PowerApps'te verileri çizgi grafikte, pasta grafiğinde veya çubuk grafikte göstermeShow data in a line, pie, or bar chart in PowerApps

Verilerinizi görüntülemek için çizgi grafikleri, pasta grafiklerini ve çubuk grafikleri kullanın.Use line charts, pie charts, and bar charts to display your data. Grafiklerle çalışırken, içeri aktardığınız verilerin aşağıdaki gibi yapılandırılması gerekir:When working with charts, the data that you import should be structured like the following:

 • Her seri ilk satırda olur.Each series should be in the first row.
 • Etiketler en soldaki sütunda olur.Labels should be in the leftmost column.

Örneğin, verileriniz aşağıdakine benzer şekilde görünür:For example, your data should look similar to the following:

PowerApps'te bu grafikleri oluşturup kullanabilirsiniz.You can create and use these charts within PowerApps. Haydi başlayalım.Let's get started.

ÖnkoşullarPrerequisites

 • PowerApps'e kaydolun ve ardından PowerApps'i yükleyin.Sign up for PowerApps, and then install PowerApps. PowerApps'i açtığınızda, kaydolurken kullandığınız kimlik bilgilerini kullanarak oturum açın.When you open PowerApps, sign in using the same credentials that you used to sign up.
 • Şablondan, verilerden veya sıfırdan bir uygulama oluşturun.Create an app from a template, from data, or from scratch.
 • PowerApps'te denetimleri yapılandırma hakkında bilgi edinin.Learn how to configure a control in PowerApps.
 • Örnek veriler içeren bir XML dosyasının bulunduğu ChartData.zip dosyasını indirin.Download ChartData.zip, which contains sample data as an XML file. Bu dosyayı doğrudan uygulamanıza aktarmak için bu konu başlığındaki adımları uygulayın.Follow the steps in this topic to import it directly into your app. Alternatif olarak, .zip dosyasını açın; XML dosyasını Excel'de açın ve bir bulut depolama hesabına kaydedin.As an alternative, decompress the .zip file, open the XML file in Excel, and save it to a cloud-storage account.

Örnek verileri içeri aktarmaImport the sample data

Bu adımlarda, örnek verileri ProductRevenue adlı bir koleksiyona aktarıyoruz.In these steps, we import the sample data into a collection, named ProductRevenue.

 1. Ekle sekmesinde, Denetimler'i ve ardından İçeri aktar'ı seçin:On the Insert tab, select Controls, and then select Import:

 2. Denetimin OnSelect özelliğini aşağıdaki işlev olarak ayarlayın:Set the control's OnSelect property to the following function:
  Collect(ProductRevenue, Import1.Data)
 3. Önizleme modunu açmak için F5'e basın ve ardından Import Data düğmesini seçin.Press F5 to open Preview mode, and then select the Import Data button.
 4. iletişim kutusunda ChartData.zip dosyasını ve ardından 'ı seçip Esc tuşuna basın.In the Open dialog box, select ChartData.zip, select Open, and then press Esc.
 5. Dosya menüsünde Koleksiyonlar'ı seçin.On the File menu, select Collections.

  ProductRevenue koleksiyonu, içeri aktardığınız grafik verileriyle listelenir:The ProductRevenue collection is listed with the chart data you imported:

  Not

  Excel benzeri verileri içeri aktarmak ve koleksiyonu oluşturmak için İçeri aktarma denetimi kullanılır.The import control is used to import Excel-like data and create the collection. İçeri aktarma denetimi, uygulamanızı oluşturduğunuz ve önizlediğiniz sırada verileri içeri aktarır.The import control imports data when you are creating your app, and previewing your app. Şu anda veriler, uygulamanızı yayımladığınız sırada içeri aktarma denetimiyle içeri aktarılmaz.Currently, the import control does not import data when you publish your app.

 6. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.Press Esc to return to the default workspace.

Pasta grafiği eklemeAdd a pie chart

 1. Ekle sekmesinde, Grafikler'i ve ardından Pasta Grafiği'ni seçin.On the Insert tab, select Charts, and then select Pie Chart.
 2. Pasta grafiğini Verileri içeri aktar düğmesinin alt tarafına taşıyın.Move the pie chart under the Import data button.
 3. Pasta grafiği denetiminde pasta grafiğinin ortasını seçin:In the pie-chart control, select the middle of the pie chart:

 4. Pasta grafiğinin Items özelliğini şu ifade olarak ayarlayın:Set the Items property of the pie chart to this expression:

  
   ![][2] 
  
   <span data-ttu-id="d0872-136">Pasta grafiği 2014'e ait gelir verilerini gösterir.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="d0872-136">The pie chart shows the revenue data from 2014.</span></span>
  
   ![][3] 
  
  
  

Verilerinizi görüntülemek için çubuk grafik eklemeAdd a bar chart to display your data

Şimdi ise bu ProductRevenue koleksiyonunu bir çubuk grafikte kullanalım:Now, let's use this ProductRevenue collection in a bar chart:

 1. Giriş sekmesinde ekran ekleyin.On the Home tab, add a screen.
 2. Ekle sekmesinde Grafikler'i ve ardından Sütun grafiği'ni seçin.On the Insert tab, select Charts, and then select Column Chart.
 3. Sütun grafiğinin ortasını seçin.Select the middle of the column chart. Sütun grafiğinin Items özelliğini ProductRevenue olarak ayarlayın:Set the Items property of the column chart to ProductRevenue:

  Sütun grafiği 2012'ye ait gelir verilerini gösterir:The column chart shows the revenue data from 2012:

 4. Sütun grafiğinde, ortadaki kareyi seçin:In the column chart, select the center square:

 5. Grafik sekmesinde Seri sayısı'nı seçin ve ardından formül çubuğuna 3 girin:On the Chart tab, select Number of Series, and then enter 3 in the formula bar:

  Sütun grafiği her ürün için üç yıl içindeki gelir verilerini gösterir:The column chart shows revenue data for each product over three years: