PowerApps'teki Radyo denetimiRadio control in PowerApps

Birden fazla seçenek gösteren ve kullanıcıların bir kerede tek bir seçenek belirtebildiği giriş denetimi.An input control that shows multiple options, of which users can select only one at a time.

AçıklamaDescription

Radyo denetimi standart bir HTML giriş denetimidir ve yalnızca karşılıklı olarak birbirini dışlayan birkaç özel seçenekle kullanıldığında en iyi sonucu verir.A Radio control, a standard HTML input control, is best used with only a few, mutually exclusive options.

Denetim yatay veya dikey düzende olabilir.The control can have a horizontal or vertical layout.

Temel özelliklerKey properties

Default – Denetimin, kullanıcı değiştirmeden önceki değeri.Default – The value of a control before the user changes it.

Items: bir denetimde görünen verilerin kaynağı (galeri, liste veya grafik gibi).Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Layout – Seçeneklerin yatay veya dikey yerleştirilmesi.Layout – Whether the options are laid out vertically or horizontally.

Value: bir giriş denetiminin değeri.Value – The value of an input control.

Seçili – seçilen öğeyi temsil eden veri kaydı.Selected – The data record that represents the selected item.

Tüm özelliklerAll properties

Align: metnin, denetiminin yatay merkezine göre konumu.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color: denetimdeki metnin rengi.Color – The color of text in a control.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının rengi.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Font: metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight : bir denetimdeki metin ağırlığı: Kalın, yarı kalın, Normal, veya açık.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic: denetimdeki metnin italik olup olmadığı.Italic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight: metnin çizgileri veya bir listedeki öğeler arasındaki uzaklık.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnChange: kullanıcının bir denetimin değerini değiştirmesinin ardından (örneğin, bir kaydırıcıyı ayarlayarak) uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom: denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadioBackgroundFill: radyo düğmesi denetimindeki dairelerin arka plan rengi.RadioBackgroundFill – The background color of the circles in a radio-button control.

RadioBorderColor: radyo düğmesi denetimindeki her seçeneğe ilişkin dairenin rengi.RadioBorderColor – The color of the circle for each option in a radio-button control.

RadioSelectionFill: radyo düğmesi denetiminde belirlenmiş olan seçeneğe ilişkin dairede görünen renk.RadioSelectionFill – The color that appears inside the circle of the selected option in a radio-button control.

RadioSize: bir radyo düğmesi denetimindeki dairelerin çapı.RadioSize – The diameter of the circles in a radio-button control.

Reset: denetimin, varsayılan değerine dönüp dönmediği.Reset – Whether a control reverts to its default value.

(Kullanım dışı) metin – bir dize seçili öğeyi gösteren bir değer.SelectedText (Deprecated) – A string value that represents the selected item.

Size: denetimde görüntülenen metnin yazı tipi boyutu.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough: denetimde görüntülenen metnin üstü çizili olup olmadığı.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilişkili olarak klavye ile gezinme sırası.TabIndex – Keyboard-navigation order in relation to other controls.

Tooltip: kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline: denetimde görüntülenen metnin altı çizili olup olmadığı.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Distinct( VeriKaynağı; SütunAdı )Distinct( DataSource; ColumnName )

ÖrnekExample

 1. Bir Radyo denetimi ekleyin, Pricing olarak adlandırın ve Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Radio control, name it Pricing, and set its Items property to this formula:

  ["Standard"; "Premium"]["Standard"; "Premium"]

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Bir Etiket denetimi ekleyin, Radyo denetiminin altına taşıyın ve Label denetiminin Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Label control, move it below the Radio control, and set the Text property of the Label control to this formula:

  If("Premium" in Pricing.Selected.Value; "$200 per day"; "$150 per day")If("Premium" in Pricing.Selected.Value; "$200 per day"; "$150 per day")

  If işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Want more information about the If function or other functions?

 3. Alt tuşuna basılı tutarak Radyo denetimindeki seçeneklerden birini belirtin.While holding down the Alt key, select either option in the Radio control.

  Etiket denetimi, seçiminiz için uygun metni gösterir.The Label control shows the appropriate text for your choice.

 4. (isteğe bağlı) Alt tuşuna basılı tutarak, uygun metnin göründüğünü onaylamak için diğer seçeneği belirtin.(optional) While holding down the Alt key, select the other option to confirm that the appropriate text appears.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Renk karşıtlığıColor contrast

Standart renk karşıtlığı gereksinimlerinin yanı sıra şu değerler arasında yeterli renk karşıtlığı olduğundan da emin olun:In addition to the standard color contrast requirements, ensure adequate color contrast between:

 • RadioSelectionFill ve RadioBackgroundFillRadioSelectionFill and RadioBackgroundFill
 • RadioBackgroundFill ve FillRadioBackgroundFill and Fill

Ekran okuyucu desteğiScreen-reader support

 • Her seçenek için bir Value bulunduğundan emin olun.Ensure that every option has a Value.
 • Üst bilgi olarak görev yapmak üzere Radyo denetiminden hemen önce bir Etiket eklemeyi düşünün.Consider adding a Label immediately before the Radio control to serve as the heading.

Klavye desteğiKeyboard support