Array.BinarySearch Method

Definition

Vyhledá v jednom rozměru seřazené Array pro hodnotu pomocí binárního vyhledávacího algoritmu.Searches a one-dimensional sorted Array for a value, using a binary search algorithm.

Overloads

BinarySearch(Array, Object)

Vyhledá celé jednorozměrné pole seřazené pro konkrétní element pomocí rozhraní IComparable implementovaného jednotlivými prvky pole a zadaným objektem.Searches an entire one-dimensional sorted array for a specific element, using the IComparable interface implemented by each element of the array and by the specified object.

BinarySearch(Array, Object, IComparer)

Vyhledá v celém jednorozměrném poli hodnotu pomocí zadaného IComparerho rozhraní.Searches an entire one-dimensional sorted array for a value using the specified IComparer interface.

BinarySearch(Array, Int32, Int32, Object)

Vyhledá v řadě prvků v jednorozměrném poli pro hodnotu pomocí rozhraní IComparable implementovaného jednotlivými prvky pole a zadanou hodnotou.Searches a range of elements in a one-dimensional sorted array for a value, using the IComparable interface implemented by each element of the array and by the specified value.

BinarySearch(Array, Int32, Int32, Object, IComparer)

Vyhledá v řadě prvků v jednorozměrném poli pro hodnotu pomocí zadaného IComparer rozhraní.Searches a range of elements in a one-dimensional sorted array for a value, using the specified IComparer interface.

BinarySearch<T>(T[], T)

Vyhledá celé jednorozměrné pole seřazené pro konkrétní element pomocí IComparable<T> obecného rozhraní implementovaného každým prvkem Array a zadaným objektem.Searches an entire one-dimensional sorted array for a specific element, using the IComparable<T> generic interface implemented by each element of the Array and by the specified object.

BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>)

Vyhledá v celém jednorozměrném poli hodnotu pomocí zadaného IComparer<T> obecného rozhraní.Searches an entire one-dimensional sorted array for a value using the specified IComparer<T> generic interface.

BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T)

Vyhledá v řadě prvků v jednorozměrném poli pro hodnotu pomocí IComparable<T> obecné rozhraní implementované jednotlivými prvky Array a zadanou hodnotou.Searches a range of elements in a one-dimensional sorted array for a value, using the IComparable<T> generic interface implemented by each element of the Array and by the specified value.

BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T, IComparer<T>)

Vyhledá v řadě prvků v jednorozměrném poli pro hodnotu pomocí zadaného IComparer<T> obecného rozhraní.Searches a range of elements in a one-dimensional sorted array for a value, using the specified IComparer<T> generic interface.

BinarySearch(Array, Object)

Vyhledá celé jednorozměrné pole seřazené pro konkrétní element pomocí rozhraní IComparable implementovaného jednotlivými prvky pole a zadaným objektem.Searches an entire one-dimensional sorted array for a specific element, using the IComparable interface implemented by each element of the array and by the specified object.

public:
 static int BinarySearch(Array ^ array, System::Object ^ value);
public static int BinarySearch (Array array, object value);
static member BinarySearch : Array * obj -> int
Public Shared Function BinarySearch (array As Array, value As Object) As Integer

Parameters

array
Array

Seřazené jednorozměrné Array pro hledání.The sorted one-dimensional Array to search.

value
Object

Objekt, který chcete vyhledat.The object to search for.

Returns

Int32

Index zadaného value v zadaném array, je-li nalezen value; jinak záporné číslo.The index of the specified value in the specified array, if value is found; otherwise, a negative number. Pokud value nebyl nalezen a value je méně než jeden nebo více prvků v array, je vráceno záporné číslo bitového doplňku indexu prvního prvku, který je větší než value.If value is not found and value is less than one or more elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of the index of the first element that is larger than value. Pokud value nebyl nalezen a value je větší než všechny prvky v array, je vráceno záporné číslo bitového doplňku (index posledního prvku plus 1).If value is not found and value is greater than all elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of (the index of the last element plus 1). Pokud je tato metoda volána s neseřazeným array, návratová hodnota může být nesprávná a může být vráceno záporné číslo, i když je value přítomen v array.If this method is called with a non-sorted array, the return value can be incorrect and a negative number could be returned, even if value is present in array.

Exceptions

array je null.array is null.

Pole array je multidimenzionální.array is multidimensional.

value je typu, který není kompatibilní s prvky array.value is of a type that is not compatible with the elements of array.

value neimplementuje rozhraní IComparable a hledání narazí na prvek, který neimplementuje rozhraní IComparable.value does not implement the IComparable interface, and the search encounters an element that does not implement the IComparable interface.

Examples

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít BinarySearch k vyhledání konkrétního objektu v Array.The following code example shows how to use BinarySearch to locate a specific object in an Array.

Note

Pole se vytvoří se svými prvky ve vzestupném pořadí řazení.The array is created with its elements in ascending sort order. Metoda BinarySearch vyžaduje, aby pole bylo seřazené ve vzestupném pořadí.The BinarySearch method requires the array to be sorted in ascending order.

using namespace System;

public ref class SamplesArray
{
public:
  static void Main()
  {
    // Creates and initializes a new Array.
    Array^ myIntArray = Array::CreateInstance(Int32::typeid, 5);

    myIntArray->SetValue(8, 0);
    myIntArray->SetValue(2, 1);
    myIntArray->SetValue(6, 2);
    myIntArray->SetValue(3, 3);
    myIntArray->SetValue(7, 4);

    // Do the required sort first
    Array::Sort(myIntArray);

    // Displays the values of the Array.
    Console::WriteLine("The Int32 array contains the following:");
    PrintValues(myIntArray);

    // Locates a specific object that does not exist in the Array.
    Object^ myObjectOdd = 1;
    FindMyObject(myIntArray, myObjectOdd);

    // Locates an object that exists in the Array.
    Object^ myObjectEven = 6;
    FindMyObject(myIntArray, myObjectEven);
  }

  static void FindMyObject(Array^ myArr, Object^ myObject)
  {
    int myIndex = Array::BinarySearch(myArr, myObject);
    if (myIndex < 0)
    {
      Console::WriteLine("The object to search for ({0}) is not found. The next larger object is at index {1}.", myObject, ~myIndex);
    }
    else
    {
      Console::WriteLine("The object to search for ({0}) is at index {1}.", myObject, myIndex);
    }
  }

  static void PrintValues(Array^ myArr)
  {
    int i = 0;
    int cols = myArr->GetLength(myArr->Rank - 1);
    for each (Object^ o in myArr)
    {
      if ( i < cols )
      {
        i++;
      }
      else
      {
        Console::WriteLine();
        i = 1;
      }
      Console::Write("\t{0}", o);
    }
    Console::WriteLine();
  }
};

int main()
{
  SamplesArray::Main();
}
// This code produces the following output.
//
//The Int32 array contains the following:
//    2    3    6    7    8
//The object to search for (1) is not found. The next larger object is at index 0
//
//The object to search for (6) is at index 2.
using System;

public class SamplesArray
{
  public static void Main()
  {
    // Creates and initializes a new Array.
    Array myIntArray = Array.CreateInstance(typeof(Int32), 5);

    myIntArray.SetValue(8, 0);
    myIntArray.SetValue(2, 1);
    myIntArray.SetValue(6, 2);
    myIntArray.SetValue(3, 3);
    myIntArray.SetValue(7, 4);

    // Do the required sort first
    Array.Sort(myIntArray);

    // Displays the values of the Array.
    Console.WriteLine( "The Int32 array contains the following:" );
    PrintValues(myIntArray);

    // Locates a specific object that does not exist in the Array.
    object myObjectOdd = 1;
    FindMyObject( myIntArray, myObjectOdd );

    // Locates an object that exists in the Array.
    object myObjectEven = 6;
    FindMyObject(myIntArray, myObjectEven);
  }

  public static void FindMyObject(Array myArr, object myObject)
  {
    int myIndex=Array.BinarySearch(myArr, myObject);
    if (myIndex < 0)
    {
      Console.WriteLine("The object to search for ({0}) is not found. The next larger object is at index {1}.", myObject, ~myIndex );
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("The object to search for ({0}) is at index {1}.", myObject, myIndex );
    }
  }

  public static void PrintValues(Array myArr)
  {
    int i = 0;
    int cols = myArr.GetLength(myArr.Rank - 1);
    foreach (object o in myArr)
    {
      if ( i < cols )
      {
        i++;
      }
      else
      {
        Console.WriteLine();
        i = 1;
      }
      Console.Write( "\t{0}", o);
    }
    Console.WriteLine();
  }
}
// This code produces the following output.
//
//The Int32 array contains the following:
//    2    3    6    7    8
//The object to search for (1) is not found. The next larger object is at index 0
//
//The object to search for (6) is at index 2.
Public Class SamplesArray
  Public Shared Sub Main()
    ' Creates and initializes a new Array.
    Dim myIntArray As Array = Array.CreateInstance( GetType(Int32), 5 )

    myIntArray.SetValue( 8, 0 )
    myIntArray.SetValue( 2, 1 )
    myIntArray.SetValue( 6, 2 )
    myIntArray.SetValue( 3, 3 )
    myIntArray.SetValue( 7, 4 )

    ' Do the required sort first
    Array.Sort(myIntArray)

    ' Displays the values of the Array.
    Console.WriteLine("The Int32 array contains the following:")
    PrintValues(myIntArray)

    ' Locates a specific object that does not exist in the Array.
    Dim myObjectOdd As Object = 1
    FindMyObject(myIntArray, myObjectOdd)

    ' Locates an object that exists in the Array.
    Dim myObjectEven As Object = 6
    FindMyObject(myIntArray, myObjectEven)
  End Sub

  Public Shared Sub FindMyObject(myArr As Array, myObject As Object)
    Dim myIndex As Integer = Array.BinarySearch(myArr, myObject)
    If myIndex < 0 Then
      Console.WriteLine("The object to search for ({0}) is not found. The next larger object is at index {1}.", myObject, Not(myIndex))
    Else
      Console.WriteLine("The object to search for ({0}) is at index {1}.", myObject, myIndex)
    End If
  End Sub

  Public Shared Sub PrintValues(myArr As Array)
    Dim i As Integer = 0
    Dim cols As Integer = myArr.GetLength( myArr.Rank - 1 )
    For Each o As Object In myArr
      If i < cols Then
        i += 1
      Else
        Console.WriteLine()
        i = 1
      End If
      Console.Write( vbTab + "{0}", o)
    Next o
    Console.WriteLine()
  End Sub
End Class
' This code produces the following output.
'
' The Int32 array contains the following:
'     2    3    6    7    8
' The object to search for (1) is not found. The next larger object is at index 0
'
' The object to search for (6) is at index 2.

Remarks

Tato metoda nepodporuje prohledávání polí obsahujících záporné indexy.This method does not support searching arrays that contain negative indexes. před voláním této metody je třeba seřadit array.array must be sorted before calling this method.

Pokud Array neobsahuje zadanou hodnotu, metoda vrátí záporné celé číslo.If the Array does not contain the specified value, the method returns a negative integer. Můžete použít operátor bitového doplňku (~ v C#, Not v Visual Basic) na negativní výsledek pro vyprodukování indexu.You can apply the bitwise complement operator (~ in C#, Not in Visual Basic) to the negative result to produce an index. Pokud je tento index jeden větší než horní mez pole, nejsou v poli žádné elementy větší než value.If this index is one greater than the upper bound of the array, there are no elements larger than value in the array. V opačném případě je to index prvního prvku, který je větší než value.Otherwise, it is the index of the first element that is larger than value.

value nebo každý prvek array musí implementovat rozhraní IComparable, které se používá pro porovnání.Either value or every element of array must implement the IComparable interface, which is used for comparisons. Prvky array musí být již řazeny ve vzestupné hodnotě podle pořadí řazení definovaného implementací IComparable; v opačném případě může být výsledek nesprávný.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by the IComparable implementation; otherwise, the result might be incorrect.

Note

Pokudvalue neimplementuje rozhraní IComparable, prvky array nejsou testovány pro IComparable před začátkem hledání.Ifvalue does not implement the IComparable interface, the elements of array are not tested for IComparable before the search begins. Výjimka je vyvolána, pokud vyhledávání narazí na prvek, který neimplementuje IComparable.An exception is thrown if the search encounters an element that does not implement IComparable.

Jsou povoleny duplicitní prvky.Duplicate elements are allowed. Pokud Array obsahuje více než jeden prvek, který se rovná value, metoda vrátí index pouze jednoho výskytu a nemusí nutně jít o první z nich.If the Array contains more than one element equal to value, the method returns the index of only one of the occurrences, and not necessarily the first one.

null lze vždy porovnat s jakýmkoli jiným typem odkazu; Proto porovnávání s null negeneruje výjimku.null can always be compared with any other reference type; therefore, comparisons with null do not generate an exception.

Note

Pro každý testovaný prvek je value předán příslušné implementaci IComparable, i když value null.For every element tested, value is passed to the appropriate IComparable implementation, even if value is null. To znamená, že implementace IComparable určuje, jak se daný prvek porovnává s null.That is, the IComparable implementation determines how a given element compares to null.

Tato metoda je operace O (log n), kde n je Length array.This method is an O(log n) operation, where n is the Length of array.

See also

BinarySearch(Array, Object, IComparer)

Vyhledá v celém jednorozměrném poli hodnotu pomocí zadaného IComparerho rozhraní.Searches an entire one-dimensional sorted array for a value using the specified IComparer interface.

public:
 static int BinarySearch(Array ^ array, System::Object ^ value, System::Collections::IComparer ^ comparer);
public static int BinarySearch (Array array, object value, System.Collections.IComparer comparer);
static member BinarySearch : Array * obj * System.Collections.IComparer -> int
Public Shared Function BinarySearch (array As Array, value As Object, comparer As IComparer) As Integer

Parameters

array
Array

Seřazené jednorozměrné Array pro hledání.The sorted one-dimensional Array to search.

value
Object

Objekt, který chcete vyhledat.The object to search for.

comparer
IComparer

IComparer implementace, která se má použít při porovnávání elementů.The IComparer implementation to use when comparing elements.

-nebo--or- null pro použití IComparable implementace každého prvku.null to use the IComparable implementation of each element.

Returns

Int32

Index zadaného value v zadaném array, je-li nalezen value; jinak záporné číslo.The index of the specified value in the specified array, if value is found; otherwise, a negative number. Pokud value nebyl nalezen a value je méně než jeden nebo více prvků v array, je vráceno záporné číslo bitového doplňku indexu prvního prvku, který je větší než value.If value is not found and value is less than one or more elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of the index of the first element that is larger than value. Pokud value nebyl nalezen a value je větší než všechny prvky v array, je vráceno záporné číslo bitového doplňku (index posledního prvku plus 1).If value is not found and value is greater than all elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of (the index of the last element plus 1). Pokud je tato metoda volána s neseřazeným array, návratová hodnota může být nesprávná a může být vráceno záporné číslo, i když je value přítomen v array.If this method is called with a non-sorted array, the return value can be incorrect and a negative number could be returned, even if value is present in array.

Exceptions

array je null.array is null.

Pole array je multidimenzionální.array is multidimensional.

comparer je nulla value je typu, který není kompatibilní s prvky array.comparer is null, and value is of a type that is not compatible with the elements of array.

comparer je null, value neimplementuje rozhraní IComparable a hledání narazí na prvek, který neimplementuje rozhraní IComparable.comparer is null, value does not implement the IComparable interface, and the search encounters an element that does not implement the IComparable interface.

Remarks

Tato metoda nepodporuje prohledávání polí obsahujících záporné indexy.This method does not support searching arrays that contain negative indexes. před voláním této metody je třeba seřadit array.array must be sorted before calling this method.

Pokud Array neobsahuje zadanou hodnotu, metoda vrátí záporné celé číslo.If the Array does not contain the specified value, the method returns a negative integer. Můžete použít operátor bitového doplňku (~ v C#, Not v Visual Basic) na negativní výsledek pro vyprodukování indexu.You can apply the bitwise complement operator (~ in C#, Not in Visual Basic) to the negative result to produce an index. Pokud je tento index jeden větší než horní mez pole, nejsou v poli žádné elementy větší než value.If this index is one greater than the upper bound of the array, there are no elements larger than value in the array. V opačném případě je to index prvního prvku, který je větší než value.Otherwise, it is the index of the first element that is larger than value.

Porovnávací metoda přizpůsobuje způsob porovnání prvků.The comparer customizes how the elements are compared. Například můžete použít System.Collections.CaseInsensitiveComparer jako porovnávací metodu pro hledání řetězců bez rozlišování velikosti písmen.For example, you can use a System.Collections.CaseInsensitiveComparer as the comparer to perform case-insensitive string searches.

Pokud comparer není null, prvky array jsou porovnány se zadanou hodnotou pomocí zadané IComparer implementace.If comparer is not null, the elements of array are compared to the specified value using the specified IComparer implementation. Prvky array musí být již řazeny ve vzestupné hodnotě podle pořadí řazení definovaného comparer; v opačném případě může být výsledek nesprávný.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by comparer; otherwise, the result might be incorrect.

Je-licomparer null, porovnání je provedeno pomocí IComparable implementace poskytnuté samotným prvkem nebo zadanou hodnotou.Ifcomparer is null, the comparison is done using the IComparable implementation provided by the element itself or by the specified value. Prvky array musí být již řazeny ve vzestupné hodnotě podle pořadí řazení definovaného implementací IComparable; v opačném případě může být výsledek nesprávný.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by the IComparable implementation; otherwise, the result might be incorrect.

Note

Pokud je comparer null a value neimplementuje rozhraní IComparable, prvky array nejsou testovány pro IComparable před začátkem hledání.If comparer is null and value does not implement the IComparable interface, the elements of array are not tested for IComparable before the search begins. Výjimka je vyvolána, pokud vyhledávání narazí na prvek, který neimplementuje IComparable.An exception is thrown if the search encounters an element that does not implement IComparable.

Jsou povoleny duplicitní prvky.Duplicate elements are allowed. Pokud Array obsahuje více než jeden prvek, který se rovná value, metoda vrátí index pouze jednoho výskytu a nemusí nutně jít o první z nich.If the Array contains more than one element equal to value, the method returns the index of only one of the occurrences, and not necessarily the first one.

null lze vždy porovnat s jakýmkoli jiným typem odkazu; Proto porovnávání s null negeneruje výjimku.null can always be compared with any other reference type; therefore, comparisons with null do not generate an exception.

Note

Pro každý testovaný prvek je value předán příslušné implementaci IComparable, i když value null.For every element tested, value is passed to the appropriate IComparable implementation, even if value is null. To znamená, že implementace IComparable určuje, jak se daný prvek porovnává s null.That is, the IComparable implementation determines how a given element compares to null.

Tato metoda je operace O (log n), kde n je Length array.This method is an O(log n) operation, where n is the Length of array.

See also

BinarySearch(Array, Int32, Int32, Object)

Vyhledá v řadě prvků v jednorozměrném poli pro hodnotu pomocí rozhraní IComparable implementovaného jednotlivými prvky pole a zadanou hodnotou.Searches a range of elements in a one-dimensional sorted array for a value, using the IComparable interface implemented by each element of the array and by the specified value.

public:
 static int BinarySearch(Array ^ array, int index, int length, System::Object ^ value);
public static int BinarySearch (Array array, int index, int length, object value);
static member BinarySearch : Array * int * int * obj -> int
Public Shared Function BinarySearch (array As Array, index As Integer, length As Integer, value As Object) As Integer

Parameters

array
Array

Seřazené jednorozměrné Array pro hledání.The sorted one-dimensional Array to search.

index
Int32

Počáteční index prohledávaného rozsahu.The starting index of the range to search.

length
Int32

Délka prohledávaného rozsahu.The length of the range to search.

value
Object

Objekt, který chcete vyhledat.The object to search for.

Returns

Int32

Index zadaného value v zadaném array, je-li nalezen value; jinak záporné číslo.The index of the specified value in the specified array, if value is found; otherwise, a negative number. Pokud value nebyl nalezen a value je méně než jeden nebo více prvků v array, je vráceno záporné číslo bitového doplňku indexu prvního prvku, který je větší než value.If value is not found and value is less than one or more elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of the index of the first element that is larger than value. Pokud value nebyl nalezen a value je větší než všechny prvky v array, je vráceno záporné číslo bitového doplňku (index posledního prvku plus 1).If value is not found and value is greater than all elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of (the index of the last element plus 1). Pokud je tato metoda volána s neseřazeným array, návratová hodnota může být nesprávná a může být vráceno záporné číslo, i když je value přítomen v array.If this method is called with a non-sorted array, the return value can be incorrect and a negative number could be returned, even if value is present in array.

Exceptions

array je null.array is null.

Pole array je multidimenzionální.array is multidimensional.

index je menší než dolní mez array.index is less than the lower bound of array.

-nebo--or- Hodnota length je menší než nula.length is less than zero.

index a length v arrayneurčují platný rozsah.index and length do not specify a valid range in array.

-nebo--or- value je typu, který není kompatibilní s prvky array.value is of a type that is not compatible with the elements of array.

value neimplementuje rozhraní IComparable a hledání narazí na prvek, který neimplementuje rozhraní IComparable.value does not implement the IComparable interface, and the search encounters an element that does not implement the IComparable interface.

Remarks

Tato metoda nepodporuje prohledávání polí obsahujících záporné indexy.This method does not support searching arrays that contain negative indexes. před voláním této metody je třeba seřadit array.array must be sorted before calling this method.

Pokud Array neobsahuje zadanou hodnotu, metoda vrátí záporné celé číslo.If the Array does not contain the specified value, the method returns a negative integer. Můžete použít operátor bitového doplňku (~ v C#, Not v Visual Basic) na negativní výsledek pro vyprodukování indexu.You can apply the bitwise complement operator (~ in C#, Not in Visual Basic) to the negative result to produce an index. Pokud je tento index jeden větší než horní mez pole, nejsou v poli žádné elementy větší než value.If this index is one greater than the upper bound of the array, there are no elements larger than value in the array. V opačném případě je to index prvního prvku, který je větší než value.Otherwise, it is the index of the first element that is larger than value.

value nebo každý prvek array musí implementovat rozhraní IComparable, které se používá pro porovnání.Either value or every element of array must implement the IComparable interface, which is used for comparisons. Prvky array musí být již řazeny ve vzestupné hodnotě podle pořadí řazení definovaného implementací IComparable; v opačném případě může být výsledek nesprávný.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by the IComparable implementation; otherwise, the result might be incorrect.

Note

Pokud value neimplementuje rozhraní IComparable, prvky array nejsou testovány pro IComparable před začátkem hledání.If value does not implement the IComparable interface, the elements of array are not tested for IComparable before the search begins. Výjimka je vyvolána, pokud vyhledávání narazí na prvek, který neimplementuje IComparable.An exception is thrown if the search encounters an element that does not implement IComparable.

Jsou povoleny duplicitní prvky.Duplicate elements are allowed. Pokud Array obsahuje více než jeden prvek, který se rovná value, metoda vrátí index pouze jednoho výskytu a nemusí nutně jít o první z nich.If the Array contains more than one element equal to value, the method returns the index of only one of the occurrences, and not necessarily the first one.

null lze vždy porovnat s jakýmkoli jiným typem odkazu; Proto porovnávání s null negeneruje výjimku.null can always be compared with any other reference type; therefore, comparisons with null do not generate an exception.

Note

Pro každý testovaný prvek je value předán příslušné implementaci IComparable, i když value null.For every element tested, value is passed to the appropriate IComparable implementation, even if value is null. To znamená, že implementace IComparable určuje, jak se daný prvek porovnává s null.That is, the IComparable implementation determines how a given element compares to null.

Tato metoda je operace O (log n), kde n je length.This method is an O(log n) operation, where n is length.

See also

BinarySearch(Array, Int32, Int32, Object, IComparer)

Vyhledá v řadě prvků v jednorozměrném poli pro hodnotu pomocí zadaného IComparer rozhraní.Searches a range of elements in a one-dimensional sorted array for a value, using the specified IComparer interface.

public:
 static int BinarySearch(Array ^ array, int index, int length, System::Object ^ value, System::Collections::IComparer ^ comparer);
public static int BinarySearch (Array array, int index, int length, object value, System.Collections.IComparer comparer);
static member BinarySearch : Array * int * int * obj * System.Collections.IComparer -> int
Public Shared Function BinarySearch (array As Array, index As Integer, length As Integer, value As Object, comparer As IComparer) As Integer

Parameters

array
Array

Seřazené jednorozměrné Array pro hledání.The sorted one-dimensional Array to search.

index
Int32

Počáteční index prohledávaného rozsahu.The starting index of the range to search.

length
Int32

Délka prohledávaného rozsahu.The length of the range to search.

value
Object

Objekt, který chcete vyhledat.The object to search for.

comparer
IComparer

IComparer implementace, která se má použít při porovnávání elementů.The IComparer implementation to use when comparing elements.

-nebo--or- null pro použití IComparable implementace každého prvku.null to use the IComparable implementation of each element.

Returns

Int32

Index zadaného value v zadaném array, je-li nalezen value; jinak záporné číslo.The index of the specified value in the specified array, if value is found; otherwise, a negative number. Pokud value nebyl nalezen a value je méně než jeden nebo více prvků v array, je vráceno záporné číslo bitového doplňku indexu prvního prvku, který je větší než value.If value is not found and value is less than one or more elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of the index of the first element that is larger than value. Pokud value nebyl nalezen a value je větší než všechny prvky v array, je vráceno záporné číslo bitového doplňku (index posledního prvku plus 1).If value is not found and value is greater than all elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of (the index of the last element plus 1). Pokud je tato metoda volána s neseřazeným array, návratová hodnota může být nesprávná a může být vráceno záporné číslo, i když je value přítomen v array.If this method is called with a non-sorted array, the return value can be incorrect and a negative number could be returned, even if value is present in array.

Exceptions

array je null.array is null.

Pole array je multidimenzionální.array is multidimensional.

index je menší než dolní mez array.index is less than the lower bound of array.

-nebo--or- Hodnota length je menší než nula.length is less than zero.

index a length v arrayneurčují platný rozsah.index and length do not specify a valid range in array.

-nebo--or- comparer je nulla value je typu, který není kompatibilní s prvky array.comparer is null, and value is of a type that is not compatible with the elements of array.

comparer je null, value neimplementuje rozhraní IComparable a hledání narazí na prvek, který neimplementuje rozhraní IComparable.comparer is null, value does not implement the IComparable interface, and the search encounters an element that does not implement the IComparable interface.

Remarks

Tato metoda nepodporuje prohledávání polí obsahujících záporné indexy.This method does not support searching arrays that contain negative indexes. před voláním této metody je třeba seřadit array.array must be sorted before calling this method.

Pokud Array neobsahuje zadanou hodnotu, metoda vrátí záporné celé číslo.If the Array does not contain the specified value, the method returns a negative integer. Můžete použít operátor bitového doplňku (~ v C#, Not v Visual Basic) na negativní výsledek pro vyprodukování indexu.You can apply the bitwise complement operator (~ in C#, Not in Visual Basic) to the negative result to produce an index. Pokud je tento index jeden větší než horní mez pole, nejsou v poli žádné elementy větší než value.If this index is one greater than the upper bound of the array, there are no elements larger than value in the array. V opačném případě je to index prvního prvku, který je větší než value.Otherwise, it is the index of the first element that is larger than value.

Porovnávací metoda přizpůsobuje způsob porovnání prvků.The comparer customizes how the elements are compared. Například můžete použít System.Collections.CaseInsensitiveComparer jako porovnávací metodu pro hledání řetězců bez rozlišování velikosti písmen.For example, you can use a System.Collections.CaseInsensitiveComparer as the comparer to perform case-insensitive string searches.

Pokud comparer není null, prvky array jsou porovnány se zadanou hodnotou pomocí zadané IComparer implementace.If comparer is not null, the elements of array are compared to the specified value using the specified IComparer implementation. Prvky array musí být již řazeny ve vzestupné hodnotě podle pořadí řazení definovaného comparer; v opačném případě může být výsledek nesprávný.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by comparer; otherwise, the result might be incorrect.

Je-li comparer null, porovnání je provedeno pomocí IComparable implementace poskytnuté samotným prvkem nebo zadanou hodnotou.If comparer is null, the comparison is done using the IComparable implementation provided by the element itself or by the specified value. Prvky array musí být již řazeny ve vzestupné hodnotě podle pořadí řazení definovaného implementací IComparable; v opačném případě může být výsledek nesprávný.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by the IComparable implementation; otherwise, the result might be incorrect.

Note

Pokud je comparer null a value neimplementuje rozhraní IComparable, prvky array nejsou testovány pro IComparable před začátkem hledání.If comparer is null and value does not implement the IComparable interface, the elements of array are not tested for IComparable before the search begins. Výjimka je vyvolána, pokud vyhledávání narazí na prvek, který neimplementuje IComparable.An exception is thrown if the search encounters an element that does not implement IComparable.

Jsou povoleny duplicitní prvky.Duplicate elements are allowed. Pokud Array obsahuje více než jeden prvek, který se rovná value, metoda vrátí index pouze jednoho výskytu a nemusí nutně jít o první z nich.If the Array contains more than one element equal to value, the method returns the index of only one of the occurrences, and not necessarily the first one.

null lze vždy porovnat s jakýmkoli jiným typem odkazu; Proto porovnávání s null negeneruje výjimku při použití IComparable.null can always be compared with any other reference type; therefore, comparisons with null do not generate an exception when using IComparable.

Note

Pro každý testovaný prvek je value předán příslušné implementaci IComparable, i když value null.For every element tested, value is passed to the appropriate IComparable implementation, even if value is null. To znamená, že implementace IComparable určuje, jak se daný prvek porovnává s null.That is, the IComparable implementation determines how a given element compares to null.

Tato metoda je operace O (log n), kde n je length.This method is an O(log n) operation, where n is length.

See also

BinarySearch<T>(T[], T)

Vyhledá celé jednorozměrné pole seřazené pro konkrétní element pomocí IComparable<T> obecného rozhraní implementovaného každým prvkem Array a zadaným objektem.Searches an entire one-dimensional sorted array for a specific element, using the IComparable<T> generic interface implemented by each element of the Array and by the specified object.

public:
generic <typename T>
 static int BinarySearch(cli::array <T> ^ array, T value);
public static int BinarySearch<T> (T[] array, T value);
static member BinarySearch : 'T[] * 'T -> int
Public Shared Function BinarySearch(Of T) (array As T(), value As T) As Integer

Type Parameters

T

Typ prvků pole.The type of the elements of the array.

Parameters

array
T[]

Seřazené jednorozměrné Array založené na nule.The sorted one-dimensional, zero-based Array to search.

value
T

Objekt, který chcete vyhledat.The object to search for.

Returns

Int32

Index zadaného value v zadaném array, je-li nalezen value; jinak záporné číslo.The index of the specified value in the specified array, if value is found; otherwise, a negative number. Pokud value nebyl nalezen a value je méně než jeden nebo více prvků v array, je vráceno záporné číslo bitového doplňku indexu prvního prvku, který je větší než value.If value is not found and value is less than one or more elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of the index of the first element that is larger than value. Pokud value nebyl nalezen a value je větší než všechny prvky v array, je vráceno záporné číslo bitového doplňku (index posledního prvku plus 1).If value is not found and value is greater than all elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of (the index of the last element plus 1). Pokud je tato metoda volána s neseřazeným array, návratová hodnota může být nesprávná a může být vráceno záporné číslo, i když je value přítomen v array.If this method is called with a non-sorted array, the return value can be incorrect and a negative number could be returned, even if value is present in array.

Exceptions

array je null.array is null.

T neimplementuje obecné rozhraní IComparable<T>.T does not implement the IComparable<T> generic interface.

Examples

Následující příklad kódu ukazuje přetížení obecné metody Sort<T>(T[]) a BinarySearch<T>(T[], T) přetížení obecné metody.The following code example demonstrates the Sort<T>(T[]) generic method overload and the BinarySearch<T>(T[], T) generic method overload. Je vytvořeno pole řetězců, a to bez konkrétního pořadí.An array of strings is created, in no particular order.

Pole je zobrazeno, seřazeno a znovu zobrazeno.The array is displayed, sorted, and displayed again. Pole musí být seřazena, aby bylo možné použít metodu BinarySearch.Arrays must be sorted in order to use the BinarySearch method.

Note

Volání obecných metod Sort a BinarySearch nevypadají jinak než volání jejich neobecných protějšků, protože Visual Basic, C#a C++ odvozují typ parametru obecného typu z typu prvního argumentu.The calls to the Sort and BinarySearch generic methods do not look any different from calls to their nongeneric counterparts, because Visual Basic, C#, and C++ infer the type of the generic type parameter from the type of the first argument. Použijete-li nástroj Ildasm. exe (IL Disassembler) k prohlédnutí jazyka MSIL (Microsoft Intermediate Language), vidíte, že jsou volány obecné metody.If you use the Ildasm.exe (IL Disassembler) to examine the Microsoft intermediate language (MSIL), you can see that the generic methods are being called.

Přetížení obecné metody BinarySearch<T>(T[], T) se pak používá k vyhledání dvou řetězců, které nejsou v poli a v jednom z nich.The BinarySearch<T>(T[], T) generic method overload is then used to search for two strings, one that is not in the array and one that is. Pole a návratová hodnota metody BinarySearch jsou předány do obecné metody ShowWhere, která zobrazuje hodnotu indexu, pokud se řetězec najde, a v opačném případě prvky, které by hledaný řetězec provedl v poli.The array and the return value of the BinarySearch method are passed to the ShowWhere generic method, which displays the index value if the string is found, and otherwise the elements the search string would fall between if it were in the array. Index je záporný, pokud řetězec není v poli, takže metoda ShowWhere přebírá bitový doplněk (~ operátor in C# a vizuál C++Xor-1 v Visual Basic) k získání indexu prvního prvku v seznamu, který je větší než hledaný řetězec.The index is negative if the string is not in the array, so the ShowWhere method takes the bitwise complement (the ~ operator in C# and Visual C++, Xor-1 in Visual Basic) to obtain the index of the first element in the list that is larger than the search string.

using namespace System;
using namespace System::Collections::Generic;

generic<typename T> void ShowWhere(array<T>^ arr, int index)
{
  if (index<0)
  {
    // If the index is negative, it represents the bitwise
    // complement of the next larger element in the array.
    //
    index = ~index;

    Console::Write("Not found. Sorts between: ");

    if (index == 0)
      Console::Write("beginning of array and ");
    else
      Console::Write("{0} and ", arr[index-1]);

    if (index == arr->Length)
      Console::WriteLine("end of array.");
    else
      Console::WriteLine("{0}.", arr[index]);
  }
  else
  {
    Console::WriteLine("Found at index {0}.", index);
  }
};

void main()
{
  array<String^>^ dinosaurs = {"Pachycephalosaurus", 
                 "Amargasaurus", 
                 "Tyrannosaurus", 
                 "Mamenchisaurus", 
                 "Deinonychus", 
                 "Edmontosaurus"};

  Console::WriteLine();
  for each(String^ dinosaur in dinosaurs)
  {
    Console::WriteLine(dinosaur);
  }

  Console::WriteLine("\nSort");
  Array::Sort(dinosaurs);

  Console::WriteLine();
  for each(String^ dinosaur in dinosaurs)
  {
    Console::WriteLine(dinosaur);
  }

  Console::WriteLine("\nBinarySearch for 'Coelophysis':");
  int index = Array::BinarySearch(dinosaurs, "Coelophysis");
  ShowWhere(dinosaurs, index);

  Console::WriteLine("\nBinarySearch for 'Tyrannosaurus':");
  index = Array::BinarySearch(dinosaurs, "Tyrannosaurus");
  ShowWhere(dinosaurs, index);
}

/* This code example produces the following output:

Pachycephalosaurus
Amargasaurus
Tyrannosaurus
Mamenchisaurus
Deinonychus
Edmontosaurus

Sort

Amargasaurus
Deinonychus
Edmontosaurus
Mamenchisaurus
Pachycephalosaurus
Tyrannosaurus

BinarySearch for 'Coelophysis':
Not found. Sorts between: Amargasaurus and Deinonychus.

BinarySearch for 'Tyrannosaurus':
Found at index 5.
 */
using System;
using System.Collections.Generic;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    string[] dinosaurs = {"Pachycephalosaurus",
               "Amargasaurus",
               "Tyrannosaurus",
               "Mamenchisaurus",
               "Deinonychus",
               "Edmontosaurus"};

    Console.WriteLine();
    foreach( string dinosaur in dinosaurs )
    {
      Console.WriteLine(dinosaur);
    }

    Console.WriteLine("\nSort");
    Array.Sort(dinosaurs);

    Console.WriteLine();
    foreach( string dinosaur in dinosaurs )
    {
      Console.WriteLine(dinosaur);
    }

    Console.WriteLine("\nBinarySearch for 'Coelophysis':");
    int index = Array.BinarySearch(dinosaurs, "Coelophysis");
    ShowWhere(dinosaurs, index);

    Console.WriteLine("\nBinarySearch for 'Tyrannosaurus':");
    index = Array.BinarySearch(dinosaurs, "Tyrannosaurus");
    ShowWhere(dinosaurs, index);
  }

  private static void ShowWhere<T>(T[] array, int index)
  {
    if (index<0)
    {
      // If the index is negative, it represents the bitwise
      // complement of the next larger element in the array.
      //
      index = ~index;

      Console.Write("Not found. Sorts between: ");

      if (index == 0)
        Console.Write("beginning of array and ");
      else
        Console.Write("{0} and ", array[index-1]);

      if (index == array.Length)
        Console.WriteLine("end of array.");
      else
        Console.WriteLine("{0}.", array[index]);
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Found at index {0}.", index);
    }
  }
}

/* This code example produces the following output:

Pachycephalosaurus
Amargasaurus
Tyrannosaurus
Mamenchisaurus
Deinonychus
Edmontosaurus

Sort

Amargasaurus
Deinonychus
Edmontosaurus
Mamenchisaurus
Pachycephalosaurus
Tyrannosaurus

BinarySearch for 'Coelophysis':
Not found. Sorts between: Amargasaurus and Deinonychus.

BinarySearch for 'Tyrannosaurus':
Found at index 5.
 */
Imports System.Collections.Generic

Public Class Example

  Public Shared Sub Main()

    Dim dinosaurs() As String = { _
      "Pachycephalosaurus", _
      "Amargasaurus", _
      "Tyrannosaurus", _
      "Mamenchisaurus", _
      "Deinonychus", _
      "Edmontosaurus" }

    Console.WriteLine()
    For Each dinosaur As String In dinosaurs
      Console.WriteLine(dinosaur)
    Next

    Console.WriteLine(vbLf & "Sort")
    Array.Sort(dinosaurs)

    Console.WriteLine()
    For Each dinosaur As String In dinosaurs
      Console.WriteLine(dinosaur)
    Next

    Console.WriteLine(vbLf & _
      "BinarySearch for 'Coelophysis':")
    Dim index As Integer = _
      Array.BinarySearch(dinosaurs, "Coelophysis")
    ShowWhere(dinosaurs, index)

    Console.WriteLine(vbLf & _
      "BinarySearch for 'Tyrannosaurus':")
    index = Array.BinarySearch(dinosaurs, "Tyrannosaurus")
    ShowWhere(dinosaurs, index)

  End Sub

  Private Shared Sub ShowWhere(Of T) _
    (ByVal array() As T, ByVal index As Integer) 

    If index < 0 Then
      ' If the index is negative, it represents the bitwise
      ' complement of the next larger element in the array.
      '
      index = index Xor -1

      Console.Write("Not found. Sorts between: ")

      If index = 0 Then
        Console.Write("beginning of array and ")
      Else
        Console.Write("{0} and ", array(index - 1))
      End If 

      If index = array.Length Then
        Console.WriteLine("end of array.")
      Else
        Console.WriteLine("{0}.", array(index))
      End If 
    Else
      Console.WriteLine("Found at index {0}.", index)
    End If

  End Sub

End Class

' This code example produces the following output:
'
'Pachycephalosaurus
'Amargasaurus
'Tyrannosaurus
'Mamenchisaurus
'Deinonychus
'Edmontosaurus
'
'Sort
'
'Amargasaurus
'Deinonychus
'Edmontosaurus
'Mamenchisaurus
'Pachycephalosaurus
'Tyrannosaurus
'
'BinarySearch for 'Coelophysis':
'Not found. Sorts between: Amargasaurus and Deinonychus.
'
'BinarySearch for 'Tyrannosaurus':
'Found at index 5.

Remarks

Tato metoda nepodporuje prohledávání polí obsahujících záporné indexy.This method does not support searching arrays that contain negative indexes. před voláním této metody je třeba seřadit array.array must be sorted before calling this method.

Pokud array neobsahuje zadanou hodnotu, vrátí metoda záporné celé číslo.If array does not contain the specified value, the method returns a negative integer. Můžete použít operátor bitového doplňku (~ v C#, Not v Visual Basic) na negativní výsledek pro vyprodukování indexu.You can apply the bitwise complement operator (~ in C#, Not in Visual Basic) to the negative result to produce an index. Pokud je tento index stejný jako velikost pole, žádné prvky větší než value v poli.If this index is equal to the size of the array, there are no elements larger than value in the array. V opačném případě je to index prvního prvku, který je větší než value.Otherwise, it is the index of the first element that is larger than value.

T musí implementovat IComparable<T> obecné rozhraní, které se používá pro porovnání.T must implement the IComparable<T> generic interface, which is used for comparisons. Prvky array musí být již řazeny ve vzestupné hodnotě podle pořadí řazení definovaného implementací IComparable<T>; v opačném případě může být výsledek nesprávný.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by the IComparable<T> implementation; otherwise, the result might be incorrect.

Jsou povoleny duplicitní prvky.Duplicate elements are allowed. Pokud Array obsahuje více než jeden prvek, který se rovná value, metoda vrátí index pouze jednoho výskytu a nemusí nutně jít o první z nich.If the Array contains more than one element equal to value, the method returns the index of only one of the occurrences, and not necessarily the first one.

null lze vždy porovnat s jakýmkoli jiným typem odkazu; Proto porovnávání s null negeneruje výjimku.null can always be compared with any other reference type; therefore, comparisons with null do not generate an exception.

Note

Pro každý testovaný prvek je value předán příslušné implementaci IComparable<T>, i když value null.For every element tested, value is passed to the appropriate IComparable<T> implementation, even if value is null. To znamená, že implementace IComparable<T> určuje, jak se daný prvek porovnává s null.That is, the IComparable<T> implementation determines how a given element compares to null.

Tato metoda je operace O (log n), kde n je Length array.This method is an O(log n) operation, where n is the Length of array.

See also

BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>)

Vyhledá v celém jednorozměrném poli hodnotu pomocí zadaného IComparer<T> obecného rozhraní.Searches an entire one-dimensional sorted array for a value using the specified IComparer<T> generic interface.

public:
generic <typename T>
 static int BinarySearch(cli::array <T> ^ array, T value, System::Collections::Generic::IComparer<T> ^ comparer);
public static int BinarySearch<T> (T[] array, T value, System.Collections.Generic.IComparer<T> comparer);
static member BinarySearch : 'T[] * 'T * System.Collections.Generic.IComparer<'T> -> int
Public Shared Function BinarySearch(Of T) (array As T(), value As T, comparer As IComparer(Of T)) As Integer

Type Parameters

T

Typ prvků pole.The type of the elements of the array.

Parameters

array
T[]

Seřazené jednorozměrné Array založené na nule.The sorted one-dimensional, zero-based Array to search.

value
T

Objekt, který chcete vyhledat.The object to search for.

comparer
IComparer<T>

IComparer<T> implementace, která se má použít při porovnávání elementů.The IComparer<T> implementation to use when comparing elements.

-nebo--or- null pro použití IComparable<T> implementace každého prvku.null to use the IComparable<T> implementation of each element.

Returns

Int32

Index zadaného value v zadaném array, je-li nalezen value; jinak záporné číslo.The index of the specified value in the specified array, if value is found; otherwise, a negative number. Pokud value nebyl nalezen a value je méně než jeden nebo více prvků v array, je vráceno záporné číslo bitového doplňku indexu prvního prvku, který je větší než value.If value is not found and value is less than one or more elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of the index of the first element that is larger than value. Pokud value nebyl nalezen a value je větší než všechny prvky v array, je vráceno záporné číslo bitového doplňku (index posledního prvku plus 1).If value is not found and value is greater than all elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of (the index of the last element plus 1). Pokud je tato metoda volána s neseřazeným array, návratová hodnota může být nesprávná a může být vráceno záporné číslo, i když je value přítomen v array.If this method is called with a non-sorted array, the return value can be incorrect and a negative number could be returned, even if value is present in array.

Exceptions

array je null.array is null.

comparer je nulla value je typu, který není kompatibilní s prvky array.comparer is null, and value is of a type that is not compatible with the elements of array.

comparer je nulla T neimplementuje obecné rozhraní IComparable<T>.comparer is null, and T does not implement the IComparable<T> generic interface

Examples

Následující příklad ukazuje přetížení obecné metody Sort<T>(T[], IComparer<T>) a BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) přetížení obecné metody.The following example demonstrates the Sort<T>(T[], IComparer<T>) generic method overload and the BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) generic method overload.

Příklad kódu definuje alternativní porovnávací metodu pro řetězce s názvem ReverseCompare, který implementuje IComparer<string> (IComparer(Of String) v Visual Basic, IComparer<String^> v jazyce Visual C++) Obecné rozhraní.The code example defines an alternative comparer for strings, named ReverseCompare, which implements the IComparer<string> (IComparer(Of String) in Visual Basic, IComparer<String^> in Visual C++) generic interface. Porovnávací metoda volá metodu CompareTo(String) a přesměruje pořadí komparand tak, aby řetězce byly řazeny na minimum a nikoli na maximum.The comparer calls the CompareTo(String) method, reversing the order of the comparands so that the strings sort high-to-low instead of low-to-high.

Pole je zobrazeno, seřazeno a znovu zobrazeno.The array is displayed, sorted, and displayed again. Pole musí být seřazena, aby bylo možné použít metodu BinarySearch.Arrays must be sorted in order to use the BinarySearch method.

Note

Volání obecných metod Sort<T>(T[], IComparer<T>) a BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) nevypadají jinak než volání jejich neobecných protějšků, protože Visual Basic, C#a C++ odvozují typ parametru obecného typu z typu prvního argumentu.The calls to the Sort<T>(T[], IComparer<T>) and BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) generic methods do not look any different from calls to their nongeneric counterparts, because Visual Basic, C#, and C++ infer the type of the generic type parameter from the type of the first argument. Použijete-li nástroj Ildasm. exe (IL Disassembler) k prohlédnutí jazyka MSIL (Microsoft Intermediate Language), vidíte, že jsou volány obecné metody.If you use the Ildasm.exe (IL Disassembler) to examine the Microsoft intermediate language (MSIL), you can see that the generic methods are being called.

Přetížení obecné metody BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) se pak používá k vyhledání dvou řetězců, které nejsou v poli a v jednom z nich.The BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) generic method overload is then used to search for two strings, one that is not in the array and one that is. Pole a návratová hodnota metody BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) jsou předány do obecné metody ShowWhere, která zobrazuje hodnotu indexu, pokud se řetězec najde, a v opačném případě prvky, které by hledaný řetězec provedl v poli.The array and the return value of the BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) method are passed to the ShowWhere generic method, which displays the index value if the string is found, and otherwise the elements the search string would fall between if it were in the array. Index je záporný, pokud řetězec není n polem, takže metoda ShowWhere přebírá logický doplněk (~ operátor in C# a vizuál C++Xor-1 v Visual Basic) k získání indexu prvního prvku v seznamu, který je větší než hledaný řetězec.The index is negative if the string is not n the array, so the ShowWhere method takes the bitwise complement (the ~ operator in C# and Visual C++, Xor -1 in Visual Basic) to obtain the index of the first element in the list that is larger than the search string.

using namespace System;
using namespace System::Collections::Generic;

public ref class ReverseComparer: IComparer<String^>
{
public:
  virtual int Compare(String^ x, String^ y)
  {
    // Compare y and x in reverse order.
    return y->CompareTo(x);
  }
};

generic<typename T> void ShowWhere(array<T>^ arr, int index)
{
  if (index<0)
  {
    // If the index is negative, it represents the bitwise
    // complement of the next larger element in the array.
    //
    index = ~index;

    Console::Write("Not found. Sorts between: ");

    if (index == 0)
      Console::Write("beginning of array and ");
    else
      Console::Write("{0} and ", arr[index-1]);

    if (index == arr->Length)
      Console::WriteLine("end of array.");
    else
      Console::WriteLine("{0}.", arr[index]);
  }
  else
  {
    Console::WriteLine("Found at index {0}.", index);
  }
};

void main()
{
  array<String^>^ dinosaurs = {"Pachycephalosaurus", 
                 "Amargasaurus", 
                 "Tyrannosaurus", 
                 "Mamenchisaurus", 
                 "Deinonychus", 
                 "Edmontosaurus"};

  Console::WriteLine();
  for each(String^ dinosaur in dinosaurs)
  {
    Console::WriteLine(dinosaur);
  }

  ReverseComparer^ rc = gcnew ReverseComparer();

  Console::WriteLine("\nSort");
  Array::Sort(dinosaurs, rc);

  Console::WriteLine();
  for each(String^ dinosaur in dinosaurs)
  {
    Console::WriteLine(dinosaur);
  }

  Console::WriteLine("\nBinarySearch for 'Coelophysis':");
  int index = Array::BinarySearch(dinosaurs, "Coelophysis", rc);
  ShowWhere(dinosaurs, index);

  Console::WriteLine("\nBinarySearch for 'Tyrannosaurus':");
  index = Array::BinarySearch(dinosaurs, "Tyrannosaurus", rc);
  ShowWhere(dinosaurs, index);
}

/* This code example produces the following output:

Pachycephalosaurus
Amargasaurus
Tyrannosaurus
Mamenchisaurus
Deinonychus
Edmontosaurus

Sort

Tyrannosaurus
Pachycephalosaurus
Mamenchisaurus
Edmontosaurus
Deinonychus
Amargasaurus

BinarySearch for 'Coelophysis':
Not found. Sorts between: Deinonychus and Amargasaurus.

BinarySearch for 'Tyrannosaurus':
Found at index 0.
 */
using System;
using System.Collections.Generic;

public class ReverseComparer: IComparer<string>
{
  public int Compare(string x, string y)
  {
    // Compare y and x in reverse order.
    return y.CompareTo(x);
  }
}

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    string[] dinosaurs = {"Pachycephalosaurus",
               "Amargasaurus",
               "Tyrannosaurus",
               "Mamenchisaurus",
               "Deinonychus",
               "Edmontosaurus"};

    Console.WriteLine();
    foreach( string dinosaur in dinosaurs )
    {
      Console.WriteLine(dinosaur);
    }

    ReverseComparer rc = new ReverseComparer();

    Console.WriteLine("\nSort");
    Array.Sort(dinosaurs, rc);

    Console.WriteLine();
    foreach( string dinosaur in dinosaurs )
    {
      Console.WriteLine(dinosaur);
    }

    Console.WriteLine("\nBinarySearch for 'Coelophysis':");
    int index = Array.BinarySearch(dinosaurs, "Coelophysis", rc);
    ShowWhere(dinosaurs, index);

    Console.WriteLine("\nBinarySearch for 'Tyrannosaurus':");
    index = Array.BinarySearch(dinosaurs, "Tyrannosaurus", rc);
    ShowWhere(dinosaurs, index);
  }

  private static void ShowWhere<T>(T[] array, int index)
  {
    if (index<0)
    {
      // If the index is negative, it represents the bitwise
      // complement of the next larger element in the array.
      //
      index = ~index;

      Console.Write("Not found. Sorts between: ");

      if (index == 0)
        Console.Write("beginning of array and ");
      else
        Console.Write("{0} and ", array[index-1]);

      if (index == array.Length)
        Console.WriteLine("end of array.");
      else
        Console.WriteLine("{0}.", array[index]);
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Found at index {0}.", index);
    }
  }
}

/* This code example produces the following output:

Pachycephalosaurus
Amargasaurus
Tyrannosaurus
Mamenchisaurus
Deinonychus
Edmontosaurus

Sort

Tyrannosaurus
Pachycephalosaurus
Mamenchisaurus
Edmontosaurus
Deinonychus
Amargasaurus

BinarySearch for 'Coelophysis':
Not found. Sorts between: Deinonychus and Amargasaurus.

BinarySearch for 'Tyrannosaurus':
Found at index 0.
 */
Imports System.Collections.Generic

Public Class ReverseComparer
  Implements IComparer(Of String)

  Public Function Compare(ByVal x As String, _
    ByVal y As String) As Integer _
    Implements IComparer(Of String).Compare

    ' Compare y and x in reverse order.
    Return y.CompareTo(x)

  End Function
End Class

Public Class Example

  Public Shared Sub Main()

    Dim dinosaurs() As String = { _
      "Pachycephalosaurus", _
      "Amargasaurus", _
      "Tyrannosaurus", _
      "Mamenchisaurus", _
      "Deinonychus", _
      "Edmontosaurus" }

    Console.WriteLine()
    For Each dinosaur As String In dinosaurs
      Console.WriteLine(dinosaur)
    Next

    Dim rc As New ReverseComparer()

    Console.WriteLine(vbLf & "Sort")
    Array.Sort(dinosaurs, rc)

    Console.WriteLine()
    For Each dinosaur As String In dinosaurs
      Console.WriteLine(dinosaur)
    Next

    Console.WriteLine(vbLf & _
      "BinarySearch for 'Coelophysis':")
    Dim index As Integer = _
      Array.BinarySearch(dinosaurs, "Coelophysis", rc)
    ShowWhere(dinosaurs, index)

    Console.WriteLine(vbLf & _
      "BinarySearch for 'Tyrannosaurus':")
    index = Array.BinarySearch(dinosaurs, "Tyrannosaurus", rc)
    ShowWhere(dinosaurs, index)

  End Sub

  Private Shared Sub ShowWhere(Of T) _
    (ByVal array() As T, ByVal index As Integer) 

    If index < 0 Then
      ' If the index is negative, it represents the bitwise
      ' complement of the next larger element in the array.
      '
      index = index Xor -1

      Console.Write("Not found. Sorts between: ")

      If index = 0 Then
        Console.Write("beginning of array and ")
      Else
        Console.Write("{0} and ", array(index - 1))
      End If 

      If index = array.Length Then
        Console.WriteLine("end of array.")
      Else
        Console.WriteLine("{0}.", array(index))
      End If 
    Else
      Console.WriteLine("Found at index {0}.", index)
    End If

  End Sub

End Class

' This code example produces the following output:
'
'Pachycephalosaurus
'Amargasaurus
'Tyrannosaurus
'Mamenchisaurus
'Deinonychus
'Edmontosaurus
'
'Sort
'
'Tyrannosaurus
'Pachycephalosaurus
'Mamenchisaurus
'Edmontosaurus
'Deinonychus
'Amargasaurus
'
'BinarySearch for 'Coelophysis':
'Not found. Sorts between: Deinonychus and Amargasaurus.
'
'BinarySearch for 'Tyrannosaurus':
'Found at index 0.

Remarks

Tato metoda nepodporuje prohledávání polí obsahujících záporné indexy.This method does not support searching arrays that contain negative indexes. před voláním této metody je třeba seřadit array.array must be sorted before calling this method.

Pokud Array neobsahuje zadanou hodnotu, metoda vrátí záporné celé číslo.If the Array does not contain the specified value, the method returns a negative integer. Můžete použít operátor bitového doplňku (~ v C#, Not v Visual Basic) na negativní výsledek pro vyprodukování indexu.You can apply the bitwise complement operator (~ in C#, Not in Visual Basic) to the negative result to produce an index. Pokud je tento index stejný jako velikost pole, žádné prvky větší než value v poli.If this index is equal to the size of the array, there are no elements larger than value in the array. V opačném případě je to index prvního prvku, který je větší než value.Otherwise, it is the index of the first element that is larger than value.

Porovnávací metoda přizpůsobuje způsob porovnání prvků.The comparer customizes how the elements are compared. Například můžete použít System.Collections.CaseInsensitiveComparer jako porovnávací metodu pro hledání řetězců bez rozlišování velikosti písmen.For example, you can use a System.Collections.CaseInsensitiveComparer as the comparer to perform case-insensitive string searches.

Pokud comparer není null, prvky array jsou porovnány se zadanou hodnotou pomocí zadané IComparer<T> implementace obecného rozhraní.If comparer is not null, the elements of array are compared to the specified value using the specified IComparer<T> generic interface implementation. Prvky array musí být již řazeny ve vzestupné hodnotě podle pořadí řazení definovaného comparer; v opačném případě může být výsledek nesprávný.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by comparer; otherwise, the result might be incorrect.

Pokud je comparer null, porovnání se provádí pomocí implementace obecného rozhraní IComparable<T>, které poskytuje T.If comparer is null, the comparison is done using the IComparable<T> generic interface implementation provided by T. Prvky array musí být již řazeny ve vzestupné hodnotě podle pořadí řazení definovaného implementací IComparable<T>; v opačném případě může být výsledek nesprávný.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by the IComparable<T> implementation; otherwise, the result might be incorrect.

Note

Pokud je comparer null a value neimplementuje obecné rozhraní IComparable<T>, prvky array nejsou testovány pro IComparable<T> před začátkem hledání.If comparer is null and value does not implement the IComparable<T> generic interface, the elements of array are not tested for IComparable<T> before the search begins. Výjimka je vyvolána, pokud vyhledávání narazí na prvek, který neimplementuje IComparable<T>.An exception is thrown if the search encounters an element that does not implement IComparable<T>.

Jsou povoleny duplicitní prvky.Duplicate elements are allowed. Pokud Array obsahuje více než jeden prvek, který se rovná value, metoda vrátí index pouze jednoho výskytu a nemusí nutně jít o první z nich.If the Array contains more than one element equal to value, the method returns the index of only one of the occurrences, and not necessarily the first one.

null lze vždy porovnat s jakýmkoli jiným typem odkazu; Proto porovnávání s null negeneruje výjimku.null can always be compared with any other reference type; therefore, comparisons with null do not generate an exception.

Note

Pro každý testovaný prvek je value předán příslušné implementaci IComparable<T>, i když value null.For every element tested, value is passed to the appropriate IComparable<T> implementation, even if value is null. To znamená, že implementace IComparable<T> určuje, jak se daný prvek porovnává s null.That is, the IComparable<T> implementation determines how a given element compares to null.

Tato metoda je operace O (log n), kde n je Length array.This method is an O(log n) operation, where n is the Length of array.

See also

BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T)

Vyhledá v řadě prvků v jednorozměrném poli pro hodnotu pomocí IComparable<T> obecné rozhraní implementované jednotlivými prvky Array a zadanou hodnotou.Searches a range of elements in a one-dimensional sorted array for a value, using the IComparable<T> generic interface implemented by each element of the Array and by the specified value.

public:
generic <typename T>
 static int BinarySearch(cli::array <T> ^ array, int index, int length, T value);
public static int BinarySearch<T> (T[] array, int index, int length, T value);
static member BinarySearch : 'T[] * int * int * 'T -> int
Public Shared Function BinarySearch(Of T) (array As T(), index As Integer, length As Integer, value As T) As Integer

Type Parameters

T

Typ prvků pole.The type of the elements of the array.

Parameters

array
T[]

Seřazené jednorozměrné Array založené na nule.The sorted one-dimensional, zero-based Array to search.

index
Int32

Počáteční index prohledávaného rozsahu.The starting index of the range to search.

length
Int32

Délka prohledávaného rozsahu.The length of the range to search.

value
T

Objekt, který chcete vyhledat.The object to search for.

Returns

Int32

Index zadaného value v zadaném array, je-li nalezen value; jinak záporné číslo.The index of the specified value in the specified array, if value is found; otherwise, a negative number. Pokud value nebyl nalezen a value je méně než jeden nebo více prvků v array, je vráceno záporné číslo bitového doplňku indexu prvního prvku, který je větší než value.If value is not found and value is less than one or more elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of the index of the first element that is larger than value. Pokud value nebyl nalezen a value je větší než všechny prvky v array, je vráceno záporné číslo bitového doplňku (index posledního prvku plus 1).If value is not found and value is greater than all elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of (the index of the last element plus 1). Pokud je tato metoda volána s neseřazeným array, návratová hodnota může být nesprávná a může být vráceno záporné číslo, i když je value přítomen v array.If this method is called with a non-sorted array, the return value can be incorrect and a negative number could be returned, even if value is present in array.

Exceptions

array je null.array is null.

index je menší než dolní mez array.index is less than the lower bound of array.

-nebo--or- Hodnota length je menší než nula.length is less than zero.

index a length v arrayneurčují platný rozsah.index and length do not specify a valid range in array.

-nebo--or- value je typu, který není kompatibilní s prvky array.value is of a type that is not compatible with the elements of array.

T neimplementuje obecné rozhraní IComparable<T>.T does not implement the IComparable<T> generic interface.

Remarks

Tato metoda nepodporuje prohledávání polí obsahujících záporné indexy.This method does not support searching arrays that contain negative indexes. před voláním této metody je třeba seřadit array.array must be sorted before calling this method.

Pokud pole neobsahuje zadanou hodnotu, vrátí metoda záporné celé číslo.If the array does not contain the specified value, the method returns a negative integer. Můžete použít operátor bitového doplňku (~ v C#, Not v Visual Basic) na negativní výsledek pro vyprodukování indexu.You can apply the bitwise complement operator (~ in C#, Not in Visual Basic) to the negative result to produce an index. Pokud je tento index stejný jako velikost pole, žádné prvky větší než value v poli.If this index is equal to the size of the array, there are no elements larger than value in the array. V opačném případě je to index prvního prvku, který je větší než value.Otherwise, it is the index of the first element that is larger than value.

T musí implementovat IComparable<T> obecné rozhraní, které se používá pro porovnání.T must implement the IComparable<T> generic interface, which is used for comparisons. Prvky array musí být již řazeny ve vzestupné hodnotě podle pořadí řazení definovaného implementací IComparable<T>; v opačném případě může být výsledek nesprávný.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by the IComparable<T> implementation; otherwise, the result might be incorrect.

Jsou povoleny duplicitní prvky.Duplicate elements are allowed. Pokud Array obsahuje více než jeden prvek, který se rovná value, metoda vrátí index pouze jednoho výskytu a nemusí nutně jít o první z nich.If the Array contains more than one element equal to value, the method returns the index of only one of the occurrences, and not necessarily the first one.

null lze vždy porovnat s jakýmkoli jiným typem odkazu; Proto porovnávání s null negeneruje výjimku.null can always be compared with any other reference type; therefore, comparisons with null do not generate an exception.

Note

Pro každý testovaný prvek je value předán příslušné implementaci IComparable<T>, i když value null.For every element tested, value is passed to the appropriate IComparable<T> implementation, even if value is null. To znamená, že implementace IComparable<T> určuje, jak se daný prvek porovnává s null.That is, the IComparable<T> implementation determines how a given element compares to null.

Tato metoda je operace O (log n), kde n je length.This method is an O(log n) operation, where n is length.

See also

BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T, IComparer<T>)

Vyhledá v řadě prvků v jednorozměrném poli pro hodnotu pomocí zadaného IComparer<T> obecného rozhraní.Searches a range of elements in a one-dimensional sorted array for a value, using the specified IComparer<T> generic interface.

public:
generic <typename T>
 static int BinarySearch(cli::array <T> ^ array, int index, int length, T value, System::Collections::Generic::IComparer<T> ^ comparer);
public static int BinarySearch<T> (T[] array, int index, int length, T value, System.Collections.Generic.IComparer<T> comparer);
static member BinarySearch : 'T[] * int * int * 'T * System.Collections.Generic.IComparer<'T> -> int
Public Shared Function BinarySearch(Of T) (array As T(), index As Integer, length As Integer, value As T, comparer As IComparer(Of T)) As Integer

Type Parameters

T

Typ prvků pole.The type of the elements of the array.

Parameters

array
T[]

Seřazené jednorozměrné Array založené na nule.The sorted one-dimensional, zero-based Array to search.

index
Int32

Počáteční index prohledávaného rozsahu.The starting index of the range to search.

length
Int32

Délka prohledávaného rozsahu.The length of the range to search.

value
T

Objekt, který chcete vyhledat.The object to search for.

comparer
IComparer<T>

IComparer<T> implementace, která se má použít při porovnávání elementů.The IComparer<T> implementation to use when comparing elements.

-nebo--or- null pro použití IComparable<T> implementace každého prvku.null to use the IComparable<T> implementation of each element.

Returns

Int32

Index zadaného value v zadaném array, je-li nalezen value; jinak záporné číslo.The index of the specified value in the specified array, if value is found; otherwise, a negative number. Pokud value nebyl nalezen a value je méně než jeden nebo více prvků v array, je vráceno záporné číslo bitového doplňku indexu prvního prvku, který je větší než value.If value is not found and value is less than one or more elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of the index of the first element that is larger than value. Pokud value nebyl nalezen a value je větší než všechny prvky v array, je vráceno záporné číslo bitového doplňku (index posledního prvku plus 1).If value is not found and value is greater than all elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of (the index of the last element plus 1). Pokud je tato metoda volána s neseřazeným array, návratová hodnota může být nesprávná a může být vráceno záporné číslo, i když je value přítomen v array.If this method is called with a non-sorted array, the return value can be incorrect and a negative number could be returned, even if value is present in array.

Exceptions

array je null.array is null.

index je menší než dolní mez array.index is less than the lower bound of array.

-nebo--or- Hodnota length je menší než nula.length is less than zero.

index a length v arrayneurčují platný rozsah.index and length do not specify a valid range in array.

-nebo--or- comparer je nulla value je typu, který není kompatibilní s prvky array.comparer is null, and value is of a type that is not compatible with the elements of array.

comparer je nulla T neimplementuje obecné rozhraní IComparable<T>.comparer is null, and T does not implement the IComparable<T> generic interface.

Remarks

Tato metoda nepodporuje prohledávání polí obsahujících záporné indexy.This method does not support searching arrays that contain negative indexes. před voláním této metody je třeba seřadit array.array must be sorted before calling this method.

Pokud pole neobsahuje zadanou hodnotu, vrátí metoda záporné celé číslo.If the array does not contain the specified value, the method returns a negative integer. Můžete použít operátor bitového doplňku (~ v C#, Not v Visual Basic) na negativní výsledek pro vyprodukování indexu.You can apply the bitwise complement operator (~ in C#, Not in Visual Basic) to the negative result to produce an index. Pokud je tento index stejný jako velikost pole, žádné prvky větší než value v poli.If this index is equal to the size of the array, there are no elements larger than value in the array. V opačném případě je to index prvního prvku, který je větší než value.Otherwise, it is the index of the first element that is larger than value.

Porovnávací metoda přizpůsobuje způsob porovnání prvků.The comparer customizes how the elements are compared. Například můžete použít System.Collections.CaseInsensitiveComparer jako porovnávací metodu pro hledání řetězců bez rozlišování velikosti písmen.For example, you can use a System.Collections.CaseInsensitiveComparer as the comparer to perform case-insensitive string searches.

Pokud comparer není null, prvky array jsou porovnány se zadanou hodnotou pomocí zadané IComparer<T> implementace obecného rozhraní.If comparer is not null, the elements of array are compared to the specified value using the specified IComparer<T> generic interface implementation. Prvky array musí být již řazeny ve vzestupné hodnotě podle pořadí řazení definovaného comparer; v opačném případě může být výsledek nesprávný.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by comparer; otherwise, the result might be incorrect.

Je-li comparer null, porovnání je provedeno pomocí IComparable<T> implementace obecného rozhraní poskytnutého pro typ T.If comparer is null, the comparison is done using the IComparable<T> generic interface implementation provided for type T. Prvky array musí být již řazeny ve vzestupné hodnotě podle pořadí řazení definovaného implementací IComparable<T>; v opačném případě může být výsledek nesprávný.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by the IComparable<T> implementation; otherwise, the result might be incorrect.

Jsou povoleny duplicitní prvky.Duplicate elements are allowed. Pokud Array obsahuje více než jeden prvek, který se rovná value, metoda vrátí index pouze jednoho výskytu a nemusí nutně jít o první z nich.If the Array contains more than one element equal to value, the method returns the index of only one of the occurrences, and not necessarily the first one.

null lze vždy porovnat s jakýmkoli jiným typem odkazu; Proto porovnávání s null negeneruje výjimku při použití IComparable<T>.null can always be compared with any other reference type; therefore, comparisons with null do not generate an exception when using IComparable<T>.

Note

Pro každý testovaný prvek je value předán příslušné implementaci IComparable<T>, i když value null.For every element tested, value is passed to the appropriate IComparable<T> implementation, even if value is null. To znamená, že implementace IComparable<T> určuje, jak se daný prvek porovnává s null.That is, the IComparable<T> implementation determines how a given element compares to null.

Tato metoda je operace O (log n), kde n je length.This method is an O(log n) operation, where n is length.

See also

Applies to