huni grafikler.For more information, see Funnel Charts in Power BI.

Ölçek grafikleriGauge charts

radyal ölçer grafiği

İpucu

Bir hedef bağlamında geçerli durumu görüntüler.Displays current status in the context of a goal.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'daki ölçer grafikler.For more information, see Gauge Charts in Power BI.

Ana etmenler grafiğiKey influencers chart

ana etmen

Ana etmenler grafiği, seçili bir sonuç veya değere en çok katkıda bulunanları gösterir.A key influencer chart displays the major contributors to a selected result or value.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'daki ana etmen grafikleriFor more information, see Key influencer charts in Power BI

KPI'lerKPIs

KPI grafiği

İpucu

Ölçülebilir bir hedef doğrultusunda ilerleme durumunu görüntüler.Displays progress toward a measurable goal.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'daki KPI’lar.For more information, see KPIs in Power BI.

Çizgi grafiklerLine charts

çizgi grafik

İpucu

Değerler dizisinin tümünün, genellikle zaman içindeki genel şeklini vurgular.Emphasize the overall shape of an entire series of values, usually over time.

Haritalar: Temel haritalarMaps: Basic maps

Temel harita

İpucu

Hem kategorik hem de nicel bilgileri uzamsal konumlar ile ilişkilendirmek için kullanılır.Used to associate both categorical and quantitative information with spatial locations.

Daha fazla bilgi için bkz. Harita görselleri için ipuçları ve püf noktaları.For more information, see Tips and tricks for map visuals.

Haritalar: ArcGIS haritalarıMaps: ArcGIS maps

ArcGIS haritası

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'daki ArcGIS’lar.For more information, see ArcGIS maps in Power BI.

Haritalar: Kartogramlar (Koroplet)Maps: Filled maps (Choropleth)

kartogram

İpucu

Renk ne kadar yoğunsa değer de o kadar büyüktür.The more intense the color, the larger the value.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'daki Doldurulmuş Haritalar.For more information, see Filled Maps in Power BI.

Haritalar: Şekil haritalarıMaps: Shape maps

Texas’ın şekil haritası

İpucu

Bölgeleri renge göre karşılaştırır.Compares regions by color.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'daki Şekil Haritaları.For more information, see Shape Maps in Power BI.

MatrisMatrix

Matris görselinin ekran görüntüsü

İpucu

Tablo iki boyutu destekler ancak matris, çok boyutlu verileri daha anlamlı bir şekilde görüntülemeyi kolaylaştırır ve basamaklı düzeni destekler.A table supports two dimensions, but a matrix makes it easier to display data meaningfully across multiple dimensions -- it supports a stepped layout. Matris verileri otomatik olarak toplar ve detaya gitmeye olanak tanır.The matrix automatically aggregates the data and enables drill down.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'daki matris görselleri.For more information, see Matrix visuals in Power BI.

Pasta grafikleriPie charts

pasta grafikleri

İpucu

Pasta grafikleri parçaların bütünle ilişkisini gösterir.Pie charts show the relationship of parts to a whole.

Power Apps görseliPower Apps visual

Power Apps görseli

Rapor tasarımcıları bir Power App oluşturup bunu görsel olarak Power BI raporuna ekleyebilir.Report designers can create a Power App and embed it into a Power BI report as a visual. Tüketiciler Power BI raporunun içinde bu görselle etkileşimli çalışabilir.Consumers can interact with that visual within the Power BI report.

Daha fazla bilgi için bkz. Raporunuza Power Apps görseli ekleme.For more information, see Add a Power Apps visual to your report.

Soru-Cevap görseliQ&A visual

Soru-Cevap görselleri

İpucu

Panolarda Soru-Cevap deneyimine benzer şekilde Soru-Cevap görselleri de doğal dili kullanarak verilerinizle ilgili sorular sormanıza olanak tanır.Similar to the Q&A experience on dashboards, the Q&A visual lets you ask questions about your data using natural language.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI’daki Soru-Cevap görselleri.For more information, see Q&A visuals in Power BI.

R betik görselleriR script visuals

R görselleri

İpucu

R betikleriyle oluşturulan ve genellikle R görselleri olarak adlandırılan görseller, R’ın zengin analizlerini ve görselleştirme gücünü kullanarak tahmin etme özelliği gibi gelişmiş veri şekillendirme özellikleri ve analizler sunabilir. R görselleri Power BI Desktop’ta oluşturularak Power BI hizmetine yayımlanabilir.Visuals created with R scripts, commonly called R visuals , can present advanced data shaping and analytics such as forecasting, using the rich analytics and visualization power of R. R visuals can be created in Power BI Desktop and published to the Power BI service.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI’daki R görselleri.For more information, see R visuals in Power BI.

Şerit grafikRibbon chart

Şerit grafik

İpucu

Şerit grafikleri hangi veri kategorisinin en yüksek derecelendirmeye (en büyük değer) sahip olduğunu gösterir.Ribbon charts show which data category has the highest rank (largest value). Şerit grafikler, sıralama değişimini gösterme konusunda etkili bir araçtır; en yüksek sıra (değer) her bir zaman aralığı için her zaman en üstte görüntülenir.Ribbon charts are effective at showing rank change, with the highest range (value) always displayed on top for each time period.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI’daki şerit grafikleri.For more information, see Ribbon charts in Power BI.

Dağılım ve Kabarcık grafikleriScatter and Bubble charts

kabarcık grafiği

İpucu

2 (dağılım) veya 3 (kabarcık) nicel ölçü arasındaki ilişkileri (ilişki olup olmadığı, hangi sırada olduğu vb.) görüntüler.Display relationships between 2 (scatter) or 3 (bubble) quantitative measures -- whether or not, in which order, etc.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'daki dağılım grafikleri.For more information, see Scatter charts in Power BI.

Yüksek yoğunluklu dağılımScatter-high density

yüksek yoğunluklu dağılım grafikleri

İpucu

Bir görsel üzerindeki çok fazla veri noktası o görseli çıkmaza sokabilir, bu nedenle görselleştirmenin doğruluğunu sağlamak için karmaşık bir örnekleme algoritması kullanılır.Too many data points on a visual can bog it down, so a sophisticated sampling algorithm is used to ensure the accuracy of the visualization.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'daki Yüksek Yoğunluklu Dağılım Grafikleri.For more information, see High Density Scatter charts in Power BI.

DilimleyicilerSlicers

dilimleyici

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'daki dilimleyiciler.For more information, see Slicers in Power BI.

Tek başına resimlerStandalone images

tek başına resim görseli

Daha fazla bilgi için bkz. Panoya resim pencere öğesi ekleme.For more information, see Add an image widget to a dashboard.

TablolarTables

tablo görseli

İpucu

Birçok kategori içeren öğeler arasında nicel karşılaştırmalar yapılacağında kullanışlıdır.Work well with quantitative comparisons among items where there are many categories.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'da tablolarla çalışma.For more information, see Working with tables in Power BI.

Ağaç haritalarıTreemaps

ağaç haritası

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'daki ağaç haritaları.For more information, see Treemaps in Power BI.

İpucu

Değerleri boyut aracılığıyla temsil eden renkli dikdörtgenlerden oluşan grafiklerdir.Are charts of colored rectangles, with size representing value. Bu grafikler hiyerarşik (ana dikdörtgenlerde iç içe geçmiş dikdörtgenler halinde) olabilir.They can be hierarchical, with rectangles nested within the main rectangles.

Şelale grafiklerWaterfall charts

Şelale grafiği

İpucu

Şelale grafikler, değer eklenip çıkarıldığında değişen toplamı gösterir.Waterfall charts show a running total as values are added or subtracted.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'daki şelale grafikleri.For more information, see Waterfall charts in Power BI.

Soru-Cevap özelliğinin hangi görselleştirmeleri kullanacağını belirtmeTell Q&A which visualization to use

Power BI'ın Soru-Cevap özelliğini kullanarak doğal dil sorguları yazarken sorgunuzda görselleştirme türünü belirtebilirsiniz.When typing natural language queries with Power BI Q&A, you can specify the visualization type in your query. Örnek:For example:

" sales by state as a treemap " (ağaç haritası olarak eyalete göre satışlar)" sales by state as a treemap "

Panonuzda Soru-Cevap alanı yoksa bu özellik Power BI yöneticiniz tarafından devre dışı bırakılmış olabilir.If your dashboard doesn't have a Q&A field, it may have been disabled by your Power BI admin.

Belirtilen görselleştirme türünü gösteren Soru-Cevap soru kutusu

Sonraki adımlarNext steps

Power BI raporlarındaki görselleştirmeler Visualizations in Power BI reports
Doğru görsel başvuruları ile ilgili sqlbi.com sayfasıThe right visual reference from sqlbi.com