Power Apps’teki Liste Kutusu denetimiList Box control in Power Apps

Kullanıcının bir veya birden çok öğe seçebileceği bir liste.A list in which the user can select one or multiple items.

AçıklamaDescription

Liste kutusu denetimi ( Açılan menü denetiminin aksine) her zaman, kullanılabilen tüm seçenekleri gösterir. Bu denetimde kullanıcı ( Radyo denetiminin aksine) aynı anda birden fazla öğe seçebilir.A List Box control always shows all available choices (unlike a Drop down control) and in which the user can choose more than one item at a time (unlike a Radio control).

Temel özelliklerKey properties

Default : denetimin, kullanıcı tarafından değiştirilmeden önceki başlangıç değeri.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items : bir denetimde görünen verilerin kaynağı (galeri, liste veya grafik gibi).Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Seçili – Seçili öğeyi temsil eden veri kaydı.Selected – The data record that represents the selected item. Yalnızca bir tane varsayılan olarak seçili öğeniz bulunabilir.You can only have one default selected item. Birden fazla seçili öğeye ihtiyacınız varsa lütfen Birleşik Giriş Kutusu denetimini kullanın.If you need multiple selected items please use the Combo Box control.

Bir galeri, liste veya grafik eklediğinizde özellik listesinde varsayılan olarak Items özelliği görünür. Bu sayede, yeni denetimde gösterilecek verileri kolayca belirleyebilirsiniz.When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. Örneğin, bir galerinin Items özelliğini Salesforce'taki Account tablosu, Excel'de oluşturduğunuz ve buluta yüklediğiniz Inventory adlı bir tablo veya ConferenceSpeakers adlı bir SharePoint listesi olarak ayarlayabilirsiniz.For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

Ek özelliklerAdditional properties

AccessibleLabel – Ekran okuyucular için etiket.AccessibleLabel – Label for screen readers.

BorderColor : bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle : Solid, Dashed, Dotted veya None değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness : bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color : denetimdeki metnin rengi.Color – The color of text in a control.

DisplayMode : denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor : DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor : DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill : DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill : denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının rengi.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Font : metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight : denetimdeki metnin genişliği: Kalın, Yarı kalın, Normal veya Daha ince.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height : denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor : kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor : kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill : kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic : denetimdeki metnin italik olup olmadığı.Italic – Whether the text in a control is italic.

ItemPaddingLeft: bir liste kutusundaki metin ile sol kenarı arasındaki uzaklık.ItemPaddingLeft – The distance between text in a listbox and its left edge.

LineHeight : metnin çizgileri veya bir listedeki öğeler arasındaki uzaklık.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnChange : kullanıcının bir denetimin değerini değiştirmesinin ardından (örneğin, bir kaydırıcıyı ayarlayarak) uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect : kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom : denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft : denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight : denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop : denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor : kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor : kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill : kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset : denetimin, varsayılan değerine dönüp dönmediği.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Seçili – Seçili öğeyi temsil eden veri kaydı.Selected – The data record that represents the selected item. Yalnızca bir tane varsayılan olarak seçili öğeniz bulunabilir.You can only have one default selected item. Birden fazla seçili öğeye ihtiyacınız varsa lütfen Birleşik Giriş Kutusu denetimini kullanın.If you need multiple selected items please use the Combo Box control.

Selectedilıtems - salt okunurdur.SelectedItems - Read-only. Çoklu seçim listesi için seçili öğelerin DataTable 'ı temsil eder.Represents a datatable of selected items for a multiselect listbox.

Selecteditemstext - salt okunurdur.SelectedItemsText - Read-only. Çoklu seçim listesi için seçili öğe metninin bir DataTable 'ı temsil eder.Represents a datatable of selected items text for a multiselect listbox.

SelectedText (Kullanım dışı) : Seçili öğeyi temsil eden dize değeri.SelectedText (Deprecated) – A string value that represents the selected item.

SelectionColor : listedeki seçili öğenin veya öğelerin metin rengi ya da bir kalem denetimindeki seçim aracının rengi.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill : listedeki seçili öğenin veya öğelerin arka plan rengi ya da bir kalem denetiminin seçilen alanı.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.

SelectMultiple: kullanıcının, bir liste kutusunda birden fazla öğe seçip seçemediği.SelectMultiple – Whether a user can select more than one item in a listbox.

Size : denetimde görüntülenen metnin yazı tipi boyutu.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough : denetimde görüntülenen metnin üstü çizili olup olmadığı.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilgili olarak klavye ile gezinme sırası.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Tooltip : kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline : denetimde görüntülenen metnin altı çizili olup olmadığı.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible : denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width : denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X : denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y : denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Distinct( VeriKaynağı; SütunAdı )Distinct( DataSource; ColumnName )

ÖrnekExample

 1. Bir Liste kutusu denetimi ekleyin, CategoryList olarak adlandırın ve Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a List box control, name it CategoryList, and set its Items property to this formula:
  ["Carpet";"Hardwood";"Tile"]["Carpet";"Hardwood";"Tile"]

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Liste kutusundaki zemin kaplama ürünü kategorileri

 2. Üç Açılan menü denetimi ekleyin, bunları CategoryList'in altına taşıyıp CarpetList, HardwoodList ve TileList olarak adlandırın.Add three Drop down controls, move them under CategoryList, and name them CarpetList, HardwoodList, and TileList.

 3. Her bir Açılan menü denetiminin Items özelliğini şu değerlerden biri olarak ayarlayın:Set the Items property of each Drop down control to one of these values:

  • CarpetList: ["Caserta Stone Beige";"Ageless Beauty Clay"; "Lush II Tundra"]CarpetList: ["Caserta Stone Beige";"Ageless Beauty Clay"; "Lush II Tundra"]

  • HardwoodList: ["Golden Teak";"Natural Hickory"; "Victoria Mahogany"]HardwoodList: ["Golden Teak";"Natural Hickory"; "Victoria Mahogany"]

  • TileList: ["Honey Onyx Marble";"Indian Autumn Slate"; "Panaria Vitality Ceramic"]TileList: ["Honey Onyx Marble";"Indian Autumn Slate"; "Panaria Vitality Ceramic"]

   Açılan listelerdeki zemin kaplama ürünü adları

 4. Her bir Açılan menü denetiminin Visible özelliğini şu değerlerden biri olarak ayarlayın:Set the Visible property of each Drop down control to one of these values:

  • CarpetList: If("Carpet" in CategoryList.SelectedItems.Value; true)CarpetList: If("Carpet" in CategoryList.SelectedItems.Value; true)

  • HardwoodList: If("Hardwood" in CategoryList.SelectedItems.Value; true)HardwoodList: If("Hardwood" in CategoryList.SelectedItems.Value; true)

  • TileList: If("Tile" in CategoryList.SelectedItems.Value; true)TileList: If("Tile" in CategoryList.SelectedItems.Value; true)

   If işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Want more information about the If function or other functions?

 5. F5 tuşuna basın ve ardından CategoryList'te bir veya birden fazla öğe seçin.Press F5, and then choose one or more items in CategoryList.

  Seçiminize veya seçimlerinize göre uygun Açılan menü denetimi veya denetimleri görünür.The appropriate Drop down control or controls appear based on your choice or choices.

  Açılan listelerdeki zemin kaplama ürünü adları

 6. (isteğe bağlı) Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.(optional) Press Esc to return to the default workspace.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Renk karşıtlığıColor contrast

Şunlar arasında yeterli bir renk karşıtlığı olmalıdır:There must be adequate color contrast between:

Bu, standart renk karşıtlığı gereksinimlerine ek niteliğindedir.This is in addition to the standard color contrast requirements.

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

Klavye desteğiKeyboard support

 • Klavye kullanıcılarının gidebilmesi için TabIndex sıfır veya daha büyük olmalıdır.TabIndex must be zero or greater so that keyboard users can navigate to it.

 • Odak göstergeleri açıkça görünür olmalıdır.Focus indicators must be clearly visible. Bunu sağlamak için FocusedBorderColor ve FocusedBorderThickness kullanın.Use FocusedBorderColor and FocusedBorderThickness to achieve this.

  Not

  Sekme tuşu Liste kutusuna gider veya liste kutusundan çıkar.The tab key navigates to or away from the List box. Ok tuşları Liste kutusunun içeriğine gider.Arrow keys navigate the contents of the List box.