ECCurve.Hash ECCurve.Hash ECCurve.Hash ECCurve.Hash Field

Definice

Název hashovacího algoritmu, který se použil k vygenerování koeficienty křivky (A a B) z Seed podle algoritmu generování ANSI X9.62.The name of the hash algorithm which was used to generate the curve coefficients (A and B) from the Seed under the ANSI X9.62 generation algorithm. Platí pouze pro explicitní křivky.Applies only to explicit curves.

public: Nullable<System::Security::Cryptography::HashAlgorithmName> Hash;
public Nullable<System.Security.Cryptography.HashAlgorithmName> Hash;
val mutable Hash : Nullable<System.Security.Cryptography.HashAlgorithmName>
Public Hash As Nullable(Of HashAlgorithmName) 

Hodnota pole

Platí pro