SizeF Konstruktory

Definice

Inicializuje novou instanci SizeF struktury ze zadané existující struktury SizeF.Initializes a new instance of the SizeF structure from the specified existing SizeF structure.

Přetížení

SizeF(PointF)

Inicializuje novou instanci SizeF struktury ze zadané struktury PointF.Initializes a new instance of the SizeF structure from the specified PointF structure.

SizeF(SizeF)

Inicializuje novou instanci SizeF struktury ze zadané existující struktury SizeF.Initializes a new instance of the SizeF structure from the specified existing SizeF structure.

SizeF(Single, Single)

Inicializuje novou instanci SizeF struktury ze zadaných dimenzí.Initializes a new instance of the SizeF structure from the specified dimensions.

SizeF(PointF)

Inicializuje novou instanci SizeF struktury ze zadané struktury PointF.Initializes a new instance of the SizeF structure from the specified PointF structure.

public:
 SizeF(System::Drawing::PointF pt);
public SizeF (System.Drawing.PointF pt);
new System.Drawing.SizeF : System.Drawing.PointF -> System.Drawing.SizeF
Public Sub New (pt As PointF)

Parametry

pt
PointF

Struktura PointF, ze které se má inicializovat Tato struktura SizeFThe PointF structure from which to initialize this SizeF structure.

SizeF(SizeF)

Inicializuje novou instanci SizeF struktury ze zadané existující struktury SizeF.Initializes a new instance of the SizeF structure from the specified existing SizeF structure.

public:
 SizeF(System::Drawing::SizeF size);
public SizeF (System.Drawing.SizeF size);
new System.Drawing.SizeF : System.Drawing.SizeF -> System.Drawing.SizeF
Public Sub New (size As SizeF)

Parametry

size
SizeF

Struktura SizeF, ze které se má vytvořit nová struktura SizeFThe SizeF structure from which to create the new SizeF structure.

SizeF(Single, Single)

Inicializuje novou instanci SizeF struktury ze zadaných dimenzí.Initializes a new instance of the SizeF structure from the specified dimensions.

public:
 SizeF(float width, float height);
public SizeF (float width, float height);
new System.Drawing.SizeF : single * single -> System.Drawing.SizeF
Public Sub New (width As Single, height As Single)

Parametry

width
Single

Součást šířky nové struktury SizeF.The width component of the new SizeF structure.

height
Single

Součást výšky nové struktury SizeF.The height component of the new SizeF structure.

Příklady

Následující příklad kódu přidá stín k ListBox pomocí následujících členů:The following code example adds a shadow to a ListBox by using the following members:

Tento příklad je navržený tak, aby se mohl používat s formulářem Windows.This example is designed to be used with a Windows Form. Chcete-li spustit tento příklad, vložte tento kód do formuláře a zavolejte metodu AddShadow při zpracování události Paint formuláře.To run this example, paste this code into a form and call the AddShadow method when handling the form's Paint event. Ověřte, zda formulář obsahuje ListBox s názvem listBox1.Verify that the form contains a ListBox named listBox1.

private:
  void AddShadow( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create two SizeF objects.
   SizeF shadowSize = listBox1->Size;
   SizeF addSize = SizeF(10.5F,20.8F);

   // Add them together and save the result in shadowSize.
   shadowSize = shadowSize + addSize;

   // Get the location of the ListBox and convert it to a PointF.
   PointF shadowLocation = listBox1->Location;

   // Add two points to get a new location.
   shadowLocation = shadowLocation + System::Drawing::Size( 5, 5 );

   // Create a rectangleF. 
   RectangleF rectFToFill = RectangleF(shadowLocation,shadowSize);

   // Create a custom brush using a semi-transparent color, and 
   // then fill in the rectangle.
   Color customColor = Color::FromArgb( 50, Color::Gray );
   SolidBrush^ shadowBrush = gcnew SolidBrush( customColor );
   array<RectangleF>^ temp0 = {rectFToFill};
   e->Graphics->FillRectangles( shadowBrush, temp0 );

   // Dispose of the brush.
   delete shadowBrush;
  }
private void AddShadow(PaintEventArgs e)
{

  // Create two SizeF objects.
  SizeF shadowSize = listBox1.Size;
  SizeF addSize = new SizeF(10.5F, 20.8F);

  // Add them together and save the result in shadowSize.
  shadowSize = shadowSize + addSize;

  // Get the location of the ListBox and convert it to a PointF.
  PointF shadowLocation = listBox1.Location;

  // Add two points to get a new location.
  shadowLocation = shadowLocation + new Size(5, 5);

  // Create a rectangleF. 
  RectangleF rectFToFill = 
    new RectangleF(shadowLocation, shadowSize);

  // Create a custom brush using a semi-transparent color, and 
  // then fill in the rectangle.
  Color customColor = Color.FromArgb(50, Color.Gray);
  SolidBrush shadowBrush = new SolidBrush(customColor);
  e.Graphics.FillRectangles(shadowBrush, new RectangleF[]{rectFToFill});

  // Dispose of the brush.
  shadowBrush.Dispose();
}
Private Sub AddShadow(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create two SizeF objects.
  Dim shadowSize As SizeF = Size.op_Implicit(listBox1.Size)
  Dim addSize As New SizeF(10.5F, 20.8F)

  ' Add them together and save the result in shadowSize.
  shadowSize = SizeF.op_Addition(shadowSize, addSize)

  ' Get the location of the ListBox and convert it to a PointF.
  Dim shadowLocation As PointF = Point.op_Implicit(listBox1.Location)

  ' Add a Size to the Point to get a new location.
  shadowLocation = PointF.op_Addition(shadowLocation, New Size(5, 5))

  ' Create a rectangleF. 
  Dim rectFToFill As New RectangleF(shadowLocation, shadowSize)

  ' Create a custom brush using a semi-transparent color, and 
  ' then fill in the rectangle.
  Dim customColor As Color = Color.FromArgb(50, Color.Gray)
  Dim shadowBrush As SolidBrush = New SolidBrush(customColor)
  e.Graphics.FillRectangles(shadowBrush, _
    New RectangleF() {rectFToFill})

  ' Dispose of the brush.
  shadowBrush.Dispose()
End Sub

Platí pro