ECCurve.Hash ECCurve.Hash ECCurve.Hash ECCurve.Hash Field

Definice

Název algoritmu hash, který se použil k vygenerování mikroefektivních hodnot křivky (A a B) z Seed algoritmu ANSI x 9.62 Generation.The name of the hash algorithm which was used to generate the curve coefficients (A and B) from the Seed under the ANSI X9.62 generation algorithm. Platí pouze pro explicitní křivky.Applies only to explicit curves.

public: Nullable<System::Security::Cryptography::HashAlgorithmName> Hash;
public Nullable<System.Security.Cryptography.HashAlgorithmName> Hash;
val mutable Hash : Nullable<System.Security.Cryptography.HashAlgorithmName>
Public Hash As Nullable(Of HashAlgorithmName) 

Hodnota pole

Platí pro