RSAPKCS1KeyExchangeFormatter RSAPKCS1KeyExchangeFormatter RSAPKCS1KeyExchangeFormatter RSAPKCS1KeyExchangeFormatter Class

Definice

Vytvoří PKCS č. 1 výměny klíčů data s využitím RSA.Creates the PKCS#1 key exchange data using RSA.

public ref class RSAPKCS1KeyExchangeFormatter : System::Security::Cryptography::AsymmetricKeyExchangeFormatter
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class RSAPKCS1KeyExchangeFormatter : System.Security.Cryptography.AsymmetricKeyExchangeFormatter
type RSAPKCS1KeyExchangeFormatter = class
  inherit AsymmetricKeyExchangeFormatter
Public Class RSAPKCS1KeyExchangeFormatter
Inherits AsymmetricKeyExchangeFormatter
Dědičnost
RSAPKCS1KeyExchangeFormatterRSAPKCS1KeyExchangeFormatterRSAPKCS1KeyExchangeFormatterRSAPKCS1KeyExchangeFormatter
Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje způsob použití RSAPKCS1KeyExchangeFormatter třídy za účelem vytvoření klíč pro výměnu pro příjemce zprávy.The following example shows how to use the RSAPKCS1KeyExchangeFormatter class to create an exchange key for a message recipient.

using System;
using System.IO;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;


class Alice
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    using (Bob bob = new Bob())
    {
      using (RSACryptoServiceProvider rsaKey = new RSACryptoServiceProvider())
      {
        // Get Bob's public key
        rsaKey.ImportCspBlob(bob.key);
        byte[] encryptedSessionKey = null;
        byte[] encryptedMessage = null;
        byte[] iv = null;
        Send(rsaKey, "Secret message", out iv, out encryptedSessionKey, out encryptedMessage);
        bob.Receive(iv, encryptedSessionKey, encryptedMessage);
      }
    }
  }

  private static void Send(RSA key, string secretMessage, out byte[] iv, out byte[] encryptedSessionKey, out byte[] encryptedMessage)
  {
    using (Aes aes = new AesCryptoServiceProvider())
    {
      iv = aes.IV;

      // Encrypt the session key
      RSAPKCS1KeyExchangeFormatter keyFormatter = new RSAPKCS1KeyExchangeFormatter(key);
      encryptedSessionKey = keyFormatter.CreateKeyExchange(aes.Key, typeof(Aes));

      // Encrypt the message
      using (MemoryStream ciphertext = new MemoryStream())
      using (CryptoStream cs = new CryptoStream(ciphertext, aes.CreateEncryptor(), CryptoStreamMode.Write))
      {
        byte[] plaintextMessage = Encoding.UTF8.GetBytes(secretMessage);
        cs.Write(plaintextMessage, 0, plaintextMessage.Length);
        cs.Close();

        encryptedMessage = ciphertext.ToArray();
      }
    }
  }

}
public class Bob : IDisposable
{
  public byte[] key;
  private RSACryptoServiceProvider rsaKey = new RSACryptoServiceProvider();
  public Bob()
  {
    key = rsaKey.ExportCspBlob(false);
  }
  public void Receive(byte[] iv, byte[] encryptedSessionKey, byte[] encryptedMessage)
  {

    using (Aes aes = new AesCryptoServiceProvider())
    {
      aes.IV = iv;

      // Decrypt the session key
      RSAPKCS1KeyExchangeDeformatter keyDeformatter = new RSAPKCS1KeyExchangeDeformatter(rsaKey);
      aes.Key = keyDeformatter.DecryptKeyExchange(encryptedSessionKey);

      // Decrypt the message
      using (MemoryStream plaintext = new MemoryStream())
      using (CryptoStream cs = new CryptoStream(plaintext, aes.CreateDecryptor(), CryptoStreamMode.Write))
      {
        cs.Write(encryptedMessage, 0, encryptedMessage.Length);
        cs.Close();

        string message = Encoding.UTF8.GetString(plaintext.ToArray());
        Console.WriteLine(message);
      }
    }
  }
  public void Dispose()
  {
    rsaKey.Dispose();
  }
}
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Text
Class Alice

  Public Shared Sub Main(ByVal args() As String)
    Dim bob As New Bob()
    Try
      Dim rsaKey As New RSACryptoServiceProvider()
      Try
        ' Get Bob's public key
        rsaKey.ImportCspBlob(bob.key)
        Dim encryptedSessionKey As Byte() = Nothing
        Dim encryptedMessage As Byte() = Nothing
        Dim iv As Byte() = Nothing
        Send(rsaKey, "Secret message", iv, encryptedSessionKey, encryptedMessage)
        bob.Receive(iv, encryptedSessionKey, encryptedMessage)
      Finally
        rsaKey.Dispose()
      End Try
    Finally
      bob.Dispose()
    End Try

  End Sub 'Main


  Private Shared Sub Send(ByVal key As RSA, ByVal secretMessage As String, ByRef iv() As Byte, ByRef encryptedSessionKey() As Byte, ByRef encryptedMessage() As Byte)
    Dim aes = New AesCryptoServiceProvider()
    Try
      iv = aes.IV

      ' Encrypt the session key
      Dim keyFormatter As New RSAPKCS1KeyExchangeFormatter(key)
      encryptedSessionKey = keyFormatter.CreateKeyExchange(aes.Key, GetType(Aes))

      ' Encrypt the message
      Dim ciphertext As New MemoryStream()
      Try
        Dim cs As New CryptoStream(ciphertext, aes.CreateEncryptor(), CryptoStreamMode.Write)
        Try
          Dim plaintextMessage As Byte() = Encoding.UTF8.GetBytes(secretMessage)
          cs.Write(plaintextMessage, 0, plaintextMessage.Length)
          cs.Close()

          encryptedMessage = ciphertext.ToArray()
        Finally
          cs.Dispose()
        End Try
      Finally
        ciphertext.Dispose()
      End Try
    Finally
      aes.Dispose()
    End Try

  End Sub 'Send 
End Class 'Alice

Public Class Bob
  Implements IDisposable
  Public key() As Byte
  Private rsaKey As New RSACryptoServiceProvider()

  Public Sub New()
    key = rsaKey.ExportCspBlob(False)

  End Sub 'New

  Public Sub Receive(ByVal iv() As Byte, ByVal encryptedSessionKey() As Byte, ByVal encryptedMessage() As Byte)

    Dim aes = New AesCryptoServiceProvider()
    Try
      aes.IV = iv

      ' Decrypt the session key
      Dim keyDeformatter As New RSAPKCS1KeyExchangeDeformatter(rsaKey)
      aes.Key = keyDeformatter.DecryptKeyExchange(encryptedSessionKey)

      ' Decrypt the message
      Dim plaintext As New MemoryStream()
      Try
        Dim cs As New CryptoStream(plaintext, aes.CreateDecryptor(), CryptoStreamMode.Write)
        Try
          cs.Write(encryptedMessage, 0, encryptedMessage.Length)
          cs.Close()

          Dim message As String = Encoding.UTF8.GetString(plaintext.ToArray())
          Console.WriteLine(message)
        Finally
          cs.Dispose()
        End Try
      Finally
        plaintext.Dispose()
      End Try
    Finally
      aes.Dispose()
    End Try

  End Sub 'Receive
  Public Overloads Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose
    rsaKey.Dispose()
  End Sub 'Dispose
End Class 'Bob

Poznámky

Umožňuje výměnu klíče odesílatele, kterou chcete vytvořit tajných informací (jako je například náhodná data, která lze použít jako klíč v algoritmus symetrického šifrování) a šifrování k odeslání zamýšlený příjemce.Key exchange allows a sender to create secret information (such as random data that can be used as a key in a symmetric encryption algorithm) and use encryption to send it to the intended recipient.

Použití RSAPKCS1KeyExchangeDeformatter přijímat výměny klíčů a tajných informací z něj extrahovat.Use RSAPKCS1KeyExchangeDeformatter to receive the key exchange and extract the secret information from it.

Upozornění

Doporučujeme vám, že nebude pokoušet vytvořit metodu výměny klíčů z základní funkce, které jsou k dispozici, protože mnoho podrobností operace se musí provádět opatrně v pořadí pro výměnu klíčů k dosažení úspěchu.We recommend that you do not attempt to create your own key exchange method from the basic functionality provided, because many details of the operation must be performed carefully in order for the key exchange to be successful.

Konstruktory

RSAPKCS1KeyExchangeFormatter() RSAPKCS1KeyExchangeFormatter() RSAPKCS1KeyExchangeFormatter() RSAPKCS1KeyExchangeFormatter()

Inicializuje novou instanci třídy RSAPKCS1KeyExchangeFormatter třídy.Initializes a new instance of the RSAPKCS1KeyExchangeFormatter class.

RSAPKCS1KeyExchangeFormatter(AsymmetricAlgorithm) RSAPKCS1KeyExchangeFormatter(AsymmetricAlgorithm) RSAPKCS1KeyExchangeFormatter(AsymmetricAlgorithm) RSAPKCS1KeyExchangeFormatter(AsymmetricAlgorithm)

Inicializuje novou instanci třídy RSAPKCS1KeyExchangeFormatter třídy se zadaným klíčem.Initializes a new instance of the RSAPKCS1KeyExchangeFormatter class with the specified key.

Vlastnosti

Parameters Parameters Parameters Parameters

Získá parametry pro výměnu klíčů PKCS č. 1.Gets the parameters for the PKCS #1 key exchange.

Rng Rng Rng Rng

Získá nebo nastaví náhodných čísel generátor algoritmus použitý při vytváření výměny klíčů.Gets or sets the random number generator algorithm to use in the creation of the key exchange.

Metody

CreateKeyExchange(Byte[]) CreateKeyExchange(Byte[]) CreateKeyExchange(Byte[]) CreateKeyExchange(Byte[])

Vytvoří data zašifrovaným klíčem změny ze zadané vstupní data.Creates the encrypted key exchange data from the specified input data.

CreateKeyExchange(Byte[], Type) CreateKeyExchange(Byte[], Type) CreateKeyExchange(Byte[], Type) CreateKeyExchange(Byte[], Type)

Vytvoří data zašifrovaným klíčem změny ze zadané vstupní data.Creates the encrypted key exchange data from the specified input data.

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
SetKey(AsymmetricAlgorithm) SetKey(AsymmetricAlgorithm) SetKey(AsymmetricAlgorithm) SetKey(AsymmetricAlgorithm)

Nastaví veřejný klíč sloužící k šifrování dat pro výměnu klíčů.Sets the public key to use for encrypting the key exchange data.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Platí pro

Viz také