PowerApps'te Dışarı aktar ve İçeri aktar denetimiExport control and Import control in PowerApps

PowerApps'te verileri bir yerel dosyaya aktarma ve ardından söz konusu verileri başka bir uygulamaya aktarmaya ilişkin denetimler.Controls for exporting data to a local file and then importing that data into another app in PowerApps.

AçıklamaDescription

Aynı verileri kullanan birden fazla uygulama oluşturmak istiyor ancak bu verileri söz konusu uygulamalar dışında paylaşmak istemiyorsanız, verileri Dışarı aktar ve İçeri aktar denetimini kullanarak içeri ve dışarı aktarabilirsiniz.If you want to create more than one app that uses the same data but not share that data outside those apps, you can export it and import it by using an Export control and an Import control. Verileri dışarı aktardığınızda, başka makineye kopyalayabileceğiniz sıkıştırılmış bir dosya oluşturursunuz ancak bu dosyayı PowerApps dışındaki herhangi bir programda okuyamazsınız.When you export data, you create a compressed file that you can copy to another machine, but you can't read it in any program other than PowerApps.

UyarıWarning

Bu işlevin etkinleştirilmesi, uygulamanızın güvenlik açıklarına ve veri sızıntısına karşı savunmasız hale gelmesine neden olabilir.Enabling this functionality in your app may expose it to security vulnerabilities and data leakage. Kullanıcıların, yalnızca tanınmış ve güvenilir dosyaları içeri aktarmaları ve yalnızca gizli olmayan verileri dışarı aktarmaları yönünde bilgilendirilmesi önerilir.It is recommended to advise users to import only recognized and trusted files and only export data that is not confidential or sensitive.

SınırlamalarıLimitations

Dışarı aktarma işlevi web tarayıcılarında desteklenmiyor.The export functionality isn't supported in web browsers.

Temel özelliklerKey properties

Data: yerel dosyaya aktarmak istediğiniz koleksiyonun adı.Data – The name of a collection that you want to export to a local file.

 • Data özelliği, Dışarı aktar denetimi için kullanılabilir ancak İçeri aktar denetimi için kullanılamaz.The Data property is available for an Export control but not an Import control.

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Ek özelliklerAdditional properties

Align: metnin, denetiminin yatay merkezine göre konumu.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color: denetimdeki metnin rengi.Color – The color of text in a control.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının rengi.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Font: metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight : bir denetimdeki metin ağırlığı: Kalın, yarı kalın, Normal, veya açık.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic: denetimdeki metnin italik olup olmadığı.Italic – Whether the text in a control is italic.

Padding: İçeri aktar veya Dışarı aktar düğmesindeki metin ile söz konusu düğmenin kenarları arasındaki uzaklık.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PressedBorderColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft: denetimin sol alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight: denetimin sağ alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft: denetimin sol üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight: denetimin sağ üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Size: denetimde görüntülenen metnin yazı tipi boyutu.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough: denetimde görüntülenen metnin üstü çizili olup olmadığı.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilgili olarak klavye ile gezinme sırası.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Text: denetimde görüntülenen veya kullanıcının denetime yazdığı bir metin.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Underline: denetimde görüntülenen metnin altı çizili olup olmadığı.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign: denetimdeki metnin, denetimin dikey merkezine göre konumu.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

ÖrnekExample

 1. Düğme denetimi ekleyin ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  ClearCollect(Products; {Name:"Europa"; Price:"10.99"}; {Name:"Ganymede"; Price:"12.49"}; {Name:"Callisto"; Price:"11.79"})ClearCollect(Products; {Name:"Europa"; Price:"10.99"}; {Name:"Ganymede"; Price:"12.49"}; {Name:"Callisto"; Price:"11.79"})

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

  ClearCollect işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz?Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 2. F5 tuşuna basın, Düğme denetimine tıklayın veya dokunun ve ardından Esc tuşuna basın.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc.

 3. Bir Dışarı aktar denetimi ekleyin ve Data özelliğini Products olarak ayarlayın.Add an Export control, and set its Data property to Products.

 4. F5 tuşuna basın, Dışarı aktar denetimine tıklayın veya dokunun ve verileri aktarmak istediğiniz dosyanın adını belirtin.Press F5, click or tap the Export control, and then specify the name of the file into which you want to export the data.

 5. Kaydet'e tıklayın veya dokunun ve ardından, varsayılan çalışma alanına geri dönmek için Esc tuşuna basın.Click or tap Save, then press Esc to return to the default workspace.

 6. Yeni veya mevcut bir uygulamaya İçeri aktar denetimi ekleyin, denetimi MyData olarak adlandırın ve denetimin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:In a new or existing app, add an Import control, name it MyData, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(ImportedProducts; MyData.Data)Collect(ImportedProducts; MyData.Data)

 7. F5 tuşuna bastıktan sonra sırasıyla MyData'ya, dışarı aktardığınız dosyaya ve ardından 'a tıklayın veya dokunun.Press F5, click or tap MyData, click or tap the file that you exported, and then click or tap Open.

 8. Esc tuşuna basın, Dosya menüsünde Koleksiyonlar'a tıklayın veya dokunun ve dışarı aktardığınız verilerin geçerli uygulamada bulunduğunu onaylayın.Press Esc, click or tap Collections on the File menu, and confirm that the current app has the data that you exported.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Dışarı Aktarma ve İçeri Aktarma yalnızca özelleştirilmiş bir düğme olduğu için Düğme ile aynı yönergeler geçerlidir.The same guidelines for Button apply because Export and Import are just specialized buttons.