Bir PowerApps galerisinde verileri gösterme, sıralama ve filtrelemeShow, sort, and filter data in a PowerApps gallery

Farklı ürünler ile ilgili görüntüleri ve metinleri göstermenin yanı sıra ilgili bilgileri sıralamak ve filtrelemek için bir galeri oluşturun.Create a gallery to show images and text about several products, and sort and filter that information.

PowerApps'te, tıpkı bir katalogda gördükleriniz gibi birçok ilgili öğe göstermek için galerileri kullanabilirsiniz.In PowerApps, you can use a gallery to show several related items, just as you see in a catalog. Galeriler; ürünler ile ilgili ad ve fiyat gibi bilgileri göstermek için mükemmeldir.Galleries are great for showing information about products, such as names and prices. Bu konu başlığı altında, bir galeri oluşturup Excel'dekilere benzer işlevler kullanarak bilgileri sıralayacak ve filtreleyeceğiz.In this topic, we create a gallery and sort and filter the information using Excel-like functions. Ayrıca, bir öğe seçildiğinde etrafına bir kenarlık yerleştirilir.Also, when an item is selected, a border is placed around the item.

Not

Bu konu başlığında bir tablet uygulaması kullanılmaktadır.This topic uses a tablet app. Telefon uygulaması kullanabilirsiniz ancak bazı denetimleri yeniden boyutlandırmanız gerekir.You can use a phone app but you will need to resize some of the controls.

ÖnkoşullarPrerequisites

 • PowerApps'e kaydolun ve PowerApps'i yükleyin.Sign up for PowerApps and install PowerApps. PowerApps açıldığında, kaydolurken kullandığınız kimlik bilgilerini kullanarak oturum açın.When you open PowerApps, sign-in using the same credentials that you used to sign up.
 • Şablondan, verilerden veya sıfırdan bir tablet uygulaması oluşturun.Create a tablet app from a template, from data, or from scratch.
 • Denetimleri yapılandırma hakkında bilgi edinin.Learn how to configure a control.
 • Bu adımlarda, örnek giriş verileri olarak CreateFirstApp (.jpg görüntüleri içerir) kullanılmaktadır.These steps use the CreateFirstApp as sample input data, which includes .jpg images. Zip dosyası, Excel'e dönüştürülebilir bir XML dosyası içerir.The zip file includes an XML file that can be converted to Excel. Aksi halde PowerApps, .zip dosyasındaki dosyaları otomatik olarak okur ve dosyayı başarıyla içeri aktarır.Otherwise, PowerApps automatically reads the files in the .zip files and imports it successfully. Bu örnek verileri indirip kullanabilir veya kendi verilerinizi içeri aktarabilirsiniz.You can download and use this sample data, or import your own.
 1. Örnek verileri kullanarak Inventory adlı bir koleksiyon oluşturun.Create a collection named Inventory using the sample data. Adımlar:Steps include:

  1. Ekle sekmesinde, Denetimler'i ve ardından İçeri aktar'ı seçin:On the Insert tab, select Controls, and then select Import:

  2. İçeri aktar denetiminin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the OnSelect property of the import control to the following formula:
   Collect(Inventory, Import1!Data)Collect(Inventory, Import1!Data)

  3. Windows Gezgini'ni açmak için ImportData düğmesini seçin.Select the Import Data button to open Windows Explorer. CreateFirstApp.zip seçeneğini belirleyin ve 'ı seçin.Select CreateFirstApp.zip, and select Open.
  4. Dosya menüsünden Koleksiyonlar'ı seçin.In the File menu, select Collections. İçeri aktardığınız veriler ile birlikte Inventory koleksiyonu listelenir:The Inventory collection is listed with the data you imported:

   Tasarım görüntüsü, ürün adı ve stoktaki birim sayısı da dahil olmak üzere beş ürün ile ilgili bilgiler içeren Inventory koleksiyonunu oluşturdunuz.You've just created the Inventory collection, which contains information about five products, including a design image, the name of the product, and the number of units in stock.

   Not

   İçeri aktar denetimi, Excel'dekilere benzer veriler içeri aktarmak ve koleksiyonu oluşturmak için kullanılır.The import control is used to import Excel-like data and create the collection. İçeri aktar denetimi, uygulamanızı oluşturduğunuz ve önizlediğiniz sırada verileri içeri aktarır.The import control imports data when you are creating your app, and previewing your app. Şu anda veriler, uygulamanızı yayımladığınız sırada içeri aktarma denetimiyle içeri aktarılmaz.Currently, the import control does not import data when you publish your app.

 2. Tasarımcıya geri dönmek için geri okunu seçin.Select the back arrow to return to the designer.
 3. Ekle sekmesinde, Galeri'ye ve ardından Yatay'a tıklayın veya dokunun.On the Insert tab, click or tap Gallery, and then click or tap the Horizontal gallery.

 4. Sağ bölmede, başlık ve alt başlığın grafiğin üzerinde göründüğü seçeneğe tıklayın veya dokunun:In the right-hand pane, click or tap the option in which the title and the subtitle overlay the graphic:

 5. Galerinin Itemsözelliğini Inventory olarak ayarlayın:Set the Items property of the gallery to Inventory:

 6. Galeriyi ProductGallery olarak yeniden adlandırın ve diğer denetimleri engellemeyeceği bir yere taşıyın.Rename the gallery to ProductGallery, and move the gallery so it doesn't block the other controls. Galeriyi üç ürün gösterecek şekilde yeniden boyutlandırın:Resize the gallery so it shows three products:

 7. Galerinin ilk öğesinde alttaki etiketi seçin:In the first item of the gallery, select the bottom label:

  Not

  Herhangi bir galerideki ilk öğeyi değiştirdiğinizde galerinin diğer tüm öğelerini de otomatik olarak değiştirmiş olursunuz.When you change the first item in any gallery, you automatically change all other items in the gallery.

 8. Etiketin Text özelliğini şu ifade olarak ayarlayın:Set the Text property of the label to the following expression:
  ThisItem!UnitsInStockThisItem!UnitsInStock

  Bunu yaptığınızda etiket, her bir ürün için stoktaki birimleri gösterir:When you do this, the label shows the units in stock for each product:

Not

Varsayılan olarak, üstteki etiketin Text özelliği ThisItem!ProductName olarak ayarlanmıştır.By default, the Text property of the top label is set to ThisItem!ProductName. Bunu koleksiyonunuzdaki başka bir öğe olarak değiştirebilirsiniz.You can change it to any other item in your collection. Örneğin, koleksiyonunuzda ProductDescription veya Price alanı bulunuyorsa etiketi ThisItem!ProductDescription veya ThisItem!Price olarak ayarlayabilirsiniz.For example, if your collection has ProductDescription or Price fields, you can set the label to ThisItem!ProductDescription or ThisItem!Price.

Bu adımları uygulayarak .jpg görüntüleri içeren verileri bir koleksiyona aktardınız.Using these steps, you imported data that includes .jpg images into a collection. Ardından, verileri görüntüleyen bir galeri eklediniz ve her bir ürün için stoktaki birimleri gösterecek şekilde bir etiket yapılandırdınız.You then added a gallery that displays the data and configured a label to show the units in stock for each product.

 1. Galeride ilk öğe dışında herhangi bir öğe seçin.Select any item in the gallery except the first one. Düzenleme simgesi görüntülenir (sol üst köşede).The edit icon displays (upper left corner). Düzenleme simgesini seçin:Select the edit icon:
 2. Ekle sekmesinde, Şekiller'i ve ardından dikdörtgeni seçin.On the Insert tab, select Shapes, and then select the rectangle. Tüm galeri öğelerinde düz çizgili mavi bir dikdörtgen görünür.A blue solid rectangle appears in each gallery item.
 3. Giriş sekmesinde, Dolgu'yu ve ardından Dolgu yok'u seçin.On the Home tab, select Fill, and then select No Fill.
 4. Kenarlık ve Kenarlık stili seçeneklerini belirleyip düz çizgiyi seçin.Select Border, select Border Style, and then select the solid line.
 5. Kenarlık seçeneğini yeniden belirleyin ve kalınlığı 3 olarak ayarlayın.Select Border again, and set the thickness to 3. Dikdörtgeni, galeri öğesini çevreleyecek şekilde yeniden boyutlandırın.Resize the rectangle so that it surrounds the gallery item. Bu işlemin ardından galerinizdeki öğelerde mavi bir kenarlık bulunur ve öğeler aşağıdaki gibi görünür:The items in your gallery now have a blue border and should look similar to the following:
 6. Şekil sekmesinde, Visible'ı seçin ve ardından Formül Çubuğuna şu formülü girin:On the Shape tab, select Visible, and then enter the following formula in the Formula Bar:

  If(ThisItem!IsSelected, true)If(ThisItem!IsSelected, true)

  Galerideki geçerli seçim, mavi bir dikdörtgen ile çevrelenir.A blue rectangle surrounds the current selection in a gallery. Dikdörtgenin seçtiğiniz her bir öğenin etrafında göründüğünü doğrulamak için birkaç galeri öğesi seçin.Select a few gallery items to confirm that the rectangle appears around each item that you select. Oluşturduğunuz öğeleri görmek ve test etmek için Önizleme penceresini de açabileceğinizi unutmayın.Remember, you can also open Preview to see and test what you're creating.

İpucu

Dikdörtgeni seçin, Giriş sekmesindeki Yeniden sırala seçeneğini belirleyin ve ardından En arkaya gönder'i seçin.Select the rectangle, select Reorder on the Home tab, and then select Send to Back. Bu özelliği kullanarak, kenarlık herhangi bir şeyi engellemeyecek şekilde galeri öğesi seçebilirsiniz.Using this feature, you can select a gallery item without the border blocking anything.

Bu adımları uygulayarak galerideki geçerli seçimin çevresine bir kenarlık eklediniz.Using these steps, you added a border around the current selection in the gallery.

Bu adımlarda, galeri öğelerini artan ve azalan düzende sıralayacağız.In these steps, we are going to sort the gallery items in ascending and descending order. Ayrıca, stoktan seçtiğiniz birimlere göre galeri öğelerini "filtrelemek" için bir kaydırıcı denetimi de ekleyeceğiz.Also, we'll add a slider control to 'filter' gallery items by the units in stock that you choose.

Artan veya azalan düzende sıralamaSort in ascending or descending order

 1. Galerideki ilk öğe dışında herhangi bir öğe seçin.Select any item in the gallery except the first one.
 2. Items özelliği şu anda Inventory (koleksiyonunuzun adı) olarak ayarlanmıştır.The Items property is currently set to Inventory (the name of your collection). Şu şekilde değiştirin:Change it to the following:

  Sort(Inventory, ProductName)Sort(Inventory, ProductName)

  Bunu yaptığınızda galerideki öğeler, artan düzende ürün adına göre sıralanır: When you do this, the items in the gallery are sorted by the product name in ascending order:

  Azalan düzende sıralamayı deneyin.Try descending order. Galerinin Items özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Items property of the gallery to the following formula:

  Sort(Inventory, ProductName, Descending)Sort(Inventory, ProductName, Descending)

 1. Bir Kaydırıcı denetimi ekleyin (Ekle sekmesi > Denetimler), denetimi StockFilter olarak yeniden adlandırın ve galerinin altına taşıyın.Add a Slider control (Insert tab > Controls), rename it to StockFilter, and move it under the gallery.
 2. Kaydırıcıyı, kullanıcıların stoktaki birimler dışında bir değere ayarlayamayacağı şekilde yapılandırın:Configure the slider so that users can't set it to a value outside the range of units in stock:

  1. İçerik sekmesinde Min seçeneğini belirleyin ve ardından aşağıdaki ifadeyi girin:On the Content tab, select Min, and then enter the following expression:
   Min(Inventory, UnitsInStock)
  2. İçerik sekmesinde Max seçeneğini belirleyin ve ardından aşağıdaki ifadeyi girin:On the Content tab, select Max, and then enter the following expression:
   Max(Inventory, UnitsInStock)
 3. Galerideki ilk öğe dışında herhangi bir öğe seçin.Select any item in the gallery except the first one. Galerinin Items özelliğini şu ifade olarak ayarlayın:Set the Items property of the gallery to the following expression:
  Filter(Inventory, UnitsInStock<=StockFilter!Value)
 4. Önizleme penceresinde, kaydırıcıyı galerideki en yüksek ve en düşük miktar arasında bir değere ayarlayın.In Preview, adjust the slider to a value that's between the highest and the lowest quantity in the gallery. Kaydırıcıyı ayarladığınız sırada galeri, yalnızca seçtiğiniz değerden az olan ürünleri gösterir:As you adjust the slider, the gallery shows only those products that are less than the value you choose:

Şimdi filtremizi ekleyelim:Now, let's add to our filter:

 1. Tasarımcıya geri dönün.Go back to the designer.
 2. Ekle sekmesinde, Metin ve Metin girişi seçeneklerini belirleyin, ardından yeni denetimi NameFilter olarak yeniden adlandırın.On the Insert tab, select Text, select Input Text, and rename the new control to NameFilter. Metin denetimini kaydırıcının altına taşıyın.Move the text control below the slider.
 3. Galerinin Items özelliğini şu ifade olarak ayarlayın:Set the Items property of the gallery to the following expression:
  Filter(Inventory, UnitsInStock<=StockFilter!Value && NameFilter!Text in ProductName)
 4. Önizleme penceresinde, kaydırıcıyı 30 olarak ayarlayın ve metin girişi denetimine g harfini girin.In Preview, set the slider to 30, and type the letter g in the text-input control. Galeri yalnızca stokta 30'dan az birimi olan ve adında "g" harfini içeren ürünü gösterir:The gallery shows the only product with less than 30 units in stock and has a name with the letter "g":

İpuçları ve Püf NoktalarıTips and Tricks

 • Dilediğiniz zaman önizleme düğmesini () seçerek, oluşturduğunuz öğeleri görebilir ve test edebilirsiniz.At anytime, you can select the preview button () to see what you created and test it.
 • Uygulamanızı tasarlarken denetimleri yeniden boyutlandırabilir ve tıklayıp sürükleme özelliğini kullanarak taşıyabilirsiniz.When designing your app, you can re-size the controls and move them around using click-and-drag.
 • Önizleme penceresini kapatmak için ESC tuşuna basın veya X seçeneğini belirleyin.Press ESC or select the X to close the preview window.
 • Bir galeri kullanırken, galerideki tüm öğeleri değiştirmek için galerinin ilk öğesini seçin.When using a gallery, select the first item in the gallery to change all items in the gallery. Örneğin, galerideki tüm öğelere bir kenarlık eklemek için ilk öğeyi seçin.For example, select the first item to add a border to all items in the gallery.
 • Galerinin özelliklerini güncelleştirmek için galerideki ilk öğe dışında herhangi bir öğe seçin.To update the properties of the gallery, select any item in the gallery except the first one. Örneğin, galeri için (galerideki öğeler için değil) geçerli olan Items ve ShowScrollbar gibi özellikleri güncelleştirmek için ikinci öğeyi seçin.For example, select the second item to update the Items, ShowScrollbar, and other properties that apply to the gallery (not the items in the gallery).

ÖğrendiklerinizWhat you learned

Bu konu başlığında:In this topic, you:

 • Bir koleksiyon oluşturdunuz, .koleksiyona jpg görüntüleri içeren veriler aktardınız ve verileri bir galeride gösterdiniz.Created a collection, imported data that includes .jpg images into that collection, and showed the data in a gallery.
 • Galerideki her bir görüntü altında, ilgili öğe için stoktaki birimleri listeleyen bir etiket yapılandırdınız.Under each image in the gallery, configured a label that lists the units in stock for that item.
 • Seçtiğiniz öğenin etrafına bir kenarlık eklediniz.Added a border around the item that you select.
 • Öğeleri, artan ve azalan düzende ürün adına göre sıraladınız.Sorted the items by product name in ascending and descending order.
 • Bir kaydırıcı ve metin girişi denetimi ekleyerek ürünleri stoktaki birimlere ve ürün adına göre filtrelediniz.Added a slider and an input text control to filter the products by units in stock and product name.