Sıfırdan uygulama oluşturmaCreate an app from scratch

Çeşitli veri kaynaklarından herhangi birini kullanarak kendi uygulamanızı sıfırdan oluşturun ve dilerseniz daha sonra ek kaynak ekleyin.Create your own app from scratch using any one of a variety of data sources, adding more sources later if you want. Hedeflerinizden ve iş akışınızdan sapmadan en iyi sonuçları alabilmeniz için her bir kullanıcı arabirimi öğesinin görünümünü ve davranışını belirtin.Specify the appearance and behavior of each UI element so that you can optimize the result for your exact goals and workflow. Bu yaklaşım otomatik olarak uygulama oluşturma yaklaşımına kıyasla daha çok zaman alır ancak deneyimli uygulama geliştiricileri bu şekilde ihtiyaçlarına en uygun sonucu elde edebilir.This approach is much more time-intensive than generating an app automatically, but experienced app makers can build the best app for their needs.

Note

Bu konu başlığında Windows için PowerApps Studio ele alınmaktadır ancak PowerApps'i bir tarayıcıda açtığınızda da benzer adımlarla karşılaşırsınız.This topic was written for PowerApps Studio for Windows, but the steps are similar if you open PowerApps in a browser.

Bu öğreticideki adımları uygulayarak iki ekran içeren bir uygulama oluşturacaksınız.By following this tutorial, you'll create an app that contains two screens. Ekranlardan birinde kullanıcılar, bir kayıt kümesine göz atabilir:On one screen, users can browse through a set of records:

Kullanıcıların veri kümesinde kaydırma yaparak ilerleyebileceği ekran

Diğer ekranda ise kullanıcılar; kayıt oluşturabilir, kayıtta bir veya daha fazla alanı güncelleştirebilir ya da kaydı tamamen silebilir:On the other screen, users can create a record, update one or more fields in a record, or delete an entire record:

Kullanıcıların veri ekleyebildiği veya verileri güncelleştirebildiği ekran

ÖnkoşullarPrerequisites

Bu öğreticiyi, yalnızca genel kavramlar için gözden geçirebilir veya bu adımları tamamlayarak öğreticiyi tam anlamıyla uygulayabilirsiniz.You can review this tutorial for general concepts only, or you can follow it exactly if you complete these steps.

 1. Bu verileri kopyalayıp bir Excel dosyasına yapıştırın.Copy this data, and then paste it into an Excel file.

  Start DayStart Day Start TimeStart Time Volunteer 1Volunteer 1 Volunteer 2Volunteer 2
  SaturdaySaturday 10am-noon10am-noon VasquezVasquez FurkanKumashiro
  SaturdaySaturday noon-2pmnoon-2pm IceIce SinghalSinghal
  SaturdaySaturday 2pm-4-pm2pm-4-pm MykMyk MuellerMueller
  SundaySunday 10am-noon10am-noon LiLi AdamsAdams
  SundaySunday 10am-noon10am-noon SinghSingh MorganMorgan
  SundaySunday 10am-noon10am-noon BatyeBatye NguyenNguyen
 2. PowerApps'in bilgileri ayrıştırabilmesi için bu verileri Schedule adlı bir tablo olarak biçimlendirin.Format that data as a table, named Schedule, so that PowerApps can parse the information.

  Daha fazla bilgi için bkz. Çalışma sayfasında Excel tablosu oluşturma.For more information, see Create an Excel table in a worksheet.

 3. Dosyayı eventsignup.xls adıyla kaydedip OneDrive gibi bir bulut depolama hesabına yükleyin.Save the file under the name eventsignup.xls, and then upload it to a cloud-storage account, such as OneDrive.

 4. PowerApps kullanmaya yeni başladıysanız:If you're new to PowerApps:

Boş bir uygulama oluşturma ve verilere bağlanmaCreate a blank app, and connect to data

 1. PowerApps Studio'daki Dosya menüsünde bulunan (ekranın sol kenarının yakınında) Yeni'ye tıklayın veya dokunun.In PowerApps Studio, click or tap New on the File menu (near the left edge of the screen).

  Dosya menüsündeki Yeni seçeneği

 2. Boş uygulama kutucuğunda Telefon düzeni'ne tıklayın veya dokunun.On the Blank app tile, click or tap Phone layout.

  Verilerden uygulama oluşturma seçeneği

 3. İstenirse, PowerApps'in ana alanlarını anlamak için tanıtım turuna katılın (veya Skip'e (Atla) tıklayın ya da dokunun).If prompted, take the intro tour to understand the main areas of PowerApps (or click or tap Skip).

  Hızlı tur

  Ekranın sol üst köşesinin yakınında bulunan soru işareti simgesine tıklayarak veya dokunarak ve ardından Take the intro tour'a (Tanıtım turuna katıl) tıklayarak ya da dokunarak tura istediğiniz zaman katılabilirsiniz.You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-left corner of the screen and then clicking or tapping Take the intro tour.

 4. Sol gezinti çubuğunda, küçük resim görünümüne geçmek için sağ üst köşedeki simgeye tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Görünümler arasında geçiş yapma

 5. Sağ bölmede Veri kaynağı ekle'ye tıklayın veya dokunun.In the right-hand pane, click or tap Add data source.

  Veri kaynağı ekleme

 6. Aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirin:Perform either of these steps:

  • Bulut depolama hesabınıza zaten bağlıysanız hesabınıza tıklayın veya dokunun.If you already have a connection to your cloud-storage account, click or tap it.
  • Bulut depolama hesabınıza bağlı değilseniz Add Connection'a (Bağlantı Ekle) tıklayın veya dokunun, hesap türünüze tıklayın veya dokunun, Connect'e (Bağlan) tıklayın veya dokunun ve ardından (istenirse) kimlik bilgilerinizi sağlayın.If you don't have a connection to your cloud-storage account, click or tap Add Connection, click or tap your account type, click or tap Connect, and then (if prompted) provide your credentials.
 7. Choose an Excel file (Excel dosyası seçin) başlığının altında bulunan eventsignup.xlsx dosyasına gidin ve ardından bu dosyaya tıklayın veya dokunun.Under Choose an Excel file, browse to eventsignup.xlsx, and then click or tap it.

  Kullanmak istediğiniz Excel dosyasını belirtme

 8. Choose a table (Tablo seçin) başlığının altında bulunan Schedule onay kutusunu seçin ve ardından Connect'e (Bağlan) tıklayın veya dokunun.Under Choose a table, select the Schedule check box, and then click or tap Connect.

  Excel'de bulunan, kullanmak istediğiniz tabloyu belirtme

  Sağ bölmedeki Data sources (Veri kaynakları) sekmesi, uygulamanıza eklediğiniz veri kaynaklarını gösterir.The Data sources tab of the right-hand pane shows which data sources you've added to your app.

  Bağlı veri kaynaklarını gösterme

  Bu öğretici için tek bir veri kaynağı gereklidir ancak daha sonra ek veri kaynağı ekleyebilirsiniz.This tutorial requires only one data source, but you can add more data sources later.

Verileri göstermeShow the data

 1. Giriş sekmesinde Yeni ekran'a ve ardından Liste ekranı'na tıklayın veya dokunun.In the Home tab, click or tap New screen and then click or tap List screen.

  Başlık, alt başlık ve gövde öğesi içeren bir düzen ekleme

  Arama kutusu ve Galeri denetimi gibi birçok varsayılan denetim içeren bir ekran eklenir.A screen is added with several default controls, such as a search box and a Gallery control. Galeri, arama kutusunun altındaki ekranı tamamen kaplar.The gallery covers the entire screen under the search box.

 2. Galeride ok haricinde herhangi bir yere tıklayın veya dokunun. Arama kutusunun hemen altına tıklayabilirsiniz.Click or tap anywhere in the gallery except an arrow, such as directly under the search box.

  Galeriyi seçme

 3. Sağ bölmede Düzenler listesini açın ve başlık, alt başlık ve gövde içeren seçeneğe tıklayın veya dokunun.In the right-hand pane, open the Layouts list, and then click or tap the option that shows a title, a subtitle and body.

  Galeriyi seçme

 4. Özellik listesindeki Items özelliğine tıklayın veya dokunun, şu formülü kopyalayıp formül çubuğuna yapıştırın:In the property list, click or tap Items, copy this formula, and paste it into the formula bar:

  SortByColumns(Search(Schedule, TextSearchBox1.Text, "Volunteer_x0020_1"), "Volunteer_x0020_1", If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))SortByColumns(Search(Schedule, TextSearchBox1.Text, "Volunteer_x0020_1"), "Volunteer_x0020_1", If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

  Özellik listesinin nerede olduğunu bilmiyorsanız bkz. Denetim ekleme ve yapılandırma.If you're not sure where the property list is, see Add and configure controls.

  Note

  PowerApps, boşluk içeren sütun adları bulunan Excel veya SharePoint veri kaynakları için boşlukları "_x0020_" şeklinde gösterir.For Excel or SharePoint data sources that contain column names with spaces, PowerApps shows the spaces as "_x0020_". Bu örnekte, "Volunteer 1" sütunu formülde "Volunteer_x0020_1" olarak görünür.In this example, the column "Volunteer 1" appears in a formula as "Volunteer_x0020_1".

  Bu galeride, Schedule tablosuna ait veriler gösterir.This gallery shows the data from the Schedule table.

  Galerideki varsayılan Schedule verileri

  Bir arama kutusu, galeriyi kullanıcının yazdığı metne göre filtreleyebilir.A search box can filter the gallery based on text that the user types. Kullanıcı, metin kutusuna en az bir harf yazdığında galeri, yalnızca Volunteer 1 alanında kullanıcı tarafından girilen metinlerin bulunduğu kayıtları gösterir.If a user types at least one letter in the search box, the gallery shows only those records for which the Volunteer 1 field contains the text that the user typed.

  Sıralama düğmesi, kayıtları Volunteer 1 sütunundaki verileri temel alarak sıralayabilir.The sort button can sort the records based on data in the Volunteer 1 column. Kullanıcı, bu düğmeye tıklarsa veya dokunursa sıralama düzeni artan veya azalan olarak değişir.If a user clicks or taps that button, the sort order toggles between ascending and descending.

  Formülde Sort, If, IsBlank, Filter ve Text işlevleri bulunur.That formula contains the Sort, If, IsBlank, Filter, and Text functions. Bu işlevler ve diğerleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. formül başvurusuFor more information about these and other functions, see the formula reference

 5. Arama kutusuna i yazın ve sıralama düğmesine bir kez (ya da tek sayı olacak şekilde) tıklayın veya dokunun.Type an i in the search box, and click or tap the sort button once (or an odd number of times).

  Galeride aşağıdaki sonuçlar gösterilir.The gallery shows these results.

  Galeriyi sıralama ve filtreleme

  Sort, Filter ve diğer işlevler hakkında daha fazla bilgiMore information about the Sort, Filter, and other functions

 6. Ekranın üst kısmında bulunan Etiket denetimine tıklayarak veya dokunarak bu denetimi seçin.Select the Label control at the top of the screen by clicking or tapping the control.

  Başlık çubuğunu seçme

 7. Özellikler listesinde bulunan Text özelliğine tıklayın veya dokunun, aşağıdaki metni kopyalayın ve ardından formül çubuğuna yapıştırın.In the property list, click or tap Text, copy this text, and then paste it in the formula bar.
  "View Records""View Records"

  Başlık çubuğunu değiştirme

ChangeScreen ekranını ve başlığını oluşturmaCreate the ChangeScreen and its banner

 1. Screen1 ekranını silip Screen2 ekranını ViewScreen olarak yeniden adlandırın.Delete Screen1, and rename Screen2 to ViewScreen.

  Ekranı yeniden adlandırma

 2. Ekran ekleyin ve ChangeScreen olarak yeniden adlandırın.Add a screen, and rename it ChangeScreen.

  Ekran ekleme ve ekranı yeniden adlandırma

 3. Ekle sekmesinde Metin'e ve ardından Etiket'e tıklayın veya dokunun.On the Insert tab, click or tap Text, and then click or tap Label.

 4. Eklediğiniz Etiket denetimini yapılandırın:Configure the Label control that you just added:

  • Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set its Text property to this formula:
   "Change record""Change record"

  • Fill özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set its Fill property to this formula:
   RGBA(62, 96, 170, 1).RGBA(62, 96, 170, 1).

  • Color özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set its Color property to this formula:
   RGBA(255, 255, 255, 1)RGBA(255, 255, 255, 1)

  • Align özelliğini Center olarak ayarlayın.Set its Align property to Center.

  • X özelliğini 0 olarak ayarlayın.Set its X property to 0.

  • Width özelliğini 640 olarak ayarlayın.Set its Width property to 640. Etiket denetimi yaptığınız değişiklikleri yansıtır.The Label control reflects your changes.

   Başlık içeren ChangeScreen ekranı

Form ekleme ve yapılandırmaAdd and configure a form

 1. Ekle sekmesinde Formlar'a ve ardından Düzenle'ye tıklayın veya dokunun.On the Insert tab, click or tap Forms, and then click or tap Edit.

 2. Ekranın geniş bir bölümünü kaplaması için formu taşıyın ve yeniden boyutlandırın.Move and resize the form to cover most of the screen.

  Form ekleme

  Bir form ekleyip kaldırmadıysanız form, varsayılan olarak Form1 adını taşır.The form is named Form1 by default unless you already added and removed a form. Bu durumda, formu Form1 olarak yeniden adlandırın.In that case, rename the form to Form1.

 3. Form1 formunun DataSource özelliğini Schedule olarak ayarlayın.Set DataSource property of Form1 to Schedule.

 4. Form1 formunun Item özelliğini şu ifade olarak ayarlayın:Set the Item property of Form1 to this expression:
  BrowseGallery1.SelectedBrowseGallery1.Selected

 5. Her bir alanı göstermek için sağ bölmedeki onay kutularına tek tek tıklayın veya dokunun.In the right-hand pane, click or tap the checkbox for each field to show it.

  Form üzerinde alanları gösterme

 6. Formun altındaki Özel kart ekle'ye tıklayın veya dokunun.Near the bottom of the form, click or tap Add a custom card.

  Özel kart ekleme

 7. Yeni karta bir Etiket denetimi ekleyin.Add a Label control in the new card.

 8. Yeni denetimin AutoHeight özelliğini true, Text özelliğini ise şu formül olarak ayarlayın:Set the AutoHeight property of the new control to true, and set its Text property to this formula:
  Form1.ErrorForm1.Error

  Bu etiket formdaki hataları gösterir.The label will show any errors from the form.

 9. Sol gezinti çubuğunda, ChangeScreen ekranını seçmek için küçük resmine tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap the thumbnail for the ChangeScreen to select it.

 10. Ekle sekmesinde Simgeler'e ve ardından ilgili seçeneğe tıklayarak veya dokunarak Geri oku ekleyin ve oku ekranın sol alt köşesine taşıyın.On the Insert tab, click or tap Icons, click or tap the option to add a Back arrow, and then move the arrow to the lower-left corner of the screen.

 11. Okun OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the arrow's OnSelect property to this formula:

  ResetForm(Form1);Navigate(ViewScreen,ScreenTransition.None)ResetForm(Form1);Navigate(ViewScreen,ScreenTransition.None)

  Kullanıcı oka tıkladığında veya dokunduğunda Navigate işlevi ViewScreen ekranını açar.When the user clicks or taps the arrow, the Navigate function opens the ViewScreen.

 12. Formun altına bir Button (Düğme) denetimi ekleyin ve düğmenin Text özelliğini "Save" olarak ayarlayın.Add a Button control under the form, and set the button's Text property to "Save".

  Kaydetme düğmesi ekleme

 13. Düğmenin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the OnSelect property of the button to this formula::

  SubmitForm(Form1); If(Form1.ErrorKind = ErrorKind.None, Navigate(ViewScreen, ScreenTransition.None))SubmitForm(Form1); If(Form1.ErrorKind = ErrorKind.None, Navigate(ViewScreen, ScreenTransition.None))

  Kullanıcı düğmeye tıkladığında veya dokunduğunda SubmitForm işlevi, veri kaynağında yapılan her değişikliği kaydeder ve ViewScreen ekranı yeniden görünür.When the user clicks or taps the button, the SubmitForm function saves any changes to the data source, and the ViewScreen reappears.

 14. Ekranın alt kısmında başka bir düğme ekleyin, düğmenin Text özelliğini "Remove" olarak, OnSelect özelliğini ise şu formül olarak ayarlayın:At the bottom of the screen, add another button, set its Text property to "Remove", and set its OnSelect property to this formula:

  Remove(Schedule,BrowseGallery1.Selected);
  If(IsEmpty(Errors(Schedule)),Navigate(ViewScreen,ScreenTransition.None))
  Remove(Schedule,BrowseGallery1.Selected);
  If(IsEmpty(Errors(Schedule)),Navigate(ViewScreen,ScreenTransition.None))

  Kullanıcı bu düğmeye tıkladığında veya dokunduğunda Remove işlevi, kaydı siler ve ViewScreen ekranı yeniden görünür.When the user clicks or taps this button, the Remove function removes the record, and the ViewScreen reappears.

 15. Remove düğmesinin Visible özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the Visible property of the Remove button to this formula:
  Form1.Mode=FormMode.EditForm1.Mode=FormMode.Edit

  Bu adım gerçekleştirildiğinde kullanıcı kayıt oluştururken Remove düğmesi gizlenir.This step hides the Remove button when the user is creating a record.

  ChangeScreen şu örnekle eşleşir:The ChangeScreen matches this example:

  ChangeScreen ekranının son hali

ViewScreen ekranından gezinme ayarlamaSet navigation from ViewScreen

 1. Sol gezinti çubuğunda, ViewScreen ekranının küçük resmine tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap the thumbnail for the ViewScreen.

  ViewScreen ekranını açma

 2. Galeride bulunan ilk kayda ilişkin İleri okuna tıklayın veya dokunun.Click or tap the Next arrow for the first record in the gallery.

  İleri oku

 3. Bu okun OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the OnSelect property of that arrow to this formula:

  Navigate(ChangeScreen,ScreenTransition.None)Navigate(ChangeScreen,ScreenTransition.None)

 4. Sağ üst köşedeki artı simgesine tıklayın veya dokunun.In the upper-right corner, click or tap the plus icon.

  Kayıt ekleme

 5. Seçilen simgenin OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Set the OnSelect property of the selected icon to this formula:

  NewForm(Form1);Navigate(ChangeScreen,ScreenTransition.None)`NewForm(Form1);Navigate(ChangeScreen,ScreenTransition.None)`

  Kullanıcılar bu simgeye tıkladığında veya dokunduğunda tüm alanları boş olan ChangeScreen ekranı görünür, böylece kullanıcılar daha kolay bir şekilde kayıt oluşturabilir.When the user clicks or taps this icon, ChangeScreen appears with each field empty, so that the user can create a record more easily.

Uygulamayı çalıştırmaRun the app

Uygulamayı özelleştirdiğiniz sırada yaptığınız değişiklikleri, uygulamayı Önizleme modunda bu bölümdeki adımlar doğrultusunda çalıştırarak test edin.As you customize the app, test your changes by running the app in Preview mode, as the steps in this section describe.

 1. Sol gezinti çubuğunda, ViewScreen ekranını seçmek için üstteki küçük resme tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap the top thumbnail to select the ViewScreen.

  ViewScreen ekranını seçme

 2. F5 tuşuna basarak (veya sağ üst köşenin yakınında bulunan Önizleme simgesine tıklayarak ya da dokunarak) Önizleme modunu açın.Open Preview mode by pressing F5 (or clicking or tapping the Preview icon near the upper-right corner).

  Önizleme modunu açma

 3. Kayıt hakkındaki ayrıntıları göstermek için söz konusu kayda ilişkin İleri okuna tıklayın veya dokunun.Click or tap the Next arrow for a record to show details about that record.

 4. ChangeScreen ekranında, bir veya daha fazla alandaki bilgileri değiştirin ve ardından Save düğmesine tıklayarak ya da dokunarak değişikliklerinizi kaydedin veya Remove düğmesine tıklayarak ya da dokunarak kaydı kaldırın.On the ChangeScreen, change the information in one or more fields, and then save your changes by clicking or tapping Save, or remove the record by clicking or tapping Remove.

 5. Esc tuşuna basarak (veya başlık çubuğunun altındaki kapatma simgesine tıklayarak veya dokunarak) Önizleme modunu kapatın.Close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon under the title bar).

  Önizleme modunu kapatma

Sonraki adımlarNext steps

 • Başka cihazlardan çalıştırabilmek üzere uygulamanızı buluta kaydetmek için Ctrl-S tuşlarına basın.Press Ctrl-S to save your app in the cloud so that you can run it from other devices.
 • Diğer kullanıcıların çalıştırabilmesi için uygulamayı paylaşın.Share the app so that other people can run it.
 • Galeriler, formlar ve formüller hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about galleries, forms, and formulas.