RNGCryptoServiceProvider RNGCryptoServiceProvider RNGCryptoServiceProvider RNGCryptoServiceProvider Class

Definice

Implementuje kryptografické generátory náhodných čísel (RNG) pomocí implementace poskytnuté zprostředkovatelem kryptografických služeb (CSP).Implements a cryptographic Random Number Generator (RNG) using the implementation provided by the cryptographic service provider (CSP). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class RNGCryptoServiceProvider sealed : System::Security::Cryptography::RandomNumberGenerator
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class RNGCryptoServiceProvider : System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator
type RNGCryptoServiceProvider = class
  inherit RandomNumberGenerator
Public NotInheritable Class RNGCryptoServiceProvider
Inherits RandomNumberGenerator
Dědičnost
RNGCryptoServiceProviderRNGCryptoServiceProviderRNGCryptoServiceProviderRNGCryptoServiceProvider
Atributy

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak vytvořit náhodné číslo pomocí RNGCryptoServiceProvider třídy.The following code example shows how to create a random number with the RNGCryptoServiceProvider class.

//The following sample uses the Cryptography class to simulate the roll of a dice.

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Text;
using namespace System::Security::Cryptography;

ref class RNGCSP
{
public:
  // Main method.
  static void Main()
  {
    const int totalRolls = 25000;
    array<int>^ results = gcnew array<int>(6);

    // Roll the dice 25000 times and display
    // the results to the console.
    for (int x = 0; x < totalRolls; x++)
    {
      Byte roll = RollDice((Byte)results->Length);
      results[roll - 1]++;
    }
    for (int i = 0; i < results->Length; ++i)
    {
      Console::WriteLine("{0}: {1} ({2:p1})", i + 1, results[i], (double)results[i] / (double)totalRolls);
    }
  }

  // This method simulates a roll of the dice. The input parameter is the
  // number of sides of the dice.

  static Byte RollDice(Byte numberSides)
  {
    if (numberSides <= 0)
      throw gcnew ArgumentOutOfRangeException("numberSides");
    // Create a new instance of the RNGCryptoServiceProvider.
    RNGCryptoServiceProvider^ rngCsp = gcnew RNGCryptoServiceProvider();
    // Create a byte array to hold the random value.
    array<Byte>^ randomNumber = gcnew array<Byte>(1);
    do
    {
      // Fill the array with a random value.
      rngCsp->GetBytes(randomNumber);
    }
    while (!IsFairRoll(randomNumber[0], numberSides));
    // Return the random number mod the number
    // of sides. The possible values are zero-
    // based, so we add one.
    return (Byte)((randomNumber[0] % numberSides) + 1);
  }

private:
  static bool IsFairRoll(Byte roll, Byte numSides)
  {
    // There are MaxValue / numSides full sets of numbers that can come up
    // in a single byte. For instance, if we have a 6 sided die, there are
    // 42 full sets of 1-6 that come up. The 43rd set is incomplete.
    int fullSetsOfValues = Byte::MaxValue / numSides;

    // If the roll is within this range of fair values, then we let it continue.
    // In the 6 sided die case, a roll between 0 and 251 is allowed. (We use
    // < rather than <= since the = portion allows through an extra 0 value).
    // 252 through 255 would provide an extra 0, 1, 2, 3 so they are not fair
    // to use.
    return roll < numSides * fullSetsOfValues;
  }
};

int main()
{
  RNGCSP::Main();
}
//The following sample uses the Cryptography class to simulate the roll of a dice.

using System;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Security.Cryptography;

class RNGCSP
{
  private static RNGCryptoServiceProvider rngCsp = new RNGCryptoServiceProvider();
  // Main method.
  public static void Main()
  {
    const int totalRolls = 25000;
    int[] results = new int[6];

    // Roll the dice 25000 times and display
    // the results to the console.
    for (int x = 0; x < totalRolls; x++)
    {
      byte roll = RollDice((byte)results.Length);
      results[roll - 1]++;
    }
    for (int i = 0; i < results.Length; ++i)
    {
      Console.WriteLine("{0}: {1} ({2:p1})", i + 1, results[i], (double)results[i] / (double)totalRolls);
    }
    rngCsp.Dispose();
    Console.ReadLine();
  }

  // This method simulates a roll of the dice. The input parameter is the
  // number of sides of the dice.

  public static byte RollDice(byte numberSides)
  {
    if (numberSides <= 0)
      throw new ArgumentOutOfRangeException("numberSides");

    // Create a byte array to hold the random value.
    byte[] randomNumber = new byte[1];
    do
    {
      // Fill the array with a random value.
      rngCsp.GetBytes(randomNumber);
    }
    while (!IsFairRoll(randomNumber[0], numberSides));
    // Return the random number mod the number
    // of sides. The possible values are zero-
    // based, so we add one.
    return (byte)((randomNumber[0] % numberSides) + 1);
  }

  private static bool IsFairRoll(byte roll, byte numSides)
  {
    // There are MaxValue / numSides full sets of numbers that can come up
    // in a single byte. For instance, if we have a 6 sided die, there are
    // 42 full sets of 1-6 that come up. The 43rd set is incomplete.
    int fullSetsOfValues = Byte.MaxValue / numSides;

    // If the roll is within this range of fair values, then we let it continue.
    // In the 6 sided die case, a roll between 0 and 251 is allowed. (We use
    // < rather than <= since the = portion allows through an extra 0 value).
    // 252 through 255 would provide an extra 0, 1, 2, 3 so they are not fair
    // to use.
    return roll < numSides * fullSetsOfValues;
  }
}
'The following sample uses the Cryptography class to simulate the roll of a dice.
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Text
Imports System.Security.CryptographyClass RNGCSP
  Private Shared rngCsp As New RNGCryptoServiceProvider()
  ' Main method.
  Public Shared Sub Main()
    Const totalRolls As Integer = 25000
    Dim results(5) As Integer

    ' Roll the dice 25000 times and display
    ' the results to the console.
    Dim x As Integer
    For x = 0 To totalRolls
      Dim roll As Byte = RollDice(System.Convert.ToByte(results.Length))
      results((roll - 1)) += 1
    Next x
    Dim i As Integer

    While i < results.Length
      Console.WriteLine("{0}: {1} ({2:p1})", i + 1, results(i), System.Convert.ToDouble(results(i)) / System.Convert.ToDouble(totalRolls))
      i += 1
    End While
    rngCsp.Dispose()
    Console.ReadLine()
  End Sub


  ' This method simulates a roll of the dice. The input parameter is the
  ' number of sides of the dice.
  Public Shared Function RollDice(ByVal numberSides As Byte) As Byte
    If numberSides <= 0 Then
      Throw New ArgumentOutOfRangeException("NumSides")
    End If 
    ' Create a byte array to hold the random value.
    Dim randomNumber(0) As Byte
    Do
      ' Fill the array with a random value.
      rngCsp.GetBytes(randomNumber)
    Loop While Not IsFairRoll(randomNumber(0), numberSides)
    ' Return the random number mod the number
    ' of sides. The possible values are zero-
    ' based, so we add one.
    Return System.Convert.ToByte(randomNumber(0) Mod numberSides + 1)

  End Function


  Private Shared Function IsFairRoll(ByVal roll As Byte, ByVal numSides As Byte) As Boolean
    ' There are MaxValue / numSides full sets of numbers that can come up
    ' in a single byte. For instance, if we have a 6 sided die, there are
    ' 42 full sets of 1-6 that come up. The 43rd set is incomplete.
    Dim fullSetsOfValues As Integer = [Byte].MaxValue / numSides

    ' If the roll is within this range of fair values, then we let it continue.
    ' In the 6 sided die case, a roll between 0 and 251 is allowed. (We use
    ' < rather than <= since the = portion allows through an extra 0 value).
    ' 252 through 255 would provide an extra 0, 1, 2, 3 so they are not fair
    ' to use.
    Return roll < numSides * fullSetsOfValues

  End Function 'IsFairRoll
End Class

Poznámky

Důležité

Tento typ implementuje IDisposable rozhraní.This type implements the IDisposable interface. Po dokončení používání typu byste ho měli nakládat buď přímo, nebo nepřímo.When you have finished using the type, you should dispose of it either directly or indirectly. Chcete-li přímo uvolnit typ, zavolejte jeho Dispose metodu try / catch v bloku.To dispose of the type directly, call its Dispose method in a try/catch block. Chcete-li ji nakládat nepřímo, použijte konstrukci jazyka, using například ( C#in) Using nebo (v Visual Basic).To dispose of it indirectly, use a language construct such as using (in C#) or Using (in Visual Basic). Další informace naleznete v části "použití objektu, který implementuje IDisposable" v IDisposable tématu rozhraní.For more information, see the "Using an Object that Implements IDisposable" section in the IDisposable interface topic.

Konstruktory

RNGCryptoServiceProvider() RNGCryptoServiceProvider() RNGCryptoServiceProvider() RNGCryptoServiceProvider()

Inicializuje novou instanci třídy RNGCryptoServiceProvider třídy.Initializes a new instance of the RNGCryptoServiceProvider class.

RNGCryptoServiceProvider(Byte[]) RNGCryptoServiceProvider(Byte[]) RNGCryptoServiceProvider(Byte[]) RNGCryptoServiceProvider(Byte[])

Inicializuje novou instanci třídy RNGCryptoServiceProvider třídy.Initializes a new instance of the RNGCryptoServiceProvider class.

RNGCryptoServiceProvider(CspParameters) RNGCryptoServiceProvider(CspParameters) RNGCryptoServiceProvider(CspParameters) RNGCryptoServiceProvider(CspParameters)

Inicializuje novou instanci RNGCryptoServiceProvider třídy se zadanými parametry.Initializes a new instance of the RNGCryptoServiceProvider class with the specified parameters.

RNGCryptoServiceProvider(String) RNGCryptoServiceProvider(String) RNGCryptoServiceProvider(String) RNGCryptoServiceProvider(String)

Inicializuje novou instanci třídy RNGCryptoServiceProvider třídy.Initializes a new instance of the RNGCryptoServiceProvider class.

Metody

Dispose() Dispose() Dispose() Dispose()

Při přepsání v odvozené třídě uvolní všechny prostředky používané aktuální instancí RandomNumberGenerator třídy.When overridden in a derived class, releases all resources used by the current instance of the RandomNumberGenerator class.

(Inherited from RandomNumberGenerator)
Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean)

Při přepsání v odvozené třídě uvolní nespravované prostředky používané RandomNumberGenerator a volitelně uvolní spravované prostředky.When overridden in a derived class, releases the unmanaged resources used by the RandomNumberGenerator and optionally releases the managed resources.

(Inherited from RandomNumberGenerator)
Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
Finalize() Finalize() Finalize() Finalize()

Uvolňuje prostředky používané RNGCryptoServiceProvider třídou.Frees resources used by the RNGCryptoServiceProvider class.

GetBytes(Byte[]) GetBytes(Byte[]) GetBytes(Byte[]) GetBytes(Byte[])

Vyplní pole bajtů kryptograficky silnou sekvencí náhodných hodnot.Fills an array of bytes with a cryptographically strong sequence of random values.

GetBytes(Byte[], Int32, Int32) GetBytes(Byte[], Int32, Int32) GetBytes(Byte[], Int32, Int32) GetBytes(Byte[], Int32, Int32)

Vyplní zadané bajtové pole pomocí kryptograficky silné náhodné sekvence hodnot počínaje zadaným indexem pro zadaný počet bajtů.Fills the specified byte array with a cryptographically strong random sequence of values starting at a specified index for a specified number of bytes.

GetBytes(Span<Byte>) GetBytes(Span<Byte>) GetBytes(Span<Byte>) GetBytes(Span<Byte>)

Vyplní rozsah kryptograficky silnými náhodnými bajty.Fills a span with cryptographically strong random bytes.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetNonZeroBytes(Byte[]) GetNonZeroBytes(Byte[]) GetNonZeroBytes(Byte[]) GetNonZeroBytes(Byte[])

Vyplní pole bajtů kryptograficky silnou sekvencí náhodných nenulových hodnot.Fills an array of bytes with a cryptographically strong sequence of random nonzero values.

GetNonZeroBytes(Span<Byte>) GetNonZeroBytes(Span<Byte>) GetNonZeroBytes(Span<Byte>) GetNonZeroBytes(Span<Byte>)

Vyplní bajtový rozsah pomocí kryptograficky silné náhodné sekvence nenulových hodnot.Fills a byte span with a cryptographically strong random sequence of nonzero values.

GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Platí pro

Bezpečný přístup z více vláken

Tento typ je bezpečný pro přístup z více vláken.This type is thread safe.

Viz také