PowerApps'teki Pasta grafiği denetimiPie chart control in PowerApps

Göreli değerleri karşılaştırmalı olarak gösteren bir denetimdir.A control that shows relative values in comparison to each other.

AçıklamaDescription

En soldaki sütunda etiketler ve soldan ikinci sütunda değerler içeren bir tablodaki göreli verileri göstermek istiyorsanız bir Pasta grafiği denetimi ekleyin.Add a Pie chart control if you want to show relative data from a table that contains labels in the leftmost column and values in the second column from the left.

Temel özelliklerKey properties

Items: bir denetimde görünen verilerin kaynağı (galeri, liste veya grafik gibi).Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

ShowLabels: bir pasta grafiğinin, dilimlerinin her biriyle ilişkili değerleri gösterip göstermediği.ShowLabels – Whether a pie chart shows the value that's associated with each of its wedges.

Ek özelliklerAdditional properties

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color: denetimdeki metnin rengi.Color – The color of text in a control.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Explode: bir pasta grafiğinin dilimleri arasındaki uzaklık.Explode – The distance between wedges in a pie chart.

Font: metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

ItemBorderColor: bir pasta grafiğinin her bir dilimi etrafındaki kenarlığın rengi.ItemBorderColor – The color of the border around each wedge in a pie chart.

ItemBorderThickness: bir pasta grafiğinin her bir dilimi etrafındaki kenarlığın kalınlığı.ItemBorderThickness – The thickness of the border around each wedge in a pie chart.

ItemColorSet: grafikteki her bir veri noktasının rengi.ItemColorSet – The color of each data point in a chart.

LabelPosition: bir pasta grafiğindeki etiketlerin grafik dilimlerine göre konumu.LabelPosition – The location of labels in a pie chart relative to its wedges.

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PressedBorderColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

Size: denetimde görüntülenen metnin yazı tipi boyutu.Size – The font size of the text that appears on a control.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Max( VeriKaynağı, SütunAdı )Max( DataSource, ColumnName )

ÖrnekExample

 1. Düğme denetimi ekleyin ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Revenue2015, {Product:"Europa", Revenue:27000}, {Product:"Ganymede", Revenue:26300}, {Product:"Callisto", Revenue:29200})Collect(Revenue2015, {Product:"Europa", Revenue:27000}, {Product:"Ganymede", Revenue:26300}, {Product:"Callisto", Revenue:29200})

  Denetim eklemeyi ve yapılandırmayı bilmiyor musunuz?Don't know how to add and configure a control?

  Collect işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. F5 tuşuna basın, Düğme denetimine tıklayın veya dokunun ve ardından varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc to return to the default workspace.
 3. Bir Pasta grafiği denetimi ekleyin ve Items özelliğini Revenue2015 olarak ayarlayın.Add a Pie chart control, and set its Items property to Revenue2015.

  Pasta grafiği denetimi, diğer ürünler karşısında her bir ürünün gelir verilerini gösterir.The Pie chart control shows revenue data for each product in relation to the other products.