CspKeyContainerInfo CspKeyContainerInfo CspKeyContainerInfo CspKeyContainerInfo Class

Definice

Poskytuje další informace o páru kryptografických klíčů.Provides additional information about a cryptographic key pair. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class CspKeyContainerInfo sealed
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class CspKeyContainerInfo
type CspKeyContainerInfo = class
Public NotInheritable Class CspKeyContainerInfo
Dědičnost
CspKeyContainerInfoCspKeyContainerInfoCspKeyContainerInfoCspKeyContainerInfo
Atributy

Příklady

Následující příklad kódu vytvoří kontejner klíčů a načte informace o tomto kontejneru.The following code example creates a key container and retrieves information about that container.

using namespace System;
using namespace System::Security::Cryptography;
using namespace System::Text;
int main()
{
  RSACryptoServiceProvider^ rsa = gcnew RSACryptoServiceProvider;
  try
  {
   
   // Note: In cases where a random key is generated,  
   // a key container is not created until you call 
   // a method that uses the key. This example calls
   // the Encrypt method before calling the
   // CspKeyContainerInfo property so that a key
   // container is created. 
   // Create some data to encrypt and display it.
   String^ data = L"Here is some data to encrypt.";
   Console::WriteLine( L"Data to encrypt: {0}", data );
   
   // Convert the data to an array of bytes and 
   // encrypt it.
   array<Byte>^byteData = Encoding::ASCII->GetBytes( data );
   array<Byte>^encData = rsa->Encrypt( byteData, false );
   
   // Display the encrypted value.
   Console::WriteLine( L"Encrypted Data: {0}", Encoding::ASCII->GetString( encData ) );
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( L"CspKeyContainerInfo information:" );
   Console::WriteLine();
   
   // Create a new CspKeyContainerInfo object.
   CspKeyContainerInfo^ keyInfo = rsa->CspKeyContainerInfo;
   
   // Display the value of each property.
   Console::WriteLine( L"Accessible property: {0}", keyInfo->Accessible );
   Console::WriteLine( L"Exportable property: {0}", keyInfo->Exportable );
   Console::WriteLine( L"HardwareDevice property: {0}", keyInfo->HardwareDevice );
   Console::WriteLine( L"KeyContainerName property: {0}", keyInfo->KeyContainerName );
   Console::WriteLine( L"KeyNumber property: {0}", keyInfo->KeyNumber );
   Console::WriteLine( L"MachineKeyStore property: {0}", keyInfo->MachineKeyStore );
   Console::WriteLine( L"Protected property: {0}", keyInfo->Protected );
   Console::WriteLine( L"ProviderName property: {0}", keyInfo->ProviderName );
   Console::WriteLine( L"ProviderType property: {0}", keyInfo->ProviderType );
   Console::WriteLine( L"RandomlyGenerated property: {0}", keyInfo->RandomlyGenerated );
   Console::WriteLine( L"Removable property: {0}", keyInfo->Removable );
   Console::WriteLine( L"UniqueKeyContainerName property: {0}", keyInfo->UniqueKeyContainerName );
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( e );
  }
  finally
  {
   
   // Clear the key.
   rsa->Clear();
  }

}

using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;


public class CspKeyContainerInfoExample
{

  public static void Main(String[] args)
  {
    RSACryptoServiceProvider rsa= new RSACryptoServiceProvider();

    try
    {
      // Note: In cases where a random key is generated,  
      // a key container is not created until you call 
      // a method that uses the key. This example calls
      // the Encrypt method before calling the
      // CspKeyContainerInfo property so that a key
      // container is created. 

      // Create some data to encrypt and display it.
      string data = "Here is some data to encrypt.";

      Console.WriteLine("Data to encrypt: " + data);

      // Convert the data to an array of bytes and 
      // encrypt it.
      byte[] byteData = Encoding.ASCII.GetBytes(data);

      byte[] encData = rsa.Encrypt(byteData, false);

      // Display the encrypted value.
      Console.WriteLine("Encrypted Data: " + Encoding.ASCII.GetString(encData));

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("CspKeyContainerInfo information:");

      Console.WriteLine();

      // Create a new CspKeyContainerInfo object.
      CspKeyContainerInfo keyInfo = rsa.CspKeyContainerInfo;

      // Display the value of each property.

      Console.WriteLine("Accessible property: " + keyInfo.Accessible);

      Console.WriteLine("Exportable property: " + keyInfo.Exportable);

      Console.WriteLine("HardwareDevice property: " + keyInfo.HardwareDevice);

      Console.WriteLine("KeyContainerName property: " + keyInfo.KeyContainerName);

      Console.WriteLine("KeyNumber property: " + keyInfo.KeyNumber.ToString());

      Console.WriteLine("MachineKeyStore property: " + keyInfo.MachineKeyStore);

      Console.WriteLine("Protected property: " + keyInfo.Protected);

      Console.WriteLine("ProviderName property: " + keyInfo.ProviderName);

      Console.WriteLine("ProviderType property: " + keyInfo.ProviderType);

      Console.WriteLine("RandomlyGenerated property: " + keyInfo.RandomlyGenerated);

      Console.WriteLine("Removable property: " + keyInfo.Removable);

      Console.WriteLine("UniqueKeyContainerName property: " + keyInfo.UniqueKeyContainerName);


    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e.ToString());
    }
    finally
    {
      // Clear the key.
      rsa.Clear();
    }
  }
}
Imports System
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Text

Module CspKeyContainerInfoExample

  Sub Main(ByVal args() As String)
    Dim rsa As New RSACryptoServiceProvider()

    Try
      ' Note: In cases where a random key is generated,  
      ' a key container is not created until you call 
      ' a method that uses the key. This example calls
      ' the Encrypt method before calling the
      ' CspKeyContainerInfo property so that a key
      ' container is created. 
      ' Create some data to encrypt and display it.
      Dim data As String = "Here is some data to encrypt."

      Console.WriteLine("Data to encrypt: " + data)

      ' Convert the data to an array of bytes and 
      ' encrypt it.
      Dim byteData As Byte() = Encoding.ASCII.GetBytes(data)

      Dim encData As Byte() = rsa.Encrypt(byteData, False)

      ' Display the encrypted value.
      Console.WriteLine("Encrypted Data: " + Encoding.ASCII.GetString(encData))

      Console.WriteLine()

      Console.WriteLine("CspKeyContainerInfo information:")

      Console.WriteLine()

      ' Create a new CspKeyContainerInfo object.
      Dim keyInfo As CspKeyContainerInfo = rsa.CspKeyContainerInfo

      ' Display the value of each property.
      Console.WriteLine("Accessible property: " + keyInfo.Accessible.ToString())

      Console.WriteLine("Exportable property: " + keyInfo.Exportable.ToString())

      Console.WriteLine("HardwareDevice property: " + keyInfo.HardwareDevice.ToString())

      Console.WriteLine("KeyContainerName property: " + keyInfo.KeyContainerName)

      Console.WriteLine("KeyNumber property: " + keyInfo.KeyNumber.ToString())

      Console.WriteLine("MachineKeyStore property: " + keyInfo.MachineKeyStore.ToString())

      Console.WriteLine("Protected property: " + keyInfo.Protected.ToString())

      Console.WriteLine("ProviderName property: " + keyInfo.ProviderName)

      Console.WriteLine("ProviderType property: " + keyInfo.ProviderType.ToString())

      Console.WriteLine("RandomlyGenerated property: " + keyInfo.RandomlyGenerated.ToString())

      Console.WriteLine("Removable property: " + keyInfo.Removable.ToString())

      Console.WriteLine("UniqueKeyContainerName property: " + keyInfo.UniqueKeyContainerName)


    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(e.ToString())
    Finally
      ' Clear the key.
      rsa.Clear()
    End Try
    Console.ReadLine()

  End Sub
End Module

Poznámky

Tato třída slouží k získání dalších informací o páru klíčů, jako je například název kontejneru klíčů nebo číslo klíče.Use this class to obtain additional information about a key pair, such as the key container name or the key number.

V případech RSACryptoServiceProvider DSACryptoServiceProvider, kdy se náhodný klíč generuje pomocí nebo, kontejner klíčů nebude vytvořen, dokud nebudete volat metodu, která používá klíč.In cases where a random key is generated by the RSACryptoServiceProvider or the DSACryptoServiceProvider, a key container will not be created until you call a method that uses the key. Některé vlastnosti CspKeyContainerInfo třídy vyvolají, CryptographicException Pokud nebyl vytvořen kontejner klíčů.Some properties of the CspKeyContainerInfo class will throw a CryptographicException if a key container has not been created.

Konstruktory

CspKeyContainerInfo(CspParameters) CspKeyContainerInfo(CspParameters) CspKeyContainerInfo(CspParameters) CspKeyContainerInfo(CspParameters)

Inicializuje novou instanci CspKeyContainerInfo třídy pomocí zadaných parametrů.Initializes a new instance of the CspKeyContainerInfo class using the specified parameters.

Vlastnosti

Accessible Accessible Accessible Accessible

Načte hodnotu, která označuje, jestli je klíč v kontejneru klíčů přístupný.Gets a value indicating whether a key in a key container is accessible.

CryptoKeySecurity CryptoKeySecurity CryptoKeySecurity CryptoKeySecurity

CryptoKeySecurity Získá objekt, který představuje přístupová práva a pravidla auditu pro kontejner.Gets a CryptoKeySecurity object that represents access rights and audit rules for a container.

Exportable Exportable Exportable Exportable

Načte hodnotu, která označuje, jestli se klíč dá exportovat z kontejneru klíčů.Gets a value indicating whether a key can be exported from a key container.

HardwareDevice HardwareDevice HardwareDevice HardwareDevice

Načte hodnotu, která označuje, jestli klíč představuje hardwarový klíč.Gets a value indicating whether a key is a hardware key.

KeyContainerName KeyContainerName KeyContainerName KeyContainerName

Získá název kontejneru klíčů.Gets a key container name.

KeyNumber KeyNumber KeyNumber KeyNumber

Získá hodnotu, která popisuje, zda byl asymetrický klíč vytvořen jako klíč podpisu nebo klíč výměny.Gets a value that describes whether an asymmetric key was created as a signature key or an exchange key.

MachineKeyStore MachineKeyStore MachineKeyStore MachineKeyStore

Načte hodnotu, která označuje, jestli je klíč ze sady klíčů počítače.Gets a value indicating whether a key is from a machine key set.

Protected Protected Protected Protected

Načte hodnotu, která označuje, jestli je pár klíčů chráněný.Gets a value indicating whether a key pair is protected.

ProviderName ProviderName ProviderName ProviderName

Získá název poskytovatele klíče.Gets the provider name of a key.

ProviderType ProviderType ProviderType ProviderType

Získá typ poskytovatele klíče.Gets the provider type of a key.

RandomlyGenerated RandomlyGenerated RandomlyGenerated RandomlyGenerated

Získá hodnotu, která označuje, jestli byl kontejner klíčů náhodně generovaný spravovanou kryptografickou třídou.Gets a value indicating whether a key container was randomly generated by a managed cryptography class.

Removable Removable Removable Removable

Načte hodnotu, která označuje, jestli se má klíč odebrat z kontejneru klíčů.Gets a value indicating whether a key can be removed from a key container.

UniqueKeyContainerName UniqueKeyContainerName UniqueKeyContainerName UniqueKeyContainerName

Získá jedinečný název kontejneru klíčů.Gets a unique key container name.

Metody

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Platí pro