Arama alanları kullanarak SharePoint listelerini bağlamaHow to link SharePoint lists using lookup fields

Bu öğreticide arama alanları ile iki SharePoint listesini bağlama işlemi gösterilmektedir.This tutorial shows how you can connect two SharePoint lists with lookup fields.

Genel BakışOverview

SharePoint iki tür arama alanı sağlar:SharePoint provides two types of lookup fields:

 • Arama: Başka bir liste ile bağlantı oluşturur. Örneğin, Siparişler listesindeki bir arama alanı, Müşteriler listesindeki müşterilerle bağlantı oluşturulmasını sağlayabilir;Lookup: links to another list: for example an Orders list may have a lookup field that links to customers in a Customer list;
 • Seçim: Bu alana tıkladığınızda veya dokunduğunuzda seçim yapmanız için küçük bir öğe menüsü görüntülenir.Choice: clicking or tapping the field displays a small menu of items that you choose from.

Bu öğreticide, bu tür arama alanlarının kullanıldığı bir uygulama oluşturacaksınız.In this tutorial, you build an app that uses these kinds of lookup fields.

Arama alanları ne için kullanılır?What do you use lookup fields for?

Bir kuruluştaki veriler büyük ve karmaşıktır.Data in an enterprise is large and complex. Bir SharePoint listesindeki veriler genellikle başka bir listedeki verilerle ilişkilidir.Data in one SharePoint list often relates to data in another list. Arama alanları bu tür iş verilerinin bir araya getirilmesi için kullanılan birincil yöntemdir.Lookup fields are the primary way such business data comes together.

Örneğin, hangi müşterinin sipariş oluşturduğunu göstermek için Müşteriler listesine bağlanan bir arama alanının bulunduğu Siparişler listeniz olabilir.For example, you might have an Orders list which has a lookup field that links to a Customers list, to show which customer placed the order. Siparişler listesindeki arama alanı, Müşteriler listesinden başka veriler de alabilmenizi sağlar.The lookup field in the Orders list lets you get other data from the Customers list as well. Ayrıca bir arama alanını kullanarak Siparişler listesini bir Ürün listesine bağlayabilir ve sipariş edilen ürünle ilgili ihtiyaç duyduğunuz bilgileri de (ürün resimleri, özellikler, üretici ayrıntıları vb.) alabilirsiniz.You might also use a lookup field to connect the Orders list to a Product list, and bring in information you need about the product ordered, such as product pictures, specifications, manufacturer details, etc.

Seçim alanları ne için kullanılır?What are Choice fields used for?

Seçim alanları çok kısa listeler için kullanılır ancak ayrı bir liste oluşturmak liste değerlerini yerine küçük bir menüye ekleyebilirsiniz. Bu menü, Seçim alanına tıkladığınızda veya dokunduğunuzda görüntülenir; ardından, değerler arasından seçim yapabilirsiniz.Choice fields are used for very short lists, but instead of actually creating a separate list, you include the list values in a small menu, which appears when you click or tap on the Choice field, and you select one of the values.

Müşteri Durum Kodu, Ürün Kullanılabilirliği, Eyalet Kodları gibi veriler (nispeten kısa olan herhangi bir sabit liste) örnek olarak gösterilebilir.Examples include data like Customer Status Code, Product Availability, State Codes; basically any fixed list that is relatively short. Bu verileri ayrı listeler olarak uygulayıp bir Arama alanını kullanarak bunlarla bağlantı oluşturabilirsiniz ancak Seçim alanları olarak uygulamak çok daha kolay ve hızlıdır.This data could in fact be implemented as separate lists, and then you would use a Lookup field to link to them, but it is usually easier and quicker to implement them as Choice fields.

SharePoint'te listeleri oluşturmaCreate the lists in SharePoint

Bu öğreticide, Assets ve RepairShop adlı iki SharePoint özel listesini birbirine bağlayacaksınız.In this tutorial, you link two SharePoint custom lists together, Assets and RepairShop. Assets listesi bir ekipteki donanım ekipmanını izlemek için kullanılmaktadır.The Assets list is used to track hardware equipment in a team. Donanımlar zaman zaman bozulduğundan bunları onarabilecek servis yerlerini izlemek üzere RepairShop listesini kullanıyoruz.Since hardware gets broken from time to time, we use the RepairShop list to track the local shops which can fix it.

Bu örnekte kullanılan arama alanlarıThe lookup fields used in this example

RepairShop listesi, servis yerini belirlemek için ContactEmail alanını kullanmaktadır.The RepairShop list uses the ContactEmail field to identify the shop. Assets listesindeki her satırın gösterebileceği bir giriş bulunması için öncelikle bu liste tanımlanır.This list is defined first so that each row in the Assets list has something to point to.

Assets listesinde iki arama alanı bulunur:The Assets list has two lookup fields:

 • RepairShop listesindeki girişleri göstermek üzere e-posta adreslerini kullanan Arama türünde RepairShop adlı alan ileone called RepairShop, of type Lookup, which uses email addresses to point to entries in the RepairShop list;
 • söz konusu varlığın olası donanım türünü listeleyen Seçim türünde AssetType adlı alan.one called AssetType, of type Choice, which lists the kinds of hardware that this asset might be.

İzlemeniz gereken bilgilere bağlı olarak ek alanlar tanımlamak isteyebilirsiniz.You most likely would define additional fields, depending on the information you need to track.

RepairShop listesini tanımlama ve veri eklemeDefine the RepairShop list and add data

Assets listesine veri eklediğinizde Assets.RepairShop arama alanında RepairShop girişlerini seçebilmeniz için öncelikle RepairShop listesini tanımlarsınız.You do this first, so that when you add data to the Assets list, RepairShop entries are available for you to choose from the Assets.RepairShop lookup field.

 1. SharePoint sitenizde yeni bir RepairShop listesi oluşturun.On your SharePoint site, create a new RepairShop list.

 2. Tek satırlı metin türünde bir ContactEmail alanı ekleyin.Add a ContactEmail field of type Single line of text.

 3. İhtiyaç duyduğunuz diğer tüm alanları ekleyin.Add any other fields you need.
 4. Listeye örnek veriler (farklı ContactEmail değerlerine sahip en az 3 satır) girmek için + Yeni seçeneğine tıklayın veya dokunun.Click or tap + New to enter sample data into the list, at least 3 rows with different ContactEmail values. Bir varlığın onarılması gerektiğinde bunlar arasından seçim yapın.When an asset needs to be repaired, you choose one of these.

Assets listesini tanımlamaDefine the Assets list

 1. SharePoint sitenizde yeni bir Assets listesi oluşturun.On your SharePoint site, create a new Assets list.
 2. Artı işaretine tıklayın veya dokunun ve Daha fazla seçeneğini belirleyin.Click or tap the plus sign and choose More.

 3. Seçim türünde bir AssetType alanı ekleyin ve Her seçeneği ayrı bir satıra yazın metin kutusuna, seçim menüsünde görünmesini istediğiniz değerleri yazın.Add an AssetType field of type Choice, and in the Type each choice on a separate line text box, fill in the values you want to appear in the choice menu. Ardından Tamam'a tıklayın veya dokunun.Then click or tap OK.
 4. 2. adımda yaptığınız gibi başka bir alan eklemeye başlayın: Artı işaretine tıklayın veya dokunun ve Daha fazla seçeneğini belirleyin.Start to add another field, just like in step 2: click or tap the plus sign and choose More.
 5. Arama türünde bir RepairShop alanı ekleyin, Bilgilerin yeri metin kutusunda RepairShop'u, Bu sütunda metin kutusunda ise ContactEmail'i seçin.Add a RepairShop field of type Lookup, choose RepairShop from the Get information from text box, and choose ContactEmail from the In this column text box. Ardından Tamam'a tıklayın veya dokunun.Then click or tap OK.
 6. İstediğiniz kadar ek alan ekleyin.Add any additional fields you want.

Assets listesinden bir uygulama oluşturmaCreate an app from the Assets list

Assets listesinden beri eklemek için bu uygulamayı kullanın.You use this app to add data to the Assets list.

 1. PowerApps Studio'yu açın.Open PowerApps Studio. PowerApps'i kullanmaya yeni başladıysanız kuruluşunuzun sağladığı e-posta adresini kullanarak ücretsiz kaydolun ve Windows mağazasından PowerApps Studio'yu indirmeye ilişkin yönergeleri uygulayın.If you are new to PowerApps, sign up for free using your organizational email address and follow the instructions to download PowerApps Studio from the Windows store.
 2. Dosya menüsünde (sol kenarda) Yeni'ye ve ardından SharePoint'e tıklayın veya dokunun.In the File menu (along the left edge), click or tap New, and then click or tap SharePoint.

 1. Son kullanılan siteler listesinden SharePoint sitenizi seçin veya sitenizin URL'sini doğrudan metin kutusuna girin.Choose your SharePoint site from the Recent sites list or enter your site's url directly into the text box. GİT'e tıklayın veya dokunun.Click or tap GO.

 1. SharePoint sitenizden ana listeyi seçin. Bu örnekte ana liste Assets listesidir.Choose the main list from your SharePoint site, in this example, Assets. Sağ alt köşedeki Bağlan'a tıklayın veya dokunun.Click or tap the Connect button in the lower-right corner.

Assets listesine veri eklemeAdd data to the Assets list

Artık uygulamayı çalıştırabilir ve arama alanlarına ilişkin ayrıntı görüntüleme ekranının nasıl göründüğüne göz atabilirsiniz.Now you can run the app and see how the view details screen looks for the lookup fields.

 1. F5 tuşuna basın veya Önizleme ( ) düğmesini seçin.Press F5 or select Preview ( ).
 2. Giriş eklemek için sağ üst köşedeki + sembolüne tıklayın veya dokunun.Click or tap the + symbol in the upper right corner to add an entry.
 3. Bu varlık için bir Başlık girin.Enter a Title for this asset.
 4. AssetType açılan okuna tıklayın veya dokunun.Click or tap the AssetType dropdown arrow. Bu alanı oluştururken girdiğiniz değerler görüntülenir.The values displayed are those you entered when you created this field. Girişlerden birini seçin.Choose one of the entries.

 5. RepairShop açılan okuna tıklayın veya dokunun.Click or tap the RepairShop dropdown arrow. Girişlerden birini seçin.Choose one of the entries.

 6. Sağ üst köşede, yeni girişi kaydetmek için onay işaretine tıklayın veya dokunun.In the upper-right corner, click or tap the check mark to save the new entry.
 7. (isteğe bağlı) Listeye dilediğiniz kadar öğe eklemek için bu yordamı yineleyin.(optional) Repeat this procedure to add as many items to the list as you want.
 8. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.Press Esc to return to the default workspace.

Daha fazla bilgi içinFor more information