RectangleF Struktura

Definice

Ukládá sadu čtyř čísel s plovoucí desetinnou čárkou, která představuje umístění a velikost obdélníku.Stores a set of four floating-point numbers that represent the location and size of a rectangle. Pro pokročilejší funkce oblastí použijte Region objekt.For more advanced region functions, use a Region object.

public value class RectangleF : IEquatable<System::Drawing::RectangleF>
[System.Serializable]
public struct RectangleF : IEquatable<System.Drawing.RectangleF>
type RectangleF = struct
Public Structure RectangleF
Implements IEquatable(Of RectangleF)
Dědičnost
RectangleF
Atributy
Implementuje

Poznámky

Obdélník je definován v jeho šířce, výšce a levém horním rohu.A rectangle is defined by its width, height, and upper-left corner.

Konstruktory

RectangleF(PointF, SizeF)

Inicializuje novou instanci RectangleF třídy se zadaným umístěním a velikostí.Initializes a new instance of the RectangleF class with the specified location and size.

RectangleF(Single, Single, Single, Single)

Inicializuje novou instanci RectangleF třídy se zadaným umístěním a velikostí.Initializes a new instance of the RectangleF class with the specified location and size.

Pole

Empty

Představuje instanci RectangleF třídy s neinicializovanými členy.Represents an instance of the RectangleF class with its members uninitialized.

Vlastnosti

Bottom

Získá souřadnici y, která je součtem hodnoty Y a Height této RectangleF struktury.Gets the y-coordinate that is the sum of Y and Height of this RectangleF structure.

Height

Získá nebo nastaví výšku této RectangleF struktury.Gets or sets the height of this RectangleF structure.

IsEmpty

Načte hodnotu, která označuje, zda Width vlastnost Height RectangleF nebo má hodnotu nula.Gets a value that indicates whether the Width or Height property of this RectangleF has a value of zero.

Left

Získá souřadnici x levého okraje této RectangleF struktury.Gets the x-coordinate of the left edge of this RectangleF structure.

Location

Získá nebo nastaví souřadnice levého horního rohu této RectangleF struktury.Gets or sets the coordinates of the upper-left corner of this RectangleF structure.

Right

Získá souřadnici x, která je součtem X a Width této RectangleF struktury.Gets the x-coordinate that is the sum of X and Width of this RectangleF structure.

Size

Získá nebo nastaví velikost tohoto RectangleF.Gets or sets the size of this RectangleF.

Top

Získá souřadnici y horní hrany této RectangleF struktury.Gets the y-coordinate of the top edge of this RectangleF structure.

Width

Získá nebo nastaví šířku této RectangleF struktury.Gets or sets the width of this RectangleF structure.

X

Získá nebo nastaví souřadnici x levého horního rohu této RectangleF struktury.Gets or sets the x-coordinate of the upper-left corner of this RectangleF structure.

Y

Získá nebo nastaví souřadnici y v levém horním rohu této RectangleF struktury.Gets or sets the y-coordinate of the upper-left corner of this RectangleF structure.

Metody

Contains(PointF)

Určuje, zda je zadaný bod obsažen v rámci RectangleF této struktury.Determines if the specified point is contained within this RectangleF structure.

Contains(RectangleF)

Určuje, zda rect je obdélníková oblast reprezentovaná v rámci této RectangleF struktury zcela obsažena.Determines if the rectangular region represented by rect is entirely contained within this RectangleF structure.

Contains(Single, Single)

Určuje, zda je zadaný bod obsažen v rámci RectangleF této struktury.Determines if the specified point is contained within this RectangleF structure.

Equals(Object)

Testuje, obj zda RectangleF je a má stejné RectangleFumístění a velikost.Tests whether obj is a RectangleF with the same location and size of this RectangleF.

Equals(RectangleF)
FromLTRB(Single, Single, Single, Single)

RectangleF Vytvoří strukturu v zadaném umístění v levém horním rohu a pravém dolním rohu.Creates a RectangleF structure with upper-left corner and lower-right corner at the specified locations.

GetHashCode()

Získá kód hodnoty hash této RectangleF struktury.Gets the hash code for this RectangleF structure. Informace o použití kódů hash naleznete v tématu Object.GetHashCode.For information about the use of hash codes, see Object.GetHashCode.

Inflate(RectangleF, Single, Single)

Vytvoří a vrátí zvětšenou kopii zadané RectangleF struktury.Creates and returns an enlarged copy of the specified RectangleF structure. Kopie je zvětšena o zadanou hodnotu a původní obdélník zůstane nezměněný.The copy is enlarged by the specified amount and the original rectangle remains unmodified.

Inflate(Single, Single)

Zvětší tuto RectangleF strukturu o zadanou velikost.Enlarges this RectangleF structure by the specified amount.

Inflate(SizeF)

Zvětší toto RectangleF o zadanou velikost.Enlarges this RectangleF by the specified amount.

Intersect(RectangleF)

Nahradí tuto RectangleF strukturu průnikem sebe sama a zadanou RectangleF strukturou.Replaces this RectangleF structure with the intersection of itself and the specified RectangleF structure.

Intersect(RectangleF, RectangleF)

RectangleF Vrátí strukturu, která představuje průnik dvou obdélníků.Returns a RectangleF structure that represents the intersection of two rectangles. Pokud neexistuje průnik a je vrácena prázdná RectangleF .If there is no intersection, and empty RectangleF is returned.

IntersectsWith(RectangleF)

Určuje, zda se v recttomto obdélníku protínají.Determines if this rectangle intersects with rect.

Offset(PointF)

Upraví umístění tohoto obdélníku o zadanou hodnotu.Adjusts the location of this rectangle by the specified amount.

Offset(Single, Single)

Upraví umístění tohoto obdélníku o zadanou hodnotu.Adjusts the location of this rectangle by the specified amount.

ToString()

Location Převede a Size z tohotoRectangleF na uživatelsky čitelný řetězec.Converts the Location and Size of this RectangleF to a human-readable string.

Union(RectangleF, RectangleF)

Vytvoří nejmenší možný třetí obdélník, který může obsahovat oba dva obdélníky, které tvoří sjednocení.Creates the smallest possible third rectangle that can contain both of two rectangles that form a union.

Operátory

Equality(RectangleF, RectangleF)

Testuje, zda RectangleF mají dvě struktury stejné umístění a velikost.Tests whether two RectangleF structures have equal location and size.

Implicit(Rectangle to RectangleF)

Převede zadanou Rectangle strukturu RectangleF na strukturu.Converts the specified Rectangle structure to a RectangleF structure.

Inequality(RectangleF, RectangleF)

Testuje, zda RectangleF se dvě struktury liší v umístění nebo velikosti.Tests whether two RectangleF structures differ in location or size.

Platí pro