SqlErrorCollection Třída

Definice

Shromažďuje všechny chyby vygenerované Zprostředkovatel dat .NET Framework pro SQL Server.Collects all errors generated by the .NET Framework Data Provider for SQL Server. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class SqlErrorCollection sealed : System::Collections::ICollection
public sealed class SqlErrorCollection : System.Collections.ICollection
[System.ComponentModel.ListBindable(false)]
[System.Serializable]
public sealed class SqlErrorCollection : System.Collections.ICollection
type SqlErrorCollection = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
[<System.ComponentModel.ListBindable(false)>]
[<System.Serializable>]
type SqlErrorCollection = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public NotInheritable Class SqlErrorCollection
Implements ICollection
Dědičnost
SqlErrorCollection
Atributy
Implementuje

Příklady

Následující příklad zobrazí každý SqlError v rámci SqlErrorCollection kolekce.The following example displays each SqlError within the SqlErrorCollection collection.

public static void ShowSqlException(string connectionString)
{
  string queryString = "EXECUTE NonExistantStoredProcedure";

  using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
  {
    SqlCommand command = new SqlCommand(queryString, connection);
    try
    {
      command.Connection.Open();
      command.ExecuteNonQuery();
    }
    catch (SqlException ex)
    {
      DisplaySqlErrors(ex);
    }
  }
}

private static void DisplaySqlErrors(SqlException exception)
{
  for (int i = 0; i < exception.Errors.Count; i++)
  {
    Console.WriteLine("Index #" + i + "\n" +
      "Error: " + exception.Errors[i].ToString() + "\n");
  }
  Console.ReadLine();
}
Public Sub ShowSqlException(ByVal connectionString As String)
  Dim queryString As String = "EXECUTE NonExistantStoredProcedure"

  Using connection As New SqlConnection(connectionString)
    Dim command As New SqlCommand(queryString, connection)

    Try
      command.Connection.Open()
      command.ExecuteNonQuery()

    Catch ex As SqlException
      DisplaySqlErrors(ex)
    End Try
  End Using
End Sub

Private Sub DisplaySqlErrors(ByVal exception As SqlException)
  Dim i As Integer

  For i = 0 To exception.Errors.Count - 1
    Console.WriteLine("Index #" & i & ControlChars.NewLine & _
      "Error: " & exception.Errors(i).ToString() & ControlChars.NewLine)
  Next i
  Console.ReadLine()
End Sub

Poznámky

Tato třída je vytvořena nástrojem SqlException ke shromáždění instancí SqlError třídy.This class is created by SqlException to collect instances of the SqlError class. SqlErrorCollectionvždy obsahuje alespoň jednu instanci SqlError třídy.SqlErrorCollection always contains at least one instance of the SqlError class.

Vlastnosti

Count

Vrátí počet chyb v kolekci.Gets the number of errors in the collection.

Item[Int32]

Načte chybu v zadaném indexu.Gets the error at the specified index.

Metody

CopyTo(Array, Int32)

Zkopíruje prvky SqlErrorCollection kolekce do Array a počínaje zadaným indexem.Copies the elements of the SqlErrorCollection collection into an Array, starting at the specified index.

CopyTo(SqlError[], Int32)

Zkopíruje prvky SqlErrorCollection kolekce do a SqlErrorCollection počínaje zadaným indexem.Copies the elements of the SqlErrorCollection collection into a SqlErrorCollection, starting at the specified index.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetEnumerator()

Vrátí enumerátor, který projde SqlErrorCollection .Returns an enumerator that iterates through the SqlErrorCollection.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

ICollection.IsSynchronized

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsSynchronized .For a description of this member, see IsSynchronized.

ICollection.SyncRoot

Popis tohoto člena naleznete v tématu SyncRoot .For a description of this member, see SyncRoot.

Metody rozšíření

Cast<TResult>(IEnumerable)

Přetypování prvky IEnumerable na zadaný typ.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje prvky IEnumerable založené na zadaném typu.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Povoluje paralelní zpracování dotazu.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Převede IEnumerable na IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Platí pro

Viz také