FileNotFoundException.ToString Metoda

Definice

Vrátí plně kvalifikovaný název této výjimky, případně chybovou zprávu, název vnitřní výjimky a trasování zásobníku.Returns the fully qualified name of this exception and possibly the error message, the name of the inner exception, and the stack trace.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

Plně kvalifikovaný název této výjimky, případně chybovou zprávu, název vnitřní výjimky a trasování zásobníku.The fully qualified name of this exception and possibly the error message, the name of the inner exception, and the stack trace.

Poznámky

Tato metoda přepisuje ToString.This method overrides ToString.

Řetězcová reprezentace vrácená touto metodou zahrnuje název výjimky, hodnotu vlastnosti Message, výsledek volání metody ToString na vnitřní výjimku, hodnotu vlastnosti FileName a výsledek volání StackTrace.The string representation returned by this method includes the name of the exception, the value of the Message property, the result of calling ToString on the inner exception, the value of the FileName property, and the result of calling StackTrace. Pokud je některý z těchto členů odkaz s hodnotou null, jeho hodnota není obsažena ve vráceném řetězci.If any of these members is a null reference, its value is not included in the returned string.

Platí pro

Viz také